Henter kommentarer

Afvikling af Conferize A/S


Selskabsmeddelelse Nr. 9/2020
København, 29. oktober 2020


Afvikling af Conferize A/S

Bestyrelsen i Conferize A/S har i dag måtte erkende, at der ikke er grundlag for at drive selskabet videre. Bestyrelsen har derfor besluttet at opsige ledelse og medarbejdere – og vil indstille til selskabets aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling at lade selskabet træde i solvent likvidation. Bestyrelsen vil snarest indkalde til denne generalforsamling.


Baggrund.

I 2019 blev selskabets strategi re-orienteret mod bedre events og i 2020 kunne selskabet under en ny ledelse lancere en helt ny platform rettet mod fysiske events under overskriften ”Create Better Events. Faster". Med en ny betalings- og abonnementsmodel blev en større marketingskampagne søsat i første kvartal 2020. De første reaktioner fra markedet var positive og de første aftaler med markante kunder blev indgået. Dette varede imidlertid kort.

Covid-19 pandemien ændrede eventmarkedet markant. De fysiske events, som Conferize platformen tidligere sigtede mod at understøtte, er ophørt og kun delvist afløst af online events, der kræver en helt anden software platform. Selskabet har gennem de seneste 6 måneder arbejdet intenst på at udvikle og integrere de nødvendige features til at understøtte virtuelle events.

Efter en ihærdig salgsindsats må bestyrelsen imidlertid konstatere, at det ikke har været muligt at sælge platformen i det ønskede omfang. Den opstillede milepæl om 100 kunder i Danmark, jf. selskabsmeddelelse 2020-07 af 28. august 2020, er således langt fra at blive realiseret.

Det nuværende eventmarked efter udbruddet af Covid-19 er meget umodent. De fleste kunder er søgende i deres adfærd og i bund og grund i tvivl om, hvad de reelt efterspørger og hvad en event platform skal kunne fremadrettet. Kunderne stiller mange forskellige krav i mange retninger, herunder krav, som en event platform aldrig vil kunne honorere, samt krav, som det vil tage en betydelig udviklingsindsats for at kunne honorere. Udover en væsentlig udviklingsindsats må det derfor forventes, at salgsarbejdet vil være langt mere krævende end hidtil forudset.

Baseret på det nuværende marked, den voldsomme opblussen af Covid-19 i efteråret 2020 og markedets reaktioner, er det selskabets vurdering, at det fortsat vil være usikkert, hvorvidt der kan etableres overskud på driften indenfor en overskuelig årrække, og at det vil kræve tilførsel af mere end 30 mio. kr. til udviklings- og salgsarbejdet at nå dertil.

I lyset heraf er det usandsynligt, at selskabet i løbet af første kvartal 2021 vil kunne dokumentere et tilstrækkeligt forretningsgrundlag til at tiltrække den nødvendige kapital – og dermed er grundlaget for at søge en mellemfinansiering hen mod endnu et offentligt aktieudbud ikke til stede, jf. selskabsmeddelelse 2020-07, 28. august 2020.

Efter drøftelser med selskabets hovedaktionærer har bestyrelsen på denne baggrund vurderet, at det hverken er muligt eller forsvarligt at rejse den nødvendige finansiering. I forlængelse heraf vurderer bestyrelsen tillige, at det vil være uforsvarligt at fortsætte den videre drift og har derfor med beklagelse måtte træffe beslutning om at indstille til selskabets aktionærer om at lade selskabet afvikle.

Bestyrelsen vil snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der vil skulle udpeges en likvidator. Med den aktuelle likviditet forventer bestyrelsen at kunne afvikle selskabet solvent, men forventer dog intet eller kun et ubetydeligt provenu til aktionærerne.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com


Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet fil