03 mar: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S - ..
03 mar: Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i lov om værdipapirhand..
03-03-2017 14:18:10

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. april 2017

Relateret indhold
31 maj - 
Topdanmark omorganiserer sig - citat
18 maj - 
Topdanmark/Berenberg: Indleder dækning med "hold"
16 maj - 
Onsdagens aktier: GN taget lidt til nåde i mildere C25
Relateret debat
24 apr - 
Hvornår skulle de stor-skader være indtruff..

3. marts 2017

Med. nr. 13/2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, tirsdag den 4. april 2017, kl. 15.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Generalforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com/ → Investor. Transmissionen vil også efter generalforsamlingen kunne ses på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen forelægger: 

I.              Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

II.             Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne

                årsrapport. 

III.            Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i

                henhold til den god­kendte årsrapport. 

IV.           Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. 

                Forslag fra bestyrelsen:

A. Forslag om vedtægtsændringer

A.1. Forslag om bemyndigelse til ekstraordinært udbytte

For at gøre det muligt for bestyrelsen at tilrettelægge selskabets udlodningspolitik så hensigtsmæssigt som muligt foreslås det, at generalforsamlingen, i overensstemmelse med selskabslovens § 182, stk. 2, bemyndiger bestyrelsen til, under iagttagelse af selskabslovens bestemmelser herom, at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. 

Som ny § 8 foreslår bestyrelsen: 

Ӥ 8

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte under iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser herom i selskabsloven.”

Den hidtidige § 8 bliver herefter § 9 og så fremdeles. 

A.2. Forslag om måden hvorpå udbytte udbetales

Det er ikke længere muligt at udbetale udbytte via check. 

Som følge heraf foreslås § 7 ændret til: 

Ӥ 7

Stk. 1. Udbetaling af udbytte på navneregistrerede aktier sker ved overførsel til aktionærens pengeinstitut. 

Stk. 2 Udbytte på indskrevne aktier sker ved overførsel til aktionærens NemKonto.” 

Som konsekvens heraf foreslår bestyrelsen § 10, stk. 1 (før vedtagelse af pkt. IVA.1 § 9, stk. 1), ændret til: 

Ӥ 10

Stk. 1. Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling, tilfalder selskabet.” 

B. Forslag om kapitalnedsættelse

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 5.000.000 kr. egne aktier, sva­rende til 5.000.000 stk. aktier á 1 kr., således at disse egne aktier annulleres. 

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, oplyses, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, dvs. en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 175,27 pr. stk. svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der overføres således i alt 876.349.555 kr. 

Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres ved­tægternes § 3, stk. 1, til: 

"Selskabets aktiekapital andrager kr. 90.000.000, der er fuldt indbetalt.” 

C. Forslag om ændring af aflønningspolitik

Finanstilsynet har afgjort, at optioner tildelt i medfør af Topdanmarks revolverende optionsprogram til direktionen, væsentlige risikotagere og Fredagskredsen er variabel løn. Herudover har Finanstilsynet udstedt bekendtgørelse 2016-12-02 nr. 1583 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder i henhold til hvilken, definitionen af ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (Væsentlige Risikotagere), udvides i forhold til, hvad der hidtil har været gældende. Bestyrelsen foreslår, at Topdanmark-koncernens aflønningspolitik ændres i overensstemmelse hermed. 

Den fuldstændige ordlyd af aflønningspolitikken efter de foreslåede ændringer kan ses på www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling

D. Forslag om bestyrelsens vederlag

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2017 fastholdes på 350.000 kr.               

Forslag fra aktionærer:               

E. Forslag fra aktionær, Sampo plc:

E.1. Forslag om at tilbagekalde bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Sampo plc har fremsat forslag om, at generalforsamlingen med effekt fra 5. april 2017 tilbagekalder bemyndigelsen givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2015 til at erhverve egne aktier indtil 15. april 2020.

Bestyrelsens kommentar til forslaget: Såfremt forslaget ikke bliver vedtaget på generalforsamlingen, er det bestyrelsens hensigt, at Topdanmark overgår til aktionærvedlæggelse som en kombination af aktietilbagekøb og udbytteudlodning.   

E.2. Forslag om ændring af vedtægterne vedrørende bestyrelsens beslutningsdygtighed

Sampo plc har fremsat forslag om, at næstformandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed i situationer, hvor formanden er fraværende.

Som konsekvens heraf foreslås ordlyden af sidste punktum i vedtægternes § 17, stk. 6, ændret til:

”I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.”  

Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen støtter forslaget. 

F. Forslag fra aktionær, Thomas Meinert Larsen:

Thomas Meinert Larsen har fremsat følgende forslag:

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at indrette sine forretninger indenfor en overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den i FN-regi indgåede globale klimaaftale fra 2015 (Paris aftalen) om maksimalt 2 graders global opvarmning, og så tæt på 1,5 grader som muligt.

Topdanmark anbefales dertil i sin rapportering for 2017 at følge ”Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures” der er udarbejdet på opdrag af G20's Financial Stability Board.

Bestyrelsens kommentar til forslaget: Topdanmark har tilsluttet sig FN’s Global Compact principper og rapporterer bl.a. via en årlig klimarapport om CO2-udledning og klimastrategi iht. Carbon Disclosure Project. Det er bestyrelsens vurdering, at Topdanmark har indrettet sine forretninger indenfor en ramme, der sikrer, at der, under fornøden hensyntagen til den for forsikringskoncerner gældende lovgivning, tages hensyn til samfundsinteresser, herunder klima og miljø. Henset hertil er det bestyrelsens vurdering, at der ikke for nuværende er behov for yderligere eller andre initiativer på området, og bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Den fuldstændige ordlyd af bestyrelsens kommentarer til forslaget kan ses på www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling.

V.            Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. 

Topdanmarks hovedaktionær, Sampo plc, ønsker at øge sin repræsentation i Topdanmarks bestyrelse fra ét til tre generalforsamlingsvalgte medlemmer. 

Bestyrelsen finder Sampo plc’s ønske forståeligt og foreslår derfor valg af: 

A. Torbjörn Magnusson

B. Petri Niemisvirta

C. Lone Møller Olsen

D. Annette Sadolin

E. Ricard Wennerklint

F. Jens Aaløse 

En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling og er udsendt til de aktionærer, der har anmodet om at få fremsendt indkaldelse til generalforsamlingen skriftligt. 

VI.           Valg af 1 statsautoriseret revisor.               

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.            

VII.          Eventuelt. 

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. III, IVC, IVD, IVE.1, IVF, V og VI kræves simpelt flertal. 

Til vedtagelse af dagsordenens pkt. IVA.1, IVA.2, IVB og IVE.2 kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på general­forsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. 

Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie. 

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Topdanmarks samlede aktiekapital udgør 95.000.000 kr. fordelt på 95.000.000 aktier á 1 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan stemmes på generalforsamlingen, udgør 9.294.900 stk. aktier. An­tallet af stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor 85.705.100. Aktieudstedende pengeinstitut er Dan­ske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.

Registreringsdatoen er den 28. marts 2017.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med hen­blik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangs­kort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 31. marts 2017 løse adgangskort på www.topdanmark.com → Investor → Investorservice → InvestorPortalen eller ved henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.

Det vil være muligt at få tilsendt adgangskort via e-mail. Aktionærer, der ønsker at modtage adgangskortet via e-mail, skal oplyse dette ved bestilling af adgangskort. Det er en betingelse, at aktionærens e-mail adresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil aktionæren modtage et elektronisk adgangskort, der skal medbringes på generalforsamlingen via for eksempel smartphone eller tablet. Medbringes adgangskortet ikke, kan adgang opnås mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen. 

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Topdanmarks investorportal, som findes på www.topdanmark.com → Investor → Investorservice → InvestorPortalen. Fysisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan down­loades fra selskabets hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fremsende denne skriftligt eller pr. e-mail til ak­tieadm@topdanmark.dk, så den er selskabet i hænde senest den 31. marts 2017. 

Yderligere oplysninger

I de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stem­merettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.topdanmark.com → Investor → Nyheder → Generalforsamling. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Topdanmarks aktieadministra­tion.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan i henhold til selskabslovens § 102 stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen eller til forhold, som er af betydning for bedømmelse af årsrapporten og sel­skabets stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Så­danne spørgsmål kan forud for generalforsamlingen stilles ved personlig eller skriftlig henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.

BESTYRELSEN

Eventuelle henvendelser:

Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør

Tlf: 44 74 40 17 Mobil: 40 25 35 24

 

Topdanmark A/S

Cvr-nr. 78040017

Borupvang 4

DK-2750 Ballerup

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Vind: Tyrkiet åbner op bud på 1,2 GW havvind

22-06-2018 12:08:41
Tyrkiet har lanceret landets første budrunde på havvindenergi og har allokeret en kapacitet på 1,2 gigawatt til formålet. Myndighederne har fastlagt et loft for budprisen på 80 dollar per megawatt-time, og interesserede selskaber og konsortier skal senest 23. oktober indlevere deres bud. Støtten vil blive givet i form af en elsalgsaftale for de første 50 terawatt-timer produceret energi, skriver R..

Unibrew/Danske: Kursmålet løftes til 525 kr.

22-06-2018 10:45:53
Royal Unibrews opjustering torsdag eftermiddag har fået Danske Bank til at løfte sit kursmål for bryggeriaktien til 520 kr. fra 475 kr. Anbefalingen er uændret "hold", viser data fra Bloomberg News.Unibrews nye prognose lyder på en omsætning mellem 6,8 og 7 mia. kr., et primært driftsresultat (EBITDA) på 1550 til 1625 mio. kr. og et driftsresultat efter af- og nedskrivninger på 1190 til 1265 mio. ..

Aktier/tendens: Unibrew kan ryge op i forventet rolig markedsåbning

22-06-2018 08:07:28
En opjustering fra Royal Unibrew bliver et af fokuspunkterne i fredagens tidlige danske aktiehandel, som generelt ser ud til at ville være præget af mindre bevægelser. Efter torsdagens danske børslukning, hvor det danske C25-indeks sluttede 0,2 pct. lavere i indeks 1119,14, var der ganske vist et lille fald i de amerikanske aktier på Wall Street. Men fredag morgen er der marginale plusser i handle..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
ATP reducerer bonuspotentialet til sejlivede danskere
2
Aktier/tendens: Unibrew kan ryge op i forventet rolig markedsåbning
3
EU: Grækenlands gældskrise er et afsluttet kapitel
4
Vind: Tyrkiet åbner op bud på 1,2 GW havvind
5
Aktier/middag: Unibrew indtager toppen mens Ambu igen falder tungt

Relaterede aktiekurser

Topdanmark A/S 282,20 0,7% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. juni 2018 22:38:11
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB2 - 2018-06-22 22:38:11 - 2018-06-22 22:38:11 - 1 - Website: OKAY