07 mar: Højgaard Holding A/S offentliggør udvidet selskabsmeddelelse om f..
07 mar: Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmar..
07-03-2019 05:13:14

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ROCKWOOL International A/S

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 2 – 2019

til Nasdaq Copenhagen

7. marts 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 3. april 2019, kl. 15.00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 29. marts 2019 enten via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt kage.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Oplysninger omkring indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
 4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2019/2020.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2018 på DKK 29,90 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 8. april 2019 efter generalforsamlingens godkendelse.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen: Carsten Bjerg, Henrik Brandt, Søren Kähler, Thomas Kähler, Andreas Ronken og Jørgen Tang-Jensen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation for indstilling af kandidaterne, er vedlagt som bilag 1 og kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Henrik Brandt som formand og Carsten Bjerg og Søren Kähler som henholdsvis første og anden næstformand.

 1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

 1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

              8a.   Bemyndigelse til køb af egne aktier.

                     Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.

Forslag fra aktionærer:

8b.     Vurdering af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved lokalisering af produktionsanlæg og brug af vand.

Forslag fra aktionærerne Rodney J. Snyder og Timothy L. Ross:

”For at aktionærerne kan forstå og adressere risici mere effektivt, foreslår en aktionær, at selskabet forbereder og offentliggør en evaluering, der går videre end de eksisterende oplysninger og juridiske krav, af resultaterne af selskabets politikker og praksis for at minimere negative miljø- og samfundsmæssige konsekvenser, især for børn, ved selskabets placering af dets produktionsanlæg samt ved brug, opbevaring og udledning af vand i forbindelse med dets fremstillingsprocesser, og risikoen for negative regulerings- og tilladelsesrelaterede resultater ved selskabets nuværende eller planlagte brug, opbevaring eller udledning af vand, der ville svække selskabets nuværende og planlagte investeringer i dets anlæg. En sådan vurdering skal udarbejdes til en rimelig pris og udelade fortrolige oplysninger."

Aktionærernes motivation af forslaget er indeholdt i de fuldstændige forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsens stillingtagen:

Bestyrelsen mener, at selskabet på passende vis oplyser om relevante risici og væsentlige konsekvenser i årsrapporten og bæredygtighedsrapporten. Bestyrelsen bemærker, at selskabet naturligvis iagttager lokale og nationale bestemmelser ved lokalisering af nye produktionsanlæg. Da aktionærernes forslag specifikt vedrører udledning af vand i forbindelse med fremstillingsprocesser, bemærker bestyrelsen endvidere, at der ikke i forbindelse med produktionsprocesser sker udledning af spildevand i vandveje eller i jorden ved ​​selskabets produktionsanlæg.

Bestyrelsen støtter således ikke aktionærernes forslag.

 1. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 27. marts 2019, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil som sidste år udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 29. marts 2019. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

 1. ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID;
 2. ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1.sal, DK-2800 Kgs. Lyngby. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf; eller
 3. ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 29. marts 2019. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 1. april 2019. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwoolgroup.com/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport, blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt information om håndtering af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwoolgroup.com/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

Spørgsmål

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

ROCKWOOL International A/S

På vegne af bestyrelsen

Henrik Brandt, bestyrelsesformand

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
09 jul - 
Aktier/middag: Danske Bank får kurssmæk - Genmab belønn..
09 jul - 
Rockwool/ABG: Skruer op for anbefaling og kursmål
05 jul - 
Aktier/åbning: Rockwool og Pandora i bunden af svagt ne..
Relateret debat
11 jun - 
Man har netop fundet ud af, at lommeuld isolerer lige s..
11 jun - 
Industriaktier, bygge-anlægsaktier osv. stiger, men Roc..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Ørsted tiltænkt helterolle i positiv aktieåbning

19-07-2019 08:09:28
Der er positive nyheder fra både den danske energikoncern Ørsted og biotekselskabet Genmab som oplæg til fredagens danske aktiehandel, hvor markedet før åbningen generelt er bagud i forhold til den stigning de amerikanske aktier præsterede i torsdagens handel.Sammen med stigende futures for både det amerikanske S&P 500-indeks og for det tyske DAX-indeks tidlig fredag morgen peger det mod en positi..

Danske Bank Q2: Kundeflugten fortsætter i udfordret bank

18-07-2019 11:06:22
Kunder siger fortsat farvel til Danske Bank - omend i et langsommere tempo end tidligere. I andet kvartal valgte 4300 Nemkonto-kunder at slukke for den forbindelse til banken, hvor de første seks måneder samlet gav en kundeafgang på 13.600 Nemkonto-kunder svarende til 1 pct. af bankens Nemkonto-kundebase.Det er fortsat bankens hvidvasksag i Estland, der danner ringe i vandet - men også sagen om pr..

Aktier/tendens: Storbanker i fokus efter årle morgen-regnskaber

18-07-2019 08:26:01
Det er storbankerne Nordea og Danske Bank, der tager overskrifterne på det danske aktiemarked torsdag morgen og lægger retningen for børsens C25-indeks, der samtidig vil være presset af internationale kursfald.I USA lukkede Wall Street med fald i størrelsesordenen 0,4-0,7 pct., og i futuresmarkedet er faldene blevet uddybet med yderligere 0,3-0,5 pct.I Asien har investorernes mangel på begejstring..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Rockwool International B.. 1.696,00 -0,1% Fald i aktiekurs
Rockwool International B.. 1.696,00 -0,1% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. juli 2019 21:57:49
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB6 - 2019-07-20 21:57:49 - 2019-07-20 21:57:49 - 1 - Website: OKAY