01 feb: Opjustering af omsætning og driftsresultat
01 feb: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 20,7 kr. pr. a..
01-02-2019 03:02:25

Danske Bank opnåede et resultat på 15,0 mia. kr. i et udfordrende år - Egenkapitalforrentning på 9,8 pct.

 

 

Pressemeddelelse

 

 

 

Group Communications

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

 

1. februar 2019

Danske Bank opnåede et resultat på 15,0 mia. kr. i et udfordrende år

Egenkapitalforrentning på 9,8 pct.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2018.

Midlertidig administrerende direktør Jesper Nielsen udtaler i forbindelse med regnskabet:

”2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau. Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen. Derfor vil vi også i de kommende år yderligere styrke vores indsats inden for compliance og anti-hvidvask for at blive den bedste blandt vores peers på området.

Finansielt set var 2018 karakteriseret af fortsat vækst i de nordiske økonomier, og vi oplevede god efterspørgsel på lån, særligt inden for erhverv og boligfinansiering. Udviklingen på de finansielle markeder var året igennem dog præget af stor usikkerhed. Det påvirkede vores handelsindtægter, og sammen med stigende omkostninger – bl.a. relateret til Estlandsagen, donationen på 1,5 milliarder kroner og compliance – resulterede det i, at vi kom ud af 2018 med et lavere resultat, end vi havde forventet ved årets begyndelse.”

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

2018 i forhold til 2017

Danske Bank-koncernen opnåede for 2018 et resultat efter skat på 15,0 mia. kr. mod 20,9 mia. kr. i 2017. Den underliggende forretning var fortsat solid og i god udvikling. Faldet i resultatet på 28 pct. skyldtes primært vanskelige forhold på de finansielle markeder, der påvirkede handelsindtægterne negativt, men også donationen af de estimerede bruttoindtægter på 1,5 mia. kr. på non-resident-porteføljen i Estland i perioden 2007-2015.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,8 pct. mod 13,6 pct. i 2017. Ser man bort fra donationen, ville egenkapitalforrentningen efter skat have været 10,8 pct.

Indtægter i alt var blandt andet påvirket af lavere handelsindtægter og udgjorde 44,4 mia. kr. svarende til et fald på 8 pct. i forhold til 2017.

                       

 • Nettorenteindtægterne udgjorde 23,6 mia. kr. – et fald på 1 pct. Trods udlånsvækst på alle vores nordiske markeder faldt nettorenteindtægterne svagt som følge af negative valutakurseffekter i Sverige og Norge og pres på marginalerne. Væksten i udlånet blev blandt andet skabt på baggrund af vores partnerskabsaftaler og nye boligprodukter.

   

 • Nettogebyrindtægterne udgjorde 15,4 mia. kr. og faldt 2 pct. Faldet skyldtes lavere aktivitet på kapitalmarkederne. Det blev til dels opvejet af indtægter fra SEB Pension Danmark.

   

 • Markedsforholdene var udfordrende gennem hele 2018, og det betød, at handelsindtægterne faldt 34 pct. til 4,7 mia. kr. i forhold til 2017, hvor indtægterne var meget høje. Særligt Corporates & Institutions var påvirket af vanskelige forhold på rentemarkederne.

   

 • Øvrige indtægter udgjorde 0,7 mia. kr. og faldt 55 pct. i forhold til 2017, hvor regnskabet indeholdt indtægter fra den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen, der blev solgt i 1. kvartal 2018. Derudover var øvrige indtægter negativt påvirket af et lavere risikoresultat i syge- og ulykkesforretningen i Wealth Management sammenlignet med året før.

Driftsomkostningerne udgjorde 25,0 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 2017. Stigningen skyldtes primært donationen på 1,5 mia. kr., som blev bogført i 3. kvartal 2018. Derudover drejede det sig om omkostninger relateret til undersøgelserne vedrørende Estland, til compliance, regulatoriske krav og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet samt omkostninger forbundet med SEB Pension Danmark.

Kreditkvaliteten var fortsat solid i alle forretningsenhederne, og næsten alle enheder tilbageførte nedskrivninger i 2018. Den samlede nettotilbageførsel var i 2018 på 650 mio. kr. mod 873 mio. kr. i 2017.

Det samlede udlån steg 3 pct., og indlån faldt 2 pct. pr. 31. december 2018 i forhold til ultimo 2017. Der var fremgang på næsten alle markeder.

Estlandsagen

De alvorlige forhold vedrørende den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-

porteføljen) i vores estiske filial påvirkede vores forretning negativt på en række områder og gav anledning til bekymring og kritik fra en bred vifte af interessenter.

Det er åbenlyst, at vi ikke har levet op til vores ansvar i denne sag – hverken i forhold til effektivt at forhindre, at de mistænkelige aktiviteter og transaktioner kunne finde sted i Estland eller at forstå og effektivt tage hånd om problemerne, efterhånden som de blev kendt.

Vi er fast besluttede på at komme til bunds i sagen og drage den læring, der skal til for at forhindre, at noget lignende sker igen. Dette arbejde fortsætter således, og vi holder myndighederne opdateret om fremskridt og resultater.

På baggrund af erfaringerne fra Estlandsagen og efter en generel gennemgang af vores indsats og ambitioner på anti-hvidvaskområdet har vi besluttet, at vi over de næste tre år vil styrke indsatsen yderligere via øremærkede investeringer på op til 2 mia. kr. Formålet er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af vores kontroller, samtidig med at vi tilbyder en bedre kundeoplevelse.

Kundeudvikling og -tilfredshed

Også kundeudviklingen og kundetilfredsheden var påvirket af Estlandsagen. Der var i 2018 en nettokundeafgang i Danmark på omkring 11.000 privatkunder (NemKonto-kunder), svarende til 0,8 pct. af vores NemKonto-kundebase i Danmark. Antallet af erhvervskunder i Danmark var på et uændret niveau.

Kundetilfredsheden er faldet. Dette er mest udtalt blandt privatkunderne i Danmark, hvor kundetilfredsheden ligger langt under vores mål. Der har også været en negativ effekt blandt erhvervskunderne i Danmark og i mindre udstrækning i Sverige.

Kundetilfredsheden står fortsat højt på vores dagsorden, og vi vil fortsætte med at arbejde på at genskabe kundernes tillid til os.

Fortsat solidt kapitalgrundlag

Danske Banks kapitalposition er meget solid med en solvensprocent på 21,3 og en egentlig kernekapitalprocent på 17,0 pr. 31. december 2018. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger over de regulatoriske krav og egne målsætninger. Det regulatoriske krav til egentlig kernekapital er 14,0 pct., mens Danske Banks mål er fortsat at have en egentlig kernekapitalprocent på omkring 16 på kort og mellemlangt sigt.

Bestyrelsen har i løbet af 2018 revurderet og forøget koncernens solvensbehov med 10 mia. kr. for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisici. Dette skete på baggrund af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 og den opfølgende afgørelse af 4. oktober 2018, der begge vedrørte sagen om filialen i Estland. I henhold til afgørelsen af 4. oktober 2018 skal søjle II-tillægget for afdækning af compliance- og omdømmerisici opfyldes med egentlig kernekapital.

Bestyrelsen har desuden revurderet og øget koncernens kapitalmål samt taget en række tiltag for at polstre banken yderligere.

Aktietilbagekøb

Den 4. oktober 2018 besluttede bestyrelsen at stoppe aktietilbagekøbsprogrammet for 2018. Beslutningen blev taget for at polstre banken i den pågældende situation og i lyset af øgede kapitalmål. Aktietilbagekøbsprogrammet for 2018 på 10 mia. kr. var planlagt til at slutte senest den 1. februar 2019.

Pr. ophørstidspunktet havde vi tilbagekøbt aktier for i alt 6,9 mia. kr. På grund af fortsat usikkerhed om konsekvenserne af Estlandsagen igangsætter vi ikke et aktietilbagekøbsprogram i 2019.

Udbytte for 2018

Bestyrelsen indstiller på baggrund af bankens solide kapitalposition, at der for 2018 udbetales et udbytte på 8,5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 51 pct. af det rapporterede resultat. Bankens udbyttepolitik er uændret, og det er fortsat vores ambition at udbetale 40-60 pct. af årets resultat.

Forventninger for 2019

Årets resultat for 2019 forventes at ligge på 14-16 mia. kr. Dette er eksklusive et eventuelt provenu fra det forventede salg af Danica Pension i Sverige.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

Årsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 09.00 og telekonference for analytikere og investorer kl. 14.30. Pressemøde og telekonference kan følges direkte på danskebank.com. For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.

Vedhæftede filer

Primary Logo

Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
18 apr
I:SP500
  Hejsa.   Lige lidt læsestof til påsken.   Langsigtet konjunktur:   Overraskende stigning i de le..
48
18 apr
 
Jeg har modtaget flg. fra Delfin : "Nå, så er jeg blokeret på EI. Hvorfor ved jeg ikke. Jeg har ikke..
37
17 apr
VELO
  Den eneste TA-ekspert var for mig alpehue, og nogle ganske få andre. Langt de fleste, som udtaler ..
28
15 apr
VELO
Solen skinner++Envarsus viser vejen med endnu engang rigtig gode data. https://www.ncbi.nlm.nih.gov..
24
17 apr
 
EI hvorfor har I slettet mit indlæg 414414 og hele debatten om hvad en moderater bør blande sig i ? ..
21
20 apr
NOVO-B
En lille påskehilsen fra Alpe, med mulighed for Novo.   https://invst.ly/al3nf  
20
21 apr
NOVO-B
Det var bare mig, der havde spurgt Alpe om en streg på Novo, hvorefter jeg modtog dette, og gerne må..
16
17 apr
TEVA
Den er også svær lige nu fordi mange korte og lange signaler krydser ind over hinanden lige nu. Men ..
11
15 apr
VWS
Vestas i 600.. 😊 Det er en stor dag... Tillykke til de tålmodige og trofaste aktionærer.. Endelig ..
11
20 apr
ZEAL
Nedenfor er en artikle fra Ritzau fra 2018 som gennemgår situationen med Zealand Pharmas tyske samar..
10

Episode 15 - Lars Seier Christensen ser FC Porto som model for FCK

11-04-2019 15:15:13
I denne episode er finansmanden Lars Seier Christensen gæst i studiet hos Euroinvestors Lars Christensen til en snak om investeringer i sports- og fritidsindustrien med afsæt i Lars Seier Christensens nylige investering i Parken Sport & Entertainment - virksomheden bag fodboldklubben FC København.I samtalen fremhæver Lars Seier Christensen blandt andet den portugisiske fodklub FC Porto som en mode..

Aktier/tendens: Panalpina-tal kan give DSV-fokus i rolig handelsstart

Relaterede nyheder
17-04-2019 07:48:02
DSV kan komme i fokus onsdag, efter at schweiziske Panalpina, som den danske transportgigant er ved at overtage, fra morgenstunden har præsenteret regnskabstal, der var bedre end ventet blandt analytikerne.I årets første kvartal nåede Panalpina en omsætning på 1,49 mia. schweizerfranc, svarende til 9,8 mia. kr., hvor der blandt analytikere adspurgt af Bloomberg News var ventet en omsætning på 1,45..

Genmab-partner leverer bedre end ventet: Darzalex skuffer lidt

Relaterede nyheder
16-04-2019 12:58:48
Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson, der samarbejder med danske Genmab omkring salg af kræftmidlet Darzalex, har leveret et bedre end ventet regnskab for første kvartal.Til gengæld ser det globale salg af Darzalex ud til at skuffe, da det i første kvartal endte på 629 mio. dollar. Til sammenligning havde Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft Hansen ventet et globalt salg på 660..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. april 2019 08:18:16
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190410.2 - EUROWEB3 - 2019-04-22 08:18:16 - 2019-04-22 08:18:16 - 1 - Website: OKAY