01 maj: Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogra..
01 maj: Ny CFO for RTX A/S
01-05-2017 12:58:06

VEDTÆGTER

Relateret indhold
28 dec - 
Torsdagens aktier: Ørsted og Lundbeck pressede C25-inde..
28 dec - 
DLH: Kommerciel direktør bliver CEO
10 nov - 
DLH fortsætter arbejdet med nedlukning, men leverer ove..
Relateret debat
09 feb - 
det var bedre !!!!!!!!!!!!!!!!!
09 feb - 
E U R O I N V E S T O R .......... det er faktisk en yd..
09 feb - 
TIL E U RO I N V E S T OR .: prøv lige at kigge på jere..

Herlev, 2017-05-01 12:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

VEDTÆGTER

for

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S

 

 

NAVN

 

1.1          Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S.

1.2          Selskabet driver virksomhed under følgende binavne:

               a)    Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              b)    Nordisk Træimport A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              c)    DLH Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              d)    Nordisk Sav- & Finerværk A/S, Northern Sawmill & Veneerworks Ltd. (Dalhoff

Larsen & Horneman A/S)

              e)    OK Træ A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              f)     DLH A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              g)    DLH Nordisk A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              h)    DLH Nordisk Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              i)     IH Softwood A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              j)     Internationalt Hårdttræ A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              k)    Nordisk Hårdttræ Co. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              l)     Nordisk Rederi A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              m)   Nordisk Timber A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              n)    Nordisk Timber Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              o)    Nordisk Trælast & Hårdttræ Co. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              p)    Nordisk Trælastagentur A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              q)    DLH Timber Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              r)     DLH Træ A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              s)    DLH Finer A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              t)     DLH Danmark A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              u)    DLH Global Trading & Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              v)    DLH Global Sales & Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              w)    DLH Global Sales A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              x)    DLH Global Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

 

 

FORMÅL

 

2.1          Selskabets formål er at drive handel, industri, rederi, konsulentvirksomhed, investering samt finansiering.

 

AKTIEKAPITALEN

 

3.1          Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt og udgør kr. 26.783.248,50, skriver kroner totiseks millioner syvhundrede ottitre tusinde tohundrede firtiotte 50/100. 

3.2          Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 0,50 eller multipla heraf.

4.1          Aktierne er navneaktier og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktierne udstedes gennem og registreres i Værdipapircentralen. Aktierne er omsætningspapirer.

4.2          Efter notering, jfr. 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.

4.3          Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.

4.4          Ingen aktier har særlige rettigheder.

4.5          Såfremt aktiekapitalen udvides ved tegning af nye aktier har aktionærerne, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. 

4.6          Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, der er angivet i beslutningen om udvidelsen.

4.7          Udbytte på aktierne udbetales i henhold til de til enhver tid gældende lovregler herom.

4.8          Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, der af bestyrelsen er udpeget som ejerbogsfører på selskabets vegne.

5.1          Bestyrelsen er bemyndiget til, for en ubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at udlodde ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 

5.2          Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

               Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldingsblanket samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail. Disse dokumenter vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.

  

              Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.

 

GENERALFORSAMLING

 

6.1          Generalforsamlingen har inden for de i selskabets vedtægter fastsatte grænser den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

7.1          Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

7.2          Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

7.3          Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, når det besluttes af generalforsamlingen eller efter skriftlig forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5 procent af selskabets aktiekapital. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes, senest 2 uger efter det er forlangt.

7.4          Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.

7.5          Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamling. Modtager bestyrelsen skriftligt forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7.6          Senest 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for dennes afholdelse skal indkaldelsen, dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport - fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside.

8.1          Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

              1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

              2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

              3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

              4. Indkomne forslag.

              5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

              6. Valg af revisor.

              7. Eventuelt.

9.1          Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt dirigenten fastsætter dette.

9.2          Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, som underskrives af dirigenten.

10.1        Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort og i den forbindelse godtgjort sin egenskab af aktionær.

10.2        Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen tilkommer kun aktionæren i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

10.3        Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

11.1        De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om majoritet.

 

BESTYRELSE OG DIREKTION

 

12.1        Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 af generalforsamlingen valgte medlemmer samt af de medarbejderrepræsentanter, der måtte være valgt efter lovgivningens regler herom. Bestyrelsen konstituerer sig selv. De anliggender, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

12.2        Valget efter pkt. 12.1 gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Personer, der på generalforsamlingstidspunktet er fyldt 75 år, kan ikke (gen)vælges til bestyrelsen.

13.1        Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

13.2        Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med de nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

13.3        Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

14.1        Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører, hvoraf en kan være administrerende direktør, til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.

14.2        Bestyrelsen kan skriftligt meddele prokura, enkel eller kollektiv.

14.3        Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets general­forsamling og kan ses på selskabets hjemmeside.

  

TEGNINGSREGEL

 

15.1        Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, af en direktør i forening med næstformanden, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

 

REVISION OG REGNSKAB

 

16.1        Selskabets årsrapporter revideres i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen skal forestås af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

16.2        Revisor vælges for et år ad gangen.

17.1        Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

18.1        Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

19.1        Selskabets årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes på enten dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning.

  

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 1986 med ændringer af 29. august 1986, 19. november 1986, 29. april 1987, 25. maj 1989, 16. maj 1991, 7. maj 1992, 11. maj 1994, 4. maj 1995, 8. juni 1998, 18. januar 2000, 4. april 2002, 7. april 2005, 7. februar 2006, 19. april 2006, 18. april 2007, 16. april 2008, 16. april 2009, 26. august 2009, 9. april 2010, 8. marts 2011, 12. april 2012, 8. april 2013, den 9. januar 2014, den 27. april 2015, den 25. april 2016 og den 28. april 2017.

         Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske på telefon nr. 41 95 38 29.

Vedhæftet fil: 21 2017 Vedtægter.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

WDH OPTAKT H2 22/2: Oticon Opn-maskinen skal til eftersyn

19-02-2018 15:42:01
Det helt store spørgsmål på de fleste investorers blokke inden årsregnskabet for 2017 fra William Demant Holding er formentlig, om det trådløse topprodukt inden for høreapparater, Oticon Opn, har kunnet fortsætte med at bidrage til stærk vækst og indtjening i andet halvår.Produktet blev lanceret for godt halvandet år siden og er derfor relativt langt henne i den normale livscyklus for høreapparate..

GN vil have Leo Pharma-topchef ind i bestyrelsen

19-02-2018 14:30:12
Der er lagt op til en enkelt udskiftning i bestyrelsen hos GN Group, når det danske selskab afholder ordinær generalforsamling i hovedkvarteret i Ballerup den 13. marts.Carsten Krogsgaard Thomsen, der er finansdirektør hos NNIT og i øvrigt bror til Mads Krogsgaard Thomsen, der er forskningsdirektør hos Novo Nordisk, har meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker at genopstille.I stedet foreslår GN Gr..

Aktier/middag: Defensive aktier sørger for samlet nedgang til C25

19-02-2018 11:36:39
Mens Mærsk-aktierne stiger forud for tirsdagens kapitalmarkedsdag, så er der fald til flere af de defensive eliteaktier, og det sørger mandag middag for et samlet minus for C25-indekset. Omkring middagstid ligger det danske eliteindeks 0,4 pct. lavere i 1138,49. Holder det dagen hjem, vil det være første gang set over fire handelsdage, at C25-indekset lukker lavere end dagen før.- Der er rimeligt ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Hartmann: Direktør Ulrik Kolding Hartvig død efter cykelulykke
2
Genmab OPTAKT Q4 21/2: 2018-prognosen kommer under lup
3
Aktier/tendens: Mærsk i fokus i ventet positiv åbning
4
Briter har 10 dage til at bruge 1,8 milliarder kroner - citat
5
Novo stævnet sammen med konkurrenter i USA - citat

Relaterede aktiekurser

DLH A/S 1,42 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. februar 2018 04:32:43
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180219.1 - EUROWEB7 - 2018-02-20 04:32:43 - 2018-02-20 04:32:43 - 1 - Website: OKAY