26 mar: Genmab: Amerikansk hedgefond er gået kort i aktien
26 mar: Fundamental Invests resultater ramt af nedtur i Pandora og Bavari..
26-03-2018 13:48:05

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Relateret indhold
17:04 - 
Mandagens aktier: Ambu og Danske faldt i nervøst og afv..
11:43 - 
Aktier/middag: Ambu og Danske ryger til bunds i nervøst..
21 sep - 
Aktier/åbning: Danske Bank skraber bunden i positivt el..
Relateret debat
18:33 - 
tak
17:36 - 
https://www.helsingordagblad.dk/2018/03/24/ny-fabrik-go..
17:33 - 
De har sagt det mange gange - senest under præsentation..

KØBENHAVN, Danmark, 26. marts 2018 - I overensstemmelse med vedtægternes §§ 10-14 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S:

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 16.00

på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion.
 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

  Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

  1. Forslag om at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5a forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil den 30. juni 2019 at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 32.245.060.
  2. Forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2019 at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 6.000.000. Warrants kan ikke udstedes til medlemmer af bestyrelsen, men til selskabets direktion eller ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber.
  3. Forslag om ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.
  4. Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår.
  5. Forslag om ændring af vedtægternes § 8 på grund af adresseændring hos selskabets ejerbogsfører.
  6. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revision.

Uddybning af udvalgte dagsordenspunkter:

Ad dagsordenens punkt 5a) Forhøjelse og forlængelse af bemyndigelserne til bestyrelsen i vedtægternes § 5a til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5a forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 30. juni 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 32.245.060. Forslaget indebærer, at vedtægternes § 5a ændres til følgende:

"Stk. 1

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 32,245,060 (3,224,506 stk. aktier à kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værdi.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2019 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 32.245.060 (3.224.506 stk. aktier à kr. 10) ved tegning af nye aktier. De hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes.

Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 3

Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 5a, stk. 1, og 5a, stk. 2, kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 32.245.060 (3,224,506 stk. aktier à kr. 10)."

Ad dagsordenens punkt 5b) Forhøjelse og forlængelse af bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 5b til udstedelse af tegningsoptioner (warrants)

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i vedtægternes § 5b forhøjes og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2019 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til tegning af aktier af indtil i alt nominelt kr. 6.000.000. Bestyrelsen foreslår derudover, at bestyrelsens bemyndigelse til at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner inden for bemyndigelsens vilkår og tidsmæssige begrænsninger forlænges. Forslaget indebærer, at bestyrelsen ligeledes bemyndiges til at træffe beslutning om den til udstedelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse indtil den 1. april 2023. Vedtægternes § 5b ændres i konsekvens heraf til følgende:

"Selskabet kan i perioden indtil 31. december 2019 efter bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion, ansatte i selskabet eller i dettes datterselskaber til tegning af indtil i alt nominelt kr. 6.000.000 aktier (600.000 stk. aktier à kr. 10), ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Enhver tildeling, der omfatter selskabets direktion, skal udarbejdes i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning, der er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139 og godkendt af generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 17a. Der kan ikke udstedes warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse (undtaget medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (hvis sådanne er valgt), der modtager warrants i deres egenskab af ansatte i selskabet eller dettes datterselskaber).

Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.

Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil 1. april 2023 til at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere gange med i alt nominelt kr. 6.000.000 aktier (600.000 stk. aktier à kr. 10), ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

De nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet."

Ad dagsordenens punkt 5c) Forslag om ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion ændres på følgende punkter:

 1. I forbindelse med sin tiltræden kan et nyt medlem af direktionen i særlige tilfælde tilbydes en kontant sign-on kompensation. En eventuel sign-on kompensation kan maksimalt udgøre 1 års grundløn og skal medregnes i det maksimumsbeløb på 1 års grundløn, der i de gældende retningslinjer gælder for kontant bonus til direktionen i særlige tilfælde.
 2. Medlemmer af direktionen kan i særlige tilfælde tildeles tegningsoptioner med en værdi på tildelingstidspunktet på op til yderligere 1 års grundløn, således at der - i særlige tilfælde - kan tildeles tegningsoptioner med en værdi på tildelingstidspunktet på op til maksimalt 2 års grundløn.

Forslag til reviderede retningslinjer kan downloades på www.bavarian-nordic.com/agm.

Ad dagsordenens punkt 5d) Godkendelse af forslag til honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at det årlige grundhonorar til bestyrelsen for regnskabsåret 2017 fastholdes; (i) det årlige grundhonorar for bestyrelsesmedlemmer udgør uændret kr. 300.000; (ii) formanden oppebærer to og en halv gange grundhonoraret (kr. 750.000); og (iii) næstformanden oppebærer halvandet grundhonorar (kr. 450.000).

Bestyrelsen foreslår endvidere, at medlemmer af selskabets to bestyrelsesudvalg oppebærer et yderligere årligt komitéhonorar på kr. 100.000. Formændene for bestyrelsesudvalgene oppebærer dog halvandet komitéhonorar (kr. 150.000).

I tillæg til grundhonorar til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen som en del af honoraret modtager et antal aktier i form af betingede aktier med en værdi svarende til 50% af grundhonoraret på DKK 300.000 (for formanden dog svarende til 50% af to og en halv gange grundhonoraret og for næstformanden svarende til 50% af halvandet grundhonorar) i overensstemmelse med selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning.

Bestyrelsen foreslår yderligere, at hvert bestyrelsesmedlem oppebærer (i) et mødehonorar på kr. 5.000 for hvert bestyrelses- og/eller udvalgsmøde, dog således at mødehonoraret ikke kan overstige kr. 5.000 per dag eller (ii) for bestyrelsesmedlemmer, der rejser oversøisk for at deltage, et oversøisk rejsetillæg på USD 5.000. Herudover afholder selskabet bestyrelsesmedlemmers hermed forbundne rejseomkostninger, samt eventuelle sociale omkostninger forbundet med bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar (f.eks. lovpligtige bidrag til social sikring i udlandet).  

Ad dagsordenens punkt 5e) Forslag om ændring af vedtægternes § 8 på grund af adresseændring hos selskabets ejerbogsfører.

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S. Computershare A/S har ændret adresse. Derfor foreslår bestyrelsen, at den nuværende § 8 i vedtægterne ændres til:

"§ 8

Selskabets ejerbog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget ejerbogsfører. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR nr. 27088899."

Ad dagsordenens punkt 5f) Bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet.

Der stilles derfor forslag om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

"Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen på tidspunktet for erhvervelsen. Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling."

Ad dagsordenens punkt 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen, Peter Kürstein, Frank Verwiel og Elizabeth McKee Anderson.

Claus Bræstrup har informeret bestyrelsen om, at han ikke ønsker genvalg.

Om bestyrelsens medlemmer, der er på genvalg, oplyses følgende:

Gerard van Odijk

Gerard van Odijk, M.D. er hollandsk statsborger, født i 1957. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2014. Nuværende periode udløber i 2018. Formand for nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015.

Stillinger: Uafhængig rådgiver for farmaceutiske virksomheder og tidligere administrerende direktør i Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Formand for bestyrelsen i HTL-Strefa S.A. og Curaeos B.V.

Særlige kompetencer: Medicinske kompetencer og stor ledelseserfaring fra internationale børsnoterede selskaber inden for lægemiddelindustrien.

Anders Gersel Pedersen

Anders Gersel Pedersen, M.D., Ph.D. er dansk statsborger, født i 1951. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2010 og næstformand siden 2014. Nuværende periode udløber i 2018. Medlem af finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2015.

Stillinger: Anders Gersel Pedersen er koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i H. Lundbeck A/S. Næstformand for bestyrelsen i Genmab A/S samt medlem af bestyrelsen i ALK-Abelló A/S.

Særlige kompetencer: Videnskabelige kvalifikationer, særligt inden for onkologi, og omfattende ledelses- og bestyrelseserfaring fra internationale børsnoterede selskaber inden for lægemiddel- og biotekindustrien.

Erik G. Hansen

Erik Gregers Hansen, M.Sc. er dansk statsborger, født i 1952. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2010. Nuværende periode udløber i 2018. Formand for finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2015.

Stillinger: Formand for bestyrelsen i Polaris Management A/S, TTiT A/S, TTiT Ejendomme A/S, TTiT Landbrug A/S og Sirius Holding ApS. Næstformand for bestyrelsen i OKONO A/S, Bagger-Sørensen Fonden, Bagger-Sørensen & Co. A/S og dets 5 datterselskaber, medlem af bestyrelsen i Lauritzen Fonden, Lesanco ApS, Ecco Sko A/S, Farumgade 2B Holding ApS og dets datterselskab, MedCan Pharma A/S og Wide Invest ApS. Medlem af direktionen i Rigas Invest ApS, BFB ApS, Sirius Holding ApS, Tresor ApS, Tresor Asset Advisers ApS, Polaris Invest II ApS og Hansen Advisers ApS.

Særlige kompetencer: Erfaring med og indgående kendskab til økonomistyring og finansiering samt arbejde med børsnoterede selskaber.

Peter Kürstein

Peter Kürstein, MBA er dansk statsborger, født i 1956. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2012. Nuværende periode udløber i 2018. Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget siden 2015.

Stillinger: Peter Kürstein er tidligere administrerende direktør, nu formand for bestyrelsen i Radiometer Medical ApS. Formand for bestyrelsen i Ferrosan Medical Devices Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen i FOSS A/S, Experimentarium og Ejendomsselskabet Experimentarium A/S. Bestyrelsesmedlem i N. FOSS & Co. A/S og Den Erhvervsdrivende Fond Gl. Strand, Experimentarium, One Life, Dansk BørneAstma Center og Art Agenda 2010. Han er desuden formand for Danish-American Business Forum og Virksomhedsforum for enklere regler samt medlem af direktionen i ApS Mijamax.

Særlige kompetencer: Omfattende ledelses- og bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber i den internationale sundhedsplejesektor.

Frank Verwiel

Frank Verwiel, M.D., MBA er hollandsk statsborger og bosiddende i USA, født i 1962. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2016. Nuværende periode udløber i 2018. Medlem af finans-, risiko- og revisionsudvalget siden 2016.

Stillinger: Frank Verwiel er tidligere administrerende direktør i Aptalis Pharma, Inc. Frank Verwiel er formand for bestyrelsen i ObsEva SA og medlem af bestyrelsen i Intellia Therapeutics, Inc., Achillion Pharmaceuticals, Inc. og AveXis, Inc.

Særlige kompetencer: Omfattende strategisk, ledelsesmæssig og international erfaring inden for lægemiddelindustrien.

Elizabeth (Liz) McKee Anderson

Elizabeth Anderson, MBA er amerikansk statsborger, født i 1957. Uafhængigt medlem af bestyrelsen siden 2017. Nuværende periode udløber i 2018.

Stillinger: Elizabeth Anderson er tidligere global vicedirektør for infektionssygdomme og vacciner i Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Hun er medlem af bestyrelsen i Huntsworth plc og REVOLUTION Medicines, Inc. og Aro Biotherapeutics Company samt medlem af rådgivningskomitéen i NAXION, Inc. Hun er desuden medlem af bestyrelserne i Bryn Mawr Hospital Foundation og The Wistar Institutut samt direktør for PureSight Advisory, LLC.

Særlige kompetencer: Omfattende strategisk, ledelsesmæssig og international erfaring inden for lægemiddelindustrien.

Ad dagsordenens punkt 7) Valg af revision

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte genvælges som selskabets revisor. Bestyrelsens forslag er fremsat i overensstemmelse med finans-, risiko- og revisionsudvalgets indstilling herom. Udvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjemand, der begrænser generalforsamlingens valg af revision eller revisionsfirma.

* * * * * * * *

Majoritetskrav

Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5c, 5d, 5f, 6 og 7 kræves simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 5a, 5b og 5e kræves særlig majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter § 16. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Deltagelse, adgangskort og stemmeret

Aktionærer, som ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægternes § 11 bestille adgangskort senest fredag den 13. april 2018 kl. 23.59. Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage, hvis man har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen.

Adgangskort udleveres til aktionærer med møde- og stemmeret. Møde- og stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen tirsdag den 10. april 2018 eller som på dette tidspunkt har anmeldt deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen.

Adgangskort kan bestilles elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm eller via bestillingsformular, der downloades på selskabets hjemmeside, udfyldes og indsendes til info@bavarian-nordic.com eller på telefax: +45 33 26 83 80 eller pr. post til Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård. Adgangskort kan endvidere bestilles på tlf.: +45 33 26 83 83.

Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

 

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID (eksempelvis pas eller kørekort).

 

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer kan afgive stemme ved fuldmægtig. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Underretning af selskabet om udpegning af en fuldmægtig kan ske elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm eller via fuldmagtsblanket, der downloades på selskabets hjemmeside og udfyldes og indsendes på samme måde som ved bestilling af adgangskort, som beskrevet ovenfor. Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 13. april 2018 kl. 23.59. Fuldmægtigen kan endvidere fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt på generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme

Afgivelse af stemmer kan ligeledes ske ved brevstemme. Brevstemmer kan afgives elektronisk på www.bavarian-nordic.com/agm eller via brevstemmeblanket, der downloades på selskabets hjemmeside, udfyldes og indsendes på samme måde som ved bestilling af adgangskort, som beskrevet ovenfor. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest fredag den 13. april 2018 kl. 23.59. Har selskabet modtaget brevstemmen, kan brevstemmen ikke tilbagekaldes.

Skriftlige spørgsmål

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til info@bavarian-nordic.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Sprog

Repræsentanter for selskabet vil holde deres indlæg på engelsk. Aktionærerne kan vælge at tale dansk eller engelsk. Der vil under mødet være mulighed for simultantolkning fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk.

Information på selskabets hjemmeside

Følgende dokumenter og oplysninger vil i perioden fra den 26. marts 2018 til og med den 17. april 2018 (begge dage inklusive) være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com/agm: (1) Indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2017 indeholdende det reviderede årsregnskab og koncernregnskab mv., (4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og (5) formularer til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 322.450.650 fordelt på aktier à kr. 1 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver én stemme.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative og sikre vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af IMVAMUNE® og andre medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere.

For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen

Vice President Investor Relations

Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2018

2018-10-da


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bavarian Nordic A/S via Globenewswire

Vedhæftet fil: 2018-10-da.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
21 sep
BAVA
Det er ikke så svært at finde grunden. Rigtig ofte vinder hedgefondene på deres shorts. Nogle gange ..
9
19 sep
BAVA
Hej alle, Nu er videoen oppe fra Investordagen i går. Den kan ses her: https://getvisualtv.net..
9
18 sep
BAVA
Hvad med om moderator bare sletter hele tråden! Den er jo kun startet for at skabe splid!
6
21 sep
BAVA
Jeg havde en frygt for, at BAVA kunne møde modstand her ved 175, og det ser meget aktuelt ud. Ved si..
5
21 sep
BAVA
Du har da ret i, at når Wace fonden for nyligt har øget i Bavarian, er det ikke sket til 250. Men je..
4
13:25
BAVA
Hvis man tager CARs analyse fra i dag har de følgende sammensætning af pipelinens værdi:   SOTP of D..
3
13:01
BAVA
Bavarian - hvad er deres pipeline værd .... kort før Prostvac resultatet blev annonceret med resulta..
3
20 sep
BAVA
BAVARIAN NORDIC LEVERER KOPPEVACCINER TIL ENGLANDS BEREDSKAB I FORBINDELSE MED AKTUELLE TILFÆLDE AF ..
3
20 sep
BAVA
Det ser ud til den har nået bunden i denne omgang og kører modsat - gennemgangen på aktionærforening..
3
19 sep
BAVA
Bavarian Nordic leverer koppevacciner til Englands beredskab i forbindelse med aktuelle tilfælde af ..
3

Alm. Brand og Topdanmark hæves til "køb" af Danske Markets - NY

24-09-2018 10:03:34
Danske Markets hæver anbefalingen af aktierne i de to forsikringsselskaber Alm. Brand og Topdanmark.I begge tilfælde er anbefalingen hævet til "køb" fra tidligere "hold", fremgår det af Bloomberg News. Kursmålet for Topdanmark-aktien er justeret op til 320 kr. fra før 300 kr., mens 12-måneders kursmålet for Alm. Brands aktie er fastholdt på 64 kr. Danske Markets gentager i øvrigt en købsanbefaling..

Aktier/tendens: Mærsk og Coloplast i fokus midt i handelskonflikt

24-09-2018 08:26:39
Coloplast og Mærsk kan komme i rampelyset mandag morgen, hvor de fortsatte handelsstridigheder mellem USA og Kina også vil være et af dagens store samtaleemner efter nye tariffer og en kinesisk afvisning af at deltage i nye handelsforhandlinger.Det tyder også på, at de danske eliteaktier skal en tur ned mandag morgen, hvor markedet igen er præget af den seneste udvikling i handelsstriden mellem US..

Danske: Moody's ser risiko for sænkning af kreditvurderingen - NY

21-09-2018 15:14:23
Moody's Investors Service er gået i gang med at kigge kreditvurderingen af Danske Bank efter i sømmene og forudser, at der er risiko for en nedjustering. Det oplyser ratinginstituttet fredag, hvor udsigten for Danske Banks kreditvurdering er sænket til "negativ" fra "stabil".Ændringen kommer, efter at banken har offentliggjort rapporten om hvidvask i sin estiske filial tidligere på ugen, skriver M..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Danske Bank-investorer sætter aktien på vippen - citat
2
Danske Bank er millimeter fra at udpege ny topchef - citat
3
Aktier/tendens: Mærsk og Coloplast i fokus midt i handelskonflikt
4
Aktier/middag: Ambu og Danske ryger til bunds i nervøst aktiemarked
5
Rejseselskab nedjusterer og ansætter tidligere Pandora- og Lego-chef

Relaterede aktiekurser

Bavarian Nordic A/S 176,15 1,4% Stigning i aktiekurs
Bavarian Nordic Ord Shs 176,15 1,4% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
24. september 2018 21:31:39
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB3 - 2018-09-24 21:31:39 - 2018-09-24 21:31:39 - 1 - Website: OKAY