28 mar: Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2017
28 mar: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 i NKT
28-03-2017 14:27:37

Årsrapport 2016

Relateret indhold
29 aug - 
A & M skuffer med nedgang i salg og minimalt overskud
29 aug - 
KORR Aktier/åbning: C25 danser på stedet - Danske løfte..
29 aug - 
Aktier/åbning: C25 danser om nulpunktet - Danske løftes..

København, 2017-03-28 14:27 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

 

 

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                          Meddelelse nr.          2 /2017

Nikolaj Plads 6                                                     Fondskode    DK 010283597

1067 København K                                              CVR nr.                 15313714

                                                                       LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036

 

                                          

Den 28. marts 2017

 

Andersen & Martini har i 2016 fortsat væksten i såvel omsætning som indtjening.

 

Andersen & Martini har igen vundet markedsandele med vækstrater på op til 40% og har i 2016 nået næsten en mia. i omsætning. EBITDA er løftet til knap kr. 28 mio., og der er foretaget yderligere tiltag til forbedring af driften. For 2017 forventes et resultat før skat på mellem kr. 70 og 80 mio. Heraf vil salg af ejendom i Lyngby bidrage med mellem kr. 60 og 70 mio. før skat.

 

Bestyrelsen for Andersen & Martini A/S har i dag behandlet regnskabet for 2016. Årsrapporten er vedhæftet, men kan også ses på www.am.dk.

 

Andersen & Martini A/S har i 2016 realiseret et resultat efter skat på t.kr. 4.151.

 

Hovedelementerne i resultatfremgangen skal ses i:

 

·         Kraftig stigning i salget af nye biler

·         Øget samlet indtjening fra salget af såvel nye som brugte biler

 

 

Hoved- og nøgletallene fremgår nedenfor:

Hoved- og nøgletal

 

 

 

 

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

Hovedtal

(t.kr.)

(t.kr.)

(t.kr.)

(t.kr.)

(t.kr.)

Nettoomsætning

989.632

811.908

699.821

677.185

774.113

Salgs- og administrationsomkostninger

94.047

80.828

84.497

76.814

83.110

EBITDA

27.839

24.526

-458

13.676

7.870

Resultat før skat og afskrivninger, efter renter

16.509

14.546

-8.189

7.459

797

Resultat af primær drift

14.869

12.889

-8.199

7.596

585

Resultat af finansielle poster

-11.330

-9.980

-7.731

-6.217

-7.073

Resultat før skat

5.339

2.909

-15.930

1.379

-6.488

Selskabsskat

-1.188

-820

3.432

-110

1.543

Årets resultat

4.151

2.089

-12.498

1.269

-4.945

Andersen & Martini A/S' andel

4.069

1.874

-12.498

1.269

-4.945

 

 

 

 

 

 

Balancesum

443.674

399.769

377.595

386.638

363.619

Aktiekapital

23.830

23.830

23.830

23.830

23.830

Egenkapital

89.545

85.394

79.555

92.053

93.746

Gæld og hensatte forpligtelser

354.129

314.375

298.040

294.585

269.873

Investering i materielle anlægsaktiver

16.977

22.192

40.030

37.587

4.178

Investering i immaterielle anlægsaktiver

2.227

1.624

499

409

128

Af- og nedskrivninger

11.170

11.637

7.741

6.080

7.285

 

 

 

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

7.689

23.574

16.620

1.761

13.062

Pengestrømme til investeringsaktivitet

-9.496

-12.097

-23.875

-34.214

-5.681

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

1.497

-11.339

6.726

30.822

-5.426

Årets pengestrøm

-310

138

-529

-1.631

1.955

 

 

 

 

 

 

Nøgletal

 

 

 

 

 

Resultat pr. aktie, kr. (gnst.)

1,96

0,90

-6,01

0,59

-2,29

Pengestrømme fra drift pr. aktie

3,69

11,33

7,99

0,82

6,05

Fri pengestrøm pr. aktie

-0,87

5,52

-3,49

-15,19

3,42

Udbytte pr. aktie (kr.)

0

0

0

0

0

Indre værdi pr. aktie

43

41

38

44

43

Bruttomargin

11,0%

11,5%

10,9%

12,5%

10,8%

Overskudsmargin

1,5%

1,6%

-1,2%

1,1%

0,1%

Egenkapitalandel (soliditet)

20,2%

21,4%

21,1%

23,8%

25,8%

Egenkapitalforrentning

4,7%

2,5%

-14,6%

1,4%

-5,1%

Gennemsnitligt antal ansatte

259

250

248

240

258

Antal aktier (ultimo)

2.081

2.081

2.081

2.081

2.158

Antal aktier (gennemsnitligt)

2.081

2.081

2.081

2.137

2.158

 

 

 

 

 

 

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytike Forenings "Anbefalinger & Nøgletal".

 

 

 Andersen & Martini har i 2016 øget salget af biler markant og har realiseret et resultat efter skat på t.kr. 4.151.

 

Andersen & Martini registrerede 5.275 nye Opel, Kia, Peugeot og Fiat personbiler i 2016, hvilket svarer til en fremgang på 33,1% i forhold til 2015, hvor der blev registreret 3.962 nye personbiler.

 

For så vidt angår varebiler registrerede Andersen & Martini i alt 791 stk. i 2016 mod 563 stk. i 2015, svarende til en fremgang på 40,5%.

 

Andersen & Martini registrerede 23% af alle Opel (person- og varebiler) i Danmark i 2016 mod 17% i 2015. For Kias vedkommende registrerede Andersen & Martini 14% af alle Kia (person- og varebiler) i Danmark i 2016 mod 13% i 2015. For Peugeots vedkommende registrerede Andersen & Martini 3% af alle Peugeot (person- og varebiler) i Danmark i 2016, mod 2% i 2015. Andersen og Martini’s andel af det danske Fiat-salg er under afvikling og faldt til 0,5% i 2016.

 

Det samlede salg af brugte biler blev 3.426 stk., hvilket er 659 flere end året før.

 

I regnskabsåret har Andersen & Martini haft et øget salg af såvel nye som brugte biler. Søgningen til koncernens værksteder er steget i forhold til året før, men værkstedsomsætningen er kun steget marginalt. Koncernens totale omsætning er steget fra godt kr. 800 mio. til knap kr. 1 mia. Produktionsomkostningerne steg i 2016 med kr. 162,5 mio., primært som følge af øget volumen. Bruttoresultatet er steget fra kr. 93,7 mio. til kr. 108,9 mio. Bruttomarginen er faldet fra 11,5% i 2015 til 11,0% i 2016. Årsagen til faldet i bruttomarginen er, at omsætnings- og bruttoresultatstigningen hidrører fra bilsalget, som har lavere marginer end eftermarkedsomsætningen.

 

Øvrige omkostninger er i 2016 steget med godt kr. 13 mio. eller 16 % til godt kr. 94 mio. fra knap kr. 81 mio. i 2015. Hovedårsagen til denne stigning ligger i det øgede aktivitetsniveau.

 

Nettoomsætningen er steget med 21,9%, bruttoresultatet er steget 16,2% og Andersen & Martini opnåede i 2016 et resultat af primær drift på t.kr. 14.869 mod t.kr. 12.889 året før svarende til en stigning på t.kr. 1.980. Fremgangen kan primært henføres til aktivitetsfremgangen samt produktivitetsforbedringer.

 

EBITDA er steget fra t.kr. 24.526 til t.kr. 27.839.

 

Andersen & Martini realiserede i 2016 et resultat før skat på t.kr. 5.339 mod t.kr. 2.909 i 2015. Efter skat blev resultatet t.kr. 4.151 mod t.kr. 2.089 året før. Resultatudviklingen er tilfredsstillende og resultatet ligger inden for forventningerne udmeldt i delårsrapporten, som fremgår af fondsbørsmeddelelse nr. 4/2016.

 

Andersen & Martini har i regnskabsåret 2016 haft en positiv pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på t.kr. 27.857. Stigning i lagre, leverandørgæld samt fald i debitorer har netto haft en negativ nettovirkning på pengestrømmen med t.kr. 8.444. Renter netto belaster pengestrømmene med t.kr. 11.417.

 

Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var positiv i 2016 med t.kr. 7.689. Investeringer udgjorde t.kr. 9.496 og kan primært henføres opgradering af maskiner og inventar. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde positivt t.kr. 1.497 og hidrører primært nedbringelse af prioritets- og leasinggæld, der opvejes af øget bankgæld.

 

Der er i regnskabsåret investeret godt kr. 2 mio. i IT og software til dels automatisering af dokumenthåndtering og dels til business intelligence, som sikrer timebaseret opdatering af relevante data for styring og kontrol på såvel micro- som makro niveau. Herudover er der investeret kr. 7,5 mio. i opgraderinger af koncernens maskiner og inventar for at sikre, at produktionsapparatet altid fremstår tidssvarende samt i god og forsvarlig stand.  Heri indgår indretning af det nye, autoriserede skadesværksted for Tesla, som blev taget i brug i efteråret 2016.

 

Ejendommen, som indeholdt den nu afviklede afdeling i Lyngby er, som omtalt i årsrapporten 2014 og 2015, solgt på betingelse af, at den omhandlende lokalplan godkendes, hvilket skete i 2016, og den ene klage, der hindrede en endelig lokalplan, blev afvist af Naturklagestyrelsen i januar 2017, hvorfor handlen er endeligt afsluttet og under berigtigelse.

 

Der er – når bortses fra ejendommen i Lyngby - ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

General Motors har i marts 2017 meddelt, at man har solgt Opel til PSA Gruppen, hvilket Andersen & Martini ser som en styrkelse af såvel Opels som Peugeots position på det danske marked, idet salget betyder, at begge brands fremadrettet deler udviklings- og produktionsomkostninger, som ultimativt betyder bedre indtjening og øget konkurrencekraft.

 

Aktivitetsniveauet og indtjeningen i de første måneder af 2017 har for Andersen & Martini samlet set ligget lidt over niveauet for samme periode i fjor og forventes øget resten af året som følge af introduktion af nye modeller og effekten af de effektivitetsforbedringer og tiltag til omkostningsreduktioner, der er foretaget i 2016. Herudover stiger selskabets aktiviteter på skadesområdet som følge af forsikringsselskabernes anerkendelse af selskabets kvalitet, servicegrad og punktlighed på området. Endelig øges aktiviteterne på selskabets Tesla–værksted fortsat.

 

Investeringer er foretaget og styrkelsen af Opel, Kia og Peugeot på det danske marked giver bestyrelsen gode forventninger for 2017. På den baggrund og med baggrund i den ovenfor omtalte indsats på omkostnings- og produktivitetssiden samt salget af ejendommen i Lyngby forventes for året 2017 et positivt resultat før skat i størrelsesordenen kr. 70 - 80 mio. Heraf vil salget af ejendommen i Lyngby bidrage med kr. 60-70 mio. før skat.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 5060 9000.

 

Med venlig hilsen

Andersen & Martini A/S

 

Peter Hansen

 

 

 

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Danske: Moody's ser risiko for sænkning af kreditvurderingen - NY

21-09-2018 15:14:23
Moody's Investors Service er gået i gang med at kigge kreditvurderingen af Danske Bank efter i sømmene og forudser, at der er risiko for en nedjustering. Det oplyser ratinginstituttet fredag, hvor udsigten for Danske Banks kreditvurdering er sænket til "negativ" fra "stabil".Ændringen kommer, efter at banken har offentliggjort rapporten om hvidvask i sin estiske filial tidligere på ugen, skriver M..

Mærsk/Sydbank: Fundamentaler peger ikke mod gode fragtrater

21-09-2018 11:08:55
Efter en periode med overvejende positiv udvikling i fragtraterne er rateindekset Shanghai Containerized Fright Index, SCFI, nu faldet tre uger i træk. Den negative udvikling stopper dog ikke nødvendigvis her, vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank, der dækker A.P. Møller-Mærsk. - Nu har vi set tre uger i træk, så det er lidt en trend, men ellers er der stor udsving i de her ugentlig..

Aktier/tendens: Danske Bank trækker overskrifter i ventet grønt marked

21-09-2018 08:04:56
Danske Bank kan fredag komme under investorernes kritiske lup, efter at flere danske aviser endnu engang har banken og undersøgelsen af dens rolle i hvidvasksagen som forsidestof.Børsen kan berette, at selskabet Deminor, der er ekspert i gruppesøgsmål, vil forsøge at samle opbakning blandt aktionærerne til en ny granskning af hvidvasksagen. I Jyllands-Posten Erhverv mener flere eksperter, at det e..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Andersen & Martini B A/S 59,50 -0,8% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. september 2018 01:09:45
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB5 - 2018-09-23 01:09:45 - 2018-09-23 01:09:45 - 1 - Website: OKAY