21 nov: Selskabsmeddelelse 9/2018
21 nov: Delårsrapport 3. kvartal 2018 for perioden 1. januar 2018 - 30. s..
21-11-2018 02:50:42

Jeudan A/S - Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2018

RAPPORT FOR 1.-3. KVARTAL 2018

 • Omsætning på DKK 1.211 mio. i første til tredje kvartal 2018 (Q1-Q3 2017: DKK 965 mio.)

   

 • Driftsresultat (EBIT) på DKK 638 mio. (Q1-Q3 2017: DKK 577 mio.)

   

 • Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 508 mio. (Q1-Q3 2017: DKK 462 mio.) - vækst på 10 %

   

 • Et stort set uændret renteniveau gennem 2018 medfører regulering af finansielle gældsforpligtelser på DKK     -26 mio. (Q1-Q3 2017: DKK 59 mio.)

   

 • Likviditetsreserve ultimo september 2018 på DKK 744 mio.

   

 • For hele 2018 fastholdes forventningen om et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på mere end DKK 650 mio. på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,5 mia.

”Vores regnskab for de første tre kvartaler i 2018 viser en vækst i resultatet før kurs- og værdireguleringer på 10 % i forhold til samme periode sidste år. Det forlænger den linje som Jeudan har fulgt i en lang årrække på grundlag af en konsekvent og robust strategi, og det underbygger vores forventninger om en positiv udvikling i EBVAT i 2018 til mere end DKK 650 mio., svarende til mere end 10 % af egenkapitalen” siger adm. direktør Per W. Hallgren.

Per W. Hallgren udtaler videre, ”vi fastholder vores forsigtige risikoprofil med fokus på det centrale København samt et robust afkastkrav til egenkapitalen. Dette kan i perioder medføre en lavere investeringstakt, hvor kapitalgrundlaget styrkes til perioder med større udbud.”.

Yderligere oplysninger:

Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 500 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

DKK mio.3. kvt.

2018

3. kvt.

2017

1.-3. kvartal 20181.-3. kvartal 20172017

 

     

Resultatopgørelse

     
Nettoomsætning3983361.211965

1.333

Bruttoresultat240221725648

874

Resultat før finansielle poster EBIT212196638577

768

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)

167160

508

462

609

Kurs- og værdireguleringer59-69-29102

341

Resultat før skat22691479564

950

Resultat17671373438

741

     

 

     

 

Balance (ultimo)

    

 

Investeringsejendomme m.m.23.80422.31523.80422.315

23.403

Samlede aktiver24.00422.52124.00422.521

23.593

Egenkapital6.4845.9406.4845.940

6.244

Forpligtelser17.52016.58117.52016.581

17.349

     

 

     

 

Pengestrømme

    

 

Driftsaktiviteter172168476444

589

Investeringsaktiviteter-151-534-513-1.364

-2.142

Finansieringsaktiviteter-60336-2311.013

1.646

Pengestrømme i alt-39-30-26893

93

     

 

 

      

Regnskabsrelaterede nøgletal

      
EBVAT/gns. egenkapital*%2,62,88,18,2

10,5

Forrentning af egenkapital (ROE)*%2,81,25,97,7

12,8

Egenkapitalandel, ultimo%27,026,427,026,4

26,5

Rentedækningx4,64,74,84,4

4,4

      

 

Aktierelaterede nøgletal

     

 

Aktiepris, ultimo (P)DKK976741,5976714,5

725,5

Indre værdi, ultimo (BV)DKK585536585536

563

Pris/indre værdi (P/BV)X1,671,331,671,33

1,29

EBIT pr. aktie (EBITPS)*DKK19,117,757,652,5

69,9

EBVAT pr. aktie (EBVATPS)*DKK15,114,445,842,0

55,4

Resultat pr. aktie (EPS)*DKK15,96,433,739,9

67,4

Pengestrømme pr. aktie (CFPS)*DKK15,515,143,040,4

53,6

Antal aktier, ultimo1.00011.08611.08611.08611.086

11.086

Markedsværdi, ultimoDKK mio.10.8207.92110.8207.921

8.043

       
* Ikke omregnet til årsbasis      

LEDELSESBERETNING

Jeudan-Koncernens omsætning i første til tredje kvartal 2018 udgjorde DKK 1.211 mio. mod DKK 965 mio. i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 25 %.

Resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde DKK 638 mio. mod DKK 577 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 11 %.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 508 mio. mod DKK 462 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 10 %.

Resultatet følger forventningerne, og bestyrelsen betragter det som tilfredsstillende.

Investeringsmarked

Interessen for investering i velbeliggende og attraktive ejendomme i København er fortsat meget høj. Den aktuelle efterspørgsel er større end udbuddet, hvilket kombineret med et fortsat stort likviditetsoverskud i markedet samt et fortsat lavt renteniveau fastholder priserne på et relativt højt niveau. Omsætningen af gode kvalitetsejendomme i det centrale København har i tredje kvartal været beskeden og noget tyder på en udvidelse af spændet mellem sælgers og købers forventninger.  

For nyopførte boligejendomme i Københavnsområdet er der fortsat stor interesse fra primært udenlandske investorer og indenlandske pensionskasser/forsikringsselskaber, hvilket fastholder et højt prisniveau. Tilsvarende er konstateret ved handel med ældre boligejendomme. Markedet for udlejning af større lejeboliger virker dog til at være mættet, og der er en reel risiko for stigende tomgang og/eller en reduktion i lejeniveauet. Kombineres denne udvikling med en periode med et opadgående pres på de lave afkastkrav, vil det medføre faldende salgspriser. Projektsalg af ejerlejligheder til private er i 2018 faldet markant, hvilket har ført til et højt udbud af antal ejerlejligheder og dermed længere liggetid.

Ejendomme på Strøget i København med detail/-kontor og bolig oplever fortsat en stor, omend lidt aftagende, investorinteresse, hvor efterspørgslen i alt væsentlighed fortsat kommer fra udenlandske investorer.

Den høje efterspørgsel efter såvel boligejendomme som ejendomme på Strøget har de sidste par år bredt sig til kontorejendomme og hotelejendomme i København. Prisudviklingen styrkes af en tendens til stigende lejeniveauer, der øger ejendommenes driftsresultater. Det er ikke længere usædvanligt, at der udbydes kontorejendomme uden væsentligt potentiale til afkast på ned mod 3 % p.a. Samtidig med denne prisudvikling er der i 2017 og 2018 færdiggjort en række kontorprojekter, ligesom der er projekteret eller igangsat yderligere kontorprojekter – flere af disse uden udlejningsaftaler med ankerlejere. Dermed handles der til lave afkast i en tid, hvor der er mange nye ledige kontorkvadratmeter i markedet og på sigt kommer yderligere

Den nuværende situation på ejendomsmarkedet har tidligere vist sig at være et udtryk for en sencyklisk udvikling, der efterfølgende har skabt vækstmuligheder for kapitalstærke investorer.

Køb/salg

Jeudan har i juli 2018 tiltrådt en hensigtserklæring med PwC om Jeudans investering i PwC’s kommende domicil på Marmormolen, København Ø. Bygningen på i alt ca. 40.000 m² forventes klar til indflytning senest i 2022 og den samlede investering forventes at udgøre ca. DKK 1,6 mia. En eventuel endelig aftale forventes underskrevet inden udgangen af 2018.

I første kvartal 2018 erhvervede Jeudan kontorejendommen Kronprinsensgade 4-6, København K, for netto DKK 88 mio., svarende til DKK 34.510 pr. m².

Jeudan har i 2018 indgået aftale om salg af følgende ejendomme udenfor fokusområdet: Islevdalvej 186 og Islevdalvej 220, Rødovre; Rønnebær Allé 110, Helsingør; Fabriksparken 54 og Smedeland 20, Glostrup; Jyllinge Centret 27, Jyllinge; for samlet DKK 96 mio.

Jeudan er løbende i dialog om nye investeringer i fokusområdet København ligesom Jeudan løbende vurderer eventuelle frasalg af Jeudans ejendomme udenfor Københavnsområdet samt småejendomme i København.

Udlejning

2018 har budt på en pæn interesse for Jeudans ledige lejemål med hovedvægten lagt på lejemål i København. Jeudans høje udlejningsprocent i København medfører, at det i perioder har været og er vanskeligt at opfylde både eksisterende kunders ændrede lokalebehov og potentielle kunders efterspørgsel.

Manglende opfyldelse af eksisterende kunders ændrede lokalebehov kombineret med statens udflytningsprojekter vil i slutningen af 2018 og 2019 føre til en lavere udlejningsprocent. Udviklingen vil dog medvirke til, at Jeudan kan opfylde flere eksisterende og potentielle kunders lokalebehov og ønsker om at blive kunde i Jeudan, ligesom det vil medføre en opdatering af lejeniveauet.

Udenfor København opleves fortsat en positiv udvikling i interessen for ledige lejemål i visse områder – udviklingen har dog stadigvæk ikke samme styrke som i København.

Efterspørgslen efter boliglejemål i København er fortsat høj, hvilket medfører en fortsat høj aktivitet med opførelse af et betydeligt antal boligejendomme. Lejeniveauet har gennem flere år haft en pæn stigningstakt, og flere markedsdeltagere forventer at dette vil fortsætte. Det er dog Jeudans opfattelse, at markedet for større boliglejemål er mættet, og Jeudan ser en reel risiko for stigende tomgang og/eller en reduktion i lejeniveauet i markedet. I visse områder i København kan der allerede nu konstateres en svagere udlejning og en begyndende tomgang i nyopførte boligejendomme. Tilsvarende udvikling kan som tidligere omtalt spores på ejerlejlighedsmarkedet.

Der er i første til tredje kvartal 2018 indgået og genforhandlet lejekontrakter med en samlet årlig leje på DKK 101 mio. mod ca. DKK 118 mio. for samme periode sidste år.

Opsigelser i første til tredje kvartal 2018 svarede til en årsleje på DKK 94 mio. mod DKK 87 mio. for samme periode i 2017.

Jeudans udlejningsprocent i København udgjorde 97,1 ultimo september 2018 mod 98,8 ultimo 2017.  Faldet kan blandt andet henføres til tilkøb af ejendom med en del ledige arealer samt opsigelser. 92 % af Jeudans ejendomsportefølje er beliggende i København – heraf er 67 % beliggende i København Centrum, 7 % beliggende i Nordhavnsområdet og 4 % beliggende henholdsvis på Østerbro og på Frederiksberg.

Det generelle kontorudlejningsmarked i København Centrum havde ultimo september 2018 en udlejningsprocent på 94,4 mod 94,2 ultimo 2017. Det generelle kontorudlejningsmarked i København Centrum kan i den kommende tid bliver påvirket af udflytningen af statslige arbejdspladser, der frigør kontorarealer – primært større lejemål – i København. Disse arealer kræver som regel ombygning og modernisering, før lejemålene igen er udlejningsbare. Herudover vil København udenfor centrum blive påvirket af, at der i 2017 og i 2018 er færdiggjort en række kontorprojekter, ligesom der er projekteret eller igangsat yderligere kontorprojekter, der vil indebære ca. 120.000 m² nye kontorer i 2018 og ca. 125.000 m² i 2019.

Jeudans udlejningsprocent for hele porteføljen, hvor 99 % er beliggende i Region Hovedstaden, udgjorde ultimo september 2018 95,5 mod 96,2 ultimo 2017. Det generelle kontorudlejningsmarked i Region Hovedstaden havde ultimo september 2018 en udlejningsprocent på 90,9 mod 89,5 ultimo 2017.

Investeringsejendomme

Lejeindtægter m.v. udgjorde i første til tredje kvartal 2018 DKK 885 mio. mod DKK 801 mio. i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 11 %. Væksten kan henføres til nyinvesteringer, forbedring af ejendommene samt pristalsregulering af lejen.

Ejendommenes driftsomkostninger udgjorde DKK 184 mio. mod DKK 168 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 9 %.

Herefter udgjorde segmentets bruttoresultat DKK 702 mio. mod DKK 633 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 11 %.

Service

Aktivitetsniveauet i Projekt & Service har været højere end forventet, hvilket kan tilskrives enkelte større renoveringsopgaver. Omsætningen blev på DKK 442 mio. mod DKK 287 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 54 %.

Drifts- og produktionsomkostningerne steg tilsvarende som følge af det højere aktivitetsniveau og udgjorde DKK 413 mio. mod DKK 265 mio. for samme periode sidste år – en stigning på 56 %.

Herefter udgjorde bruttoresultatet DKK 29 mio. mod DKK 21 mio. for samme periode sidste år, svarende til en stigning på 35 %.

Koncern

Koncernens salgs- og marketingomkostninger udgjorde DKK 10 mio. mod DKK 8 mio. for samme periode sidste år.

Koncernens administrationsomkostninger udgjorde DKK 77 mio. mod DKK 63 mio. for samme periode sidste år, der blandt andet kan henføres til væksten i nyinvesteringerne. For hele 2018 forventes en vækst i administrationsomkostningerne på ca. 5 %, svarende til samlede administrationsomkostninger for 2018 på ca. DKK 100 mio. mod DKK 95 mio. i 2017.

Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter DKK 638 mio. mod DKK 577 mio. for samme periode sidste år, svarende til en stigning på 11 %.

EBIT pr. aktie blev på DKK 57,6 mod DKK 52,5 for samme periode sidste år.

De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -130 mio. mod DKK -115 mio. for samme periode sidste år. Stigningen kan primært henføres til finansiering af væksten i forretningsomfanget samt ikrafttrædelse af renteaftaler med forward start.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), udgjorde herefter DKK 508 mio. mod DKK 462 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 10 %.

Resultatet (EBVAT) pr. aktie blev hermed DKK 45,8 mod DKK 42,0 for samme periode året før.

Kurs- og værdireguleringer

Ved udgangen af hvert kvartal vurderes ejendommenes dagsværdi på grundlag af udviklingen i ejendommenes nettoresultat, reservationer til besluttede ombygninger og ejendommenes afkast.

På investeringssiden er der fortsat en stor efterspørgsel efter primære ejendomme – det vil sige velbeliggende og velordnede ejendomme – hvor udbuddet fortsat ikke kan følge med efterspørgslen. Priserne for primære ejendomme er blandt andet grundet den aktuelle udbuds-/efterspørgselssituation stigende ved en fortsat lav inflation og et lavt renteniveau.

De stigende priser på investeringsejendomme kan primært henføres til faldende afkastkrav. Jeudan har senest i december 2017 vurderet det fastsatte afkastkrav for den enkelte ejendom og vurderer ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at revurdere afkastniveauerne. Gevinst/tab på ejendomme relaterer sig til periodens salg af ejendomme udenfor Jeudans fokusområde og udgør et tab på DKK 3 mio. I fjerde kvartal har Jeudan solgt ejendomme for ca. DKK 200 mio., hvorefter gevinst/tab på ejendomme vil udgøre en nettogevinst på ca. DKK 10 mio.

De finansielle gældsforpligtelser værdireguleres til dagsværdi og påvirkes således af renteudviklingen. Jeudans finansieringsstrategi er – som for ejendomsinvesteringerne – langsigtet, hvorfor finansieringsrenterne er låst med lang løbetid.

Jeudans fastrenteaftaler har en gennemsnitlig løbetid på 10 år, og kursfølsomheden udgør ca. DKK 10 mio. ved en ændring i renten på 0,01 procentpoint. På baggrund af renteforholdene pr. 30. september 2018, hvor renteniveauet har været svagt stigende i tredje kvartal 2018, er der opgjort en negativ regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 26 mio. mod en positiv regulering for samme periode året før på DKK 59 mio.

Resultatet før skat udgjorde herefter DKK 479 mio. mod DKK 564 mio. for samme periode sidste år.

Efter skat blev periodens resultat DKK 373 mio. mod DKK 438 mio. i samme periode sidste år.

Balancen

Ejendomme inkl. igangværende projekter udgjorde ultimo september 2018 DKK 23,8 mia. mod DKK 22,3 mia. på samme tidspunkt sidste år og DKK 23,4 mia. ved årsskiftet.

De materielle aktiver blev netto forøget med DKK 397 mio. i første til tredje kvartal 2018. Forøgelsen kan henføres til periodens køb af ejendomme, forbedringer af investeringsejendomme samt afholdte omkostninger ved igangværende byggeprojekter. Modsatrettet virker periodens salg af ejendomme.

Koncernens egenkapital udgjorde pr. 30. september 2018 DKK 6,5 mia. mod DKK 5,9 mia. pr. 30. september 2017 og DKK 6,2 mia. ved årsskiftet. Ændringen i egenkapitalen i 2018 kan henføres til periodens resultat fratrukket udbetalt udbytte i april 2018.

Egenkapitalandelen udgjorde 27,0 % ultimo september 2018 mod 26,5 % ved årsskiftet.

De langfristede forpligtelser udgjorde DKK 16,2 mia. pr. 30. september 2018 mod DKK 15,5 mia. pr. 30. september 2017 og DKK 16,3 mia. ved årsskiftet.

De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 1,3 mia. pr. 30. september 2018 mod DKK 1,0 mia. pr. 30. september 2017 og DKK 1,1 mia. ved årsskiftet.

Pengestrømme og likviditet

Likviditetspåvirkningen før ændring i driftskapitalen udgjorde i første til tredje kvartal 2018 DKK 513 mio. mod DKK 462 mio. for samme periode sidste år. Stigningen kan henføres til væksten i EBIT.

Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 476 mio. mod DKK 444 mio. for samme periode sidste år, svarende til DKK 43,0 pr. aktie i første til tredje kvartal 2018 mod DKK 40,4 pr. aktie samme periode sidste år.

Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne, der primært kan henføres til igangværende projekter og periodens nettoejendomskøb, udgjorde DKK -513 mio. mod DKK -1.364 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK -231 mio. mod DKK 1.013 mio. for samme periode sidste år. Finansieringsaktiviteterne kan primært henføres til betalt udbytte på DKK 133 mio. i april 2018 samt afvikling af gæld.

Herefter udgjorde de samlede pengestrømme DKK

-268 mio. mod DKK 93 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetsberedskabet (inkl. trækningsrettigheder) udgjorde DKK 744 mio. pr. 30. september 2018 mod DKK 712 mio. såvel ultimo september 2017 som ved årsskiftet.

Ledelsesberetning 3. kvartal 2018

Koncernomsætningen udgjorde i tredje kvartal 2018 DKK 398 mio. mod DKK 336 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 18 %. Udviklingen dækker over en stigning i såvel ejendomssegmentet som Projekt & Service.

Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde DKK 212 mio. mod DKK 196 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 8 %. Væksten kan henføres til ejendomssegmentet, mens Projekt & Service har haft et mindre fald i perioden.

De finansielle poster (netto) udgjorde DKK 45 mio. mod DKK 37 mio. for samme periode sidste år, svarende til en stigning på 24 %. Stigningen kan henføres til væksten i forretningsomfanget.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde herefter DKK 167 mio. mod DKK 160 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 4 %, der kan henføres til ejendomssegmentet.

Kursregulering af de finansielle gældsforpligtelser blev grundet et svagt stigende renteniveau positiv med DKK 59 mio. mod negative reguleringer for samme periode sidste år på DKK 66 mio.

Resultat før skat blev DKK 226 mio. mod DKK 91 mio. for samme periode sidste år.

Begivenheder efter 30. september 2018

Der er ikke siden 30. september 2018 indtruffet begivenheder, der i væsentligt omfang påvirker Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, og som ikke er beskrevet i nærværende delårsrapport.

Forventninger 2018

Jeudan vil løbende opsøge yderligere rentable investeringer i velordnede større kontorejendomme i det centrale København med fortsat fokus på langsigtet stabilitet i den primære indtjening.

En del eksisterende erhvervskunder i København søger i denne tid større arealer og desværre kan alle henvendelser ikke imødekommes. Jeudan forventer derfor en stigning i opsigelser af erhvervslejemål men forventer også en relativ hurtig genudlejning. Samlet set forventer Jeudan ikke en væsentlig ændring i udlejningsprocenten.

På baggrund af de aktuelle ejendomsinvesteringer forventes fortsat en nettoomsætning på ca. DKK 1,5 mia. (2017: DKK 1.333 mio.).

Jeudan forventer fortsat vækst i EBIT.

Jeudans finansiering er langsigtet og har ved renteaftaler med en rentedækning på 70-80 % fast rente i gennemsnitligt ca. 10 år. Aktuelt er 76 % dækket med renteaftaler med en gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år.

Efter finansielle omkostninger men før kurs- og værdireguleringer forventes fortsat et resultat (EBVAT) på mere end DKK 650 mio. (2017: DKK 609 mio.).

Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem kundefokus, bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser – positive som negative – som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder.

De her beskrevne forventninger til den økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i Jeudans seneste årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2017, bortset fra implementeringen af IFRS-vejledningerne nr. 9 og 15. Implementeringen af disse vejledninger har ikke haft nogen beløbsmæssig effekt for 1.-3. kvartal 2018, og der henvises til årsrapportens note 28 på side 112 for en nærmere omtale heraf.

Bilag

Koncernens resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, hovedtal på kvartalsbasis, segmentoplysninger samt dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter.

 

FINANSKALENDER

26. feb. 2019          Årsregnskabsmeddelelse 2018

9. apr. 2019            Ordinær generalforsamling

15. maj 2019          Delårsrapport for 1. kvartal

22. aug. 2019          Delårsrapport for 1. halvår

13. nov. 2019          Delårsrapport for 1.-3. kvartal

31. dec. 2019          Regnskabsåret slutter

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2018 for Jeudan A/S.

Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september 2018.

Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og pengestrømme og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for.

København, 21. november 2018

Direktionen

Per Wetke Hallgren

Adm. direktør

                                                                    

Bestyrelsen

Niels Jacobsen                                           Claus Esbjerg Gregersen

(formand)                                                   (næstformand)

Tommy Pedersen                                      Søren Bergholt Andersson                      Helle Okholm

Resultatopgørelse

DKK 1.000

 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1.-3. kvt.

 

 

 

2018

2017

2018

20172017
       
Nettoomsætning 397.822336.1351.211.289965.2561.333.447
Driftsomkostninger -157.373-114.674-485.937-317.568-459.068
       
Bruttoresultat 240.449221.461725.352647.688874.379
Salgs- og marketingomkostninger -3.200-2.639-9.942-7.947-11.790
Administrationsomkostninger -25.165-22.516-77.171-62.797-94.796
       
Resultat før finansielle poster (EBIT) 212.084196.306638.239576.944767.793
Finansielle indtægter 1.0386.6191.95419.85220.456
Finansielle omkostninger -46.309-43.264-132.086-134.966-179.688
       

Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT)

 

166.813

159.661

508.107

461.830

608.561

Gevinst/tab ejendomme 53-2.898-3.03042.728329.384
Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser 59.230-65.947-25.57859.19712.118
       
Resultat før skat 226.09690.816479.499563.755950.063
Skat af periodens resultat -49.968-20.252-105.970-125.717-208.884
       
Periodens resultat 176.12870.564373.529438.038741.179
       
       
Periodens resultat pr. aktie (DKK) 15,896,3633,6939,8567,43
Periodens resultat pr. aktie, udvandet (DKK) 15,896,3633,6939,8567,43
       

Totalindkomstopgørelse

      
DKK 1.000 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1.-3. kvt.

 

  

2018

2017

2018

20172017
       
Periodens resultat 176.12870.564373.529438.038741.179
Anden totalindkomst 00000
       
Totalindkomst 176.12870.564373.529438.038741.179
       

Balance

DKK 1.000

 

30. sep.

30. sep.

31. dec.

 

 

2018

2017

2017

     

Aktiver

    
     
Materielle aktiver:    
Investeringsejendomme 23.376.52222.165.17023.194.851
Igangværende projekter, investeringsejendomme 427.330149.953208.272
Driftsmateriel og inventar 37.05940.14840.399
Materielle aktiver i alt 23.840.91122.355.27123.443.522
     

Langfristede aktiver i alt

 

23.840.911

22.355.271

23.443.522

     
Tilgodehavender:    
Indestående Grundejernes Investeringsfond 11.39810.73211.426
Igangværende arbejder 89.72374.45981.216
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 12.92518.31313.355
Selskabsskat 010
Andre tilgodehavender 21.53026.73134.132
Periodeafgrænsningsposter 17.66214.4206.102
Tilgodehavender i alt 153.238144.656146.231
     
Likvide beholdninger og værdipapirer 9.92621.0133.212
     

Kortfristede aktiver i alt

 

163.164

165.669

149.443

     

AKTIVER I ALT

 

24.004.075

22.520.940

23.592.965

     

DKK 1.000

 

30. sep.

30. sep.

31. dec.

 

 

2018

2017

2017

     

Passiver

    
     
Egenkapital:    
Aktiekapital 1.108.6451.108.6451.108.645
Overført resultat 5.375.3714.831.7385.134.879

Egenkapital i alt

 

6.484.016

5.940.383

6.243.524

     
Langfristede forpligtelser:    
Realkreditlån 13.559.99112.870.11413.578.419
Finansieringsinstitutter 1.217.9121.394.1661.349.892
Deposita 163.052159.367174.306
Udskudt skat 1.249.9451.097.8731.147.096
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 15.91914.56015.872
Langfristede forpligtelser i alt 16.206.81915.536.08016.265.585
     
Kortfristede forpligtelser:    
Realkreditlån 72.24281.83695.450
Finansieringsinstitutter 879.248624.188611.577
Deposita 174.611150.853160.637
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 208145196
Modtagne forudbetalinger fra kunder 46.76748.21776.126
Leverandørgæld 42.43345.86448.424
Selskabsskat 2.49602.496
Anden gæld 47.83843.68352.993
Periodeafgrænsningsposter 47.39749.69135.957
Kortfristede forpligtelser i alt 1.313.2401.044.4771.083.856
     

Forpligtelser i alt

 

17.520.059

16.580.557

17.349.441

     

PASSIVER I ALT

 

24.004.075

22.520.940

23.592.965

 

 

 

 

 

Egenkapitalopgørelse

DKK 1.000 Aktie-Overført

Egenkapital

  kapitalresultat*

i alt

     

Egenkapital 1. januar 2017

 

1.108.645

4.261.509

5.370.154

     
Periodens resultat -438.038438.038
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -438.038438.038
     
Salg af egne aktier -132.191132.191
     

Egenkapital 30. september 2017

 

1.108.645

4.831.738

5.940.383

 

 

 

 

 

Periodens resultat -303.141303.141
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -303.141303.141
     

Egenkapital 31. december 2017

 

1.108.645

5.134.879

6.243.524

 

 

 

 

 

Periodens resultat -373.529373.529
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -373.529373.529
     
Betalt udbytte --133.037-133.037
     

Egenkapital 30. september 2018

 

1.108.645

5.375.371

6.484.016

 

 

 

 

 

     
* I overført resultat indgår indbetalt overkurs ved emission, der er en fri reserve, pr. 
30. september 2018 med t.DKK 2.061.874 (1. januar 2018: t.DKK 2.061.874; 1. januar 2017: 
t.DKK 2.061.874).    

Pengestrømsopgørelse

DKK 1.000

 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1.-3.  kvt.

 

 

 

2018

2017

2018

20172017
       
Resultat før finansielle poster (EBIT) 212.084196.306638.239576.944767.793
Modtagne finansielle indtægter 1.0386.6191.95419.85220.456
Betalte finansielle omkostninger -49.887-44.808-140.780-139.166-186.338
Regnskabsmæssige afskr./nedskr. 5.4874.93116.42314.03120.292
Modtaget/betalt selskabsskat 00-3.121-9.286-40.734
Pengestrømme før ændring i driftskapital 168.722163.048512.715462.375581.469
       
Ændring i driftskapital:      
Tilgodehavender 23.039-4.763-7.007-23.537-25.113
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 3801215986493
Leverandørgæld m.m. -20.0749.204-29.3265.39932.048

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt

 

172.067

167.610

476.441

444.323588.897
       
Igangværende projekter investeringsejendomme -123.429-74.158-376.200-188.418-293.740
Forbedringer investeringsejendomme -9.831-14.435-36.125-34.715-55.552
Køb af investeringsejd. med fradrag af dep. 0-1.022.685-89.010-1.691.990-1.771.516
Forudbetaling for investeringsejendomme 0602.7340586.4350
Salg af investeringsejd. med fradrag af dep. -46.722-3945.194-9.199-9.515
Likvide beholdninger som er deponeret/frigivet 33.684-19.670-6.824-11.5007.008
Driftsmateriel og inventar, netto -4.824-5.017-10.356-14.450-19.127

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt

 

-151.122

-533.625

-513.321

-1.363.837-2.142.442
       
Optagelse af realkreditlån 185.680410.868297.1891.187.0571.891.647
Indfrielse af realkreditlån -179.241-461-179.241-56.669-56.689
Indfrielse af lån hos finansieringsinstitutter 000-12.694-12.694
Afdrag på realkreditlån -22.566-20.335-87.001-68.132-94.051
Afdrag på lån hos finansieringsinstitutter -44.226-57.452-132.483-172.423-229.921
Modtagne deposita, netto 1112.9043.1703.22516.195
Betalt udbytte 00-133.03700
Salg af egne aktier 000132.191132.191

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt

 

-60.242

335.524

-231.403

1.012.5551.646.678
       

Pengestrømme i alt

 

-39.297

-30.491

-268.283

93.04193.133
Likviditet 1. januar -662.086-402.701-433.100-526.233-526.233

Likviditet 30. september

 -701.383-433.192-701.383-433.192-433.100

DKK 1.000 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1.-3.  kvt.

 

  

2018

2017

2018

20172017
       

Specifikation:

      
Likvide beholdninger ifølge regnskab 9.92621.0139.92621.0133.212
Likvide beholdninger som er deponeret -8.316-20.000-8.316-20.000-1.492
Træk på driftskreditter -702.993-434.205-702.993-434.205-434.820

Likviditet 30. september

 -701.383-433.192-701.383-433.192-433.100
Kreditfaciliteter 1.445.0001.145.0001.445.0001.145.0001.145.000

Finansielle reserver 30. september

 743.617711.808743.617711.808711.900
       

Hovedtal på kvartalsbasis

DKK mio.

4. kvt.

2016

1. kvt.

2017

2. kvt.

2017

3. kvt.

2017

4. kvt.

2017

1. kvt.

2018

2. kvt.

2018

3. kvt.

2018

 

Resultatopgørelse

 

        
Nettoomsætning301312317336368386427398
Bruttoresultat192206220221227228257240
Resultat før finansielle poster161181200196191198228212

Resultat før kurs- og værdireg.

136

141

161

160

147

155

186

167

Kurs- og værdireguleringer65939131-6924014-10259
Resultat før skat7951802939138616984226
Resultat6181392287130313265176

 

Balance (ultimo)

 

        
Investeringsejendomme m.m.20.99621.67921.82522.31523.40323.56823.68623.804
Samlede aktiver21.16521.89922.00722.52123.59323.79823.94424.004
Egenkapital5.3705.6425.8705.9406.2446.3766.3086.484

 

Pengestrømme

 

        
Driftsaktiviteter179116160168145135169172
Investeringsaktiviteter51-684-145-534-779-200-162-151
Finansieringsaktiviteter62397279336634-17-154-60

Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter

Anvendt regnskabspraksis, værdiansættelsesmetoder og følsomheder vedrørende dagsværdimåling af investeringsejendomme og finansielle gældsforpligtelser, er uændrede i forhold til den seneste årsrapport, hvortil der henvises.

                                                                                                                                                                            

Nedenstående tabel viser klassifikationen af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet:

 • Niveau 1: Noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver/forpligtelser. Beløbet svarer til Koncernens realkreditlån eksklusive renteaftaler.
 • Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver/forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens anlægslån samt renteaftaler.
 • Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens investeringsejendomme samt igangværende projekter investeringsejendomme.

                                                                                                                                                                                                                     

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

30. september 2018

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0023.376.522
Igangværende projekter investeringsejendomme00427.330
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.593.70900
Finansieringsinstitutter01.217.9120
Afledte finansielle instrumenter0-33.7180
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån72.24200
Finansieringsinstitutter0176.2550

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.665.951

1.360.449

23.803.852

 

 

 

 

    

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

30. september 2017

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0022.165.170
Igangværende projekter investeringsejendomme00149.953
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.013.39700
Finansieringsinstitutter01.394.1660
Afledte finansielle instrumenter0-143.2830
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån81.83600
Finansieringsinstitutter0189.9830

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.095.233

1.440.866

22.315.123

 

 

 

 

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

31. december 2017

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0023.194.851
Igangværende projekter investeringsejendomme00208.272
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.661.34800
Finansieringsinstitutter01.349.8920
Afledte finansielle instrumenter0-82.9290
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån95.45000
Finansieringsinstitutter0176.7570

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.756.798

1.443.720

23.403.123

 

 

 

 

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveauerne i perioderne.

                                                                                                                                                                                            

Afstemning af dagsværdihierarki fra primo til ultimo for niveau 3

DKK 1.000

Investeringsejendomme

Igangværende projekter investeringsejendomme

 

  

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2018

23.194.851

208.272

Tilgang, køb89.545379.900
Tilgang forbedring41.3790
Overførsel160.842-160.842
Afgang-112.3520
Værdiregulering2.2570

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018

23.376.522

427.330

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2017

20.294.328

115.363

Tilgang, køb1.705.398191.595
Tilgang forbedring43.3890
Overførsel150.740-150.740
Afgang-78.685-6.265
Værdiregulering50.0000

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017

22.165.170

149.953

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2017

20.294.328

115.363

Tilgang, køb2.383.531289.857
Tilgang forbedring88.1910
Overførsel174.907-174.907
Afgang-83.497-22.041
Værdiregulering337.3910

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

23.194.851

208.272

 

 

 

 

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
15 maj - 
Jeudan: Går frem på driften - reguleringer trækker bund..
15 maj - 
Aktier/middag: Intet handelsnyt er skidt nyt for Danske..
15 maj - 
Aktier/åbning: Ambu stiger efter direktørskifte i grønt..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Pandora-topchef køber aktier for 12,3 mio. kr.

21-08-2019 12:38:56
Pandoras topchef, Alexander Lacik, har ligesom finansdirektør Anders Boyer købt op i smykkeselskabet.Lacik har erhvervet sig knap 50.000 Pandora-aktier til en samlet pris på omtrent 12,3 mio. kr., fremgår det onsdag af en fondsbørsmeddelelse.Stykprisen, topchefen har betalt for aktierne, løber derfor op i 247,3 kr.Onsdag ved middagstid koster en Pandora-aktie 292,90 kr. på børsen i København efter..

Fiat og Renault drøner i vejret efter rygter om mulig fusion

Relaterede nyheder
21-08-2019 12:08:08
En fusion af Italien og Frankrig kan tyde på mere end bare et kulinarisk mesterværk, da investorerne onsdag middag har sat tænderne i bilaktierne for Fiat og Renault.Franske Renault drøner i vejret med 4,4 pct., og italienske Fiat følger med i svinget med en stigning på 3,8 pct., efter rygter om at en mulig fusion mellem de to bilgiganter stadig kan være på tale.Ifølge Bloomberg News fortæller ano..

Netcompany/CEO: Vi vækster inden for de lovede rammer

21-08-2019 08:38:35
Netcompanys regnskab for andet kvartal af regnskabsåret 2019 viser overordnet set, at it-virksomheden har godt styr på forretningen.Det mener selskabets administrerende direktør, André Rogaczewski.- Kort sagt må vi sige, at vi har godt styr på forretningen. Vi leverer det, vi har lovet. Vi vækster inden for de rammer, vi har lovet. Vi har ansat en masse dygtige medarbejdere, og vi har en forretnin..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Pandora/Jyske Bank: Løfter anbefaling til "køb" og hæver kursmål - NY
2
Aktier/tendens: Pandora nærmer sig milepæl for året
3
Tirsdagens aktier: Pandora strålede mens Jyske Bank røg i kulkælderen
4
Novo/Independent Research: Løfter kursmål med 20 kr.
5
Statsministeren indkalder pressen efter Trumps aflysning

Relaterede aktiekurser

Jeudan A/S 1.010,00 0,0% Aktiekurs uændret

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
21. august 2019 13:33:43
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB2 - 2019-08-21 13:33:43 - 2019-08-21 13:33:43 - 1 - Website: OKAY