03 okt: KORR Vestas/ABM: Bekymrende mangel på intern styring
03 okt: Novo/CSO: Victoza vil blive sendt i ringen mod Lyxumia - NY
03-10-2012 15:08:37

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Relateret indhold
17 aug - 
Torsdagens aktier: GN trak stikket hjem - ISS og Vestas..
17 aug - 
Aktier/middag: Vestas som bundprop i nyhedsmættet elite..
17 aug - 
Aktier/åbning: Vestas og ISS får klø fra åbningen
Relateret debat
21 aug - 
Det er ikke en hel urealistisk vurdering. De tjener nu ..
20 aug - 
På grundlag af de nuværende tilgængelige informationer ..
17 aug - 
En opjustering som har givet et par prcent i dag - den ..

Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012

Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. oktober

2012 kl. 17.00 i bankens lokaler på adressen Banktorvet 3, 6900 Skjern.

Adgangskort og stemmesedler

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle

fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på

www.skjernbank.dk eller telefonisk på 96 82 14 00.

Sidste frist for bestilling af adgangskort via www.skjernbank.dk er fredag den

19. oktober 2012 kl. 23.59.

Sidste frist for bestilling af adgangskort telefonisk er fredag den 19. oktober

2012 kl. 16.00.

Bestilte adgangskort, der ikke er printet via www.skjernbank.dk, bliver sendt

med posten.

Dagsorden

1. Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

2. Indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10 %

3. Lempelse af stemmeloft

4. Generel opdatering af vedtægterne

Ad 1. Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen stiller forslag om indsættelse af nye bemyndigelser til bestyrelsen

til at udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 285.000.000,00 ved at

erstatte bemyndigelsen i § 3, nr. 2 - 3 i bankens nuværende vedtægter med

følgende ordlyd:

2. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at

forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 80.000.000,00.

Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant

indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke

kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen

skal være uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye

aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens

ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, [jf. dog

vedtægternes § 4, nr. 5] og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier

indløse helt eller delvist. De nye aktier skal være underlagt samme

begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den eksisterende

aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i

Erhvervsstyrelsen.

3. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at

forhøje bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 205.000.000,00.

Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant

indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke

kan være lavere end pari. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for

bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer,

skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen

indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, [jf. dog vedtægternes § 4, nr. 5] og

ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist.

De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme

rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for

kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelser gennemført i

overensstemmelse med § 3, nr. 2 eller 3 ovenfor nødvendige vedtægtsændringer.

Vedtages det under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag om ændring af

vedtægternes § 4 nr. 5 ikke udgår henvisningen: [jf. dog vedtægternes § 4, nr.

5] af teksten til ændringsforslaget til § 3, nr. 2 og 3, da disse henvisninger

i så fald ikke er retvisende.

Ad 2. Forslag om indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10 % af

aktiekapitalen

Bestyrelsen stiller forslag om indførelse af krav om samtykke fra bestyrelsen

ved erhvervelse af 10 % af aktiekapitalen ved at ændre vedtægternes § 4, nr. 5

til følgende ordlyd:

Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en

erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens

aktiekapital, kræver bankens samtykke. Samtykke kan og skal gives

-- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et

holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes

tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet

efter kapitaltab, samt

-- i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene

på bankens hidtidige generalforsamlinger - ikke konkret kan antages at

ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til

banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne

forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem

vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods manglende eller nægtet

samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i

selskabet.

Ad 3. Lempelse af stemmeloft

Bestyrelsen stiller forslag om lempelse af det eksisterende stemmeloft i § 9,

nr. 1 i bankens vedtægter, således at denne bestemmelse fremtidigt får følgende

ordlyd:

Stemmeretten udøves således:

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter

giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen

aktionær kan afgive stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende

nominelle aktiekapital.

Ad 4. Generel opdatering af vedtægterne

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer med henblik på

opdatering og modernisering af vedtægterne:

1. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 1 ændres

således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, indkaldes af

bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker

til NASDAQ OMX København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside.

Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat

anmodning herom.

2. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 3 ændres

således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende materiale

og oplysninger være tilgængelig på bankens hjemmeside: Indkaldelsen,

oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for

indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen,

dagsordenen, de fuldstændige forslag, oplysninger vedrørende de formularer,

der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse

per brev og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den

reviderede årsrapport.

3. Bestyrelsen foreslår at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes § 7,

nr. 7, der omhandler meddelelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne

aktier udgår.

Vedtagelse af forslaget medfører ikke bortfald af den aktuelle bemyndigelse

til at erhverve egne aktier, meddelt på bankens seneste ordinære

generalforsamling. Denne bemyndigelse er således fortsat gældende.

1. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 17.4 ændres således,

at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved udgangen af det

kvartal, hvori de fylder 70 år.

Begrundelse for de af bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer

De i dagsordenens pkt. 1 -3 stillede forslag skal ses i lyset af de senere års

udvikling i den finansielle sektor, der har medført en række lovgivnings- og

reguleringsmæssige tiltag, der har betydet øgede krav til bankers

kapitalisering, herunder højere forventninger fra investorer til den egentlige

kernekapital, dvs. den rene egenkapital.

Baggrunden for forslagene er at give banken mulighed for at styrke sit

kapitalgrundlag samt opfylde de øgede lovgivningsmæssige kapitaliseringskrav.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en forudsætning for en udvidelse af

aktiekapitalen, at de nuværende stemmeretsbegrænsninger lempes. Bestyrelsen har

derfor under dagsordens pkt. 2 og 3 fremsat forslag, der indebærer en

introduktion af et samtykkekrav ved større aktiebesiddelser og en lempelse af

den eksisterende stemmeretsbegrænsning.

De i forbindelse med dagsordenens pkt. 4 i øvrigt fremsatte forslag til

vedtægtsændringer er begrundet i et ønske om at opdatere og modernisere bankens

vedtægter.

Krav til vedtagelsesmajoritet og quorum

Beslutning om vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1, 3 og 4 foreslåede

vedtægtsændringer er kun gyldig, hvis de tiltrædes af 2/3 af såvel de på

generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af den stemmeberettigede

del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Beslutning om vedtagelse af den under dagsordenens pkt. 2 foreslåede

vedtægtsændring er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 9/10 af såvel de på

generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af den stemmeberettigede

del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Ifølge § 10, nr. 2 i bankens vedtægter er det endvidere en betingelse for

gyldig vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringerne, at mindst 1/3 af

bankens aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. Er denne

betingelse ikke opfyldt, men er forslagene om vedtægtsændringer i øvrigt

vedtaget med de anførte majoritetskrav, skal bankens bestyrelse inden 14 dage

indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslagene til vedtægtsændringerne

kan vedtages med de anførte majoritetskrav uden hensyntagen til den

repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Opnår et eller flere af de på generalforsamlingen stillede forslag den

nødvendige majoritet til vedtægtsændringen, men er kravet om at mindst 1/3 af

bankens aktiekapital er repræsenteret ikke opfyldt, vil bestyrelsen indkalde

til en ny generalforsamling jfr. herved § 10, nr.3 i bankens vedtægter til

afholdelse den 20. november 2012.

Dokumenter

Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og dokumenter der

skal fremlægges, samt blanketter til brug for afgivelse af brevstemme eller

fuldmagt, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.skjernbank.dk, og i

bankens hovedkontor, beliggende Banktorvet 3, 6900 Skjern og i bankens filialer

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 22.560.000,00 fordelt i aktier af

nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominel kr. 1.000,00 giver én stemme. Derefter

giver hver påbegyndt kr. 1.000,00 aktie yderligere én stemme, indtil fem

stemmer, som er det højeste antal stemmer nogen aktionær – herunder juridisk

person – kan afgive på egne vegne.

Registreringsdato

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie,

skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er torsdag den 18. oktober

2012 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden

samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på

indførelse i bankens ejerbog.

Brevstemme

Brevstemmer kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk, eller printes

fra www.skjernbank.dk og sendes til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern

eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Bemærk at brevstemmer skal være modtaget af Skjern Bank senest onsdag den 24.

oktober 2012 kl.12.00.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og

dateret.

Meddelelse om udpegning af en fuldmægtig kan gives elektronisk via

www.skjernbank.dk, eller fuldmagtsblanket kan rekvireres på samme

hjemmesideadresse eller telefonisk på 96 82 14 00. Fysiske fuldmagter kan

sendes pr. post til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet

pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Registrering af fuldmagt skal være banken i hænde senest fredag den 19. oktober

2012 kl. 23.59.

En fuldmagt til medlemmer af Skjerns Banks bestyrelse eller direktion kan alene

gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det

tidspunkt, hvor fuldmagten gives.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse

om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal sendes

til Skjern Bank A/S, att. bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr

e-mail til post@skjernbank.dk.

Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden

generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på

generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for

generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanlig vis at

stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Der vil blive serveret kaffe og the i forbindelse med generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

SKJERN BANK A/S

På bestyrelsens vegne

Hans Ladekjær Jeppesen, fmd.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
21 aug
SKJE
Det er ikke en hel urealistisk vurdering. De tjener nu mange penge hver dag og så længe nedskrivning..
1
20 aug
SKJE
På grundlag af de nuværende tilgængelige informationer har jeg følgende prognose for kursen:   1. se..
1
17 aug
SKJE
En opjustering som har givet et par prcent i dag - den er formentligt ikke færdig med at give.   Jeg..
1
17 aug
SKJE
Erkender jeg solgte de fleste af mine SB aktier da K/IV på 1 blev passeret. Synes nu med med 1,2 at ..
1
17 aug
SKJE
På papiret en ret flot udvikling, og resultatet taler for sig selv. Teknisk er der tale om en hel su..
1
17 aug
SKJE
ikke helt uenig
1
17 aug
SKJE
Ja det er jo nemt at lave vilde overskud når man har ophævet alt normal konkurrence med en udtalelse..
1
17 aug
SKJE
Skjern Bank har haft et "særdeles tilfredsstillende" første halvår med rekordhøj indtjening, som udl..
1
17 aug
SKJE
over 100 mio i overskud for en virksomhed som koster ca. 700 mio. mon ikke den skal prises lidt op -..
1

Aktier/tendens: Faldende USA-salg kan sætte fokus på Genmab

23-08-2017 08:23:37
På en onsdag med regnskaber fra flere selskaber uden for C20 Cap kan Genmab komme i fokus, efter at nye tal viser, at salget af kræftmidlet Darzalex faldt på det amerikanske marked i juli i forhold til juni.Generelt vil det dog være "en åbning omkring nul", efter at kursstigninger fra USA ikke har forplantet sig til Asien, fordi der i kulissen igen spøger politisk uro i USA, vurderer Morten Hessne..

Zealand Pharma kan se frem til milepælsbetaling på 4 mio. euro

22-08-2017 16:00:43
Zealand Pharma kan se frem til at modtage 4 mia. euro (30 mio. kr.) som en milepælsbetaling, efter at selskabets tyske partner, Boehringer Ingelheim, har annonceret igangsætningen af to fase-1-studier med et midler udviklet af det danske biotekselskab.De to studier skal vise mulighederne for anvendelsen af medikamenterne til behandling af fedme og/eller diabetes. Det gælder blandt andet lægemiddel..

Matas/Danske: Regnskab med lavere omsætning var forventet

22-08-2017 13:53:03
Matas' regnskab for første kvartal i det forskudte regnskabsår 2017/2018 var som forventet.Det vurderer Poul Ernst Jessen, senioranalytiker i Danske Bank.- Regnskabet er som forventet. Det eneste overraskende er ledelsesændringen, siger Poul Ernst Jessen.Materialistkædens omsætning faldt 3,2 pct. til 820,9 mio. kr., mens driftsresultatet (EBITA) var 119 mio. kr. Danske Bank forventede en omsætning..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Tirsdagens aktier: Pandora tog revanche og stor stigning i C20 Cap
2
Aktier/tendens: Faldende USA-salg kan sætte fokus på Genmab
3
Zealand Pharma kan se frem til milepælsbetaling på 4 mio. euro
4
Bavarian: Johnson & Johnson bliver storaktionær efter samarbejdsaftale
5
Mærsk: Johan Uggla bliver direktør for Maersk Training - citat

Relaterede aktiekurser

Skjern Bank A/S 77,50 2,0% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. august 2017 11:55:08
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170821.2 - EUROWEB7 - 2017-08-23 11:55:08 - 2017-08-23 11:55:08 - 1 - Website: OKAY