05 nov: BLUE VISION A/S – STORAKTIONÆRMEDDELELSE
06 nov: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 57,6 kr. pr. a..
06-11-2018 02:34:20

PANDORA REDUCERER FORVENTNINGERNE TIL FULDÅRET OG STARTER PROGRAMME ’NOW’

3. kvartal 2018 var utilfredsstillende og koncernomsætningen faldt med 3% i lokal valuta, som følge af timingen af leverancer, en ændring i lagerniveauet i grossistnetværket samt negativ vækst i det direkte sammenlignelige salg. Grundet den utilfredsstillende udvikling i 3. kvartal 2018, lavere end forventet meromsætning fra opløb af butikker, samt en svag start på 4. kvartal, forventes omsætningsvæksten i lokal valuta for helåret at blive 2-4% (mod tidligere 4-7%), mens forventningen til EBITDA-marginen forsat er ca. 32%.

Efter et sundhedstjek af virksomheden har PANDORA lancerede Programme Now. Som første skridt i programmet vil antallet af overtagelser af franchisebutikker blive reduceret markant. PANDORA vil også åbne færre butikker med fokus på udvalgte underpenetreret nøglemarkeder. Programme NOW vil fokusere på at reducere omkostninger og arbejdskapital, skabe bæredygtig vækst i det direkte sammenlignelige salg, samt løfte PANDORA til et nyt modningsniveau, hvor virksomheden i højere grad agerer som en samlede global virksomhed.

PANDORAs bestyrelse forsætter søgningen efter en ny CEO og nye bestyrelsesmedlemmer og er opmuntret over forløbet af søgningsprocessen.

FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL

 • Koncernomsætningen faldt i 3. kvartal med 3% i lokal valuta
  • Væksten i det samlede direkte sammenlignelige salg udgjorde -3% (-1% i 2. kvartal 2018 og -3% i 1. halvår 2018)
 • Omsætningen fra PANDORA-ejede butikker steg med 34% i lokal valuta, hvoraf

  33% procentpoint vedrører butiksovertagelser og nye butiksåbninger

  • Væksten i det direkte sammenlignelige salg fra detailbutikker udgjorde 1% (3% i 2. kvartal 2018)
  • Omsætningen fra eSTORE steg med 52% i lokal valuta og udgjorde 8% af omsætningen, hvilket var en stigning fra 5% i 3. kvartal 2017
 • Omsætningen fra grossistnetværket faldt med 27% i lokal valuta
  • Grossistnetværket var væsentligt påvirket af timingen af leverancer og ændringer af varebeholdningerne i netværket
 • Bruttomarginen var 72,3% i 3. kvartal 2018 (74,2% i 3. kvartal 2017)
 • EBITDA udgjorde DKK 1.445 mio. i 3. kvartal 2018 (DKK 1.965 mio. i 3. kvartal 2017), svarende til en EBITDA-margin på 29,0% (37,8% i 3. kvartal 2017)
  • Den lavere EBITDA-margin kan henføres til en lang række engangseffekter, herunder timingen af leverancer og ændring af varebeholdningerne i grossistnetværket
 • Frit cash flow udgjorde DKK 1.059 mio. i 3. kvartal 2018 (DKK 637 mio. i 3. kvartal 2017)
  • Stigningen i forhold til 3. kvartal 2018 var primært drevet af udsving i den driftsrelaterede arbejdskapital
 • I 3. kvartal 2018 returnerede PANDORA DKK 0,9 mia. til aktionærerne i form af aktietilbagekøb og DKK 1 mia. i udbytte
 • For helåret ventes omsætningsvæksten at blive 2-4% i lokal valuta. Forventningerne til EBITDA-marginen er uændret
 • Som følge af tiltag relateret til Programme NOW, annullerer PANDORA de langsigtet forventninger til omsætningsvæksten på 7-10%, mens det langsigtede mål om en EBITDA-margin på 35% er til revurdering

I forbindelse med resultatet for 3. kvartal udtaler PANDORAs CFO Anders Boyer:

“Resultatet for 3. kvartal var utilfredsstillende og vi justerer forventningerne til fuldåret. Vi har foretaget en gennemgang af vores virksomhed og har besluttet at lancere et kræftfuldt program med henblik på at reducere omkostninger på tværs af virksomheden markant for at frigøre ressourcer til at investere i bæredygtig vækst i det direkte sammenlignelige salg. Samtidig løfter vi PANDORA til det næste niveau hvor virksomheden i højere grad agerer som en samlede global virksomhed. Vi har taget det første store skridt i programmet i dag ved at ændre plannerne for vores netværksudrulning. Vi har fuld tiltro til, at PANDORA går en stærk fremtid i møde, og vi vil bruge 2018 og 2019 til at tilpasse virksomheden.”

OPDATERING PÅ STRATEGI

Den nye ledelse i PANDORA har foretaget et sundhedstjek af virksomheden. PANDORA har fortsat en stærk og velfungerende forretningsmodel, som omfatter en førende brandposition, global tilstedeværelse, stærke kreative kompetencer og innovationskompetencer og markedets bedste produktions-setup med godt håndværksmæssigt arbejde, lave omkostninger og fleksibilitet.

Men sundhedstjekket viser også at der er et behov for at ændre den måde hvorpå PANDORA agere og der er betydelige uudnyttet muligheder for at øge effektiviteten. Fremadrettet vil PANDORA bevæge sig ind i den næste udviklingsfase.

På den baggrund er følgende prioriteter blevet identificeret:

 • Der er behov for at rette det strategiske fokus mod at understøtte væksten i det direkte sammenlignelige salg i stedet for den samlede vækst. Der er også behov for at forfølge yderligere tiltag for at løfte væksten i det direkte sammenlignelige salg
 • Fortsat succes vil kræve en mere disciplineret indsats i alle værdikædens led samt langt tættere koordinering i hele PANDORA. Det indebærer for eksempel en anden tilgang til omkostningseffektivitet og kapitalallokering og en markant ændring i hvordan PANDORAs butikker opererer

Med henblik på at handle hurtigt på disse konklusioner har PANDORA iværksat Programme NOW.

FØRSTE TRIN I PROGRAMME NOW:

JUSTERING AF PLANEN OM UDVIDELSE AF BUTIKS-NETVÆRKET

Det første trin i programmet indebærer, at PANDORA justerer sine planer om at udvide butiksnetværket. Med negativ vækst i det direkte sammenlignelige salg i de fysiske butikker er butiksovertagelser mindre attraktive. Givet den kraftige vækst i Selskabets eSTORE vil PANDORA fokusere på at udvikle selskabets omni-channel på de veletablerede markeder og åbne færre nye butikker med fokus på underpenetreret markeder.

 • Virksomhedskøb
  • Der kan fortsat blive overtaget nogle få udvalgte franchisebutikker. Det kan for eksempel være butikker af strategisk/taktisk vigtighed, eller hvis regnskabstal og købsmultipler lever op til strenge kriterier.
  • Som en konsekvens, ventes omsætningsfremgangen fra butiksovertagelser at blive markant lavere end det tidligere udmeldte beløb på DKK 500-1.000 mio. årligt.
 • Butiksåbninger
  • De nye butikker, der åbnes, er yderst lønsomme
  • Størstedelen af de fremtidige butiksåbninger vil finde sted på nogle få udvalgte markeder med underpenetrerede områder, herunder i Kina, Indien og Latinamerika
  • Der ventes færre nye butiksåbninger i 2018-2022 end den aktuelle prognose på 1.000 butikker i alt (hvoraf ca. 250 butikker fortsat forventes at blive åbnet i 2018). Antallet af netto butiksåbninger vil også være påvirket af et stigende antal butikslukninger fremadrettet, efterhånden som vores eSTORE vokser sig større.
  • PANDORA vil fremover offentliggøre sine forventninger til antallet af butiksåbninger på årsbasis.
 • Justering af planen om udvidelse af butiksnetværket påvirker den forventede meromsætning fra opkøb af butikker i 2018 fra tidligere ca. DKK 1,4 mia. til ca. DKK 1,2 mia. Dette svarer til 1 procentpoint af væksten for fuldåret 2018. I 2019 ventes butiksovertagelser foretaget i 2018 og butikker åbnet i 2018 at generere en meromsætning på tæt ved DKK 1 mia.

NÆSTE TRIN I PROGRAMME NOW:                                          

 • Omkostningsreduktioner: PANDORA har gennemført en foreløbig gennemgang af alle omkostningskategorier og har identificeret store muligheder for at nedbringe omkostningerne i flere kategorier. Der er også mulighed for at reducere omkostningerne ved at agere mere som en samlet global enhed. Disse omkostningsreduktioner ligger ud over de årlige besparelser på ca. DKK 350 mio., der blev udmeldt i august 2018. Omfanget af de potentielle omkostningsbesparelser vil blive offentliggjort i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen i februar 2019
 • Vækst i det direkte sammenlignelige salg: PANDORA undersøger i øjeblikket mulighederne for yderligere tiltag for at opnå vækst i det direkte sammenlignelige salg. Disse tiltag omfatter øget markedsføring, skræddersyede produkter, digitale kompetencer og e-handelskompetencer samt en forbedring af kundeoplevelsen i de fysiske butikker. Indledende analyse viser dertil, at produktkampagner og prisreduktioner spiller en rolle, men at de kan nedbringes via en struktureret, databaseret tilgang med ringe eller ingen indvirkning på den langsigtede lønsomme vækst
 • Én global enhed: PANDORA har behov for at undersøge hvordan og hvor beslutninger tages, hvordan Selskabet agere samt øge kompetencerne på flere vigtige områder.

Programme NOW vil blive videreudviklet, og PANDORA vil give en detaljeret opdatering herpå i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen i februar 2019.

Programme NOW forventes ikke at påvirke PANDORAs evne til i høj grad at være likviditetsskabende og tilbagebetale et solidt afkast til aktionærerne.

LANGSIGTEDE MÅL FOR OMSÆTNING OG EBITDA

På Kapitalmarkedsdagen i januar 2018 præsenterede PANDORA en målsætning om at øge omsætningen årligt med 7-10% i lokal valuta samt at fastholde en EBITDA-margin på omkring 35% i 2018-2022.

Som en konsekvens af reduktionen i antallet af butiksovertagelser og udvidelse af netværket forventer PANDORA en lavere, men mere holdbar, vækst fremadrettet baseret på følgende faktorer: a) lav til midt-encifret vækst i det direkte sammenlignelige salg på mellemlangt sigt, b) åbning af konceptbutikker på udvalgte nøglemarkeder og c) potentielt enkelte overtagelser af franchisebutikker.

I 2019 og muligvis i 2020 forventes væksten at være påvirket af en planlagt reduktion i kampagner og prisreduktioner samt en fortsat nedbringelse af varebeholdninger i grossistnetværket. Den planlagte reduktion af kampagner og prisreduktioner forventer at have kortsigtet negativ indvirkning på både omsætning og væksten i det direkte sammenlignelige salg, hvorimod der ikke forventes nogen indvirkning på marginen på koncernniveau.

I forbindelse med delårsrapporten for 2. kvartal 2018 i august meddelte PANDORA, at det er muligt at opnå en EBITDA-margin på 35% under forudsætning af positiv samlet vækst i det direkte sammenlignelige salg. Siden august er der identificeret yderligere betydelige tiltag til at løfte marginen, men det står samtidig klart, at væksten i det direkte sammenlignelige salg fortsat er under pres, og at det er nødvendigt at foretage yderligere investeringer for at øge denne vækstrate. Derudover er det nødvendigt at foretage en yderligere analyse af potentialet for omkostningsbesparelser og de fornødne investeringer til at opnå en holdbar vækst i det direkte sammenlignelige salg. Som en del af denne analyse, genvurderer PANDORA målsætningen om at opnå en årlig EBITDA-margin på 35% i perioden 2019-2022.

De finansielle forventninger til 2019 vil blive offentliggjort i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen i februar 2019.

FINANSIELLE FORVENTNINGER TIL 2018

PANDORA justerer fuldårs-forventningerne til omsætningsvæksten til 2-4% i lokal valuta (mod tidligere forventet 4-7%). Justeringen skyldes tre faktorer. 1) Den svagere end forventet udvikling i 3. kvartal 2018, som primært var drevet af ændringer i lagerniveauet i grossistnetværket. 2) En svær start på 4. kvartal, hvor væksten i det samlede direkte sammenlignelig salg var lavere end i årets første 9 måneder, som var -3%. 3) Justering af planen om udvidelse af butiks-netværket får en indflydelse allerede i 2018. PANDORA forventer nu at meromsætningen for fuldåret fra butiksopkøb bliver på DKK 1,2 mia. (tidligere forventet DKK 1,4 mia.)

EBITDA-marginen forventes fortsat at udgøre ca. 32%, drevet af de allerede implementerede omkostningsbesparelser samt et stærkt omkostningsfokus på tværs af markeder og funktioner.

FINANSIELLE FORVENTNINGER TIL 2018

 

2018

Nye forventninger

2018

Tidligere forventninger

2017

Realiseret

Omsætning, vækst i lokal valuta  2-4% 4-7% 15%
EBITDA-margin Ca. 32% Ca. 32% 37,3%
Anlægsinvesteringer, andel af omsætningen Ca. 5% Ca. 5% 6,1%

FORUDSÆTNINGER FOR FORVENTNINGERNE

PANDORA forventer fortsat at tilføje netto ca. 250 konceptbutikker i løbet af 2018, hvoraf ca. 50% forventes åbnet i EMEA, 25% i Nord- og Sydamerika og 25% i Asien og Stillehavsområdet. PANDORA forventer, at omkring 2/3 af konceptbutiksåbningerne vil være PANDORA-ejede butikker. PANDORA forventer nu desuden et bidrag til omsætningen på ca. DKK 1,2 mia. (tidligere ca. DKK 1,4 mia.) fra helårseffekten af butiksovertagelser.

Med de nuværende valutakurser i forhold til den danske krone forventes væksten for helåret i danske kroner at være ca. 2 procentpoint lavere end i lokal valuta.

Forventningerne er baseret på valutakurser på dagen for offentliggørelse.

TELEFONKONFERENCE

Der afholdes i dag kl. 11.00 en telefonkonference for investorer og finansanalytikere, som kan følges på www.pandoragroup.com. Den tilhørende præsentation vil være tilgængelig på hjemmesiden en time inden telekonferencen.

Investorer og analytikere bedes benytte følgende telefonnumre:

Danmark: 35 44 55 83

Storbritannien (internationalt): +44 0 203 194 0544

USA: +1 855 269 2604

PANDORAS FINANSIELLE RAPPORTERINGSSPROG

Fremover vil PANDORA kun aflægge års- og delårsrapporter på engelsk. Dette vil starte fra og med årsrapporten for 2018.

OM PANDORA

PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via mere end 7.700 forhandlere, herunder mere end 2.600 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over 27.700 medarbejdere, hvoraf flere end 14.000 arbejder i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2017 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 22,8 mia. (ca. EUR 3,1 mia.).

KONTAKT

For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS   

Brian Granberg

Senior Investor Relations Officer

Telefon: 7219 5344

brgr@pandora.net

 

Christian Møller

Investor Relations Officer

Telefon: 7219 5361

chmo@pandora.net

 

 

 

CORPORATE COMMUNICATIONS

Johan Melchior

Director External Relations

Telefon: 4060 1415

jome@pandora.net

 

Mads Twomey-Madsen

Vice President, Corporate Communications & Sustainability

Telefon: 2510 0403

madt@pandora.net

Vedhæftede filer

Primary Logo

Relateret indhold
15 mar - 
Aktier/middag: Positivt marked med ISS, Ambu og Pandora..
14 mar - 
Torsdagens aktier: C25 tog fire på stribe med WDH som f..
14 mar - 
Middag: WDH topper C25 på vej mod fire på stribe
Relateret debat
23 mar - 
Tiffany har åbenbart fået vendt skuden - kursen er gået..
23 mar - 
2019 bliver værre end 2018 det har Pandora allerede mel..
23 mar - 
Iflg. Market Quotes (4-traders) dækkes Pandora aktien a..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
21 mar
PNDORA
Du rammer jo netop ned i strategien "NOW", hvor der kigges ind i hvilke butikker der er lønsomme. Sa..
12
22 mar
PNDORA
Hvis ikke det var fordi, at man kendte dig, skulle man da næsten tro, at du besad mere viden end mar..
3
22 mar
PNDORA
Pandora's ledelse har ansvaret, ikke shorterne, der blot har spottet hvor langt fra virkeligheden se..
3
21 mar
PNDORA
Hej Kim Ved nuværende kurs skal de ud og snuppe 7 mio aktier i dette program.   Tilbagekøb: 2,2 mia;..
3
21 mar
PNDORA
Det peger på, at man vil tilbagekøbe godt 25.000 aktier om dagen i det nye indeværende tilbagekøbspr..
3
22 mar
PNDORA
Plyss....sidder du allerede påkravene siden du vrøvler sådan 🤓
1
21 mar
PNDORA
Personligt flyver jeg meget rundt i asien,ingen kunder i lufthavnene,og de store shopping mall's er ..
1
19 mar
PNDORA
Jeg fik mit udbytte igår
1

Lars Christensens Verden - Episode 12: Bankernes rolle i samfundet

22-03-2019 07:12:24
I ”Lars Christensens Verden” går økonom og chefredaktør på Euroinvestor Lars Christensen bag om markedet i samtaler med professionelle markedsaktører, kommentatorer og økonomiske og finansielle forskere. Det handler om, hvad det i virkeligheden er, der driver de finansielle markeder. Det er ikke investeringsråd, men mottoet er, at den, der ved mest, tjener mest. Det leveres alt sammen med humor og..

Recessionsfrygt i obligationsmarkedet

Relaterede nyheder
22-03-2019 15:08:12
Rentemarkederne har i dag sendt flere signaler, som analytikere betegner som klare signaler om lavere vækst og måske endda recession.Således faldt den tyske 10-årige statsobligationsrente i dag under 0 pct., hvilket afspejler investorernes frygt for den europæiske vækst. Tal, der viser indkøbschefernes forventninger til fremtiden, de såkaldte PMI-tal, faldt kraftigere end ventet i marts i flere eu..

Tysk 10-års rente falder under 0 pct. – "Gassen er gået af ballonen"

Relaterede nyheder
22-03-2019 11:26:06
De tyske PMI-tal, som i dag blev i dag offentliggjort, faldt til 44,7 fra 47,6 og rammer dermed laveste niveau siden september 2012. I en kommentar til Euroinvestor udtaler makroanalytiker i Sydbank, Mathias Rømer Sproegel: "Dagens læsning af de tyske PMI’er var ikke rar læsning for investorerne. Bekymringer om Brexit, den globale handelskrig mellem USA og Kina samt fortsat store problemer i den t..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Pandora A/S 305,20 -3,1% Fald i aktiekurs
Pandora 46,76 -3,7% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
24. marts 2019 05:51:41
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190320.1 - EUROWEB7 - 2019-03-24 05:51:41 - 2019-03-24 05:51:41 - 1 - Website: OKAY