01 maj: Transaktioner i forbindelse med Novozymes’ aktietilbagekøbsprogra..
01 maj: Ny CFO for RTX A/S
01-05-2017 12:58:06

VEDTÆGTER

Relateret indhold
04 jun - 
DLH/fmd: Skal kunne bruges som rampe for en nordisk kon..
04 jun - 
DLH: Ny strategi skal sikre fremtiden
09 maj - 
Onsdagens aktier: Jyske Bank faldt tungt i rødt C25
Relateret debat
15 aug - 
konjunkturgevinst på lageret gav et pænt EBIT resultat ..
15 aug - 
Jo jo, det skattemæssige underskud har da en vis værdi,..
15 aug - 
Heller ikke uvæsenligt med deres skatteforhold: "I årsr..

Herlev, 2017-05-01 12:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

VEDTÆGTER

for

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S

 

 

NAVN

 

1.1          Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S.

1.2          Selskabet driver virksomhed under følgende binavne:

               a)    Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              b)    Nordisk Træimport A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              c)    DLH Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              d)    Nordisk Sav- & Finerværk A/S, Northern Sawmill & Veneerworks Ltd. (Dalhoff

Larsen & Horneman A/S)

              e)    OK Træ A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              f)     DLH A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              g)    DLH Nordisk A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              h)    DLH Nordisk Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              i)     IH Softwood A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              j)     Internationalt Hårdttræ A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              k)    Nordisk Hårdttræ Co. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              l)     Nordisk Rederi A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              m)   Nordisk Timber A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              n)    Nordisk Timber Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              o)    Nordisk Trælast & Hårdttræ Co. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              p)    Nordisk Trælastagentur A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              q)    DLH Timber Ltd. A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              r)     DLH Træ A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              s)    DLH Finer A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              t)     DLH Danmark A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              u)    DLH Global Trading & Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              v)    DLH Global Sales & Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              w)    DLH Global Sales A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

              x)    DLH Global Sourcing A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

 

 

FORMÅL

 

2.1          Selskabets formål er at drive handel, industri, rederi, konsulentvirksomhed, investering samt finansiering.

 

AKTIEKAPITALEN

 

3.1          Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt og udgør kr. 26.783.248,50, skriver kroner totiseks millioner syvhundrede ottitre tusinde tohundrede firtiotte 50/100. 

3.2          Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 0,50 eller multipla heraf.

4.1          Aktierne er navneaktier og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktierne udstedes gennem og registreres i Værdipapircentralen. Aktierne er omsætningspapirer.

4.2          Efter notering, jfr. 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.

4.3          Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.

4.4          Ingen aktier har særlige rettigheder.

4.5          Såfremt aktiekapitalen udvides ved tegning af nye aktier har aktionærerne, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. 

4.6          Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, der er angivet i beslutningen om udvidelsen.

4.7          Udbytte på aktierne udbetales i henhold til de til enhver tid gældende lovregler herom.

4.8          Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, der af bestyrelsen er udpeget som ejerbogsfører på selskabets vegne.

5.1          Bestyrelsen er bemyndiget til, for en ubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at udlodde ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 

5.2          Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

               Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldingsblanket samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail. Disse dokumenter vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.

  

              Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.

 

GENERALFORSAMLING

 

6.1          Generalforsamlingen har inden for de i selskabets vedtægter fastsatte grænser den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

7.1          Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

7.2          Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

7.3          Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, når det besluttes af generalforsamlingen eller efter skriftlig forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5 procent af selskabets aktiekapital. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes, senest 2 uger efter det er forlangt.

7.4          Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.

7.5          Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelse af generalforsamling. Modtager bestyrelsen skriftligt forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7.6          Senest 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for dennes afholdelse skal indkaldelsen, dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport - fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside.

8.1          Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

              1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

              2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

              3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

              4. Indkomne forslag.

              5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

              6. Valg af revisor.

              7. Eventuelt.

9.1          Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt dirigenten fastsætter dette.

9.2          Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, som underskrives af dirigenten.

10.1        Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort og i den forbindelse godtgjort sin egenskab af aktionær.

10.2        Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen tilkommer kun aktionæren i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

10.3        Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

11.1        De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om majoritet.

 

BESTYRELSE OG DIREKTION

 

12.1        Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 af generalforsamlingen valgte medlemmer samt af de medarbejderrepræsentanter, der måtte være valgt efter lovgivningens regler herom. Bestyrelsen konstituerer sig selv. De anliggender, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

12.2        Valget efter pkt. 12.1 gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Personer, der på generalforsamlingstidspunktet er fyldt 75 år, kan ikke (gen)vælges til bestyrelsen.

13.1        Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

13.2        Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med de nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

13.3        Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

14.1        Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører, hvoraf en kan være administrerende direktør, til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.

14.2        Bestyrelsen kan skriftligt meddele prokura, enkel eller kollektiv.

14.3        Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets general­forsamling og kan ses på selskabets hjemmeside.

  

TEGNINGSREGEL

 

15.1        Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, af en direktør i forening med næstformanden, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

 

REVISION OG REGNSKAB

 

16.1        Selskabets årsrapporter revideres i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen skal forestås af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

16.2        Revisor vælges for et år ad gangen.

17.1        Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

18.1        Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

19.1        Selskabets årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes på enten dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning.

  

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 1986 med ændringer af 29. august 1986, 19. november 1986, 29. april 1987, 25. maj 1989, 16. maj 1991, 7. maj 1992, 11. maj 1994, 4. maj 1995, 8. juni 1998, 18. januar 2000, 4. april 2002, 7. april 2005, 7. februar 2006, 19. april 2006, 18. april 2007, 16. april 2008, 16. april 2009, 26. august 2009, 9. april 2010, 8. marts 2011, 12. april 2012, 8. april 2013, den 9. januar 2014, den 27. april 2015, den 25. april 2016 og den 28. april 2017.

         Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske på telefon nr. 41 95 38 29.

Vedhæftet fil: 21 2017 Vedtægter.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet

19-09-2018 08:24:00
Danske Bank og A.P. Møller-Mærsk vil på hver sin baggrund tage en stor del af opmærksomheden på det danske aktiemarked onsdag. Men også Ørsted vil blande sig i løjerne.Danske Bank-ledelsen fremlægger konklusionerne af en intern undersøgelse af den omfattende hvidvask af penge, der er foregået i Danske Banks estiske filial. Samtidig offentliggør A.P. Møller-Mærsk en længe ventet større organisation..

Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

18-09-2018 15:10:18
Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

18-09-2018 13:45:01
Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Pandora: Stiger på rygter i markedet om muligt bud - NY
2
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
3
Novo Nordisk reorganiserer R&D - 400 medarbejdere afskediges - NY
4
Pandora/Sydbank: Lav værdisætning kan udnyttes af kapitalfonde
5
Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet

Relaterede aktiekurser

DLH A/S 1,470 1,4% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
19. september 2018 09:41:56
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180917.3 - EUROWEB6 - 2018-09-19 09:41:56 - 2018-09-19 09:41:56 - 1 - Website: OKAY