24 aug: Pandora: Amerikansk forhandler opjusterer efter stærkt andet kvar..
24 aug: Fynske Bank H1: Meget tilfredsstillende halvår med øget bundlinje
24-08-2017 13:59:29

Jeudan A/S: Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017

Relateret indhold
23 aug - 
Jeudan efter halvårsfremgang: Løfter indtjeningsforvent..
23 aug - 
Torsdagens aktier: Ambus vilde svingninger endte i kulk..
23 aug - 
Aktier/middag: Ambu er tilbage på benene efter voldsomt..

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017

 • Omsætning på DKK 629 mio. i første halvår 2017 (H1 2016: DKK 631 mio.)

   

 • Driftsresultat (EBIT) på DKK 381 mio. (H1 2016: DKK 382 mio.)

   

 • Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 302 mio. (H1 2016: DKK 314 mio.)

   

 • Positiv regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 125 mio. (H1 2016: DKK -759 mio.)

   

 • Resultat før skat på DKK 473 mio. (H1 2016: DKK -438 mio.)

   

 • Nye ejendomsinvesteringer i København på DKK 1.091 mio.

   

 • Indgåede og genforhandlede kontrakter med en årsleje på ca. DKK 100 mio. til dato, svarende til niveauet for hele 2016.

   

 • Udlejningsprocent i København på 98,2, hvor mere end 90 % af Koncernens ejendomsportefølje er beliggende.

   

 • For hele 2017 fastholdes forventningerne til et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 600 mio. på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,3 mia.

Yderligere oplysninger:

Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 375 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

DKK mio. 2. kvt.

2017

2. kvt.

2016

1.-2. kvt.

2017

1.-2. kvt.

2016

2016

 

         

Resultatopgørelse

         
Nettoomsætning 317 333 629 631

1.237

Bruttoresultat 221 225 426 431

827

Resultat før finansielle poster EBIT 200 200 381 382

724

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)

161 172

302

314

606

Kurs- og værdireguleringer 132 -323 171 -752

-221

Resultat før skat 293 -151 473 -438

385

Resultat 228 -117 367 -341

299

         

 

         

 

Balance (ultimo)

       

 

Investeringsejendomme m.m. 21.825 20.876 21.825 20.876

20.996

Samlede aktiver 22.007 21.200 22.007 21.200

21.165

Egenkapital 5.870 4.853 5.870 4.853

5.370

Forpligtelser 16.137 16.347 16.137 16.347

15.795

         

 

         

 

Pengestrømme

       

 

Driftsaktiviteter 160 174 277 292

636

Investeringsaktiviteter -145 -113 -830 -868

-785

Finansieringsaktiviteter 279 11 677 85

-9

Pengestrømme i alt 294 72 124 -491

-158

         

 

 

           

Regnskabsrelaterede nøgletal

           
EBVAT/gns. egenkapital* % 2,9 3,4 5,4 6,2

11,5

Forrentning af egenkapital (ROE)* % 4,1 -2,3 6,5 -6,8

5,7

Egenkapitalandel, ultimo % 26,7 22,9 26,7 22,9

25,4

Rentedækning x 4,3 6,0 4,3 4,9

5,2

           

 

Aktierelaterede nøgletal

         

 

Aktiepris, ultimo (P) DKK 705 703 705 703

717

Indre værdi, ultimo (BV) DKK 529 438 529 438

484

Pris/indre værdi (P/BV) X 1,33 1,61 1,33 1,61

1,48

EBIT pr. aktie (EBITPS)* DKK 18,0 18,1 34,6 34,5

65,9

EBVAT pr. aktie (EBVATPS)* DKK 14,5 15,6 27,5 28,4

55,2

Resultat pr. aktie (EPS)* DKK 20,5 -10,6 33,4 -30,8

27,2

Pengestrømme pr. aktie (CFPS)* DKK 14,4 15,7 25,2 26,4

57,9

Antal aktier, ultimo 1.000 11.086 11.086 11.086 11.086

11.086

Markedsværdi, ultimo DKK mio. 7.816 7.794 7.816 7.794

7.949

             
* Ikke omregnet til årsbasis            

Ledelsesberetning

Jeudan-Koncernens omsætning i første halvår 2017 udgjorde DKK 629 mio., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde i første halvår 2017 DKK 302 mio. mod DKK 314 mio. for samme periode sidste år.

Resultaterne for første halvår 2017 følger forventningerne, og bestyrelsen betragter dem som tilfredsstillende.

Investeringsmarked

Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme i det indre København er fortsat høj. Efterspørgslen overstiger det aktuelle udbud, hvilket kombineret med lav rente og stort likviditetsoverskud i markedet fortsat påvirker priserne i opadgående retning. Der synes dog for alle segmenter at kunne spores en lidt mere afdæmpet prisudvikling end tidligere.

For nyopførte boligejendomme i Københavnsområdet er der fortsat stor interesse fra primært udenlandske investorer og indenlandske pensionskasser/forsikringsselskaber. Tilsvarende interesse konstateres ved handel med ældre boligejendomme.

Ejendomme på Strøget i København med detail/-kontor og bolig oplever en tilsvarende stor, omend lidt aftagende, investorinteresse, hvor efterspørgslen primært kommer fra udenlandske investorer.

Den store efterspørgsel efter såvel boligejendomme som ejendomme på Strøget har bredt sig til kontorejendomme i København. Prisudviklingen styrkes af en tendens til stigende lejeniveauer, der øger ejendommenes driftsresultater.

Køb/salg

Jeudan har i andet kvartal 2017 erhvervet følgende kontorejendomme, der overtages i løbet af tredje kvartal 2017: Fiolstræde 12B, Nørregade 6, Rigensgade 11 og Vesterbrogade 9B - alle København - for samlet DKK 436 mio. I første kvartal 2017 erhvervede Jeudan kontorejendommene Bredgade 40, 42 og 45, København K for samlet DKK 655 mio. Der er hermed p.t. indgået aftaler om køb af ejendomme i 2017 for DKK 1.091 mio.

Jeudan har i andet kvartal 2017 indgået en betinget aftale om salg af Amager Boulevard 115, København S, med 173 studieboliger til DIS. I forbindelse med handlen vil lejerne i ejendommen i overensstemmelse med lejelovens regler blive tilbudt at erhverve ejendommen. Hvorvidt tilbudspligten udnyttes forventes afklaret ultimo 2017/primo 2018. Herudover har Jeudan i andet kvartal 2017 som et led i strategien solgt erhvervsejendommene Industriskellet 3, Lynge; Industrivej 24A-K, Slangerup og Vasekær 6-8, Herlev. De samlede frasalg udgør DKK 362 mio. Jeudan har i første kvartal 2017 solgt erhvervsejendommene Karlslunde Landevej 7-9, Karlslunde; Nørregade 13, Haderslev, og Tjørne Allé 3-5, Slagelse for samlet DKK 22 mio.

Jeudan er løbende i dialog om udbygning af investeringer i fokusområdet København ligesom Jeudan løbende vurderer eventuelle frasalg af Jeudans ejendomme udenfor Københavnsområdet.

Udlejning

Jeudan har i 2017 konstateret en god interesse for ledige kontorlejemål med hovedvægten på lejemål i København. Jeudans høje udlejningsprocent i København medfører dog også, at det i perioder kan være vanskeligt at opfylde potentielle kunders efterspørgsel. Udenfor København har Jeudan også i 2017 kunnet konstatere en positiv udvikling i interessen efter ledige lejemål i visse områder - dog med en mindre styrke end i København.

Efterspørgslen efter boliglejemål i København er fortsat høj med et stagnerende lejeniveau i takt med opførelsen af et betydeligt antal boligejendomme. I visse områder i København kan der konstateres en svagere udlejning og en begyndende tomgang i nyopførte boligejendomme.

En høj udlejningsaktivitet hen over sommerperioden har medført, at der indtil primo august 2017 er indgået og genforhandlet lejekontrakter med en samlet årlig leje på ca. DKK 100 mio., hvilket svarer til niveauet for hele 2016.

Opsigelser i første halvår 2017 svarede til en årsleje på DKK 59 mio. mod DKK 37 mio. for samme periode i 2016. Flere af halvårets opsigelser, der først har økonomisk effekt i løbet af andet halvår 2017/1. halvår 2018, var ventede, da Jeudan ikke havde ledige lejemål der kunne opfylde de fraflyttende kunders ønsker.

Jeudans erhvervsudlejningsprocent i København, hvor mere end 90 % af Jeudans ejendomsportefølje er beliggende, udgjorde 98,2 ultimo juni 2017, hvilket er på niveau med ultimo 2016. Det generelle kontorudlejningsmarked i København havde ultimo juni 2017 en udlejningsprocent på 94,4 mod 95,3 ultimo 2016.

Jeudans generelle erhvervsudlejningsprocent for hele porteføljen, hvor 98 % er beliggende i Region Hovedstaden, udgjorde ultimo juni 2017 95,1 mod 94,3 ultimo 2016. Det generelle kontorudlejningsmarked i Storkøbenhavn havde ultimo juni 2017 en udlejningsprocent på 88,6 mod 88,0 ultimo 2016.

Investeringsejendomme

Lejeindtægter m.v. udgjorde i første halvår 2017 DKK 532 mio. mod DKK 527 mio. i samme periode sidste år.

Ejendommenes driftsomkostninger udgjorde i første halvår 2017 DKK 115 mio. mod DKK 107 mio. i samme periode sidste år, hvorefter segmentets bruttoresultat udgjorde DKK 418 mio. i første halvår 2017 mod DKK 421 mio. for samme periode sidste år.

Service

Aktivitetsniveauet i Jeudan Servicepartner var i første halvår 2017 som forventet, og omsætningen blev på DKK 178 mio. mod DKK 162 mio. for samme periode sidste år.

Drifts- og produktionsomkostningerne udgjorde DKK 165 mio. i første halvår 2017 mod DKK 149 mio. samme periode sidste år, hvorefter bruttoresultatet udgjorde DKK 13 mio. for første halvår 2017, svarende til niveauet for samme periode sidste år.

Koncern

Koncernens salgs- og marketingomkostninger udgjorde i første halvår 2017 DKK 5 mio., svarende til niveauet for samme periode sidste år.

Koncernens administrationsomkostninger udgjorde i første halvår 2017 DKK 40 mio. mod DKK 45 mio. for samme periode sidste år.

Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter i første halvår 2017 DKK 381 mio., svarende til niveauet for samme periode sidste år.

Koncernens EBIT er på niveau med samme periode sidste år, selvom Jeudan netto har øget de samlede ejendomsinvesteringer de seneste 12 måneder. I denne periode har Jeudan frasolgt ejendomme udenfor København og øget ejendomsinvesteringer i København i tråd med den vedtagne strategi. Ændringen i Koncernens ejendomsportefølje reducerer imidlertid EBIT, da frasalg udenfor København sker til højere afkast (høj risiko) end nyinvesteringerne i København. Herudover er nogle ejendomme under ombygning til nye kunder og har derfor ikke oppebåret lejeindtægter i første halvår 2017.

EBIT pr. aktie blev i første halvår 2017 på DKK 34,6, hvilket svarer til niveauet for samme periode sidste år.

De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -78 mio. mod DKK -68 mio. for samme periode sidste år. Stigningen kan primært henføres til omlægning af renteaftaler i 2016 med forward start, hvilket medførte reducerede finansielle omkostninger i 2016.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), udgjorde herefter i første halvår 2017 DKK 302 mio. mod DKK 314 mio. for samme periode sidste år.

Resultatet (EBVAT) pr. aktie blev hermed DKK 27,5 i første halvår 2017 mod DKK 28,4 i første halvår 2016.

Kurs- og værdireguleringer

Ved udgangen af hvert kvartal vurderes ejendommenes dagsværdi på grundlag af udviklingen i ejendommenes nettoresultat, reservationer til besluttede ombygninger og ejendommenes afkast.

På investeringssiden er der fortsat en stor efterspørgsel efter primære ejendomme - det vil sige velbeliggende og velordnede ejendomme - hvor udbuddet fortsat ikke kan følge med efterspørgslen. Priserne for primære ejendomme er blandt andet grundet den aktuelle udbuds-/efterspørgselssituation stigende ved en fortsat lav inflation og et lavt renteniveau.

De stigende priser på investeringsejendomme kan primært henføres til faldende afkastkrav. Jeudan har senest i december 2016 vurderet det fastsatte afkastkrav for den enkelte ejendom og vurderer ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at revurdere afkastniveauerne. Gevinst/tab på ejendomme relaterer sig til periodens salg/betingede salg af ejendomme og udgør en gevinst på DKK 46 mio. for første halvår 2017.

De finansielle gældsforpligtelser værdireguleres til dagsværdi og påvirkes således af renteudviklingen. Jeudans finansieringsstrategi er - som for ejendomsinvesteringerne - langsigtet, hvorfor finansieringsrenterne er låst med lang løbetid.

Jeudans fastrenteaftaler har en gennemsnitlig løbetid på 10 år, og kursfølsomheden udgør ca. DKK 9,5 mio. ved en ændring i renten på 0,01 procentpoint. På baggrund af renteforholdene pr. 30. juni 2017 er der opgjort en positiv regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 125 mio. mod en negativ regulering for samme periode året før på DKK 759 mio.

Resultatet før skat udgjorde herefter DKK 473 mio. i første halvår 2017 mod DKK -438 mio. for samme periode sidste år.

Efter skat blev periodens resultat for første halvår 2017 DKK 367 mio. mod DKK -341 mio. i samme periode sidste år.

Balancen

Ejendomme inkl. igangværende projekter og forudbetalinger for investeringsejendomme udgjorde ultimo juni 2017 DKK 21,8 mia. mod DKK 20,9 mia. på samme tidspunkt sidste år og DKK 21 mia. ved årsskiftet.

De materielle aktiver blev netto forøget med DKK 831 mio. i første halvår 2017. Forøgelsen kan primært henføres til periodens køb af ejendomme og afholdte omkostninger ved igangværende byggeprojekter og i mindre omfang forbedringer af investeringsejendomme.

Koncernens egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2017 DKK 5,9 mia. mod DKK 4,9 mia. pr. 30. juni 2016 og DKK 5,4 mia. ved årsskiftet. Ændringen i egenkapitalen i første halvår 2017 kan henføres til periodens resultat samt salg af egne aktier for DKK 132 mio.

Egenkapitalandelen udgjorde 26,7 % ultimo juni 2017 mod 25,4 % ved årsskiftet. Jeudan har hermed en yderligere opkøbskapacitet i niveauet DKK 2 mia.

De langfristede forpligtelser udgjorde DKK 15,1 mia. pr. 30. juni 2017 mod DKK 14,8 mia. pr. 30. juni 2016 og DKK 14,6 mia. ved årsskiftet. Stigningen siden årsskiftet kan primært henføres til optagelse af realkreditfinansiering i tilkøbte ejendomme samt ændring i udskudt skat.

De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 1,0 mia. pr. 30. juni 2017 mod DKK 1,6 mia. pr. 30. juni 2016 og DKK 1,2 mia. ved årsskiftet. Faldet siden årsskiftet kan henføres til et lavere træk på Jeudans driftskreditter.

Pengestrømme og likviditet

Likviditetspåvirkningen før ændring i driftskapitalen udgjorde i første halvår 2017 DKK 299 mio. mod DKK 319 mio. for samme periode sidste år.

Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 277 mio. mod DKK 292 mio. for samme periode sidste år, svarende til DKK 25,2 pr. aktie i første halvår 2017 mod DKK 26,4 pr. aktie i første halvår 2016.

Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne, der primært kan henføres til periodens ejendomskøb og igangværende projekter, udgjorde DKK -830 mio. mod DKK -868 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK 677 mio. i første halvår 2017 mod DKK 85 mio. for samme periode sidste år. Finansieringsaktiviteterne kan primært henføres til optagelse af realkreditbelåning samt salg af Jeudans beholdning af egne aktier i første kvartal 2017.

Herefter udgjorde de samlede pengestrømme DKK 124 mio. i første halvår 2017 mod DKK -491 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetsberedskabet (inkl. trækningsrettigheder) udgjorde DKK 1.042 mio. pr. 30. juni 2017 mod DKK 656 mio. ultimo juni 2016 og DKK 989 mio. ved årsskiftet.

Begivenheder efter 30. juni 2017

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter 30. juni 2017, som ikke er beskrevet i nærværende delårsrapport.

Forventninger 2017

Jeudan vil også i 2017 opsøge yderligere rentable investeringer i velordnede større kontorejendomme i det centrale København med fortsat fokus på langsigtet stabilitet i den primære indtjening.

En del eksisterende erhvervskunder i København søger i denne tid større arealer og desværre kan alle henvendelser ikke imødekommes. Jeudan forventer derfor en stigning i opsigelser af erhvervslejemål men forventer også en relativ hurtig genudlejning. Samlet set forventer Jeudan ikke en væsentlig ændring i udlejningsprocenten.

På baggrund af de aktuelle ejendomsinvesteringer samt et uændret aktivitetsniveau i Jeudan Servicepartner forventes fortsat en nettoomsætning på ca. DKK 1,3 mia. (2016: DKK 1,2 mia.).

Jeudan forventer fortsat vækst i EBIT.

Jeudans finansiering er langsigtet og har ved renteaftaler en fast rente i gennemsnitligt ca. 10 år. Jeudan forventer ikke en renteudvikling, der muliggør omlægning af renteaftaler i 2017, som det var tilfældet i 2016 med deraf følgende lavere finansielle omkostninger. Der forventes derfor højere finansielle omkostninger i 2017 sammenlignet med 2016 men fortsat på et lavt niveau.

Efter finansielle omkostninger men før kurs- og værdireguleringer forventes fortsat et resultat (EBVAT) i niveauet DKK 600 mio. (2016: DKK 606 mio.)

Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem kundefokus, bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser - positive som negative - som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder.

De her beskrevne forventninger til den økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i Jeudans seneste årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2016.

Bilag

Koncernens resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, hovedtal på kvartalsbasis, segmentoplysninger samt dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter.

 

Finanskalender

23. nov. 2017      Rapport for 1.-3. kvartal

31. dec. 2017      Regnskabsåret slutter

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2017 for Jeudan A/S.

Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni 2017.

Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og pengestrømme og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for.

København, 24. august 2017

Direktionen

Per Wetke Hallgren

Adm. direktør

                                                   

Bestyrelsen

Niels Jacobsen                               Claus Esbjerg Gregersen

(formand)                                     (næstformand)

Tommy Pedersen                           Søren Bergholt Andersson                Helle Okholm

Resultatopgørelse

DKK 1.000  

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.  
   

2017

2016

2017

2016 2016
             
Nettoomsætning   316.893 333.230 629.121 631.412 1.237.006
Driftsomkostninger   -95.620 -107.814 -202.894 -200.774 -409.611
             
Bruttoresultat   221.273 225.416 426.227 430.638 827.395
Salgs- og marketingomkostninger   -2.894 -1.923 -5.308 -3.943 -9.307
Administrationsomkostninger   -18.338 -23.647 -40.281 -45.198 -94.159
             
Resultat før finansielle poster (EBIT)   200.041 199.846 380.638 381.497 723.929
Finansielle indtægter   9.579 6.974 13.233 13.542 26.656
Finansielle omkostninger   -48.411 -34.424 -91.702 -81.179 -144.840
             

Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT)

 

161.209

172.396

302.169

313.860

605.745

Gevinst/tab ejendomme   50.225 7.078 45.626 7.078 325.619
Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser   81.503 -330.573 125.144 -759.178 -546.362
             
Resultat før skat   292.937 -151.099 472.939 -438.240 385.002
Skat af periodens resultat   -65.325 33.696 -105.465 97.728 -85.916
             
Periodens resultat   227.612 -117.403 367.474 -340.512 299.086
             
             
Periodens resultat pr. aktie (DKK)   20,53 -10,61 33,43 -30,77 27,24
Periodens resultat pr. aktie, udvandet (DKK)   20,53 -10,61 33,43 -30,77 27,24
             

Totalindkomstopgørelse

           
DKK 1.000  

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.

 

   

2017

2016

2017

2016 2016
             
Periodens resultat   227.612 -117.403 367.474 -340.512 299.086
Anden totalindkomst   0 0 0 0 0
             
Totalindkomst   227.612 -117.403 367.474 -340.512 299.086

Balance

DKK 1.000  

30. jun.

30. jun. 31. dec.
   

2017

2016 2016
         

Aktiver

       
         
Materielle aktiver:        
Investeringsejendomme   21.095.563 20.146.415 20.294.328
Igangværende projekter, investeringsejendomme   127.175 142.872 115.363
Forudbetaling for investeringsejendomme   602.734 586.435 586.435
Driftsmateriel og inventar   39.368 38.211 37.656
Materielle aktiver i alt   21.864.840 20.913.933 21.033.782
         

Langfristede aktiver i alt

 

21.864.840

20.913.933

21.033.782

         
Tilgodehavender:        
Indestående Grundejernes Investeringsfond   10.732 10.996 11.104
Igangværende arbejder   58.873 47.533 67.074
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser   20.579 28.375 21.230
Selskabsskat   1 27.615 0
Andre tilgodehavender   25.032 17.573 13.314
Periodeafgrænsningsposter   24.676 28.694 8.396
Tilgodehavender i alt   139.893 160.786 121.118
         
Likvide beholdninger   2.013 125.537 10.147
         

Kortfristede aktiver i alt

 

141.906

286.323

131.265

         

AKTIVER I ALT

 

22.006.746

21.200.256

21.165.047

DKK 1.000  

30. jun.

30. jun. 31. dec.
   

2017

2016 2016
         

Passiver

       
         
Egenkapital:        
Aktiekapital   1.108.645 1.108.645 1.108.645
Overført resultat   4.761.174 3.744.152 4.261.509

Egenkapital i alt

 

5.869.819

4.852.797

5.370.154

         
Langfristede forpligtelser:        
Realkreditlån   12.438.815 12.154.288 11.943.410
Finansieringsinstitutter   1.438.393 1.653.972 1.538.370
Deposita   157.755 168.470 154.191
Udskudt skat   1.077.621 802.194 978.604
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser   14.431 15.188 14.473
Langfristede forpligtelser i alt   15.127.015 14.794.112 14.629.048
         
Kortfristede forpligtelser:        
Realkreditlån   77.099 143.502 82.071
Finansieringsinstitutter   607.591 1.102.535 758.774
Deposita   147.047 133.180 141.052
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser   149 152 142
Modtagne forudbetalinger fra kunder   30.513 25.474 71.592
Leverandørgæld   79.769 78.001 34.162
Selskabsskat   0 0 2.837
Anden gæld   41.203 42.400 48.328
Periodeafgrænsningsposter   26.541 28.103 26.887
Kortfristede forpligtelser i alt   1.009.912 1.553.347 1.165.845
         

Forpligtelser i alt

 

16.136.927

16.347.459

15.794.893

         

PASSIVER I ALT

 

22.006.746

21.200.256

21.165.047

Egenkapitalopgørelse

DKK 1.000   Aktie- Overført

Egenkapital

    kapital resultat*

i alt

         

Egenkapital 1. januar 2016

 

1.108.645

4.084.664

5.193.309

         
Periodens resultat   - -340.512 -340.512
Anden totalindkomst   - 0 0
Totalindkomst i alt   - -340.512 -340.512
         

Egenkapital 30. juni 2016

 

1.108.645

3.744.152

4.852.797

 

 

 

 

 

Periodens resultat   - 639.598 639.598
Anden totalindkomst   - 0 0
Totalindkomst i alt   - 639.598 639.598
         
Køb af egne aktier   - -122.241 -122.241
         

Egenkapital 31. december 2016

 

1.108.645

4.261.509

5.370.154

 

 

 

 

 

Periodens resultat   - 367.474 367.474
Anden totalindkomst   - 0 0
Totalindkomst i alt   - 367.474 367.474
         
Salg af egne aktier   - 132.191 132.191
         

Egenkapital 30. juni 2017

 

1.108.645

4.761.174

5.869.819

         
* I overført resultat indgår indbetalt overkurs ved emission, der er en fri reserve, pr.  
30. juni 2017 med t.DKK 2.061.874 (1. januar 2017: t.DKK 2.061.874; 1. januar 2016:  
t.DKK 2.061.874).        

Hovedtal på kvartalsbasis

DKK mio. 3. kvt.

2015

4. kvt.

2015

1. kvt.

2016

2. kvt.

2016

3. kvt.

2016

4. kvt.

2016

1. kvt.

2017

2. kvt.

2017

 

Resultatopgørelse

 

               
Nettoomsætning 291 288 298 333 305 301 312 317
Bruttoresultat 199 193 205 225 205 192 205 221
Resultat før finansielle poster 175 169 182 200 181 161 181 200

Resultat før kurs- og værdireg.

133

126

142

172

156

136

141

161

Kurs- og værdireguleringer -156 389 -429 -323 -128 659 39 132
Resultat før skat -23 515 -287 -151 28 795 180 293
Resultat -17 402 -224 -117 22 618 139 228

 

Balance (ultimo)

 

               
Investeringsejendomme m.m. 19.104 20.107 20.885 20.876 20.682 20.996 21.679 21.825
Samlede aktiver 19.249 20.306 21.128 21.200 20.952 21.165 21.899 22.007
Egenkapital 4.791 5.193 4.970 4.853 4.752 5.370 5.642 5.870

 

Pengestrømme

 

               
Driftsaktiviteter 150 89 119 174 165 179 117 160
Investeringsaktiviteter -43 -617 -755 -113 31 51 -685 -145
Finansieringsaktiviteter 60 467 74 11 -155 62 398 279

Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter

Anvendt regnskabspraksis, værdiansættelsesmetoder og følsomheder vedrørende dagsværdimåling af investeringsejendomme og finansielle gældsforpligtelser, er uændrede i forhold til den seneste årsrapport, hvortil der henvises.

                                                                                                                                 

Nedenstående tabel viser klassifikationen af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet:

 • Niveau 1: Noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver/forpligtelser. Beløbet svarer til Koncernens realkreditlån eksklusive renteaftaler.

 • Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver/forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens anlægslån samt renteaftaler.

 • Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens investeringsejendomme samt igangværende projekter investeringsejendomme.

                                                                                                                                                                

DKK 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

30. juni 2017

     

 

     

Langfristede aktiver

     
Investeringsejendomme 0 0 21.095.563
Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 127.175
       

Langfristede passiver

     
Realkreditlån 12.630.277 0 0
Finansieringsinstitutter 0 1.438.393 0
Afledte finansielle instrumenter 0 -191.462 0
       

Kortfristede passiver

     
Realkreditlån 77.099 0 0
Finansieringsinstitutter 0 203.207 0

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

12.707.376

1.450.138

21.222.738

 

 

 

 

30. juni 2016

     

 

     

Langfristede aktiver

     
Investeringsejendomme 0 0 20.146.415
Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 142.872
       

Langfristede passiver

     
Realkreditlån 11.934.008 0 0
Finansieringsinstitutter 0 1.653.972 0
Afledte finansielle instrumenter   220.280  
       

Kortfristede passiver

     
Realkreditlån 143.502 0 0
Finansieringsinstitutter 0 241.218 0

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

12.077.510

2.115.470

20.289.287

 

 

 

 

DKK 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

31. december 2016

     

 

     

Langfristede aktiver

     
Investeringsejendomme 0 0 20.294.328
Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 115.363
       

Langfristede passiver

     
Realkreditlån 11.972.311 0 0
Finansieringsinstitutter 0 1.538.370 0
Afledte finansielle instrumenter 0 -28.901 0
       

Kortfristede passiver

     
Realkreditlån 82.071 0 0
Finansieringsinstitutter 0 230.894 0

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

12.054.382

1.740.363

20.409.691

 

 

 

 

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveauerne i perioderne.  

                                                                                                                 

Afstemning af dagsværdihierarki fra primo til ultimo for niveau 3

DKK 1.000 Investeringsejendomme Igangværende projekter investeringsejendomme

 

   

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2017

20.294.328

115.363

Tilgang, køb 679.937 115.993
Tilgang forbedring 26.112 0
Overførsel 99.336 -99.336
Afgang -54.150 -4.845
Værdiregulering 50.000 0

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017

21.095.563

127.175

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2016

19.901.372

205.576

Tilgang, køb 142.166 95.130
Tilgang forbedring 27.087 0
Overførsel 155.661 -155.661
Afgang -79.871 -2.173

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016

20.146.415

142.872

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2016

19.901.372

205.576

Tilgang, køb 223.717 181.161
Tilgang forbedring 53.586 0
Overførsel 269.384 -269.384
Afgang -463.712 -1.990
Værdiregulering 309.981 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

20.294.328

115.363

290


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Jeudan A/S via Globenewswire

Vedhæftet fil: 290.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

18-09-2018 15:10:18
Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

18-09-2018 13:45:01
Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

Mærsk/analytikere: Strategiske ændringer skal samle selskabet i ét

18-09-2018 11:15:00
Mærsk-koncernen rammer i denne uge toårsdagen for lanceringen af den nye strategi, hvor selskabet blev samlet i to enheder - en for transport- og logistikaktiviteter og en for energiaktiviteter.Og mens planerne for energiaktiviteterne, der efter planen skal udskilles helt, er ved at være fuldbragte, resterer der fortsat en del arbejde med transport- og logistikforretningen, hvor flagskibet stadig ..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Spændingen stiger omkring Danske Bank
2
Pandora: Stiger på rygter i markedet om muligt bud - NY
3
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
4
Novo Nordisk reorganiserer R&D - 400 medarbejdere afskediges - NY
5
Pandora/Sydbank: Lav værdisætning kan udnyttes af kapitalfonde

Relaterede aktiekurser

Jeudan A/S 960,00 -2,4% Fald i aktiekurs
Jeudan Ord Shs 976,00 -1,4% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. september 2018 21:38:09
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180917.3 - EUROWEB2 - 2018-09-18 21:38:09 - 2018-09-18 21:38:09 - 1 - Website: OKAY