06 apr: Storaktionærmeddelelse
06 apr: Roblon A/S: Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærts..
06-04-2017 08:59:14

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2017 KL. 09.00

Relateret indhold
04 jun - 
DLH/fmd: Skal kunne bruges som rampe for en nordisk kon..
04 jun - 
DLH: Ny strategi skal sikre fremtiden
09 maj - 
Onsdagens aktier: Jyske Bank faldt tungt i rødt C25

Herlev, 2017-04-06 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S til afholdelse

fredag, den 28. april 2017, kl. 09.00

 

hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

 

 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

 3. Valg af formand, valg af næstformand og valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

 4. Valg af revisor

 5. Indkomne forslag

5.a     Forslag om ændring af vedtægterne

5.b     Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar

5.c     Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at lade selskabet købe egne aktier.

5.d     Forslag om ændring af selskabets vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning.

6.       Eventuelt

ad 1.  

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

ad 2.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

ad 3.

Bestyrelsen foreslår, at

 • Carsten Lønfeldt vælges som formand,

 • Birgit Aagaard-Svendsen nyvælges som næstformand, og

 • Jens Kristian Jepsen og Flemming Viskum nyvælges til bestyrelsen.

Agnete Raaschou-Nielsen, Kristian Kolding og John Stær genopstiller ikke.

 

ad 4.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

ad 5a.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter:

 • Ændring af pkt. 4.7 til "Udbytte på aktierne udbetales i henhold til de til enhver tid gældende lovregler herom".

 • Pkt. 4.8 slettes, hvorefter pkt. 4.9 bliver pkt. 4.8.

 • Bemyndigelsen til bestyrelsen i pkt. 5.1 til at forhøje aktiekapitalen slettes.

 • Der tilføjes et nyt pkt. 5.1 med følgende ordlyd: "Bestyrelsen er bemyndiget til, for en ubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at udlodde ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens regler herom."

 • Indførelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne, idet følgende foreslås indført i vedtægterne som et nyt punkt 5.2 under overskriften "Elektronisk kommunikation" og med følgende tekst:

"Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldingsblanket samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail. Disse dokumenter vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation."

 • I pkt. 7.1 ændres metoden for indkaldelse til generalforsamlinger til følgende: "Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i pkt. 8.1 forslås ændret til følgende:

"1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt."

 • Forslag om at ændre pkt. 9.1 til følgende:

"Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt dirigenten fastsætter dette".

 • Forslag om at ændre pkt. 10.1 til "Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort og i den forbindelse godtgjort sin egenskab af aktionær."

 • Forslag om at ændre sidste punktum i pkt. 12.1 til "Bestyrelsen konstituerer sig selv".

 • Forslag om at tilføje i pkt. 12.1 at "De anliggender, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende".

 • Forslag om sletning af pkt. 12.2 i vedtægterne. DLH-Fonden har godkendt, at det kan ske. Punkt 12.3 bliver herefter pkt. 12.2

 • Forslag om ændring af pkt. 12.3 i de nuværende vedtægter til "Valget efter pkt. 12.1 gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Personer, der på generalforsamlingstidspunktet er fyldt 75 år, kan ikke (gen)vælges til bestyrelsen".

 • Ændring af tegningsreglen i pkt. 15.1 til "Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, næstformanden eller et bestyrelsesmedlem eller af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem".

 • Forslag om at ændre pkt. 19.1 til "Selskabets årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes på enten dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning".

ad 5b.

Bestyrelsen foreslår, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 fastsættes til kr. 100.000. I henhold til selskabets vederlagspolitik modtager bestyrelsesmedlemmerne fortsat et fast grundhonorar, mens formandens honorar er to gange så stort og næstformandens halvanden gange så stort. Bestyrelsen foreslår tillige, at Carsten Lønfeldt som formand for bestyrelsen kan oppebære et yderligere grundhonorar for påtagelse af særlige opgaver. Formanden for revisionsudvalget oppebærer desuden et honorar på kr. 50.000.

ad 5c.

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at lade selskabet købe egne aktier. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen. Der gives bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den nominelle værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 5%.

ad 5d.

Bestyrelsen foreslår at selskabets vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen ændres, således at disse afspejler selskabets aktuelle ledelsesstruktur, jf. vedlagte bilag.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Til vedtagelse af de under punkt 1, 2, 3, 4 og 5b-5d fremsatte forslag gælder ingen særlige vedtagelseskrav, og forslagene kan således alle vedtages med simpelt flertal. Til vedtagelse af det under punkt 5a fremsatte forslag kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder den 21. april 2017 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 25. april 2017 kl. 23.59 dansk tid have anmeldt sin deltagelse over for selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.1 og rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Adgangskort kan rekvireres ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan tilmeldingsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest den 25. april 2017 kl. 23.59 dansk tid.

Endelig kan adgangskort og stemmesedler bestilles på selskabets kontor mod opgivelse af det i ejerbogen noterede navn eller mod forevisning af VP-kontoudskrift eller depotudskrift samt opgivelse af aktieejerens navn.

Som noget nyt vil adgangskort blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til deres aktier. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan blanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest den 25. april 2017 kl. 23.59 dansk tid.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode afgive brevstemme via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dlh.com senest den 27. april 2017 kl. 12.00 dansk tid. Alternativt kan brevstemmeblanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at blanketten er Computershare i hænde senest den 27. april 2017 kl. 12.00 dansk tid.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for indkaldelsen kr. 26.783.248,50.

Vedtægterne bestemmer på dagen for indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

Efter notering, jf. vedtægternes punkt 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.

DAGSORDEN MV.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com:

1) Indkaldelsen

2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3) Dagsordenen og de fuldstændige forslag

4) Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

5) Årsrapporten for 2016

6) Baggrundsdata for bestyrelsen og revisor, jf. punkt 3 og 4 på dagsordenen

SPØRGERET

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2016, om selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i DLH-koncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet pr. brev til Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

 

København, den 06.04.2017

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Bestyrelsen

         Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske på telefon nr. 41 95 38 29.

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Blandet åbning efter markant international vending

19-10-2018 08:28:05
Det tegner til en blandet start på det danske aktiemarked fredag morgen, hvor Danske Bank igen kan indtage en hovedrolle efter skandalen med hvidvask og efterfølgende gang i svingdøren på direktionsgangen, mens ledelseskaos spreder sig på første sal i Holmens Kanal.Torsdag endte C25-indekset 0,9 pct. højere i 1055,38, mens den positive stemning i Europa stille og roligt fortog sig, særligt efter a..

DSV/Nykredit: Høj vækst kan være kortsigtet effekt af handelskrig

18-10-2018 10:11:03
Der var usædvanligt høje vækstrater hos DSV's konkurrent Kuehne + Nagel, da schweizerne aflagde sit regnskab for tredje kvartal torsdag morgen.Selskabet skriver selv, at det klarer sig langt bedre end markedet, men spørgsmålet er, om den store fremgang også er en kortsigtet effekt af handelskrigen, der har fået især amerikanske virksomheder til at skynde sig med at få importeret fra USA før toldst..

Banknordik opjusterer takket være sunde kunder

18-10-2018 08:26:15
Banknordiks kunder har det godt, og det giver lavere nedskrivninger for banken, der derfor opjusterer sine forventninger til 2018.Faktisk har nedskrivningerne været på et niveau, hvor der netto har været tocifrede millionoverskud på den post i alle tre kvartaler hidtil i år.Det fortæller Banknordik i en foreløbig regnskabsmeddelelse torsdag morgen.- Årsagen til opjusteringen af forventningerne til..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Relaterede aktiekurser

DLH A/S 1,440 -2,4% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
21. oktober 2018 03:28:25
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20181005.3 - EUROWEB3 - 2018-10-21 03:28:25 - 2018-10-21 03:28:25 - 1 - Website: OKAY