En introduktion til top-down porteføljeforvaltning


Foto: Fisher Investments Norden
Foto: Fisher Investments Norden
Vis mere

Med mange tusind værdipapirer i investeringsuniverset hvordan ved man så, hvilke af dem man bør eje? Blandt professionelle investorer er der efter vores opfattelse to generelle tilgange. En af dem, som er kendt som “bottom-up,” lægger vægt på, at man vælger de aktier, man skal købe, på baggrund af en bestemt række kriterier, f.eks. kraftig salgsvækst eller lave P/E-tal. Investorer, der investerer i obligationer på baggrund af ”bottom-up”-metoden, vil måske udvælge værdipapirer med et givent afkast eller en bestemt kreditvurdering. En anden metode, kaldet “top-down,” starter med aktivklasser og kategorianalyse på højere niveau, hvorefter universet gradvist indsnævres med en række kategorifiltre. Selvom begge metoder er brugbare, mener vi, at ”top-down”-analysen er en nyttig – og ikke tilstrækkeligt værdsat – tilgang. Her kan du lære mere om, hvordan den fungerer.

Vi starter denne proces med at fastlægge fordelingen af aktiver – hvor meget af din portefølje, der skal investeres i aktier, obligationer, kontanter eller andre værdipapirer. Efter vores mening bør denne beslutning baseres på dine langsigtede økonomiske mål, løbende behov for cash flow, tidshorisont (defineret som det tidsrum, aktiverne skal være investeret for at nå dine mål) og acceptabelt risikoniveau.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Det første filter er dit benchmark. Det er generelt et bredt indeks baseret på aktier eller obligationer (eventuelt en blanding af de to) – det kan fungere som en plan for etableringen af din portefølje og som et måleredskab for de opnåede resultater. Benchmarket skal efter vores mening stemme overens med din tilsigtede fordeling af aktiver. Hvad angår aktier er et globalt indeks som MSCI World efter vores mening optimalt, fordi det giver mange muligheder for diversificering. Virksomhederne vægtes i henhold til deres størrelse, hvilket simplificerer vurderingen af, om du ejer for meget eller for lidt af en sektor, kategori eller et enkelt værdipapir. Hvad angår obligationer er ICE Bank of America/Merrill Lynch Euro Broad Market-indekset et eksempel på et almindeligt brugt, veldiversificeret indeks.

Når du har valgt et benchmark, kan du eventuelt fastlægge og anvende din prognose for markederne. Medmindre du forudser ekstremt negative scenarier – et bear-marked (et fundamentalt drevet fald på -20 % eller mere) for aktier – bør din portefølje efter vores mening ligge meget tæt op ad benchmarket med hensyn til andelen af aktier og obligationer i din portefølje. Dette er det højeste niveau og efter vores mening den vigtigste beslutning, du kan tage. Tag ikke for let på den beslutning. Din beslutning om fordeling af aktiver bør efter vores mening være baseret på forventet afkast inkl. dårlige perioder. For mange afvigelser kan derfor reducere din mulighed for at opnå det afkast, der er nødvendigt for at finansiere dine mål og behov.

Det andet filter er brede underkategorier inden for aktivklasser. For aktier omfatter kategorierne: sektor, land, størrelse og “stil” (f.eks. “vækst” eller “value (værdi)”). Ved at sprede aktiver på tværs af kategorier er der mindre sandsynlighed for overeksponering inden for et bestemt område, hvilket reducerer den eventuelle negative effekt, der vil være, hvis nogle markeder oplever modgang. Men du behøver ikke at efterligne benchmarket helt præcist. I stedet kan du analysere benchmarkets vægtninger i henhold til sektorer og lande og vælge at have mere end benchmarket i områder, som, du forventer, vil klare sig bedre (overvægtning), og have færre i områder, som du forventer vil halte bagefter (undervægtning). Her kan dit benchmark også fungere som en nyttig vejledning. MSCI World-indekset er 16,1 % orienteret mod teknologi. Hvis du er optimistisk med hensyn til teknologi, vil du måske beslutte at eje et par procentpoint mere. Desuden udgør industrisektoren 11,2 % af indekset. Hvis du er knap så begejstret for den sektor, vil du måske vælge at eje lidt mindre.

Samme tilgang gælder for fordeling på geografi. Euroområde-aktier og japanske aktier repræsenterer hver især 11,2 % og 8,0 % af MSCI World-indekset.

Baseret på din prognose vil du måske vælge anderledes vægtninger og fordele mere på områder, som du foretrækker, og mindre på dem, som du ikke bryder dig så meget om, men vi vil råde dig til ikke at afvige for meget fra dit benchmark. Hvad angår størrelse finder vi det nyttigt at bruge gennemsnitsstørrelsen for virksomheder i benchmarket som referencepunkt.

Med hensyn til obligationer synes vi, at det kan være nyttigt at filtrere efter typen af gældsinstrumenter. Det indsnævrer valgmulighederne at vælge nationale statsobligationer, internationale statsobligationer, erhvervsobligationer og i nogle tilfælde lokale obligationer. Her er din prognose for renter og inflation afgørende, da obligationskurser bevæger sig i modsat retning af renterne. Statsobligationer er under pres fra rentestigninger, hvilket ikke i samme grad er tilfældet for erhvervsobligationer – virksomhedens rentabilitet er også afgørende. Du bør måske også inkludere dine økonomiske udsigter, da erhvervsobligationer af lavere kvalitet kan medføre risiko for misligholdelse – manglende betaling af hovedstol eller renter i tilfælde, hvor en virksomheds økonomi er presset under en recession.

Det tredje filter bør indeholde en overvejelse af, hvordan kategorierne i det andet filter overlapper hinanden, og foretage en indsnævring ud fra det. For aktier kan det efter vores mening være nyttigt at foretage krydshenvisning mellem valg af sektor og land. Inddeling efter sektor for hvert land i indekset kan være en vejledning. Hvis du vil have en overvægt af teknologi, bør du nok overveje eksponering over for USA, hvor størstedelen af den sektor befinder sig. Din eksponering i Europa kan indeholde andre sektorer, f.eks. sundhedspleje og industri. Du kan eventuelt vælge industriel eksponering over for Tyskland. Det indsnævrer feltet fra 285 virksomheder i den sektor inden for indekset globalt til blot 10 i Tysklands industrielle sektor.

Endelig kan en sammenligning af individuelle værdipapirer inden for underkategorier hjælpe dig med at beslutte, hvilke du vil eje. For aktier mener vi, at en vurdering af potentielle sikkerhedsspecifikke risici kan hjælpe med at udelukke nogle muligheder og dermed indsnævre mulighederne endnu mere. Udelukkelse af ekstremer inden for en kategori – dem, der giver markant anderledes resultater i forhold til deres konkurrenter – kan efter vores mening også hjælpe investorer med at justere deres valg. For obligationer er kreditkvalitet (låntagerens vilje og evne til at betale tilbage) vigtigt for os, især inden for erhvervsobligationer. Vi mener også, at man kan indsnævre feltet yderligere ved at vurdere klausulerne (bestemte krav, som udstedere skal opfylde).

I sidste ende er der en række faktorer, man bør overveje, når man etablerer en portefølje. Men vi mener, at en systematisk proces – en der indsnævrer valget af værdipapirer, som top-down-metoden, som vi har beskrevet her – er vigtigt for udformningen af en investeringsfilosofi, som du kan bruge hele livet.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media Native & Creative i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.