27 feb: NKT/ABM: NKT-regnskab til den svage side vil presse aktie
27 feb: Aktier/åbning: NKT snubler efter svag prognose - SAS vinder højde
27-02-2018 09:28:15

Jeudan A/S: Årsregnskabsmeddelelse for 2017

Årsregnskabsmeddelelse 2017

 • Omsætning på DKK 1.333 mio. mod DKK 1.237 mio. i 2016.

   

 • Driftsresultat (EBIT) på DKK 768 mio. mod DKK 724 mio. i 2016.

   

 • Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 609 mio. mod DKK 606 mio. i 2016.

   

 • De udmeldte forventninger til et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 600 mio. på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,3 mia. blev dermed indfriet.

   

 • Værdiregulering af ejendomme DKK 337 mio. svarende til 1,4 % af de samlede ejendomsværdier.

   

 • Resultat før skat blev DKK 950 mio. mod DKK 385 mio. i 2016.

   

 • Forrentning af egenkapitalen på 12,8 %.

   

 • Nyinvesteringer i 2017 på DKK 1,8 mia.

   

 • Bestyrelsen foreslår et udbytte for regnskabsåret 2017 på DKK 12,00 pr. aktie.

   

 • For 2018 forventes et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 650 mio. (2017: DKK 609 mio.) på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,5 mia. (2017: DKK 1,3 mia.).

"Vi er tilfredse med præstationen for 2017 hvor EBVAT opfyldte forventningerne med DKK 609 mio. og resultat før skat endte tæt på DKK 1 mia. Udsigterne for 2018 er aktuelt lyse med yderligere vækst i EBVAT til niveauet DKK 650 mio., og med markedsforventninger til en stigende rente vil året formentlig byde på endnu et år med et pænt resultat før skat", siger adm. direktør Per W. Hallgren. 

Per W. Hallgren udtaler videre, "at den stigende rente vil måske også forbedre mulighederne for opkøb i 2018 og de kommende år, hvilket vi med Jeudans velordnede kapitalforhold ser frem til. Så selvom jeg forholder mig kritisk og nøgternt til de kommende år, er jeg tryg ved fremtidsudsigterne for virksomheden".

Yderligere oplysninger:

Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

DKK mio.

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

         
Nettoomsætning 1.129 1.153 1.208 1.237 1.333
Bruttoresultat 720 726 809 827 874
Resultat før finansielle poster EBIT 631 640 710 724 768
Finansielle poster netto -162 -187 -151 -118 -159

Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT)

469 453 559 606 609
Kurs- og værdireguleringer 136 -684 502 -221 341
Resultat før skat 605 -231 1.060 385 950
Resultat 572 -186 819 299 741
           
           

Balance (ultimo)

         
Investeringsejendomme m.m. 17.205 18.935 20.107 20.996 23.403
Samlede aktiver 17.800 19.071 20.306 21.165 23.593
Egenkapital 4.697 4.370 5.193 5.370 6.244
Forpligtelser 13.103 14.701 15.113 15.795 17.349
           
           

Pengestrømme

         
Driftsaktiviteter 503 392 534 636 589
Investeringsaktiviteter -703 -978 -874 -785 -2.143
Finansieringsaktiviteter 282 198 679 -9 1.646
Pengestrømme i alt 82 -388 339 -158 92
           

 

           

Regnskabsrelaterede nøgletal

           
EBVAT/gns. egenkapital % 10,9 10,1 11,7 11,5 10,5
Forrentning af egenkapital (ROE) % 13,3 -4,2 17,1 5,7 12,8
Egenkapitalandel, ultimo % 26,4 22,9 25,6 25,4 26,5
Rentedækning x 3,7 3,4 4,7 5,2 4,4
             

Aktierelaterede nøgletal

           
Aktiepris, ultimo (P) DKK 620 552 778 717 725,5
Indre værdi, ultimo (BV) DKK 424 394 468 484 563
Kurs/indre værdi (P/BV) X 1,46 1,40 1,66 1,48 1,29
EBIT pr. aktie (EBITPS) DKK 58,2 57,9 64,1 65,9 69,9
EBVAT pr. aktie (EBVATPS) DKK 43,3 40,9 50,5 55,2 55,4
Resultat pr. aktie (EPS) DKK 52,7 -16,8 74,0 27,2 67,4
Pengestrømme pr. aktie (CFPS) DKK 46,4 35,4 48,3 57,9 53,6
Antal aktier, ultimo 1.000 11.086 11.086 11.086 11.086 11.086
Markedsværdi, ultimo DKK mio. 6.874 6.120 8.625 7.949 8.043
             
             
             

Ledelsesberetning

Med en omsætning på DKK 1.333 mio., et resultat før finansielle poster (EBIT) på DKK 768 mio. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 609 mio. blev de udmeldte forventninger om et resultat før kurs- og værdireguleringer i niveauet DKK 600 mio. på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,3 mia. indfriet. Bestyrelsen vurderer de opnåede resultater som tilfredsstillende.

Generalforsamling

I henhold til den vedtagne udbyttepolitik vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling indstille, at der udbetales et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie for regnskabsåret 2017. Det vil svare til en udlodning på DKK 133 mio., hvilket udgør 22 % af resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT).

Jeudans ordinære generalforsamling afholdes 9. april 2018, kl. 16.30 i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København V.

Investeringsmarkedet

Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme med stabilt cash flow i det indre København er fortsat høj. Den aktuelle efterspørgsel er større end udbuddet, hvilket kombineret med et stort likviditetsoverskud i markedet samt et forsat lavt - om end stigende - renteniveau påvirker priserne i opadgående retning. Udviklingen virker dog mere afdæmpet end tidligere.

For nyopførte boligejendomme i Københavnsområdet er der fortsat stor interesse fra primært udenlandske investorer og indenlandske pensionskasser/forsikringsselskaber, hvilket medfører stigende priser. Prisstigninger er tilsvarende konstateret ved handel med ældre boligejendomme. Væksten i antallet af nye boligudlejningsejendomme synes dog at påvirke stigningstakten i lejeniveauet i nedadgående retning og antallet af ledige lejemål i opadgående retning.

Ejendomme på Strøget i København med detail/-kontor og bolig oplever en tilsvarende stor, omend lidt aftagende, investorinteresse, hvor efterspørgslen primært kommer fra udenlandske investorer.

Den store efterspørgsel efter såvel boligejendomme som ejendomme på Strøget har bredt sig til kontorejendomme i København. Prisudviklingen styrkes af en tendens til stigende lejeniveauer, der øger ejendommenes driftsresultater. Der synes dog for alle segmenter at kunne spores en lidt mere afdæmpet prisudvikling end tidligere.

Køb/salg

I første kvartal erhvervede Jeudan kontorejendommene Bredgade 40-42 og Bredgade 45, København K for DKK 655 mio. Ejendommene har et samlet areal på ca. 18.200 m². Ejendommene er dermed erhvervet for DKK 35.980 pr. m² og til et gennemsnitligt afkast på 4 %.

Da Jeudan i 2016 erhvervede det underjordiske parkeringsanlæg med 500 parkeringspladser på Sankt Annæ Plads ved Skuespilhuset for DKK 140 mio. indeholdt købet en mulig tillægsbetaling afhængig af udviklingen i driften af parkeringsanlægget de kommende år. Køber og sælger er i 2017 blevet enig om en afregning af denne tillægsbetaling ved Jeudans betaling af yderligere DKK 21 mio.

I tredje kvartal erhvervede Jeudan kontorejendommene Fiolstræde 12B, Nørregade 6, Rigensgade 11 og Vesterbrogade 9B - alle København - for samlet DKK 436 mio. Ejendommene har et samlet areal på ca. 15.150 m². Ejendommene er dermed erhvervet for DKK 28.790 pr. m² og til et gennemsnitligt afkast på 4 %.

I fjerde kvartal erhvervede Jeudan kontor- og boligejendommene Bredgade 58/Fredericiagade 17, Havnegade 21/Niels Juelsgade 15, Kigkurren 6-8A, Kronprinsensgade 8, Toldbodgade 35, Toldbodgade 39-41 - alle København -, Gl. Kongevej 169, Frederiksberg og Evanstonevej 2, Hellerup, for samlet DKK 670 mio. Ejendommene har et samlet areal på ca. 26.700 m². Ejendommene er dermed erhvervet for DKK 25.100 pr. m² og til et gennemsnitligt afkast på ca. 4,1 %.

Samlet har Jeudan i 2017 erhvervet ejendomme for DKK 1,8 mia., svarende til DKK 29.340 pr. m² og et gennemsnitligt afkast på ca. 4 %.

Herudover har Koncernen i 2017 udenfor det strategiske fokusområde solgt ejendommene Herlev Hovedgade 82, Herlev; Industriskellet 3, Lynge; Industrivej 24, Slangerup; Karlslunde Landevej 7-9, Karlslunde; Nørregade 13, Haderslev; Nørregade 24 (ejerlejlighed), København; Tjørne Allé 3-5, Slagelse og Vasekær 6-8, Herlev for samlet DKK 72 mio.

Jeudan har i 2017 indgået en betinget aftale om salg af Amager Boulevard 115, København S, med 173 studieboliger til DIS. I forbindelse med handlen vil lejerne i ejendommen i overensstemmelse med lejelovens regler blive tilbudt at erhverve ejendommen. Hvorvidt tilbudspligten udnyttes forventes afklaret i 2018.

Jeudan er løbende i dialog om udbygning af investeringer i fokusområdet København ligesom Jeudan løbende vurderer eventuelle frasalg af Jeudans ejendomme udenfor Københavnsområdet.

Udlejning

2017 har igen budt på en pæn og stigende interesse for Jeudans ledige lejemål med hovedvægten på lejemål i København. Jeudans høje udlejningsprocent i København har dog også medført, at det i perioder har været vanskeligt at opfylde potentielle kunders efterspørgsel. Udenfor København har Jeudan også kunne konstatere en positiv udvikling i interessen efter ledige lejemål i visse områder - dog stadigvæk med en mindre styrke end i København.

Efterspørgslen efter boliglejemål i København er fortsat høj, hvilket medfører en fortsat høj aktivitet med opførelse af et betydeligt antal boligejendomme. Lejeniveauet har over de seneste år haft en pæn stigningstakt, som markedsdeltagere forventer vil fortsætte i 2018. Det er dog Jeudans opfattelse, at denne tendens vil bremse op i de kommende år, og der kan allerede i visse områder af København konstateres en svagere udlejning og en begyndende tomgang i nyopførte boligejendomme.

Samlet for hele året har Jeudan for såvel erhvervs- som boligudlejning haft en høj udlejningsaktivitet og der er indgået og genforhandlet lejekontrakter med en samlet årlig leje på DKK 150 mio. mod DKK 99 mio. i 2016. Elimineres der for genforhandlinger svarede udlejningen til DKK 132 mio. mod DKK 90 mio. i 2016.

Opsigelser af erhvervs- og boliglejemål svarede til en årsleje på DKK 123 mio. mod DKK 75 mio. året før. Flere af opsigelserne i 2017 har først økonomisk effekt i løbet af første halvår 2018 og var ventet, da Jeudan ikke havde ledige lejemål der kunne opfylde de fraflyttende kunders ønsker.

Jeudans udlejningsprocent i København, hvor 92 % af Jeudans ejendomsportefølje på DKK 23 mia. er beliggende, udgjorde ved årets udgang 98,8 mod 98,2 ultimo 2016. Det generelle kontorudlejningsmarked i København havde ultimo 2017 en udlejningsprocent på 95,0 mod 95,2 ultimo 2016.

Jeudans generelle udlejningsprocent for hele porteføljen, hvor 99 % er beliggende i Region Hovedstaden, udgjorde ved årets udgang 96,2 mod 94,3 ultimo 2016. Det generelle kontorudlejningsmarked i Storkøbenhavn havde ultimo 2017 en udlejningsprocent på 89,5 mod 88,1 ultimo 2016.

Investeringsejendomme

Årets Lejeindtægter m.v. udgjorde DKK 1.082 mio. mod DKK 1.030 mio. i 2016, svarende til en stigning på 5 %. Stigningen kan primært henføres til nye investeringer samt i mindre omfang pristalsregulering af lejen samt bedre udlejningsforhold. Modsatrettet virker salg af ejendomme i 2017.

Ejendommenes driftsomkostninger udgjorde i 2017 DKK 232 mio. mod DKK 221 mio. året før, svarende til en stigning på 5 %. Stigningen kan tillige primært tilskrives nye investeringer.

Bruttoresultat udgjorde herefter DKK 850 mio. mod DKK 809 mio. i 2016, svarende til en stigning på 5 %. Bruttomarginen har de seneste fem år ligget på niveauet 80 %.

Service

Aktivitetsniveauet har i 2017 været højere end tidligere år. Omsætningen udgjorde DKK 426 mio. mod DKK 322 mio. i 2016, svarende til en stigning på 32 %.

Som følge af det forøgede aktivitetsniveau steg driftsomkostningerne fra DKK 298 mio. i 2016 til DKK 392 mio. i 2017, svarende til en stigning på 31 %.

Bruttoresultatet blev herefter DKK 34 mio. i 2017 mod DKK 24 mio. i 2016, svarende til en stigning på 45 %. Bruttomarginen blev 8,1 % og dermed en fortsat forbedring af de senere års margin.

Koncern

Koncernens salgs- og marketingsomkostninger udgjorde DKK 12 mio. mod DKK 9 mio. i 2016. I et konkurrencepræget udlejningsmarked har Jeudan fokus på at styrke Koncernens markedsposition, herunder fastholde og tiltrække nye kunder, hvilket medfører investeringer i og udvidelse af de dele af organisationen, der varetager salgs- og kommunikationsaktiviteterne.

Koncernens administrationsomkostninger udgjorde i 2017 DKK 95 mio. og var på niveau med 2016.

Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter DKK 768 mio. i 2017 mod DKK 724 mio. i 2016, svarende til en stigning på 6 %.

EBIT pr. aktie blev i 2017 DKK 69,9 mod DKK 65,9 i 2016.

De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -159 mio. i 2017 mod DKK -118 mio. i 2016. Stigningen kan primært henføres til optagelse af nye realkreditlån i 2017 samt omlægningen af renteaftaler i 2016 med forward start, hvilket i 2016 medførte reducerede finansielle omkostninger i niveauet ca. DKK 30 mio.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), udgjorde DKK 609 mio. i 2017 mod DKK 606 mio. i 2016. Udviklingen dækker over en stigning i EBIT, der modsvares af en stigning i de finansielle nettoomkostninger.

Resultatet (EBVAT) pr. aktie udgjorde hermed DKK 55,4 i 2017 mod DKK 55,2 i 2016.

I forhold til den gennemsnitlige egenkapital udgjorde resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) 10,5 % i 2017 mod 11,5 % i 2016.

Kurs- og værdireguleringer

Værdiansættelsen af Koncernens ejendomme resulterede i en dagsværdiregulering på DKK 337 mio. i 2017 (2016: DKK 310 mio.), svarende til 1,4 % af den bogførte værdi af Koncernens ejendomme. Forbedringer af nettoresultatet i Jeudans ejendomme m.m. har medført en opskrivning på DKK 377 mio. Herudover har Jeudan ændret afkastprocenter på enkelte ejendomme, hvilket har medført en nettoopskrivning på DKK 361 mio. Modsatrettet virker øgede reservationer vedrørende besluttede ombygninger med DKK

-401 mio. Herudover har Jeudan realiseret tab ved salg af otte ejendomme udenfor fokusområdet med DKK 8 mio.

Koncernens ejendomsportefølje pr. 31. december 2017 har herefter en bogført værdi på DKK 23,4 mia. (2016: DKK 21,0 mia.) og et gennemsnitligt afkast på 4,6 % p.a. (2016: 4,7 % p.a.), svarende til DKK 24.624 pr. m² (2016: DKK 22.896 pr. m²), og den gennemsnitlige erhvervsleje udgør DKK 1.271 pr. m² (2016: DKK 1.229 pr. m²).

Renteudviklingen i 2017 har medført en positiv dagsværdiregulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 30 mio. (2016: kurstab DKK 535 mio.). Primo 2018 har Jeudan indgået yderligere renteaftaler for DKK 1.250 mio., hvorefter rentedækningsprocenten udgør ca. 76. Den gennemsnitlige løbetid udgør 10,4 år og kursfølsomheden udgør ca. DKK 10,3 mio. pr. basispunkt.

Koncernen har afholdt stempel- og låneomkostninger ved optagelse af nye realkreditlån på DKK 18 mio. (2016: DKK 11 mio.), således at den samlede gevinst af de finansielle gældsforpligtelser blev DKK 12 mio. (2016: samlet kurstab m.m. DKK 546 mio.).

Resultatet før skat udgjorde herefter DKK 950 mio. i 2017 mod DKK 385 mio. i 2016.

Skat af årets resultat udgjorde i 2017 DKK 209 mio. mod DKK 86 mio. i 2016.

Herefter blev årets resultat i 2017 DKK 741 mio. mod DKK 299 mio. i 2016.

Årets resultat svarer til en forrentning af egenkapitalen på 12,8 % mod 5,7 % i 2016.

Balancen

Ejendomme inkl. igangværende projekter udgjorde DKK 23.403 mio. pr. 31. december 2017 mod DKK 20.996 mio. ultimo 2016.

Stigningen kan henføres til årets nettoejendomsinvesteringer, udvikling af den eksisterende portefølje samt nettoopskrivning af ejendommenes værdi.

Koncernens egenkapital udgjorde DKK 6.244 mio. ultimo 2017 mod DKK 5.370 mio. ultimo 2016. Ændringen i egenkapitalen kan henføres til årets resultat samt salg af egne aktier for DKK 132 mio. i første kvartal 2017.

Egenkapitalandelen udgjorde herefter 26,5 % ultimo 2017 mod 25,4 % ultimo 2016.

De langfristede forpligtelser udgjorde DKK 16.266 mio. ultimo 2017 mod DKK 14.629 mio. ultimo 2016. Stigningen i 2017 kan primært henføres til optagelse af realkreditlån i nye ejendomme, tillægsbelåning i Koncernens øvrige ejendomme samt stigning i udskudt skat.

De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 1.084 mio. ultimo 2017 mod DKK 1.166 mio. ultimo 2016. Faldet kan henføres til lavere træk på driftskreditterne.

Pengestrømme og likviditet

Likviditetspåvirkningen fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde DKK 581 mio. (2016: DKK 640 mio.).

Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 589 mio. (2016: DKK 636 mio.), svarende til DKK 53,6 pr. aktie i 2017 mod DKK 57,9 pr. aktie i 2016.

Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne der i 2017 primært kan henføres til ejendomsinvesteringer og igangværende projekter udgjorde DKK -2.142 mio. (2016: DKK -785 mio.).

Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK 1.646 mio. (2016: DKK -9 mio.) og kan primært henføres til optagelse af realkreditbelåning samt salg af Jeudans beholdning af egne aktier.

Herefter udgjorde de samlede pengestrømme DKK 93 mio. i 2017 (2016: DKK -158 mio.).

Likviditetsberedskabet (inkl. trækningsrettigheder) udgjorde DKK 712 mio. pr. 31. december 2017 mod DKK 989 mio. ultimo december 2016.

Ledelsesberetning 4. kvartal 2017

Koncernomsætningen udgjorde i fjerde kvartal 2017 DKK 368 mio. mod DKK 301 mio. for samme periode sidste år. Udviklingen dækker over en stigning i såvel ejendomssegmentet som Service.

Resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde i fjerde kvartal 2017 DKK 191 mio. mod DKK 161 mio. for samme periode sidste år.

De finansielle poster (netto) udgjorde i fjerde kvartal 2017 DKK -44 mio. mod DKK -26 mio. samme periode sidste år. Stigningen kan henføres til optagelse af nye realkreditlån samt omlægning af renteaftaler i 2016 med forward start i 2017.

Resultat før kurs- og værdireguleringer udgjorde herefter DKK 147 mio. i fjerde kvartal 2017 mod DKK 136 mio. for samme periode sidste år.

Gevinst/tab ejendomme blev i fjerde kvartal 2017 DKK 287 mio. som følge af nettoopskrivninger af ejendomme samt salg af ejendomme mod DKK 315 mio. samme periode sidste år.

Et faldende markedsrenteniveau i fjerde kvartal 2017 medførte negative kursreguleringer af de finansielle gældsforpligtelser med DKK 47 mio. mod en positiv regulering for samme periode sidste år på DKK 344 mio.

Resultat før skat blev i fjerde kvartal 2017 DKK

386 mio. mod DKK 795 mio. samme periode sidste år. Faldet kan primært henføres til positive kursreguleringer af de finansielle gældsforpligtelser i 2016.

Begivenheder efter 31. december 2017

Der er ikke siden udgangen af 2017 indtruffet begivenheder der i væsentligt omfang påvirker Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, og som ikke fremgår af nærværende årsregnskabsmeddelelse.

Forventninger 2018

Jeudan vil også i 2018 opsøge yderligere rentable investeringer i velordnede større kontorejendomme i det centrale København med fortsat fokus på langsigtet stabilitet i den primære indtjening.

En del eksisterende erhvervskunder i København søger i denne tid større arealer og desværre kan alle henvendelser ikke imødekommes. Jeudan forventer derfor en stigning i opsigelser af erhvervslejemål men forventer også en relativ hurtig genudlejning. Samlet set forventer Jeudan ikke en væsentlig ændring i udlejningsprocenten.

På baggrund af de aktuelle ejendomsinvesteringer forventes en nettoomsætning på ca. DKK 1,5 mia. (2017: DKK 1,3 mia.).

Jeudan forventer fortsat vækst i EBIT.

Jeudans finansiering er langsigtet og har ved renteaftaler med en rentedækning på 70-80 % fast rente i gennemsnitligt ca. 10 år.

Efter finansielle omkostninger men før kurs- og værdireguleringer forventer ledelsen et resultat (EBVAT) i niveauet DKK 650 mio. (2017: DKK 609 mio.)

Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem kundefokus, bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser - positive som negative - som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder.

De her beskrevne forventninger til den økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i Jeudans seneste årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2016.

FINANSKALENDER

09. apr. 2018   Ordinær generalforsamling

23. maj 2018   Rapport for 1. kvartal

23. aug. 2018  Rapport for 1.-2. kvartal

21. nov. 2018  Rapport for 1.-3. kvartal

Årsrapporten for 2017 forventes at foreligge i uge 9 via Nasdaq Copenhagen og på Jeudans hjemmeside.

Bilag

Koncernens resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, hovedtal på kvartalsbasis, segmentoplysninger samt dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for Jeudan A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens og Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Koncernens og Selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse af udviklingen i Koncernens og Selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og Koncernens og Selskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen og Selskabet står over for.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, 27. februar 2018

Direktionen

Per Wetke Hallgren

Adm. direktør

                                         

Bestyrelsen

Niels Jacobsen                      Claus Esbjerg Gregersen

(formand)                            (næstformand)

Tommy Pedersen                  Søren Bergholt Andersson       Helle Okholm

Resultatopgørelse

 

DKK 1.000

 

4. kvt.

4. kvt.

 

 

 

 

2017

2016

2017

2016

           
Nettoomsætning   368.191 300.928 1.333.447 1.237.006
Driftsomkostninger   -141.500 -108.873 -459.068 -409.611
           
Bruttoresultat   226.691 192.055 874.379 827.395
Salgs- og marketingomkostninger   -3.843 -2.568 -11.790 -9.307
Administrationsomkostninger   -31.999 -28.025 -94.796 -94.159
           
Resultat før finansielle poster (EBIT)   190.849 161.462 767.793 723.929
Finansielle indtægter   604 6.500 20.456 26.656
Finansielle omkostninger   -44.722 -32.051 -179.688 -144.840
           

Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT)

 

146.731

135.911

608.561

605.745

Gevinst/tab ejendomme   286.656 315.085 329.384 325.619
Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser   -47.079 344.122 12.118 -546.362
           
Resultat før skat   386.308 795.118 950.063 385.002
Skat af årets resultat   -83.167 -177.372 -208.884 -85.916
           
Årets resultat   303.141 617.746 741.179 299.086
           
           
Årets resultat pr. aktie (DKK)   27,34 56,69 67,43 27,24
Årets resultat pr. aktie, udvandet (DKK)   27,34 56,69 67,43 27,24
           

Totalindkomstopgørelse

         
DKK 1.000  

4. kvt.

4. kvt.  

 

   

2017

2016

2017

2016
           
Årets resultat   303.141 617.746 741.179 299.086
Anden totalindkomst   0 0 0 0
           
Totalindkomst   303.141 617.746 741.179 299.086
           

Balance

 

DKK 1.000

 

31. dec.

31. dec.

 

 

2017

2016

       

Aktiver

     
       
Materielle aktiver:      
Investeringsejendomme   23.194.851 20.294.328
Igangværende projekter, investeringsejendomme   208.272 115.363
Forudbetaling for investeringsejendomme   0 586.435
Driftsmateriel og inventar   40.399 37.656
Materielle aktiver i alt   23.443.522 21.033.782
       

Langfristede aktiver i alt

 

23.443.522

21.033.782

       
Tilgodehavender:      
Indestående Grundejernes Investeringsfond   11.426 11.104
Igangværende arbejder   81.216 67.074
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser   13.355 21.230
Andre tilgodehavender   34.132 13.314
Periodeafgrænsningsposter   6.102 8.396
Tilgodehavender i alt   146.231 121.118
       
Likvide beholdninger og værdipapirer   3.212 10.147
       

Kortfristede aktiver i alt

 

149.443

131.265

       

AKTIVER I ALT

 

23.592.965

21.165.047

 

 

 

 

DKK 1.000

 

31. dec.

31. dec.

 

 

2017

2016

       

Passiver

     
       
Egenkapital:      
Aktiekapital   1.108.645 1.108.645
Overført resultat   5.134.879 4.261.509

Egenkapital i alt

 

6.243.524

5.370.154

       
Langfristede forpligtelser:      
Realkreditlån   13.578.419 11.943.410
Finansieringsinstitutter   1.349.892 1.538.370
Deposita   174.306 154.191
Udskudt skat   1.147.096 978.604
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser   15.872 14.473
Langfristede forpligtelser i alt   16.265.585 14.629.048
       
Kortfristede forpligtelser:      
Realkreditlån   95.450 82.071
Finansieringsinstitutter   611.577 758.774
Deposita   160.637 141.052
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser   196 142
Modtagne forudbetalinger fra kunder   76.126 71.592
Leverandørgæld   48.424 34.162
Selskabsskat   2.496 2.837
Anden gæld   52.993 48.328
Periodeafgrænsningsposter   35.957 26.887
Kortfristede forpligtelser i alt   1.083.856 1.165.845
       

Forpligtelser i alt

 

17.349.441

15.794.893

       

PASSIVER I ALT

 

23.592.965

21.165.047

 

 

 

 

Egenkapitalopgørelse

DKK 1.000

 

Aktie-

Overført

Egenkapital

 

 

kapital

resultat*

i alt

         

Egenkapital 1. januar 2016

 

1.108.645

4.084.664

5.193.309

         
Årets resultat   - 299.086 299.086
Anden totalindkomst   - 0 0
Totalindkomst i alt   - 299.086 299.086
         
Køb af egne aktier   - -122.241 -122.241
         

Egenkapital 1. januar 2017

 

1.108.645

4.261.509

5.370.154

 

 

 

 

 

Årets resultat   - 741.179 741.179
Anden totalindkomst   - 0 0
Totalindkomst i alt   - 741.179 741.179
         
Salg af egne aktier   - 132.191 132.191
         

Egenkapital 31. december 2017

 

1.108.645

5.134.879

6.243.524

         
 

* I overført resultat indgår indbetalt overkurs ved emission, der er en fri reserve, pr.

 
31. december 2017 med t.DKK 2.061.874 (1. januar 2017: t.DKK 2.061.874; 1. januar 2016: t.DKK 2.061.874).  
         

Pengestrømsopgørelse

DKK 1.000

 

4. kvt.

4. kvt.

 

 

 

 

2017

2016

2017

2016

           
Resultat før finansielle poster (EBIT)   190.849 161.462 767.793 723.929
Modtagne finansielle indtægter   604 6.500 20.456 26.656
Betalte finansielle omkostninger   -47.172 -32.491 -186.338 -144.935
Regnskabsmæssige afskr./nedskr.   6.261 3.960 20.292 15.887
Modtaget/betalt selskabsskat   -31.448 23.217 -40.734 18.942
Pengestrømme før ændring i driftskapital   119.094 162.648 581.469 640.479
           
Ændring i driftskapital:          
Tilgodehavender   -1.576 -5.132 -25.113 -15.345
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser   407 -598 493 2.982
Leverandørgæld m.m.   26.649 21.645 32.048 7.418

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt

 

144.574

178.563

588.897

635.534
           
Igangværende projekter investeringsejendomme   -105.322 -43.653 -293.740 -178.713
Forbedringer investeringsejendomme   -20.837 -89.360 -55.552 -51.855
Køb af investeringsejd. med fradrag af dep.   -665.961 -21 -1.771.516 -222.432
Forudbetaling for investeringsejendomme   0 0 0 -586.435
Salg af investeringsejd. med fradrag af dep.   -316 107.194 -9.515 249.776
Likvide beholdninger som er deponeret/frigivet   18.508 81.507 7.008 16.795
Driftsmateriel og inventar, netto   -4.677 -4.323 -19.127 -12.164

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt

 

-778.605

51.344

-2.142.442

-785.028
           
Optagelse af realkreditlån   704.590 1.159.773 1.891.647 3.107.645
Optagelse af lån hos finansieringsinstitutter   0 0 0 1.376.762
Indfrielse af realkreditlån   -20 -1.016.932 -56.689 -2.850.596
Indfrielse af lån hos finansieringsinstitutter   0 0 -12.694 -1.193.410
Afdrag på realkreditlån   -25.919 -20.698 -94.051 -88.007
Afdrag på lån hos finansieringsinstitutter   -57.498 -62.692 -229.921 -239.662
Modtagne deposita, netto   12.970 2.428 16.195 1.027
Køb af egne aktier   0 0 0 -122.241
Salg af egne aktier   0 0 132.191 0

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt

 

634.123

61.879

1.646.678

-8.482
           

Pengestrømme i alt

 

92

291.786

93.133

-157.976
Likviditet 1. januar   -433.192 -818.019 -526.233 -368.257

Likviditet 31. december

  -433.100 -526.233 -433.100 -526.233

 

         

DKK 1.000

 

4. kvt.

4. kvt.

 

 

 

 

2017

2016

2017

2016

           

Specifikation:

         
Likvide beholdninger ifølge regnskab   3.212 10.147 3.212 10.147
Likvide beholdninger som er deponeret   -1.492 -8.500 -1.492 -8.500
Træk på driftskreditter   -434.820 -527.880 -434.820 -527.880

Likviditet 31. december

  -433.100 -526.233 -433.100 -526.233
Kreditfaciliteter   1.145.000 1.515.000 1.145.000 1.515.000

Finansielle reserver 31. december

  711.900 988.767 711.900 988.767

 

         

Hovedtal på kvartalsbasis

DKK mio.

1. kvt.

2016

2. kvt.

2016

3. kvt.

2016

4. kvt.

2016

1. kvt.

2017

2. kvt.

2017

3. kvt.

2017

4. kvt.

2017

 

Resultatopgørelse

 

               
Nettoomsætning 298 333 305 301 312 317 336 368
Bruttoresultat 205 225 205 192 206 220 221 227
Resultat før finansielle poster 182 200 181 161 181 200 196 191
Resultat før kurs- og værdireg.

142

172

156

136

141

161

160

147

Kurs- og værdireguleringer -429 -323 -128 659 39 131 -69 240
Resultat før skat -287 -151 28 795 180 293 91 386
Resultat -224 -117 22 618 139 228 71 303

 

Balance (ultimo)

 

               
Investeringsejendomme m.m. 20.885 20.876 20.682 20.996 21.679 21.825 22.315 23.403
Samlede aktiver 21.128 21.200 20.952 21.165 21.899 22.007 22.521 23.593
Egenkapital 4.970 4.853 4.752 5.370 5.642 5.870 5.940 6.244

 

Pengestrømme

 

               
Driftsaktiviteter 119 174 165 179 116 160 168 145
Investeringsaktiviteter -755 -113 31 51 -685 -145 -534 -779
Finansieringsaktiviteter 74 11 -155 62 397 279 336 634
                 

Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter

                                                                                                                                 

Nedenstående tabel viser klassifikationen af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet:

 • Niveau 1: Noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver/forpligtelser. Beløbet svarer til Koncernens realkreditlån eksklusive renteaftaler.

 • Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver/forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens anlægslån samt renteaftaler.

 • Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens investeringsejendomme samt igangværende projekter investeringsejendomme.

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

31. december 2017

     

 

     

Langfristede aktiver

     
Investeringsejendomme 0 0 23.194.851
Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 208.272
       

Langfristede passiver

     
Realkreditlån 13.661.348 0 0
Finansieringsinstitutter 0 1.349.892 0
Afledte finansielle instrumenter 0 -82.929 0
       

Kortfristede passiver

     
Realkreditlån 95.450 0 0
Finansieringsinstitutter 0 176.757 0

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.756.798

1.443.720

23.403.123

 

 

 

 

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

31. december 2016

     

 

     

Langfristede aktiver

     
Investeringsejendomme 0 0 20.294.328
Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 115.363
       

Langfristede passiver

     
Realkreditlån 11.972.311 0 0
Finansieringsinstitutter 0 1.538.370 0
Afledte finansielle instrumenter 0 -28.901 0
       

Kortfristede passiver

     
Realkreditlån 82.071 0 0
Finansieringsinstitutter 0 230.894 0

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

12.054.382

1.740.363

20.409.691

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveauerne i perioderne.  

Afstemning af dagsværdihierarki fra primo til ultimo for niveau 3

DKK 1.000

Investerings-

ejendomme

Igangværende

projekter

investerings-

ejendomme

 

   

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2017

20.294.328

115.363

Tilgang, køb 2.383.531 289.857
Tilgang forbedring 88.191 0
Overførsel 174.907 -174.907
Afgang -83.497 -22.041
Værdiregulering 337.391 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

23.194.851

208.272

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2016

19.901.372

205.576

Tilgang, køb 223.717 181.161
Tilgang forbedring 53.586 0
Overførsel 269.384 -269.384
Afgang -463.712 -1.990
Værdiregulering 309.981 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

20.294.328

115.363

 

 

 

294


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Jeudan A/S via Globenewswire

Relateret indhold
15 maj - 
Jeudan: Går frem på driften - reguleringer trækker bund..
15 maj - 
Aktier/middag: Intet handelsnyt er skidt nyt for Danske..
15 maj - 
Aktier/åbning: Ambu stiger efter direktørskifte i grønt..
Vedhæftet fil: 294.pdf
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Stilstand på sommertynde markeder - Genmab i fokus

16-07-2019 08:06:06
Genmab kan komme i fokus tirsdag, når det amerikanske medicinalselskab Johnson & Johnson over middag kommer med regnskab for andet kvartal af 2019, da det fortæller, hvordan det globale salg af kræftmidlet Darzalex arter sig.Samlet peger det på en forholdsvis neutral åbning på det danske aktiemarked, hvis retningen skal tages efter futures for det tyske DAX-indeks, der ligger til et svagt plus.Man..

Kina fremviser sløjeste vækst i årtier midt i handelskrig

Relaterede nyheder
15-07-2019 13:28:01
Kineserne må vænne sig til, at økonomien ikke længere buldrer afsted.Tocifrede vækstrater er fortid, og det bliver mandag understreget af nye tal for landets økonomi.I andet kvartal voksede Kinas bruttonationalprodukt med 6,2 procent. Det er den sløjeste fremgang i omkring tre årtier, skriver nyhedsbureauet Reuters.De økonomiske data fra Kina er under stor bevågenhed på grund af den handelskonflik..

Positivt Europa fortsætter optimismen fra sidste uges rekorddage i USA

Relaterede nyheder
15-07-2019 13:25:18
De europæiske markeder ligger i dagens handel i et lille plus. Det belgiske BEL20-indeks er i spidsen med en stigning på 0,8 pct. mens det tyske Dax-indeks ligeledes har en god dag og handles 0,3 pct. op. Det hjemlige C25-indeks ligger akkurat over nullet med en stigning på 0,12 pct.Det belgiske biotekselskab Galapagos NV tager førstepladsen i Europa med en stigning på 16,31 pct. Stigningen kommer..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Stilstand på sommertynde markeder - Genmab i fokus
2
Mandagens aktier: Dagens taber blev Bioporto i ellers positivt marked
3
Belgisk biotekaktie stormer til vejrs efter milliardstor investering
4
Norsk ejendomsmatador tiltalt for millionbedrageri
5
Trumps importafgifter tjener ikke nok til at dække omkostninger

Relaterede aktiekurser

Jeudan A/S 1.000,00 0,0% Aktiekurs uændret

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
16. juli 2019 10:49:08
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB5 - 2019-07-16 10:49:08 - 2019-07-16 10:49:08 - 1 - Website: OKAY