29 aug: BLUE VISION A/S udsteder nye B-aktier i rettet emission
29 aug: WARRANTS OPTAGELSE TIL HANDEL MED VIRKNING FRA DEN 30.8.2017
29-08-2017 13:38:20

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017

Relateret indhold
29 aug - 
A & M skuffer med nedgang i salg og minimalt overskud
29 aug - 
KORR Aktier/åbning: C25 danser på stedet - Danske løfte..
29 aug - 
Aktier/åbning: C25 danser om nulpunktet - Danske løftes..

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                                                       Meddelelse nr.                    6/2017

Nicolai Plads 6                                                                                                       Fondskode             DK 0010283597

1007 København K                                                                                      CVR nr.                              15313714

                                                                                                                                    LEI kode           529900NJCIEGWTL0U036

                                    Kontaktperson

                                                                                                                                    Peter Hansen            Tlf. 3693 1011       

 

 

 

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017:

Andersen & Martini har præsteret et overskud på godt kr. 61 mio. før skat i første halvår og udlodder ekstraordinært udbytte på kr. 44 mio.

Andersen & Martini A/S har i første halvår af 2017 haft øget tilgang og indtjening på eftermarkedet, medens salget af nye biler har været stagnerende i årets første måneder, men salget af brugte biler har udviklet sig positivt. Der er opnået et resultat før skat på t.kr. 61.348. Resultatet af salget af ejendommen i Lyngby har bidraget væsentligt hertil, men holdes dette udenfor, er resultatet fordoblet i forhold til samme periode i fjor. Udsigterne for 2. halvår er positive. På grund af en momssag vedr. salget ejendommen i Lyngby har bestyrelsen valgt at sænke forventningerne om et årsresultat for 2017 fra mellem kr. 70 og 80 mio. til mellem kr. 65 og 75 mio. Med baggrund i det realiserede resultat og fremtidsudsigterne i øvrigt har bestyrelsen besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 21 pr. aktie.

Bestyrelsen for Andersen & Martini A/S har i dag på et ordinært bestyrelsesmøde godkendt koncernens regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2017: Andersen & Martini A/S realiserede et resultat før skat på t.kr. 61.348. Omsætningen er faldet fra kr. 496 mio. til 477 mio. sammenholdt med samme periode i fjor. Det til trods er bruttofortjenesten øget fra kr. 53 mio. til kr. 55 mio. Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med 13,0 mio. kr., og efter ændring af driftskapital er den positiv med 0,8 mio. kr.

Specifikt om salget af ejendommen i Lyngby tilføjes, at på grund af en ny praksis, som SKAT har indført, er der en risiko for, at der ikke kan sikres et momsfradrag på kr. 6 mio. Grundet usikkerhed omkring udfaldet af sagen har Andersen & Martini ikke indtægtsført beløbet på nuværende tidspunkt. På den baggrund har bestyrelsen valgt at sænke forventningerne om et årsresultat for 2017 fra mellem kr. 70 og 80 mio. til mellem kr. 65 og 75 mio.

Med baggrund i det realiserede resultat i første halvår 2017 og fremtidsudsigterne i øvrigt har bestyrelsen besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte kr. 21. pr. aktie i cirkulation svarende til t.kr. 43.697.

 

Greve, den 29. august 2017

Peter Hansen, adm. direktør

 

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2017 for Andersen & Martini A/S.

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget review af selskabets revisorer.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig samt, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrøm i perioden 1. januar - 30. juni 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for.

 

Greve, den 29. august 2017

 

Direktionen:

Peter Hansen

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:

 

 

Henning Hürdum                              Erik Justesen

         Formand                                         Næstformand

 

 

                           Martin Thorborg        Henrik Starup-Hansen           Poul Tvede                            

 

 

 

 

 

 

  

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvår

 

Halvår

 

Halvår

 

Halvår

 

Halvår

 

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning

 

476.781

 

496.201

 

370.253

 

360.947

 

339.432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

 

55.386

 

52.690

 

45.345

 

39.321

 

44.958

Omkostninger

 

47.394

 

45.600

 

39.298

 

39.360

 

39.927

Resultat af primær drift

 

7.992

 

7.090

 

6.047

 

-39

 

5.031

Andre driftsindtægter

 

58.234

 

0

 

0

 

0

 

0

Resultat før finansielle poster

 

66.226

 

7.090

 

6.047

 

-39

 

5.031

Resultat af finansielle poster

 

-4.878

 

-5.569

 

-4.535

 

-3.536

 

-3.603

Resultat før skat

 

61.348

 

1.521

 

1.512

 

-3.575

 

1.428

Selskabsskat

 

-10.733

 

-335

 

-356

 

876

 

-311

Periodens resultat

 

50.615

 

1.186

 

1.156

 

-2.699

 

1.117

Andersen & Martini A/S' andel

 

50.571

 

1.008

 

980

 

-2.699

 

1.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

 

71.257

 

12.841

 

11.594

 

3.668

 

8.243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancesum

 

472.846

 

401.990

 

395.863

 

381.079

 

389.475

Aktiekapital

 

23.830

 

23.830

 

23.830

 

23.830

 

23.830

Egenkapital

 

140.160

 

86.580

 

84.461

 

89.354

 

94.862

Gæld og hensatte forpligtelser

 

332.686

 

315.410

 

311.402

 

291.725

 

294.614

Investering i materielle anlægsaktiver

 

2.342

 

3.866

 

13.633

 

13.929

 

27.194

Investering i immaterielle anlægsaktiver

298

 

581

 

1.774

 

0

 

42

Af- og nedskrivninger

 

5.031

 

5.751

 

5.547

 

3.707

 

3.212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat pr. aktie, kr. (gnst.)

 

24,30

 

0,48

 

0,47

 

-1,30

 

0,52

Indre værdi

 

67

 

42

 

41

 

43

 

44

Bruttomargin

 

11,6%

 

10,6%

 

12,2%

 

10,9%

 

13,2%

Overskudsmargin

 

1,7%

 

1,4%

 

1,6%

 

0,0%

 

1,5%

Egenkapitalandel (soliditet)

 

29,6%

 

21,5%

 

21,3%

 

23,4%

 

24,4%

Egenkapitalforrentning

 

36,1%

 

1,4%

 

1,4%

 

-3,0%

 

1,2%

Antal aktier (ultimo)

 

2081

 

2081

 

2081

 

2081

 

2158

Antal aktier (gennemsnitligt)

 

2081

 

2081

 

2081

 

2081

 

2158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemsnitligt antal ansatte

 

270

 

254

 

247

 

241

 

239

 

LEDELSESBERETNING

Andersen & Martinis forretningsgrundlag

Andersen & Martini A/S’ idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kunder­nes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice.

Selskabet forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Kia, Peugeot, Fiat, Saab, Cadillac og Corvette i det storkøbenhavnske område.

Det er Andersen & Martini A/S’ fortsatte målsætning at være den ledende udbyder af ydelser af enhver art til bilister i og omkring Storkøbenhavn. Dette sikres gennem høj kvalitet og højt serviceniveau.

Den økonomiske udvikling

Selskabet leverede og registrerede knap 4.600 nye og brugte biler i Danmark i første halvår 2017, hvilket svarer til et fald på knap 5% i forhold til samme periode i fjor og dækker navnlig over et fald i salget af nye Kia i årets første måneder, før de nye modeller Rio og Picanto blev introduceret i andet kvartal.

Omsætningen og resultatet på eftermarkedet er steget - dels på grund af det stigende salg af biler de i de foregående år og dels i kraft af procesforbedringer og effektivitet på værkstederne.

Den samlede omsætning ekskl. registreringsafgift faldt fra kr. 496 mio. kr. til 477. Et vigende salg af nye biler de første måneder er hovedårsagen til dette fald.

Bruttofortjenesten steg fra 53 mio. kr. til 55 mio., hvilket svarer til en stigning på 4%. Stigningen skyldes primært det øgede salg og resultat på eftermarkedet.

Finansielle poster netto blev minus kr. 5 mio. mod minus kr. 5,6 mio. året før. Faldet kan henføres til den positive likviditetspåvirkning fra af salget af ejendommen i Lyngby.

Specifikt om salget af ejendommen i Lyngby tilføjes, at på grund af en ny praksis, som SKAT har indført, er der en risiko for, at der ikke kan sikres et momsfradrag på kr. 6 mio. Grundet usikkerhed omkring udfaldet af sagen har Andersen & Martini ikke indtægtsført beløbet på nuværende tidspunkt.

Periodens resultat efter skat blev knap kr. 51 mio.  Resultatet er som forventet, når bortses fra de kr. 6 mio. vedr. ovennævnte momssag.

Forventninger til regnskabsåret 2017

Med baggrund i ovennævnte momssag vedrørende salget af ejendommen i Lyngby har bestyrelsen valgt at sænke forventningerne om et årsresultat for 2017 fra mellem kr. 70 og 80 mio. til mellem kr. 65 og 75 mio.

 

 

 

Ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen har i overensstemmelse med bemyndigelsen på Generalforsamlingen april 2017 besluttet at udbetale ekstraordinært udbytte på kr. 21 pr. aktie i cirkulation svarende til t.kr. 43.697 vedrørende regnskabet for første halvår 2017.

Tidsplanen vil være som følger:

 • 30-08-2017: Eventuelle handler i selskabets aktier er uden udbytte. Dette medfører, at sælger er berettiget til udbyttet.

 • 31-08-2017: Eventuelle handler i selskabets aktier er uden udbytte. Dette medfører, at sælger er berettiget til udbyttet. De investorer, som har selskabet aktier liggende i depot denne dag (end of business) vil modtage udbytte den 01.09.2017.

 

 • 01-09-2017: Netto udbyttet udbetales til aktionærerne på baggrund af gårsdagens beholdninger samt registrerede skattesatser på depoterne.

 

 

KONCERNRESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

  

KONCERNRESULTAT OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvår

 

Halvår

 

Helår

 

 

2017

 

2016

 

2016

 

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning

 

476.781

 

496.201

 

989.632

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsomkostninger

 

-421.395

 

-443.511

 

-880.716

Bruttoresultat

 

55.386

 

52.690

 

108.916

 

 

 

 

 

 

 

Salgsomkostninger

 

-29.533

 

-30.732

 

-58.911

Administrationsomkostninger

 

-17.861

 

-14.868

 

-35.136

Resultat af primær drift

 

7.992

 

7.090

 

14.869

 

 

 

 

 

 

 

Andre driftsindtægter

 

58.234

 

0

 

1.800

Resultat før finansielle poster

 

66.226

 

7.090

 

16.669

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter

 

50

 

75

 

104

Finansielle omkostninger

 

-4.928

 

-5.644

 

-11.434

Resultat før skat

 

61.348

 

1.521

 

5.339

 

 

 

 

 

 

 

Skat af ordinært resultat

 

-10.733

 

-335

 

-1.188

Periodens resultat

 

50.615

 

1.186

 

4.151

 

 

 

 

 

 

 

Totalindkomstopgørelse

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

 

50.615

 

1.186

 

4.151

Anden totalindkomst for perioden

 

0

 

0

 

0

Totalindkomst for perioden i alt

 

50.615

 

1.186

 

4.151

 

 

 

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

 

 

 

Minoritetsinteresser

 

44

 

178

 

82

Kapitalejerne i Andersen & Martini A/S

 

50.571

 

1.008

 

4.069

 

 

 

 

 

 

 

Resultat pr. aktie af kr. 10.

 

24,30

 

0,48

 

1,96

Udvandet resultat pr. aktie af kr. 10.

 

24,30

 

0,48

 

1,96

 

     

 

 

Koncern

  

BALANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVER

 

Halvår

 

Halvår

 

Helår

 

 

2017

 

2016

 

2016

 

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

 

 

 

 

 

 

Software og licenser

 

3.594

 

2.468

 

3.795

Immaterielle anlægsaktiver

 

3.594

 

2.468

 

3.795

 

 

 

 

 

 

 

Grunde og bygninger

 

146.146

 

159.741

 

150.442

Indretning af lejede lokaler

 

4.055

 

4.432

 

1.351

Tekniske anlæg og maskiner

 

4.875

 

4.474

 

5.269

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

 

3.899

 

3.809

 

3.557

Leasingbiler

 

7.901

 

27.510

 

18.398

Materielle anlægsaktiver under udførelse

 

2.861

 

2.231

 

2.235

Materielle anlægsaktiver

 

169.737

 

202.197

 

181.252

 

 

 

 

 

 

 

Andre værdipapirer og kapitalandele

 

272

 

124

 

124

Deposita

 

1.408

 

1.408

 

1.408

Udskudt skatteaktiv

 

0

 

650

 

0

Finansielle anlægsaktiver

 

1.680

 

2.182

 

1.532

 

 

 

 

 

 

 

Langfristede aktiver i alt

 

175.011

 

206.847

 

186.579

 

 

 

 

 

 

 

Nye og brugte biler samt reservedele

 

223.563

 

129.033

 

199.396

Varebeholdninger

 

223.563

 

129.033

 

199.396

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavender fra salg

 

50.513

 

52.746

 

36.480

Igangværende arbejder for fremmed regning

 

441

 

417

 

135

Andre tilgodehavender

 

9.839

 

9.373

 

9.527

Forudbetalte omkostninger

 

1.743

 

2.248

 

510

Tilgodehavender

 

62.536

 

64.784

 

46.652

 

 

 

 

 

 

 

Likvide beholdninger

 

11.736

 

1.326

 

388

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver bestemt for salg

 

0

 

0

 

10.659

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristede aktiver i alt

 

297.835

 

195.143

 

257.095

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver i alt

 

472.846

 

401.990

 

443.674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

Halvår

 

Halvår

 

Helår

 

 

2017

 

2016

 

2016

 

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

23.830

 

23.830

 

23.830

Overført resultat

 

62.196

 

58.607

 

61.668

Foreslået udbytte

 

50.043

 

0

 

0

Egenkapital i alt - Andersen & Martini A/S

 

136.069

 

82.437

 

85.498

Minoritetsinteresser

 

4.091

 

4.143

 

4.047

Egenkapital i alt

 

140.160

 

86.580

 

89.545

 

 

 

 

 

 

 

Udskudt skat

 

10.794

 

0

 

61

Leasinggæld

 

528

 

23.634

 

1.956

Realkreditinstitutter

 

78.336

 

85.116

 

79.461

Jubilæumsforpligtelser

 

469

 

533

 

497

Depositum

 

272

 

1.127

 

0

Langfristede forpligtelser i alt

 

90.399

 

110.410

 

81.975

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

 

9.485

 

6.891

 

12.066

Garantiforpligtelser

 

230

 

230

 

230

Gæld til pengeinstitutter

 

61.140

 

89.891

 

111.614

Forudbetalinger fra kunder

 

2.800

 

4.250

 

3.622

Leverandørgæld

 

74.585

 

63.706

 

87.529

Skyldig skat

 

162

 

411

 

162

Anden gæld

 

93.885

 

39.621

 

52.232

 

 

242.287

 

205.000

 

267.455

Forpligtelser relateret til aktiver bestemt for salg

 

0

 

0

 

4.699

Kortfristede forpligtelser i alt

 

242.287

 

205.000

 

272.154

 

 

 

 

 

 

 

Forpligtelser i alt

 

332.686

 

315.410

 

354.129

 

 

 

 

 

 

 

Passiver i alt

 

472.846

 

401.990

 

443.674

  

   

EGENKAPITALOPGØRELSE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andersen & Martini A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

Overført resultat

 

Foreslået udbytte

 

I alt

 

 

Minoritets-interesser

 

 

Egenkapital i alt

 

 

(t.kr)

 

(t.kr)

 

(t.kr)

 

(t.kr)

 

 

(t.kr)

 

 

(t.kr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital 01.01.2016

 

23.830

 

57.599

 

0

 

81.429

 

 

3.965

 

 

85.394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalindkomst 1. halvår 2016

 

 

 

1.008

 

 

 

1.008

 

 

178

 

 

1.186

Egenkapital 30.06.2016

 

23.830

 

58.607

 

0

 

82.437

 

 

4.143

 

 

86.580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalindkomst 2. halvår 2016

 

 

 

3.061

 

 

 

3.061

 

 

-96

 

 

2.965

Egenkapital 31.12.2016

 

23.830

 

61.668

 

0

 

85.498

 

 

4.047

 

 

89.545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalindkomst 1. halvår 2017

 

 

 

528

 

50.043

 

50.571

 

 

44

 

 

50.615

Egenkapital 30.06.2017

 

23.830

 

62.196

 

50.043

 

136.069

 

 

4.091

 

 

140.160

 

 

PENGESTRØMSOPGØRELSE

  

PENGESTRØMSOPGØRELSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvår

 

Halvår

 

Helår

 

 

2017

 

2016

 

2016

 

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

(t.kr.)

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før skat

 

61.348

 

1.521

 

5.339

 

 

 

 

 

 

 

Afskrivninger, netto

 

5.031

 

5.751

 

11.172

Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver

 

-3

 

0

 

-2

Fortjeneste ved salg Lyngby ejendom

 

-58.234

 

0

 

0

Regulering tidligere år

 

0

 

0

 

24

Ændring i garanti- og jubilæumsforpligtelser

 

-28

 

18

 

-6

Finansielle indtægter

 

-50

 

-75

 

-104

Finansielle udgifter

 

4.928

 

5.644

 

11.434

Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital

 

12.992

 

12.859

 

27.857

 

 

 

 

 

 

 

Ændring i driftskapital

 

-7.300

 

1.699

 

-8.444

Pengestrøm fra primær drift

 

5.692

 

14.558

 

19.413

 

 

 

 

 

 

 

Renteindtægter modtaget

 

50

 

75

 

104

Renteomkostninger, betalt

 

-4.921

 

-5.636

 

-11.417

Betalt selskabsskat

 

0

 

0

 

-411

Pengestrøm fra driftsaktivitet

 

821

 

8.997

 

7.689

 

 

 

 

 

 

 

Køb/salg af finansielle anlægsaktiver

 

-148

 

-6

 

-6

Køb af immaterielle anlægsaktiver

 

-298

 

-581

 

-2.227

Køb af materielle anlægsaktiver

 

-1.716

 

-3.866

 

-5.986

Salg af materielle anlægsaktiver

 

37

 

0

 

227

Salg Lyngby ejendom

 

68.893

 

0

 

0

Køb af materielle anlægsaktiver under udførelse

 

-626

 

-1.170

 

-1.504

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

 

66.142

 

-5.623

 

-9.496

 

 

 

 

 

 

 

Fremmedfinansiering

 

 

 

 

 

 

Afdrag på langfristet gæld

 

-1.132

 

-1.305

 

-2.608

Provenu ved optagelse af leasing gæld

 

1.267

 

8.429

 

9.217

Indfrielse/afdrag af leasing gæld

 

-5.276

 

-6.175

 

-23.140

Ændring i gæld til pengeinstitutter

 

-50.474

 

-3.695

 

18.028

Udbetalt udbytte

 

0

 

0

 

0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

 

-55.615

 

-2.746

 

1.497

 

 

 

 

 

 

 

Periodens pengestrøm

 

11.348

 

628

 

-310

Likvider, primo

 

388

 

698

 

698

Likvider, ultimo

 

11.736

 

1.326

 

388

 

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.

 

Note 1

Regnskabspraksis

Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Andersen & Martini A/S og aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2016, der blev aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU samt de krav, Nasdaq OMX Copenhagen A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber.

Det konsoliderede regnskab omfatter moderselskabet Andersen & Martini A/S samt datter-virksomhederne Andersen & Martini Auto A/S og Andersen & Martini Biler A/S. Dattervirksomheder er enheder, hvorover Andersen & Martini A/S har bestemmende indflydelse på finansiel og driftsmæssig politik med henblik på at opnå afkast eller andre fordele fra aktiviteterne. Bestemmende indflydelse opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne, ved aftaler om ledelsesmæssig kontrol eller ved på anden måde at kontrollere den pågældende enhed. Aftaler og andre forhold indgår i vurderingen af indflydelse.

Konsolidering foretages ved sammendrag af moderselskabets og dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, efter eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt avance ved koncerninterne transaktioner.

De to datterselskaber, Andersen & Martini Biler A/S og Andersen & Martini Auto A/S ejes med hhv. 100 og 85% af Andersen & Martini A/S.

 

 

Note 2

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømmen fra primær drift før ændring af driftskapital er positiv med kr. 13,0 mio. kr., og efter ændring af driftskapital er den positiv med kr. 0,8 mio.

 

Investeringsaktivitet har påvirket periodens pengestrømme positivt med kr. 66,1 mio., hovedsageligt som følge af salget af ejendommen i Lyngby. Byggemodning af den tilkøbte grund i Greve har påvirket negativt heri med kr. 2,8 mio.

Finansieringsaktiviteten har påvirket periodens pengestrømme negativt med kr. 55,6 mio., hovedsageligt som følge af indfrielse af bankgæld efter salget af ejendommen i Lyngby.

Selskabets kreditfaciliteter i danske banker er ultimo juni 2016 på 77 mio.kr. Heraf er ultimo juni 2017 kr. 47 mio. uudnyttede. Herudover har koncernen leasingrammer til demo- og udlejningsbiler på 89 mio. kr. Sidstnævnte er ultimo juni udnyttet godt 45%. Selskabets likviditetsreserve medio august 2017 er på kr. 70 mio.

 

 

Note 3

Segmentoplysninger

Andersen & Martini har to segmenter: Opel og andre bilmærker. Tidligere har al aktivitet udgjort ét samlet segment i overensstemmelse med IFRS 8.

Det operative segment Opel indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet med bilmærket Opel.

Det operative segment andre bilmærker indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet med bilmærkerne Kia, Peugeot, Cadillac og Corvette.

  

Segmentoplysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andersen & Martini har to segmenter: Opel og andre bilmærker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det operative segment Opel indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser forbundet med

 

 

 

bilmærket Opel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det operative segment andre bilmærker indeholder salg af biler, reservedele og værkstedsydelser 

 

 

 

 

forbundet med bilmærkerne Kia, Peugeot, Fiat, Cadillac og Corvette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2017

Opel

Andre bilmærker

Ikke fordelt

I alt

 

(t.kr.)

(t.kr.)

(t.kr.)

(t.kr.)

 

 

 

 

 

Omsætning

277.924

205.099

10.831

493.854

Andre driftsindtægter

0

0

58.234

58.234

Omkostninger

-274.985

-200.250

-5.210

-480.445

Afskrivninger

-588

-2.151

-2.288

-5.027

Resultat af primær drift

2.351

2.698

61.567

66.616

Finansielle indtægter

14

39

247

300

Finansielle omkostninger

-1.989

-2.117

-1.072

-5.178

Resultat efter finansielle poster

376

620

60.742

61.738

 

 

 

 

 

Regulering vedr. lagernedskrivning (anden praksis end IFRS)

 

 

-390

Resultat før skat (koncernregnskab)

 

 

 

61.348

 

 

 

 

 

Langfristede aktiver

6.053

23.016

154.367

183.436

Varebeholdninger

151.637

71.273

653

223.563

Tilgodehavender og likvide beholdninger

36.876

23.608

62.094

122.578

Aktiver i alt

194.566

117.897

217.114

529.577

 

 

 

 

 

Langfristede forpligtelser

0

0

 

0

Kortfristede forpligtelser

167.303

90.033

132.721

390.057

Forpligtelser i alt

167.303

90.033

132.721

390.057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern omsætning

275.725

199.880

1.176

476.781

Intern omsætning

2.199

5.219

9.655

17.073

Total omsætning

277.924

205.099

10.831

493.854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver før elimineringer

 

 

 

529.577

Elimineringer

 

 

 

-56.731

Aktiver i alt

 

 

 

472.846

 

 

 

 

 

Forpligtelser før elimineringer

 

 

 

390.057

Elimineringer

 

 

 

-57.371

Forpligtelser i alt

 

 

 

332.686

 

Note 4

Nærtstående parter

De nærtstående parter i koncernen er bestyrelsen og direktionen, Helmsman Holding ApS og Commander Holding ApS. Koncernen har ikke i indeværende regnskabsår gennemført transaktioner med disse parter, udover løn til direktionen. Der er endvidere ingen uafsluttede transaktioner eller forpligtelser med disse parter ultimo juni 2017.

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet

19-09-2018 08:24:00
Danske Bank og A.P. Møller-Mærsk vil på hver sin baggrund tage en stor del af opmærksomheden på det danske aktiemarked onsdag. Men også Ørsted vil blande sig i løjerne.Danske Bank-ledelsen fremlægger konklusionerne af en intern undersøgelse af den omfattende hvidvask af penge, der er foregået i Danske Banks estiske filial. Samtidig offentliggør A.P. Møller-Mærsk en længe ventet større organisation..

Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

18-09-2018 15:10:18
Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

18-09-2018 13:45:01
Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Danske Banks største ejer: Tid til at kigge fremad og lære af sagen
2
Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet
3
Danske Bank: Tusindvis kunder er indberettet til myndighederne - NY2
4
Danske Bank donerer 1,5 mia. fra hvidvaskportefølje og nedjusterer-NY2
5
Danske Bank/Jyske: Omfangsloft er løftet - stadig meget usikkerhed

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. september 2018 02:47:57
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB6 - 2018-09-20 02:47:57 - 2018-09-20 02:47:57 - 1 - Website: OKAY