11 feb: Auktion over skatkammerbeviser den 13. februar 2019
11 feb: Forventet kapitalforhøjelse – BI Erhvervsejendomme A/S
11-02-2019 06:11:16

DSV, 737 - INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til DSV A/S’ ordinære generalforsamling, der afholdes:

Fredag, den 15. marts 2019 kl. 14.00 på selskabets kontor

DSV A/S

Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene

Dørene åbnes kl. 13.30.

Inden generalforsamlingen vil der blive serveret en simpel forfriskning.  

1     Dagsorden

1.         Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018.

2.         Fremlæggelse af årsrapport 2018 med revisionspåtegning til godkendelse.

3.         Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

4.         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2018.

5.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.         Valg af revisor.

7.         Forslag til behandling.

7.1             Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.

7.2             Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier.

7.3             Forslag om ændring af vederlagspolitikken samt opdatering af vedtægternes § 4b.

8.         Eventuelt.

2     Uddybning af dagsordenspunkterne

Ad dagsordenens punkt 1

Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018.

Bestyrelsen foreslår, at ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018 tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2

Fremlæggelse af årsrapport 2018 med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten 2018 godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen for 2019 forbliver uændret:

Basishonorar for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør kr. 450.000.

                     

Ad dagsordenens punkt 4

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2018.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 2,25 pr. aktie.

Ad dagsordenens punkt 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Kurt K. Larsen
Annette Sadolin
Birgit W. Nørgaard
Thomas Plenborg
Robert Steen Kledal
Jørgen Møller

Samtlige medlemmer foreslås genvalgt. Baggrundsoplysninger om kandidaterne er vedlagt.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Malou Aamund

Baggrundsoplysninger om den nyopstillede kandidat er vedlagt.

Ad dagsordenens punkt 6

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR.nr. 33771231, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.

Ad dagsordenens punkt 7.1

Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabskapitalen og ændring af vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed.

Baggrund

Selskabet har siden den seneste generalforsamling gennemført tre aktietilbagekøbsprogrammer, det første med start 1. maj 2018.  En del af de erhvervede egne aktier skal anvendes til dækning af selskabets incitamentsprogrammer, og de resterende egne aktier foreslås annulleret således, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 2.000.000 fordelt på 2.000.000 egne aktier á nominelt kr. 1. Selskabets aktiekapital vil efter nedsættelsen udgøre nominelt kr. 186.000.000.

I medfør af selskabslovens § 188 oplyses det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere en del af selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til selskabets aktionærer, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Selskabet har siden 1. maj 2018 tilbagekøbt 6.540.292 stk. egne aktier for et samlet beløb på kr. 3.480.820.562, svarende til en gennemsnitskurs på kr. 532,21 pr, aktie.  Det betyder, at der i tillæg til det nominelle kapitalnedsættelsesbeløb er udbetalt kr. 3.478.820.562 til selskabets aktionærer i perioden.

I forbindelse med kapitalnedsættelsen foreslås det at ændre vedtægternes § 3 med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse således, at bestemmelsen afspejler beslutningen om kapitalnedsættelse.

Vedtægternes § 3 vil som følge af kapitalnedsættelsen få følgende ordlyd:

Ӥ3

Selskabets aktiekapital er 186.000.000 kr.”

Forinden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til selskabet. Opfordringen vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist.

Ad dagsordenens punkt 7.2

Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ny bemyndigelse til køb af egne aktier.

Baggrund

Med henblik på at opretholde en aktiv kapitalallokering og til dækning af selskabets incitamentsprogrammer foreslås det at tildele bestyrelsen en ny bemyndigelse af 5 års varighed til at beslutte, at selskabet kan erhverve egne aktier op til nominelt kr. 18.600.000 af aktiekapitalen, svarende til 10 % af aktiekapitalen, med den begrænsning, at selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs på aktierne med mere end 10 %. Den nye bemyndigelse erstatter den eksisterende bemyndigelse.

Ad dagsordenens punkt 7.3

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vederlagspolitikken.

Baggrund

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vederlagspolitik. Ændringen vil medføre, at de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medarbejdere i selskabet inkorporeres således, at disse bliver en del af vederlagspolitikken. Ændringen sker på baggrund af et behov for at ajourføre vederlagspolitikken samt at simplificere og overskueliggøre selskabets aflønningsprincipper.

Udkast til den nye vederlagspolitik er vedlagt som bilag til denne indkaldelse. Derudover kan forslaget ses på selskabets hjemmeside https://investor.dsv.com.

Vedtægternes § 4b vil som følge af det ovenstående ændringsforslag få følgende ordlyd:

”På selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2019 har generalforsamlingen godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af medarbejdere i DSV A/S, som er en integreret del af selskabets vederlagspolitik.

Vederlagspolitikken er offentliggjort på selskabets hjemmeside (www.dsv.com).”

3     Vedtagelseskrav

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslag, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

(i)      Forslagene under punkterne 2-6, 7.2 og 7.3 kan vedtages med simpelt flertal.

(ii)     Forslaget under punkt 7.1  kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, tiltræder det enkelte forslag.

4     Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

I henhold til selskabslovens § 97 oplyses det, at selskabets aktiekapital er på nominelt kr. 188.000.000 fordelt på 188.000.000 aktier à kr. 1. Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme

5     Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemme

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive stemme gælder følgende:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er fredag 8. marts 2019.

Ved udløb af registreringsdatoen kl. 23.59 opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de fysiske og juridiske personer, der på registreringsdatoen 8. marts 2019 er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen, jfr. nedenstående om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Adgangskort/tilmelding

For at kunne deltage i selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest mandag 11. marts 2019 kl. 23.59 have fremsat anmodning om adgangskort via DSV’s Aktionærportal, som kan tilgås via selskabets hjemmeside – https://investor.dsv.com/communication.

Anmodning om adgangskort kan endvidere fremsættes via Computershare A/S’ hjemmeside – www.computershare.dk frem til mandag 11. marts 2019 kl. 23.59 eller ved henvendelse til Computershare A/S på telefon + 45 4546 0997 frem til mandag 11. marts 2019 kl. 15.30.

Adgangskort bliver sendt ud via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i DSV’s Aktionærportal ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer, der har anmodet om adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Bemærk, at adgangskort udsendes pr. e-mail umiddelbart efter tilmelding i Aktionærportalen.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage.

Fuldmagter kan afgives elektronisk via DSV’s Aktionærportal, som kan tilgås fra selskabets hjemmeside – https://investor.dsv.com/communication, eller på Computershare A/S’ hjemmeside – www.computershare.dk frem til mandag 11. marts 2019 kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside – https://investor.dsv.com. Underskrevne fuldmagtsblanketter skal sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller e-mail GF@computershare.dk og skal være dem i hænde senest mandag 11. marts 2019 kl. 23.59.

Afgivelse af brevstemme

Brevstemmer kan afgives elektronisk via DSV’s Aktionærportal, som kan tilgås fra selskabets hjemmeside –  https://investor.dsv.com/communication, eller på Computershare A/S’ hjemmeside – www.computershare.dk, frem til torsdag 14. marts 2019 kl. 12.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside – https://investor.dsv.com. Underskrevne brevstemmeblanketter skal sendes til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller e-mail GF@computershare.dk og skal være denne i hænde senest torsdag 14. marts 2019 kl. 12.00.

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Personlig henvendelse til Computershare A/S kan finde sted fra kl. 09.00 -15.30 på hverdage.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse samt vedlagt bilag.  

På selskabets hjemmeside – https://investor.dsv.com – findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2018 samt udkast til reviderede vedtægter og udkast til ny vederlagspolitik.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Denne indkaldelse er offentliggjort via selskabets hjemmeside – https://investor.dsv.com, samt fremsendt skriftligt (elektronisk kommunikation) til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

DSV A/S er dataansvarlig, hvilket indebærer, at DSV A/S er ansvarlig for, at aktionærers personoplysninger behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Der henvises i øvrigt til selskabets politik vedrørende personoplysninger som findes på https://www.dk.dsv.com/om-dsv/beskyttelse-af-personoplysninger.  

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved personlig eller skriftlig henvendelse til DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, att.: Helle K. Hansen eller på e-mail: investor@dsv.com.  

Med venlig hilsen

DSV A/S

Kurt K. Larsen                          Jens Bjørn Andersen

Bestyrelsesformand                 Adm. direktør

Baggrundsoplysninger om kandidater,

der foreslås valgt til bestyrelsen

GENVALG

Kurt K. Larsen

Formand for bestyrelsen

Født: 17. september 1945

Medlem af direktionen: 1991-2008

Medlem af bestyrelsen første gang: 2008

Genvalg: 2019

Bestyrelsesposter:

Formand: Polaris III Invest Fonden. Medlem: Wrist Ship Supply Holding A/S og ét associeret selskab.

Særlige kompetencer:

 • Generel ledelseserfaring
 • Administrerende direktør for DSV A/S 2005-2008
 • Koncerndirektør for DSV A/S 1991-2005

Bestyrelsesmedlemmet er ikke uafhængigt.

 

Thomas Plenborg

Næstformand for bestyrelsen

Født: 23. januar 1967

Medlem af bestyrelsen første gang: 2011

Genvalg: 2019

Uddannelse: Cand.merc., Ph.d., Copenhagen Business School

Bestyrelsesposter:

Formand: Everyday Luxury Feeling A/S.

Medlem: COWI Holding A/S.

Særlige kompetencer:

·Ledelseserfaring fra bestyrelses- og tillidsposter

·Strategi og økonomisk ledelse

·Professor i regnskab og revision ved Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt.

Annette Sadolin

Bestyrelsesmedlem

Født: 4. januar 1947

Medlem af bestyrelsen første gang: 2009

Genvalg: 2019

Uddannelse: Cand.jur.

Bestyrelsesposter:

Næstformand: DSB.

Medlem: Ratos AB*, Blue Square Reinsurance NV, KNI A/S, Topdanmark A/S* samt ét datterselskaber hertil.

Særlige kompetencer:

·Generel international ledelseserfaring

·Køb og salg af virksomheder

·Bestyrelsesarbejde i større virksomheder

·Ledelseserfaring fra GE Frankona München (direktionsmedlem) og Employers Reinsurance Interna-

         tional (CEO)

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt.

*Selskabet er børsnoteret.

Birgit W. Nørgaard

Bestyrelsesmedlem

Født: 9. juli 1958

Medlem af bestyrelsen første gang: 2010

Genvalg: 2019

Uddannelse: Cand. merc., MBA, INSEAD

Bestyrelsesposter:

Formand: Formand for bestyrelsen i 3 selskaber inden for No Invest koncernen.

Næstformand: NNE A/S, Dansk Vækstkapital I.

Medlem: IMI Plc.*, WSP Global Inc.*, RGS Nordic A/S, Dansk Vækstkapital II, NCC AB.

Særlige kompetencer:

·Generel international ledelseserfaring

·Køb og salg af virksomheder

·Strategi og økonomisk ledelse

·Ledelseserfaring fra Grontmij NV (COO), Grontmij | Carl Bro A/S (adm. direktør), Danisco

         og McKinsey

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt.

*Selskabet er børsnoteret.

Robert Steen Kledal

Bestyrelsesmedlem

Født: 4. februar 1969

Medlem af bestyrelsen første gang: 2014

Genvalg: 2019

Uddannelse: EMBA, IMD Business School, Lausanne

Bestyrelsesposter:

Formand: Formand for bestyrelsen i 21 selskaber indenfor Wrist Ship Supply Holding A/S koncernen.

Medlem: Medlem af bestyrelsen i 5 selskaber indenfor Wrist Ship Supply Holding A/S koncernen, SkawPilot ApS.

Særlige kompetencer:

·Generel international ledelseserfaring

·International kommerciel erfaring

·Strategi og økonomisk ledelse

·Ledelseserfaring fra Wrist Ship Supply A/S (CEO) Wrist Supply Holding A/S          

         (CEO) og Wrist ADM ApS (CEO)

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt.

Jørgen Møller

Bestyrelsesmedlem

Født: 19. marts 1950

Medlem af bestyrelsen første gang: 2015

Genvalg: 2019

Uddannelse: Internationale speditions- og ledelsesuddannelser

Særlig kompetencer:

 • Generel ledelseserfaring
 • International kommerciel erfaring
 • Administrerende direktør for DSV Air & Sea Holding A/S 2002-2015
 • Landechef, USA for DanTransport Corp. 1980-2002

Bestyrelsesmedlemmet er ikke uafhængigt.

NYVALG

Malou Aamund

Bestyrelsesmedlem

Født: 28. juli 1969

Medlem af bestyrelsen første gang: 2019

Adm. direktør Google Danmark

Uddannelse: Cand. Merc.

Bestyrelsesposter:

Formand: Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Medlem: Navico Group

Særlige kompetencer:

 • 20 års International tech ledelseserfaring
 • Digital transformation
 • Ledelseserfaring fra Google, Microsoft og IBM
 • Bæredygtighed

Bestyrelsesmedlemmet er uafhængigt.

Appendix A

- Remuneration Policy

February 2019

Contents

1        Introduction

2        Remuneration of members of the Board of Directors

2.1                 Background

2.2                 Fees

3        Remuneration of members of the Executive Board

3.1                 Background

3.2                 Fixed salary

3.3                 Incentive-based compensation

3.4                 Short-term bonus

3.5                 Other benefits

3.6                 Severance terms

3.7                 “Clawback”

4        Incentive pay

4.1                 General principles

4.2                 Grant of share options

4.3                 Requirements and restrictions

5        Approval

Introduction

The principles of the DSV Remuneration Policy contribute to achieving the strategic objectives at any time for the DSV Group by always reflecting the goal of being able to attract and retain competent members of the Board of Directors and the Executive Board, thereby continuously creating long-term value for the DSV shareholders. This is done, for example, by offering competitive remuneration based on the strategic developments as well as the financial and share price performance.

The DSV Remuneration Policy sets out the guidelines for the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board of DSV and is prepared in line with the recommendations published by the Committee on Corporate Governance and implemented by Nasdaq Copenhagen A/S. Executive Board means the executive officers of the management board of DSV, registered as such with the Danish Business Authority.

Furthermore, according to article 139 of the Danish Companies Act, the Board of Directors of a listed company must lay down general guidelines for incentive pay offered to the Executive Board and the Board of Directors before concluding any agreement on incentive pay with a member of the Executive Board or the Board of Directors. The general guidelines are subject to consideration and approval by the Company’s general meeting and publication on the corporate website at least one day before the Company concludes a specific agreement on incentive pay with the persons in question. The DSV Remuneration Policy comprises these guidelines and cover both the Board of Directors, the Executive Board and other employees of the DSV Group.

Although this policy governs the remuneration principles of DSV, the Board of Directors may in exceptional circumstances decide to deviate from the Remuneration Policy on an individual basis. In that case, the Board of Directors is obliged to explain the reason for the deviation at the following annual general meeting, provided that such disclosure is not made to the detriment of the company’s interests.

Remuneration of members of the Board of Directors

B

ackground

The basic fee paid to members of the Board of Directors is determined on the basis of the required skills and efforts of the Board members in light of the complexity of the Company, the scope of their work and the number of Board meetings. The fee is assessed once a year relative to the current market level for similar groups of companies.

Fees

Members of the Board of Directors receive a fixed fee and are not comprised by any type of incentive or performance-related remuneration schemes. Board members may also be remunerated for work performed on an ad hoc basis.

Each Board member is entitled to a basic fee. In addition, Board members receive a fee for each additional Board position as outlined below:

Chairman of the Board of Directors                       2 x basic fee

Deputy Chairman of the Board of Directors          ½ x basic fee

Chairman of the Audit Committee                          1 x basic fee

Member of the Audit Committee                            ½ x basic fee

Chairman of the Nomination Committee               ½ x basic fee

Member of the Nomination Committee                  ¼ x basic fee

Chairman of Remuneration Committee                 ½ x basic fee

Member of the Remuneration Committee             ¼ x basic fee

In addition, members of the Board of Directors are entitled to a free telephone and compensation for other work-related costs, such as travel expenses.

Remuneration of members of the Executive Board

Background

Members of the Executive Board are employed on individual employment contracts and their overall remuneration package is composed in accordance with market practice and the specific requirements of the organisation. The remuneration of the Executive Board consists of a fixed salary, pension contributions and incentive-based compensation.

The overall level of remuneration is determined based on market standards, taking into consideration the size of the organisation and its complexity, the number of employees, the performance, etc.

Once a year, the Chairman of the Board of Directors assesses and adjusts the remuneration of Executive Board members on the basis of recommendations from the Remuneration Committee. The annual assessment of the remuneration of the Executive Board is made by evaluating the individual member’s performance in the past year and the outlook for the coming year. The Chairman of the Board of Directors subsequently informs the other Board members about the outcome of the assessment and adjustment.

Fixed

salary

Members of the Executive Board receive a fixed salary, which is adjusted annually.

Besides the fixed salary, members of the Executive Board also receive pension contributions in line with the Company’s ordinary pension scheme for Danish employees. Furthermore, the Executive Board participates in an annual savings programme, where they save part of their yearly compensation for future payment as a final pay programme.

Incentive-based compensation

The incentive-based compensation received by members of the Executive Board consists of long-term incentive compensation aligning management and long-term shareholder interests in accordance with the guidelines described in the following sections of the DSV Remuneration Policy.

As an element of the Company's share option scheme, Executive Board members annually receive a number of share options, corresponding to a maximum of 10% of the share options issued. The share option scheme constitutes the long-term part of the incentive-based compensation.

Share options granted are valued according to the Black & Scholes model. Share options are always granted at an exercise price equal to or higher than the market price at the grant date and with a vesting period of at least three years.

The total value of share options according to the Black & Scholes model granted by members of the Executive Board must never exceed 200% of their fixed salary.

Short-term bonus

In exceptional circumstances, as determined at the discretion of the Board of Directors, members of the Executive Board may be offered a separate bonus of up to 50% of their basic annual remuneration.

In case this is decided by the Board of Directors, sufficient disclosure must be made in the Annual Report about the reason for the bonus.

Other benefits

Moreover, Executive Board members are entitled to a company car and a free telephone corresponding to their position in the organisation.

Severance

terms

According to the Company’s severance terms, Executive Board members receive up to 24 months' severance payment. The notice period for members of the Executive Board is up to 18 months on the part of the Company and three months on the part of the Executive Board member.

Clawback

In the event that the Company, in the past two years, has paid incentive-based compensation on the basis of information that proves to be incorrect, the Company may reclaim, in full or in part, the last two years’ incentive-based compensation paid as either cash bonuses and/or granted share options.

It is a prerequisite for reclaiming such amounts that the amounts were granted on the basis of information, resulting in either a stock-exchange announcement or a significant, negative correction in the price of the Company’s shares, and that the Executive Board did know or should have known about the circumstances.

Incentive

pay

General

principles

The guidelines relate to share-based (share options) incentive pay for members of the Executive Board and the Board of Directors of DSV A/S as well as employees of the DSV Group. The purpose of the incentive scheme is to attract and retain the best possible Executive Board members and employees. Share-based incentive pay is designed to align the interests of the Executive Board with those of the DSV shareholders and to create long-term value.

The Board of Directors is authorised to grant share options to the Executive Board as an incentive. Subject to the authorisation of the Board of Directors, the Executive Board may grant share options to employees of the Group.

The Board of Directors does not receive any incentive pay in their capacity as Board members, whether as share options or bonuses.

Decisions regarding the launch of a share option programme and grant of share options to the Executive Board must be made by the Chairmanship of the Board of Directors (the Chairman and the Deputy Chairman) on behalf of the entire Board.

Grant of share

options

When granted share options, members of the Executive Board and other employees are awarded the right (1) to acquire or subscribe for a specific portion of shares in the Company, (2) at a specific time and (3) at a price fixed at the date of grant. Grants to other employees of the Group are based on an allocation of share options laid down by the Executive Board.

Such share option schemes may be based both on shares already issued (share purchase rights) and on shares subscribed for in connection with the exercise of the options (share subscription rights).

Shares granted under a share option scheme are procured from the treasury portfolio or are purchased in the market.

Any decision to grant share options to the Executive Board is made by the Chairmanship based on an assessment of the relevant member of the Executive Board contribution to long term shareholder value creation, financial performance of the Company and retention. The Chairmanship subsequently informs the remaining Board members about the outcome of the assessment and the outcome of the grant.

The Executive Board’s grant of share options to other employees of the Group is subject to guidelines equivalent to those applicable to the Board of Directors’ grant of share options to the Executive Board.

Requirements and

restrictions

The power to grant options is subject to the following requirements and restrictions:

 1. The total number of granted share options in the DSV Group may not exceed 3,000,000 shares in any one year.
 2. The Executive Board may not, in any one year, receive more than a total of 10% of all share options granted to employees in any one year.
 3. Options must be granted at the average quoted market price for the last five business days preceding 31 March or (if not a business day), the first preceding business day.
 4. Share options granted vest on the third anniversary of the grant date. Share options may be exercised during an exercise period of up to two years. 
 5. No options may be granted to members of the Board of Directors.

Approval

This Remuneration Policy was adopted by the Company's Board of Directors on 6 February 2019 and by the Annual General Meeting of the Company on 8 March 2019.

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
18 jul - 
Torsdagens aktier: DSV blev presset i bund efter Panalp..
18 jul - 
Aktier/åbning: Danske Bank og Nordea falder oven på reg..
18 jul - 
Aktier/tendens: Storbanker i fokus efter årle morgen-re..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Ørsted tiltænkt helterolle i positiv aktieåbning

19-07-2019 08:09:28
Der er positive nyheder fra både den danske energikoncern Ørsted og biotekselskabet Genmab som oplæg til fredagens danske aktiehandel, hvor markedet før åbningen generelt er bagud i forhold til den stigning de amerikanske aktier præsterede i torsdagens handel.Sammen med stigende futures for både det amerikanske S&P 500-indeks og for det tyske DAX-indeks tidlig fredag morgen peger det mod en positi..

Danske Bank Q2: Kundeflugten fortsætter i udfordret bank

18-07-2019 11:06:22
Kunder siger fortsat farvel til Danske Bank - omend i et langsommere tempo end tidligere. I andet kvartal valgte 4300 Nemkonto-kunder at slukke for den forbindelse til banken, hvor de første seks måneder samlet gav en kundeafgang på 13.600 Nemkonto-kunder svarende til 1 pct. af bankens Nemkonto-kundebase.Det er fortsat bankens hvidvasksag i Estland, der danner ringe i vandet - men også sagen om pr..

Aktier/tendens: Storbanker i fokus efter årle morgen-regnskaber

18-07-2019 08:26:01
Det er storbankerne Nordea og Danske Bank, der tager overskrifterne på det danske aktiemarked torsdag morgen og lægger retningen for børsens C25-indeks, der samtidig vil være presset af internationale kursfald.I USA lukkede Wall Street med fald i størrelsesordenen 0,4-0,7 pct., og i futuresmarkedet er faldene blevet uddybet med yderligere 0,3-0,5 pct.I Asien har investorernes mangel på begejstring..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Relaterede aktiekurser

DSV A/S 635,20 -0,4% Fald i aktiekurs
DSV Ord Shs 635,20 -0,4% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. juli 2019 22:03:01
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB3 - 2019-07-20 22:03:01 - 2019-07-20 22:03:01 - 1 - Website: OKAY