23 maj: Debitormassens sammensætning for konverterbare obligationsserier,..
23 maj: Kort beskrivelse af ekstraordinær generalforsamling i Realkredit ..
23-05-2018 06:23:48

Delårsrapport for 1. kvartal 2018

Relateret indhold
23 aug - 
Jeudan efter halvårsfremgang: Løfter indtjeningsforvent..
23 aug - 
Torsdagens aktier: Ambus vilde svingninger endte i kulk..
23 aug - 
Aktier/middag: Ambu er tilbage på benene efter voldsomt..

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018

 • Omsætning på DKK 386 mio. i første kvartal 2018 (Q1 2017: DKK 312 mio.)

   

 • Driftsresultat (EBIT) på DKK 198 mio. (Q1 2017: DKK 181 mio.)

   

 • Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 155 mio. (Q1 2017: DKK 141 mio.) – en vækst på 10 %

   

 • Likviditetsreserve ultimo marts 2018 ca. DKK 1 mia.

   

 • Udlejningsprocent i København på 99,0, hvor mere end 92 % af Koncernens ejendomsportefølje er beliggende.

   

 • For hele 2018 fastholdes forventningerne til et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 650 mio. på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,5 mia.

”Vi aflægger i dag et regnskab for første kvartal med et tilfredsstillende resultat. Det forlænger en støt fremgang, og det underbygger samtidig vores forventninger om en fortsat positiv udvikling med en vækst i EBVAT i 2018 til niveauet DKK 650 mio.” siger adm. direktør Per W. Hallgren.

Per W. Hallgren udtaler videre, ”at vores kundetilgang er startet året på et fornuftigt niveau, og vores udlejningsprocent i København er nu oppe på 99.  Det er et resultat af vores insisterende fokus på et højt serviceniveau og fleksible vilkår.  Den høje udlejningsprocent medfører desværre også situationer, hvor vi ikke har mulighed for at opfylde potentielle kunders lokalebehov, da vi ikke har tilstrækkelige ledige kvadratmeter”.

Yderligere oplysninger:

Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 500 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

DKK mio.  1. kvt.

2018

1.  kvt.

2017

2017

 

     

Resultatopgørelse

     
Nettoomsætning  386312

1.333

Bruttoresultat  228205

874

Resultat før finansielle poster (EBIT)  198181

768

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)

  

155

141

609

Kurs- og værdireguleringer  1539

341

Resultat før skat  170180

950

Resultat  132140

741

     

 

     

 

Balance (ultimo)

    

 

Investeringsejendomme m.m.  23.56821.679

23.403

Samlede aktiver  23.79821.899

23.593

Egenkapital  6.3765.642

6.244

Forpligtelser  17.42216.257

17.349

     

 

     

 

Pengestrømme

    

 

Driftsaktiviteter  135117

589

Investeringsaktiviteter  -200-685

-2.143

Finansieringsaktiviteter  -17397

1.646

Pengestrømme i alt  -82-171

92

     

 

 

      

Regnskabsrelaterede nøgletal

      
EBVAT/gns. egenkapital*%  2,52,6

10,5

Forrentning af egenkapital (ROE)*%  2,12,5

12,8

Egenkapitalandel, ultimo%  26,825,8

26,5

Rentedækningx  4,64,3

4,4

      

 

Aktierelaterede nøgletal

     

 

Aktiepris, ultimo (P)DKK  896662

725,5

Indre værdi, ultimo (BV)DKK  575509

563

Pris/indre værdi (P/BV)X  1,561,30

1,29

EBIT pr. aktie (EBITPS)*DKK  17,816,4

69,9

EBVAT pr. aktie (EBVATPS)*DKK  14,012,8

55,4

Resultat pr. aktie (EPS)*DKK  11,912,7

67,4

Pengestrømme pr. aktie (CFPS)*DKK  12,210,6

53,6

Antal aktier, ultimo1.000  11.08611.086

11.086

Markedsværdi, ultimoDKK mio.  9.9337.339

8.043

       
* Ikke omregnet til årsbasis      

LEDELSESBERETNING

Jeudan-Koncernens omsætning i første kvartal 2018 udgjorde DKK 386 mio. mod DKK 312 mio. i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 24 %.

Resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde i første kvartal 2018 DKK 198 mio. mod DKK 181 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 9 %. 

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde i første kvartal 2018 DKK 155 mio. mod DKK 141 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 10 %.

Resultaterne følger forventningerne, og bestyrelsen betragter dem som tilfredsstillende.

Investeringsmarked

Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme med stabilt cash flow i det indre København er fortsat høj. Den aktuelle efterspørgsel er større end udbuddet, hvilket kombineret med et stort likviditetsoverskud i markedet samt et fortsat lavt renteniveau påvirker priserne i opadgående retning. Udviklingen virker dog mere afdæmpet end de senere år.

For nyopførte boligejendomme i Københavnsområdet er der fortsat stor interesse fra primært udenlandske investorer og indenlandske pensionskasser/forsikringsselskaber, hvilket medfører stigende priser. Prisstigninger er tilsvarende konstateret ved handel med ældre boligejendomme. Markedet for større lejeboliger virker dog til at være mættet, og der er en reel risiko for stigende tomgang og/eller en tendens til en reduktion i lejeniveauet. Hvis denne udvikling kombineres med en periode med stigende rente, som vil presse de lave afkastkrav på boliger, vil der kunne opleves en uhensigtsmæssig prisudvikling.

Ejendomme på Strøget i København med detail/-kontor og bolig oplever en tilsvarende stor, omend lidt aftagende, investorinteresse, hvor efterspørgslen i alt væsentlighed kommer fra udenlandske investorer.

Den store efterspørgsel efter såvel boligejendomme som ejendomme på Strøget har bredt sig til kontorejendomme i København. Prisudviklingen styrkes af en tendens til stigende lejeniveauer, der øger ejendommenes driftsresultater. Der synes dog for alle segmenter at kunne spores en lidt mere afdæmpet prisudvikling end tidligere, hvor opmærksomheden specielt bør være mod boligudlejningsejendomme.

Køb/salg

Jeudan har i første kvartal 2018 købt kontorejendommen Kronprinsensgade 4-6, København K, for netto DKK 88 mio., svarende til DKK 34.510 pr. m².

Jeudan har i første kvartal 2018 indgået aftale om salg af Jyllinge Centret 27, Jyllinge; Fabriksparken 54 og Smedeland 20, Glostrup for samlet DKK 46,5 mio.

Jeudan er løbende i dialog om nye investeringer i fokusområdet København ligesom Jeudan løbende vurderer eventuelle frasalg af Jeudans ejendomme udenfor Københavnsområdet samt småejendomme i København.

Udlejning

Starten af 2018 har som i 2017 igen budt på en pæn og stigende interesse for Jeudans ledige lejemål med hovedvægten lagt på lejemål i København. Jeudans høje udlejningsprocent i København har dog også medført, at det i perioder er vanskeligt at opfylde eksisterende kunders ændrede lokalebehov og potentielle kunders efterspørgsel. Dette kan senere i 2018 føre til en lavere udlejningsprocent. Udenfor København opleves fortsat en positiv udvikling i interessen for ledige lejemål i visse områder – udviklingen har dog stadigvæk en mindre styrke end i København.

Efterspørgslen efter boliglejemål i København er fortsat høj, hvilket medfører en fortsat høj aktivitet med opførelse af et betydeligt antal boligejendomme. Lejeniveauet har gennem flere år haft en pæn stigningstakt, og markedsdeltagere forventer at dette vil fortsætte i 2018. Det er dog Jeudans opfattelse, at markedet for større boliglejemål er ved at være mættet, og Jeudan ser en reel risiko for stigende tomgang og/eller en reduktion i lejeniveauet i markedet. I visse områder i København kan der allerede nu konstateres en svagere udlejning og en begyndende tomgang i nyopførte boligejendomme.

Jeudan har i første kvartal 2018 indgået og genforhandlet lejekontrakter med en årlig leje på DKK 36 mio. mod DKK 33 mio. for samme periode sidste år.

Opsigelser i første kvartal 2018 svarede til en årsleje på DKK 26 mio. mod DKK 34 mio. for samme periode i 2017.

Jeudans udlejningsprocent i København, hvor mere end 92 % af Jeudans ejendomsportefølje er beliggende, udgjorde 99,0 ultimo marts 2018 mod 98,8 ultimo 2017, svarende til en stigning i udlejningsprocenten på 0,2 procentpoint. Det generelle kontorudlejningsmarked i København havde ultimo marts 2018 en udlejningsprocent på 93,1 mod 94,2 ultimo 2017 og er dermed faldet 1,1 procentpoint. Den negative tendens for det generelle kontorudlejningsmarked i København er dels afledt af udflytningen af statslige arbejdspladser, der frigør kontorarealer – primært større lejemål – i København. Disse arealer kræver som regel ombygning og modernisering, før lejemålene igen er udlejningsbare. Dels er der i 2017 og starten af 2018 færdiggjort en række kontorprojekter, ligesom der er projekteret eller igangsat yderligere kontorprojekter, der vil indebære ca. 120.000 m2 nye kontorer i 2018 og ca. 125.000 m2 i 2019.

Jeudans udlejningsprocent for hele porteføljen, hvor 99 % er beliggende i Region Hovedstaden, udgjorde ultimo marts 2018 96,7 mod 96,2 ultimo 2017. Det generelle kontorudlejningsmarked i Storkøbenhavn havde ultimo marts 2018 en udlejningsprocent på 89,1 mod 89,0 ultimo 2017.

Investeringsejendomme

Lejeindtægter m.v. udgjorde i første kvartal 2018 DKK 280 mio. mod DKK 257 mio. i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 9 %. Væksten kan henføres til nyinvesteringer samt pristalsregulering af lejen.

Ejendommenes driftsomkostninger udgjorde i første kvartal 2018 DKK 61 mio. mod DKK 57 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 8 %. Stigningen kan tillige tilskrives nyinvesteringer.

Herefter udgjorde segmentets bruttoresultat DKK 219 mio. i første kvartal 2018 mod DKK 200 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 10 %.

Service

Aktivitetsniveauet i Jeudan Servicepartner har i første kvartal 2018 været højere end forventet, og omsætningen blev på DKK 146 mio. mod DKK 85 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 71 %.

Drifts- og produktionsomkostningerne steg tilsvarende som følge af det højere aktivitetsniveau og udgjorde DKK 135 mio. i første kvartal 2018 mod DKK 79 mio. samme periode sidste år – en tilsvarende stigning på 71 %.

Herefter udgjorde bruttoresultatet DKK 11 mio. for første kvartal 2018 mod DKK 6 mio. for samme periode sidste år, svarende til en stigning på 65 %.

Koncern

Koncernens salgs- og marketingomkostninger udgjorde i første kvartal 2018 DKK 3 mio. mod DKK 2 mio. for samme periode sidste år.

Koncernens administrationsomkostninger udgjorde i første kvartal 2018 DKK 27 mio. mod DKK 22 mio. for samme periode sidste år, der blandt andet kan henføres til væksten i nyinvesteringerne. For hele 2018 forventes en vækst i administrationsomkostningerne på ca. 5 %.

Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter i første kvartal 2018 DKK 198 mio. mod DKK 181 mio. for samme periode sidste år, svarende til en stigning på 9 %.

EBIT pr. aktie blev i første kvartal 2018 på DKK 17,8 mod DKK 16,4 for samme periode sidste år.

De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -42 mio. mod DKK -40 mio. for samme periode sidste år. Stigningen kan primært henføres til en vækst i forretningsomfanget.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), udgjorde herefter i første kvartal 2018 DKK 155 mio. mod DKK 141 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 10 %.

Resultatet (EBVAT) pr. aktie blev hermed DKK 14,0 i første kvartal 2018 mod DKK 12,8 for samme periode året før.

Kurs- og værdireguleringer

Ved udgangen af hvert kvartal vurderes ejendommenes dagsværdi på grundlag af udviklingen i ejendommenes nettoresultat, reservationer til besluttede ombygninger og ejendommenes afkast.

På investeringssiden er der fortsat en stor efterspørgsel efter primære ejendomme – det vil sige velbeliggende og velordnede ejendomme – hvor udbuddet fortsat ikke kan følge med efterspørgslen. Priserne for primære ejendomme er blandt andet grundet den aktuelle udbuds-/efterspørgselssituation stigende ved en fortsat lav inflation og et lavt renteniveau.

De stigende priser på investeringsejendomme kan primært henføres til faldende afkastkrav. Jeudan har senest i december 2017 vurderet det fastsatte afkastkrav for den enkelte ejendom og vurderer ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at revurdere afkastniveauerne. Gevinst/tab på ejendomme relaterer sig til periodens salg af ejendomme og udgør et tab på DKK 1 mio. for første kvartal 2018.

De finansielle gældsforpligtelser værdireguleres til dagsværdi og påvirkes således af renteudviklingen. Jeudans finansieringsstrategi er – som for ejendomsinvesteringerne – langsigtet, hvorfor finansieringsrenterne er låst med lang løbetid.

Jeudans fastrenteaftaler har en gennemsnitlig løbetid på 10 år, og kursfølsomheden udgør ca. DKK 10 mio. ved en ændring i renten på 0,01 procentpoint. På baggrund af renteforholdene pr. 31. marts 2018 er der opgjort en positiv regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 16 mio. mod en positiv regulering for samme periode året før på DKK 44 mio.

Resultatet før skat udgjorde herefter DKK 170 mio. i første kvartal 2018 mod DKK 180 mio. for samme periode sidste år.

Efter skat blev periodens resultat for første kvartal 2018 DKK 132 mio. mod DKK 140 mio. for samme periode sidste år.

Balancen

Ejendomme inkl. igangværende projekter udgjorde ultimo marts 2018 DKK 23,6 mia. mod DKK 21,7 mia. på samme tidspunkt sidste år og DKK 23,4 mia. ved årsskiftet.

De materielle aktiver blev netto forøget med DKK 164 mio. i første kvartal 2018. Forøgelsen kan primært henføres til periodens køb af ejendomme samt afholdte omkostninger ved igangværende byggeprojekter og i mindre omfang forbedringer af investeringsejendomme. Modsatrettet virker periodens salg af ejendomme.

Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. marts 2018 DKK 6,4 mia. mod DKK 5,6 mia. pr. 31. marts 2017 og DKK 6,2 mia. ved årsskiftet. Ændringen i egenkapitalen i første kvartal 2018 kan henføres til periodens resultat.

Egenkapitalandelen udgjorde 26,8 % ultimo marts 2018 mod 26,5 % ved årsskiftet.

De langfristede forpligtelser udgjorde DKK 16,2 mia. pr. 31. marts 2018 mod DKK 14,9 mia. pr. 31. marts 2017 og DKK 16,3 mia. ved årsskiftet.

De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 1,2 mia. pr. 31. marts 2018 mod DKK 1,4 mia. pr. 31. marts 2017 og DKK 1,1 mia. ved årsskiftet.

Pengestrømme og likviditet

Likviditetspåvirkningen før ændring i driftskapitalen udgjorde i første kvartal 2018 DKK 156 mio. mod DKK 135 mio. for samme periode sidste år.

Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 135 mio. mod DKK 117 mio. for samme periode sidste år, svarende til DKK 12,2 pr. aktie i første kvartal 2018 mod DKK 10,6 pr. aktie i første kvartal 2017.

Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne, der primært kan henføres til periodens nettoejendomskøb og igangværende projekter, udgjorde DKK

-200 mio. mod DKK -685 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK -17 mio. i første kvartal 2018 mod DKK 398 mio. for samme periode sidste år. Finansieringsaktiviteten i 2018 kan primært henføres til optagelse samt afdrag på realkreditlån.

Herefter udgjorde de samlede pengestrømme DKK -82 mio. i første kvartal 2018 mod DKK -171 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetsberedskabet (inkl. trækningsrettigheder) udgjorde DKK 930 mio. pr. 31. marts 2018 mod DKK 948 mio. ultimo marts 2017 og DKK 712 mio. ved årsskiftet.

Begivenheder efter 31. marts 2018

På Jeudans ordinære generalforsamling 9. april 2018 blev bestyrelsens forslag om udbytte på DKK 12 pr. aktie godkendt, svarende til en samlet udbetaling på DKK 133 mio. Udbyttet blev udbetalt 12. april 2018.

Herudover er der ikke efter 31. marts 2018 indtruffet væsentlige begivenheder, som ikke er beskrevet i nærværende delårsrapport.

Forventninger 2018

Jeudan vil også i 2018 opsøge yderligere rentable investeringer i velordnede større kontorejendomme i det centrale København med fortsat fokus på langsigtet stabilitet i den primære indtjening. Med Jeudans aktuelle kapitalforhold udgør opkøbskapaciteten ca. DKK 4 mia.

En del eksisterende erhvervskunder i København søger i denne tid større arealer og desværre kan alle henvendelser ikke imødekommes. Jeudan forventer derfor en stigning i opsigelser af erhvervslejemål men forventer også en relativ hurtig genudlejning. Samlet set forventer Jeudan ikke en væsentlig ændring i udlejningsprocenten.

På baggrund af de aktuelle ejendomsinvesteringer forventes fortsat en nettoomsætning på ca. DKK 1,5 mia. (2017: DKK 1.333 mio.).

Jeudan forventer fortsat vækst i EBIT.

Jeudans finansiering er langsigtet og har ved renteaftaler med en rentedækning på 70-80 % fast rente i gennemsnitligt ca. 10 år.

Efter finansielle omkostninger men før kurs- og værdireguleringer forventer ledelsen fortsat et resultat (EBVAT) i niveauet DKK 650 mio. (2017: DKK 609 mio.).

Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem kundefokus, bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser – positive som negative – som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder.

De her beskrevne forventninger til den økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i Jeudans seneste årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2017.

Bilag

Koncernens resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, hovedtal på kvartalsbasis, segmentoplysninger samt dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter.

 

FINANSKALENDER

23. aug. 2018  Rapport for 1.-2. kvartal

21. nov. 2018  Rapport for 1.-3. kvartal

31. dec. 2018 Regnskabsåret slutter

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 2018 for Jeudan A/S.

Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 31. marts 2018.

Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og pengestrømme og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for.

København, 23. maj 2018

Direktionen

Per Wetke Hallgren

Adm. direktør

                                         

Bestyrelsen

Niels Jacobsen                      Claus Esbjerg Gregersen

(formand)                            (næstformand)

Tommy Pedersen                  Søren Bergholt Andersson       Helle Okholm

Resultatopgørelse

DKK 1.000

 

1. kvt.

1. kvt.

 

 

 

2018

2017

2017

     
Nettoomsætning 386.124312.2281.333.447
Driftsomkostninger -158.423-107.274-459.068
     
Bruttoresultat 227.701204.954874.379
Salgs- og marketingomkostninger -3.339-2.414-11.790
Administrationsomkostninger -26.640-21.943-94.796
     
Resultat før finansielle poster (EBIT) 197.722180.597767.793
Finansielle indtægter 4533.65420.456
Finansielle omkostninger -42.896-43.291-179.688
     

Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT)

 

155.279

140.960

608.561

Gevinst/tab ejendomme -1.257-4.599329.384
Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser 15.74043.64112.118
     
Resultat før skat 169.762180.002950.063
Skat af periodens resultat -37.517-40.140-208.884
     
Periodens resultat 132.245139.862741.179
     
     
Periodens resultat pr. aktie (DKK) 11,9312,7267,43
Periodens resultat pr. aktie, udvandet (DKK) 11,9312,7267,43
     

Totalindkomstopgørelse

    
DKK 1.000 

1. kvt.

1. kvt.

 

  

2018

2017

2017

     
Periodens resultat 132.245139.862741.179
Anden totalindkomst 000
     
Totalindkomst 132.245139.862741.179
     

Balance

DKK 1.000

 

31. mar.

31. mar.

31. dec.

 

 

2018

2017

2017

     

Aktiver

    
     
Materielle aktiver:    
Investeringsejendomme 23.304.01521.002.89523.194.851
Igangværende projekter, investeringsejendomme 264.14089.525208.272
Forudbetaling for investeringsejendomme 0586.4350
Driftsmateriel og inventar 39.00040.15840.399
Materielle aktiver i alt 23.607.15521.719.01323.443.522
     

Langfristede aktiver i alt

 

23.607.155

21.719.013

23.443.522

     
Tilgodehavender:    
Indestående Grundejernes Investeringsfond 11.42611.10411.426
Igangværende arbejder 101.90975.18181.216
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 14.08323.30913.355
Selskabsskat 010
Andre tilgodehavender 22.92621.70034.132
Periodeafgrænsningsposter 37.92434.3276.102
Tilgodehavender i alt 188.268165.622146.231
     
Likvide beholdninger og værdipapirer 2.81814.2743.212
     

Kortfristede aktiver i alt

 

191.086

179.896

149.443

     

AKTIVER I ALT

 

23.798.241

21.898.909

23.592.965

     

DKK 1.000

 

31. mar.

31. mar.

31. dec.

 

 

2018

2017

2017

     

Passiver

    
     
Egenkapital:    
Aktiekapital 1.108.6451.108.6451.108.645
Overført resultat 5.267.1244.533.5625.134.879

Egenkapital i alt

 

6.375.769

5.642.207

6.243.524

     
Langfristede forpligtelser:    
Realkreditlån 13.532.16012.222.54713.578.419
Finansieringsinstitutter 1.305.5701.494.0761.349.892
Deposita 170.190158.936174.306
Udskudt skat 1.181.4921.012.2961.147.096
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 15.50214.74515.872
Langfristede forpligtelser i alt 16.204.91414.902.60016.265.585
     
Kortfristede forpligtelser:    
Realkreditlån 119.84782.22495.450
Finansieringsinstitutter 693.593917.835611.577
Deposita 165.837146.348160.637
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 203146196
Modtagne forudbetalinger fra kunder 27.92624.29376.126
Leverandørgæld 96.80582.16048.424
Selskabsskat 2.49602.496
Anden gæld 51.54046.41652.993
Periodeafgrænsningsposter 59.31154.68035.957
Kortfristede forpligtelser i alt 1.217.5581.354.1021.083.856
     

Forpligtelser i alt

 

17.422.472

16.256.702

17.349.441

     

PASSIVER I ALT

 

23.798.241

21.898.909

23.592.965

 

 

 

 

 

Egenkapitalopgørelse

DKK 1.000 Aktie-Overført

Egenkapital

  kapitalresultat*

i alt

     

Egenkapital 1. januar 2017

 

1.108.645

4.261.509

5.370.154

     
Periodens resultat -139.862139.862
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -139.862139.862
     
Salg af egne aktier -132.191132.191
     

Egenkapital 31. marts 2017

 

1.108.645

4.533.562

5.642.207

 

 

 

 

 

Periodens resultat -601.317601.317
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -601.317601.317
     

Egenkapital 31. december 2017

 

1.108.645

5.134.879

6.243.524

 

 

 

 

 

Periodens resultat -132.245132.245
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -132.245132.245
     

Egenkapital 31. marts 2018

 

1.108.645

5.267.124

6.375.769

 

 

 

 

 

     
* I overført resultat indgår indbetalt overkurs ved emission, der er en fri reserve, pr. 
31. marts 2018 med t.DKK 2.061.874 (1. januar 2018: t.DKK 2.061.874; 1. januar 2017:  
t.DKK 2.061.874).    

Pengestrømsopgørelse

DKK 1.000

 

1. kvt.

1. kvt.

 

 

 

2018

2017

2017
     
Resultat før finansielle poster (EBIT) 197.722180.597767.793
Modtagne finansielle indtægter 4533.65420.456
Betalte finansielle omkostninger -45.040-44.916-186.338
Regnskabsmæssige afskr./nedskr. 5.5744.54720.292
Modtaget/betalt selskabsskat -3.121-9.286-40.734
Pengestrømme før ændring i driftskapital 155.588134.596581.469
     
Ændring i driftskapital:    
Tilgodehavender -42.037-44.503-25.113
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser -363276493
Leverandørgæld m.m. 22.19426.44732.048

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt

 

135.382

116.816588.897
     
Igangværende projekter investeringsejendomme -106.555-40.399-293.740
Forbedringer investeringsejendomme -15.539-10.180-55.552
Køb af investeringsejd. med fradrag af dep. -89.003-648.283-1.771.516
Salg af investeringsejd. med fradrag af dep. 13.52522.298-9.515
Likvide beholdninger som er deponeret/frigivet 492-2.5307.008
Driftsmateriel og inventar, netto -3.127-6.241-19.127

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt

 

-200.207

-685.335-2.142.442
     
Optagelse af realkreditlån 58.147383.1531.891.647
Indfrielse af realkreditlån 0-31.864-56.689
Indfrielse af lån hos finansieringsinstitutter 00-12.694
Afdrag på realkreditlån -31.549-28.359-94.051
Afdrag på lån hos finansieringsinstitutter -43.964-57.618-229.921
Modtagne deposita, netto 63122916.195
Salg af egne aktier 0132.191132.191

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt

 

-16.735

397.7321.646.678
     

Pengestrømme i alt

 

-81.560

-170.78793.133
Likviditet 1. januar -433.100-526.233-526.233

Likviditet 31. marts

 -514.660-697.020-433.100

DKK 1.000 

1. kvt.

1. kvt.

 

  

2018

20172017
     

Specifikation:

    
Likvide beholdninger ifølge regnskab 2.81814.2743.212
Likvide beholdninger som er deponeret -1.000-11.030-1.492
Træk på driftskreditter -516.478-700.264-434.820

Likviditet 31. marts

 -514.660-697.020-433.100
Kreditfaciliteter 1.445.0001.645.0001.145.000

Finansielle reserver 31. marts

 930.340947.980711.900
     

Hovedtal på kvartalsbasis

DKK mio.

2. kvt.

2016

3. kvt.

2016

4. kvt.

2016

1. kvt.

2017

2. kvt.

2017

3. kvt.

2017

4. kvt.

2017

1. kvt.

2018

 

Resultatopgørelse

 

        
Nettoomsætning333305301312317336368386
Bruttoresultat225205192206220221227228
Resultat før finansielle poster200181161181200196191198

Resultat før kurs- og værdireg.

172

156

136

141

161

160

147

155

Kurs- og værdireguleringer-323-12865939131-6924015
Resultat før skat-1512879518029391386170
Resultat-1172261813922871303132

 

Balance (ultimo)

 

        
Investeringsejendomme m.m.20.87620.68220.99621.67921.82522.31523.40323.568
Samlede aktiver21.20020.95221.16521.89922.00722.52123.59323.798
Egenkapital4.8534.7525.3705.6425.8705.9406.2446.376

 

Pengestrømme

 

        
Driftsaktiviteter174165179116160168145135
Investeringsaktiviteter-1133151-685-145-534-779-200
Finansieringsaktiviteter11-15562397279336634-17

Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter

Anvendt regnskabspraksis, værdiansættelsesmetoder og følsomheder vedrørende dagsværdimåling af investeringsejendomme og finansielle gældsforpligtelser, er uændrede i forhold til den seneste årsrapport, hvortil der henvises.

                                                                                                                                 

Nedenstående tabel viser klassifikationen af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet:

 • Niveau 1: Noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver/forpligtelser. Beløbet svarer til Koncernens realkreditlån eksklusive renteaftaler.
 • Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver/forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens anlægslån samt renteaftaler.
 • Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens investeringsejendomme samt igangværende projekter investeringsejendomme.

                                                                                                                                                                

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

31. marts 2018

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0023.304.015
Igangværende projekter investeringsejendomme00264.140
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.625.68300
Finansieringsinstitutter01.305.5700
Afledte finansielle instrumenter0-93.5230
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån119.84700
Finansieringsinstitutter0177.1150

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.745.530

1.389.162

23.568.155

 

 

 

 

    
DKK 1.000Niveau 1Niveau 2Niveau 3

31. marts 2017

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0021.002.895
Igangværende projekter investeringsejendomme0089.525
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån12.329.36100
Finansieringsinstitutter01.494.0760
Afledte finansielle instrumenter0-106.8140
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån82.22400
Finansieringsinstitutter0217.5710

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

12.411.585

1.604.833

21.092.420

 

 

 

 

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

31. december 2017

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0023.194.851
Igangværende projekter investeringsejendomme00208.272
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.661.34800
Finansieringsinstitutter01.349.8920
Afledte finansielle instrumenter0-82.9290
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån95.45000
Finansieringsinstitutter0176.7570

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.756.798

1.443.720

23.403.123

 

 

 

 

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveauerne i perioderne.

                                                                                                                 

Afstemning af dagsværdihierarki fra primo til ultimo for niveau 3

DKK 1.000

Investeringsejendomme

Igangværende projekter investeringsejendomme

 

  

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2018

23.194.851

208.272

Tilgang, køb89.5330
Tilgang forbedring16.700108.782
Overførsel52.595-52.595
Afgang-49.664-319

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2018

23.304.015

264.140

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2017

19.901.372

205.576

Tilgang, køb141.28143.730
Tilgang forbedring8.0770
Overførsel55.234-55.234
Afgang-607-635

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2017

20.105.357

193.437

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2017

20.294.328

115.363

Tilgang, køb2.383.531289.857
Tilgang forbedring88.1910
Overførsel174.907-174.907
Afgang-83.497-22.041
Værdiregulering337.3910

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

23.194.851

208.272

 

 

 

 

Vedhæftet fil

Primary Logo

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

18-09-2018 15:10:18
Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

18-09-2018 13:45:01
Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

Mærsk/analytikere: Strategiske ændringer skal samle selskabet i ét

18-09-2018 11:15:00
Mærsk-koncernen rammer i denne uge toårsdagen for lanceringen af den nye strategi, hvor selskabet blev samlet i to enheder - en for transport- og logistikaktiviteter og en for energiaktiviteter.Og mens planerne for energiaktiviteterne, der efter planen skal udskilles helt, er ved at være fuldbragte, resterer der fortsat en del arbejde med transport- og logistikforretningen, hvor flagskibet stadig ..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Spændingen stiger omkring Danske Bank
2
Pandora: Stiger på rygter i markedet om muligt bud - NY
3
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
4
Novo Nordisk reorganiserer R&D - 400 medarbejdere afskediges - NY
5
Pandora/Sydbank: Lav værdisætning kan udnyttes af kapitalfonde

Relaterede aktiekurser

Jeudan A/S 960,00 -2,4% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. september 2018 21:15:01
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180917.3 - EUROWEB2 - 2018-09-18 21:15:01 - 2018-09-18 21:15:01 - 1 - Website: OKAY