Henter kommentarer

COVID-19 og risikoen ved alene at satse på indtægtsskabende investeringer


Er dine investeringer på det seneste blevet påvirket af reduceret udbytte og lave renter? Hvis det er tilfældet, er du ikke alene om at opleve det.

Renten på visse obligationer har nået et historisk lavpunkt i år, og nogle virksomheder har reduceret udbyttebetalingerne, heriblandt virksomheder, der har opretholdt deres udbyttebetalinger i årtier. Selvom obligationer og udbyttegivende aktier ikke er de eneste investeringer, der er påvirket af de seneste begivenheder, findes der måske investorer, som er afhængige af disse investeringstyper, hvis de betragter dem som sikre eller pålidelige indtægtskilder. Efter Fisher Investment Nordens mening understreger det nuværende markedsmiljø faren ved udelukkende at satse på disse almindelige investeringskilder under pensionen. Indtægtsskabende investeringer er heldigvis ikke den eneste måde at finansiere pensionisttilværelsen på. Fisher Investment Norden mener, at det ofte er bedre at opbygge en veldiversificeret portefølje, der også kan generere de indtægter, du har brug for under din pension.

Risikoen ved kun at eje indtægtsskabende investeringer
Risikoen ved udelukkende at satse på indtægtsskabende investeringer eksisterer ikke kun under pandemier eller i andre ekstreme perioder. Denne risiko er også til stede i mere stabile perioder, men kan øges i perioder med volatilitet. Tag for eksempel udbytte, som virksomheder kan udbetale til aktionærerne som kontanter eller yderligere aktier. Nogle virksomheder udbetaler måske udbytte regelmæssigt, mens andre udbetaler udbytte som en særlig engangsudbetaling. Under alle omstændigheder er udbyttebetaling fuldstændig frivilligt og sker efter virksomhedernes eget skøn. Virksomheder kan til enhver tid vælge at droppe, reducere eller midlertidigt indstille udbyttebetaling– og de har ikke nødvendigvis en veldefineret tidsplan for, hvornår de vil genoptageudbetalingen. Globale begivenheder som COVID-19-pandemien kan påvirke udbyttebetalingerne, men virksomheder kan vælge at droppe udbyttebetaling af mange årsager, og det kan være et problem for de investorer, der udelukkende satser på udbytte som regelmæssig indtægt.

Obligationer er en anden aktivtype, som visse investorer måske udelukkende satser på for at få regelmæssig indtægt. Investorer betragter ofte obligationer som en sikker investering, men de er imidlertid ikke uden risici. Der er risikoen for misligholdelse – hvis låntager ikke kan betale renter på lånet eller lånets hovedstol. Der er risikoen for inflation – hvis inflationen stiger markant over tid, vil de regelmæssige udbetalinger fra dine obligationer også miste købekraften. På det tidspunkt, hvor du får hovedstolen tilbage, kan dens købekraft være reduceret betydeligt. Desuden er der risikoen for renten – obligationskursen bevæger sig omvendt af renten. Det vil sige, at stigende renter kan få din obligationsinvestering til at falde i værdi. Som vi har oplevet det under den globale COVID-19-pandemi, kan nogle risici forbundet med obligationer – f.eks. risikoen for misligholdelse – opstå hurtigt og med så godt som intet varsel.

Læs også: Bør euroområdets gæld sammenlægges? Coronavirus udgave

En alternativ metode til indtægtsgenerering under pensionen
Findes der en alternativ metode at generere indtægt på under pensionen? For det første skal du overveje forskellen mellem indtægt og pengestrøm. Indtægt er penge, som du modtager fra en investering som f.eks. udbytte. Pengestrøm derimod er ganske enkelt penge, der kommer ind i og ud af din portefølje, som f.eks. når du sælger aktier fra din portefølje og modtager afkast i form af kontanter til at dække dine udgifter. Hvis du opretter en portefølje, der kan generere pengestrøm i stedet for bare indtægt, vil det give større fleksibilitet og vil fungere som en mere pålidelig indtægtskilde, når du skal bruge midler fra dine investeringer til at dække dine likviditetsbehov under pensionisttilværelsen. Du kan vælge at sælge aktier, obligationer eller andre investeringer for at få den likviditet, du har brug for, og samtidig opretholde en veldiversificeret portefølje. Hvis du f.eks. oplever, at en bestemt aktie er vokset og dermed udgør en for stor andel af din portefølje – hvilket reducerer din diversificering – kan du selektivt vælge at sælge nogle af disse aktier og bruge afkastet til at dække dit likviditetsbehov. Fisher Investments Norden kalder dette selektive salg af aktier for “hjemmestrikket aktieudbytte.” Det er ikke officielt udbytte, men nærmere en metode, hvorved du selv kan generere den likviditet, som du har behov for.

Hvis du optimerer din portefølje, så du opnår pengestrøm i stedet for indtægt, kan det også give dig større fleksibilitet, når du bestemmer fordelingen af aktiver og vælger investeringer. Aktivfordelingen refererer til den type af værdipapirer, du vælger at have i din portefølje – sammensætningen af aktier, obligationer og andre aktiver. Fisher Investments Norden mener, at størstedelen af en investors langsigtede afkast kan tilskrives aktivfordelingen – så det er et vigtigt aspekt at få styr på. Et andet problem forbundet med at satse udelukkende på indtægtsskabende investeringer er, at det kan begrænse dit udvalg af tilgængelige aktiver eller få dig til at fokusere for ensidigt på en undergruppe af investeringsmuligheder – som f.eks. aktier, der giver stort udbytte. Aktier med stort udbytte kan være en nyttig og hensigtsmæssig del af din portefølje – men der kan også være andre ikke-udbyttebetalende selskaber, hvis aktier har større vækstpotentiale. Du bør desuden huske på, at aktier fra ikke-udbyttebetalende selskaber stadig kan sælges selektivt for at generere den likviditet, du har behov for.

Læs også: Hvad pessimisme kan fortælle investorerne om det næste bull-marked

De rette investeringer er for enhver investor dem, der giver den bedste mulighed for, at en investor kan nå sine økonomiske mål indenfor den relevante tidshorisont. Vi foreslår, at investorer identificerer deres behov, ønsker og tidshorisont og derefter vælger den sammensætning af aktiver, der giver dem den største mulighed for at nå deres mål. Hvis du bruger denne målbaserede investeringstilgang, kan du starte med at overveje en bred vifte af investeringer. Det vil måske give dig mulighed for at finde investeringer, der passer bedre til din situation, end hvis du kun overvejer indtægtsskabende værdipapirer. Den seneste tids manglende udbyttebetaling og den lave obligationsrente er blot to eksempler på, hvorfor de almindelige kilder til pensionsindtægter måske ikke altid er så sikre, som de ser ud. Aktier med stort udbytte, obligationer og andre indtægtsskabende investeringer kan udgøre vigtige elementer i din aktivfordeling. Det kan imidlertid begrænse din evne til at nå dine langsigtede mål, hvis du begrænser dig til kun at eje disse investeringstyper.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Dette indhold er produceret i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet med udarbejdelsen og publiceringen at gøre.