01 feb: Opjustering af omsætning og driftsresultat
01 feb: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 20,7 kr. pr. a..
01-02-2019 03:02:25

Danske Bank opnåede et resultat på 15,0 mia. kr. i et udfordrende år - Egenkapitalforrentning på 9,8 pct.

 

 

Pressemeddelelse

 

 

 

Group Communications

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

 

1. februar 2019

Danske Bank opnåede et resultat på 15,0 mia. kr. i et udfordrende år

Egenkapitalforrentning på 9,8 pct.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2018.

Midlertidig administrerende direktør Jesper Nielsen udtaler i forbindelse med regnskabet:

”2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau. Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen. Derfor vil vi også i de kommende år yderligere styrke vores indsats inden for compliance og anti-hvidvask for at blive den bedste blandt vores peers på området.

Finansielt set var 2018 karakteriseret af fortsat vækst i de nordiske økonomier, og vi oplevede god efterspørgsel på lån, særligt inden for erhverv og boligfinansiering. Udviklingen på de finansielle markeder var året igennem dog præget af stor usikkerhed. Det påvirkede vores handelsindtægter, og sammen med stigende omkostninger – bl.a. relateret til Estlandsagen, donationen på 1,5 milliarder kroner og compliance – resulterede det i, at vi kom ud af 2018 med et lavere resultat, end vi havde forventet ved årets begyndelse.”

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

2018 i forhold til 2017

Danske Bank-koncernen opnåede for 2018 et resultat efter skat på 15,0 mia. kr. mod 20,9 mia. kr. i 2017. Den underliggende forretning var fortsat solid og i god udvikling. Faldet i resultatet på 28 pct. skyldtes primært vanskelige forhold på de finansielle markeder, der påvirkede handelsindtægterne negativt, men også donationen af de estimerede bruttoindtægter på 1,5 mia. kr. på non-resident-porteføljen i Estland i perioden 2007-2015.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,8 pct. mod 13,6 pct. i 2017. Ser man bort fra donationen, ville egenkapitalforrentningen efter skat have været 10,8 pct.

Indtægter i alt var blandt andet påvirket af lavere handelsindtægter og udgjorde 44,4 mia. kr. svarende til et fald på 8 pct. i forhold til 2017.

                       

 • Nettorenteindtægterne udgjorde 23,6 mia. kr. – et fald på 1 pct. Trods udlånsvækst på alle vores nordiske markeder faldt nettorenteindtægterne svagt som følge af negative valutakurseffekter i Sverige og Norge og pres på marginalerne. Væksten i udlånet blev blandt andet skabt på baggrund af vores partnerskabsaftaler og nye boligprodukter.

   

 • Nettogebyrindtægterne udgjorde 15,4 mia. kr. og faldt 2 pct. Faldet skyldtes lavere aktivitet på kapitalmarkederne. Det blev til dels opvejet af indtægter fra SEB Pension Danmark.

   

 • Markedsforholdene var udfordrende gennem hele 2018, og det betød, at handelsindtægterne faldt 34 pct. til 4,7 mia. kr. i forhold til 2017, hvor indtægterne var meget høje. Særligt Corporates & Institutions var påvirket af vanskelige forhold på rentemarkederne.

   

 • Øvrige indtægter udgjorde 0,7 mia. kr. og faldt 55 pct. i forhold til 2017, hvor regnskabet indeholdt indtægter fra den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen, der blev solgt i 1. kvartal 2018. Derudover var øvrige indtægter negativt påvirket af et lavere risikoresultat i syge- og ulykkesforretningen i Wealth Management sammenlignet med året før.

Driftsomkostningerne udgjorde 25,0 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 2017. Stigningen skyldtes primært donationen på 1,5 mia. kr., som blev bogført i 3. kvartal 2018. Derudover drejede det sig om omkostninger relateret til undersøgelserne vedrørende Estland, til compliance, regulatoriske krav og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet samt omkostninger forbundet med SEB Pension Danmark.

Kreditkvaliteten var fortsat solid i alle forretningsenhederne, og næsten alle enheder tilbageførte nedskrivninger i 2018. Den samlede nettotilbageførsel var i 2018 på 650 mio. kr. mod 873 mio. kr. i 2017.

Det samlede udlån steg 3 pct., og indlån faldt 2 pct. pr. 31. december 2018 i forhold til ultimo 2017. Der var fremgang på næsten alle markeder.

Estlandsagen

De alvorlige forhold vedrørende den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-

porteføljen) i vores estiske filial påvirkede vores forretning negativt på en række områder og gav anledning til bekymring og kritik fra en bred vifte af interessenter.

Det er åbenlyst, at vi ikke har levet op til vores ansvar i denne sag – hverken i forhold til effektivt at forhindre, at de mistænkelige aktiviteter og transaktioner kunne finde sted i Estland eller at forstå og effektivt tage hånd om problemerne, efterhånden som de blev kendt.

Vi er fast besluttede på at komme til bunds i sagen og drage den læring, der skal til for at forhindre, at noget lignende sker igen. Dette arbejde fortsætter således, og vi holder myndighederne opdateret om fremskridt og resultater.

På baggrund af erfaringerne fra Estlandsagen og efter en generel gennemgang af vores indsats og ambitioner på anti-hvidvaskområdet har vi besluttet, at vi over de næste tre år vil styrke indsatsen yderligere via øremærkede investeringer på op til 2 mia. kr. Formålet er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af vores kontroller, samtidig med at vi tilbyder en bedre kundeoplevelse.

Kundeudvikling og -tilfredshed

Også kundeudviklingen og kundetilfredsheden var påvirket af Estlandsagen. Der var i 2018 en nettokundeafgang i Danmark på omkring 11.000 privatkunder (NemKonto-kunder), svarende til 0,8 pct. af vores NemKonto-kundebase i Danmark. Antallet af erhvervskunder i Danmark var på et uændret niveau.

Kundetilfredsheden er faldet. Dette er mest udtalt blandt privatkunderne i Danmark, hvor kundetilfredsheden ligger langt under vores mål. Der har også været en negativ effekt blandt erhvervskunderne i Danmark og i mindre udstrækning i Sverige.

Kundetilfredsheden står fortsat højt på vores dagsorden, og vi vil fortsætte med at arbejde på at genskabe kundernes tillid til os.

Fortsat solidt kapitalgrundlag

Danske Banks kapitalposition er meget solid med en solvensprocent på 21,3 og en egentlig kernekapitalprocent på 17,0 pr. 31. december 2018. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger over de regulatoriske krav og egne målsætninger. Det regulatoriske krav til egentlig kernekapital er 14,0 pct., mens Danske Banks mål er fortsat at have en egentlig kernekapitalprocent på omkring 16 på kort og mellemlangt sigt.

Bestyrelsen har i løbet af 2018 revurderet og forøget koncernens solvensbehov med 10 mia. kr. for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisici. Dette skete på baggrund af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 og den opfølgende afgørelse af 4. oktober 2018, der begge vedrørte sagen om filialen i Estland. I henhold til afgørelsen af 4. oktober 2018 skal søjle II-tillægget for afdækning af compliance- og omdømmerisici opfyldes med egentlig kernekapital.

Bestyrelsen har desuden revurderet og øget koncernens kapitalmål samt taget en række tiltag for at polstre banken yderligere.

Aktietilbagekøb

Den 4. oktober 2018 besluttede bestyrelsen at stoppe aktietilbagekøbsprogrammet for 2018. Beslutningen blev taget for at polstre banken i den pågældende situation og i lyset af øgede kapitalmål. Aktietilbagekøbsprogrammet for 2018 på 10 mia. kr. var planlagt til at slutte senest den 1. februar 2019.

Pr. ophørstidspunktet havde vi tilbagekøbt aktier for i alt 6,9 mia. kr. På grund af fortsat usikkerhed om konsekvenserne af Estlandsagen igangsætter vi ikke et aktietilbagekøbsprogram i 2019.

Udbytte for 2018

Bestyrelsen indstiller på baggrund af bankens solide kapitalposition, at der for 2018 udbetales et udbytte på 8,5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 51 pct. af det rapporterede resultat. Bankens udbyttepolitik er uændret, og det er fortsat vores ambition at udbetale 40-60 pct. af årets resultat.

Forventninger for 2019

Årets resultat for 2019 forventes at ligge på 14-16 mia. kr. Dette er eksklusive et eventuelt provenu fra det forventede salg af Danica Pension i Sverige.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

Årsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 09.00 og telekonference for analytikere og investorer kl. 14.30. Pressemøde og telekonference kan følges direkte på danskebank.com. For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.

Vedhæftede filer

Primary Logo

Relateret indhold
06:35 - 
Superaktier skaber gevinsten - de fleste andre aktier e..
16 aug - 
Topdanmark bytter tabt Danske Bank-aftale ud med ny Nor..
16 aug - 
Aktier/middag: Mærsk fører an i grønt marked oven på re..
Relateret debat
21:37 - 
Kursen korrigere foreløbig bare fra en ny bund. Sjovt a..
21:26 - 
Tror DI skal stikke piben lidt ind lille ven Desuden er..
20:33 - 
Selv i en børnehave ville du blive ekskluderet med din ..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
15 aug
DANSKE
Nej, det ved han intet om. Og dermed er I sjovt nok i samme båd, for det gør du heller ikke. Men det..
12
15 aug
DANSKE
De har allerede sat rigelig med penge af til den eventuelle bøde.  Spørgsmålet er nok mere hvor mege..
12
18 aug
DANSKE
he he det var sørme en sludder for en sladder. Gå lidt op og ned - jeps det tror jeg også.   Lige et..
11
19:23
DANSKE
Min gud hvor er det røvkedeligt altid at skulle pløje igennem alt det personfnidder der er så meget ..
10
15 aug
DANSKE
En lille status efter de seneste dages kursfald.    Danske Bank har meldt, at de regner med at tjene..
9
14 aug
DANSKE
Den venlige Alpe har lige sendt et opdateret chart, incl en tanke.   Synes ikke bankaktier er værd a..
9
14 aug
DANSKE
Useriøst indlæg. Bliver træt af ar læse sådanne indlæg. Savner Alpe.
8
15 aug
DANSKE
Da, det så værst ud under finanskrisen, havde jeg et minus på over 300.000 tusinde. Jeg valgte at be..
7
17 aug
DANSKE
Bankerne er så afgørende i samfund alle steder i verden for at sikre en fornuftig penge mængde og ad..
6
15 aug
DANSKE
Jo, du gør.   Dit udgangspunkt er: "Hvis det i forbindelse med bødeforlæg og erstatningssager viser ..
6

Fransk kapitalfond skruer igen ned for NKT-short

19-08-2019 15:20:31
Eleva Capital forsætter med at skrue ned for sats på fremtidige kursfald for NKT-aktien, da selskabet nu har mindsket sin shortposition til 0,74 pct. I sidste uge gik Eleva ned til 0,85 pct. fra 1,05 pct.Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.Når man shorter - eller går kort i - en aktie, låner man den af en anden investor for at sælge den på markedet i håb om at kunne købe den billigere ..

Finanshus sænker Mærsk-kursmål - fastholder anbefaling

19-08-2019 12:44:05
Finanshuset Clarksons Platou Securities har sænket kursmålet for aktien i A.P.Møller-Mærsk efter sidste uges regnskab fra koncernen.Det nye kursmål lyder på 10.101 kr. mod tidligere 11.698 kr. Ændringen er dateret i fredags, fremgår det mandag af Bloomberg News.Anbefalingen af aktien i Mærsk lyder fortsat på "køb" hos Clarksons.Mærsks B-aktie ligger mandag middag 0,1 pct. højere i 7316 kr./ritzau/..

Tysk centralbank ser risiko for recession i tredje kvartal

Relaterede nyheder
19-08-2019 12:13:32
Tysklands centralbank, Bundesbank, ser risiko for, at Europas største økonomi ender i recession i tredje kvartal.Det skriver Bloomberg News med henvisning til en månedlig rapport fra Bundesbank, hvor centralbanken spår en fortsat glansløs vækst i tredje kvartal, som godt kunne fortsætte med at falde en smule.Hvis bruttonationalproduktet falder i tredje kvartal, vil det være andet kvartal på stribe..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Superaktier skaber gevinsten - de fleste andre aktier er tab
2
Handelsbanken sænker kursmål på Vestas og gentager "sælg"
3
Udbetaling af negative renter spreder sig til afdragsfrit lån
4
Finanshus sænker Mærsk-kursmål - fastholder anbefaling
5
Bank om Zealand Pharma: Tid til tage profit hjem - anbefaler nu "sælg"

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 91,80 0,7% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 91,80 0,7% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
19. august 2019 22:38:43
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB3 - 2019-08-19 22:38:43 - 2019-08-19 22:38:43 - 1 - Website: OKAY