11 mar: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeninge..
11 mar: TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM – DKK 4,0..
11-03-2019 12:34:46

Jeudan A/S - Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 9. april 2019, kl. 16.30.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Niels Jacobsen, tlf. 3913 8155

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf. 7010 6070

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 450 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Generalforsamling

Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Tirsdag 9. april 2019 kl. 16.30

i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

   

 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

   

 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat

   

 4. Godkendelse af vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning

Bestyrelsen fremsætter forslag om at den allerede gældende vederlagspolitik og retningslinjerne for incitamentsaflønning i deres helhed på ny godkendes af generalforsamlingen. Vederlagspolitikken og retningslinjerne for incitamentsaflønning blev senest godkendt på generalforsamlingen 2011. Eneste ændring er, at aktiebaserede instrumenter slettes, da det ikke anvendes. Den opdaterede vederlagspolitik og retningslinjerne for incitamentsaflønning vedlægges indkaldelsen som bilag 1.

 1. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

                         I.    Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2019

Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsens grundhonorar for 2019 fastsættes til DKK 300.000 pr. bestyrelsesmedlem (grundhonoraret blev senest reguleret i 2009 og siden da udgjort DKK 250.000 pr. bestyrelsesmedlem). Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar, og næstformanden modtager 2 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisions- og risikoudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på DKK 75.000. Formanden for revisions- og risikoudvalget modtager som hidtil 3 gange udvalgshonorar.

                       II.    Forslag om fornyelse af bemyndigelse til udstedelse af nye aktier med fortegningsret

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forlænger bemyndigelsen til bestyrelsen til at udstede nye aktier med fortegningsret til 9. april 2024. I henhold til de gældende vedtægters § 3.a.1 har bestyrelsen bemyndigelse til at udstede nye aktier op til DKK 250.000.000 med fortegningsret. Bemyndigelsen udløber den 23. april 2019. Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 3.a.1 ændret til følgende:

"Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange indtil den 9. april 2024 at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 250.000.000, jf. dog § 3.a.3, ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved konvertering af gæld."

Vedtægternes §§ 3.a.3 og 3.a.4 er uændret gældende, således at de i denne pkt. II og pkt. III nedenfor nævnte bemyndigelser tilsammen maksimalt kan udnyttes for DKK 250.000.000, og de nye aktier som udstedes skal tilhøre samme aktieklasse og have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Således skal aktierne være omsætningspapirer, og de skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen.

                     III.    Forslag om fornyelse af bemyndigelse til udstedelse af nye aktier uden fortegningsret

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forlænger bemyndigelsen til bestyrelsen til at udstede nye aktier uden fortegningsret til 9. april 2024. I henhold til de gældende vedtægters § 3.a.2 har bestyrelsen bemyndigelse til at udstede nye aktier på op til DKK 100.000.000 uden fortegningsret. Bemyndigelsen udløber den 23. april 2019. Bestyrelsen stiller forslag om at hæve beløbsgrænsen for udstedelse af nye aktier til DKK 110.864.450 svarende til 10% af aktiekapitalen. Som konsekvens heraf foreslås, at vedtægternes § 3.a.2 ændres til følgende:

"Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange indtil den 9. april 2024 at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 110.864.450, jf. dog § 3.a.3, ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Tegningskursen skal som minimum svare til markedskursen. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved konvertering af gæld."

Vedtægternes §§ 3.a.3 og 3.a.4 er uændret gældende, således at de i pkt. II og III nævnte bemyndigelser tilsammen maksimalt kan udnyttes for DKK 250.000.000, og de nye aktier som udstedes skal tilhøre samme aktieklasse og have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Således skal aktierne være omsætningspapirer, og de skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen.

                      IV.    Forslag om at vedtægternes § 11.2 om aldersgrænse udgår

Bestyrelsen foreslår at fjerne aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen, således at vedtægternes § 11.2 udgår. Forslaget er i overensstemmelse med de opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse af 23. november 2017, hvor anbefalingen nu er udgået.

Vedtages forslaget, konsekvensrettes nummereringen af de efterfølgende bestemmelser i vedtægternes § 11.

                       V.    Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af adm. direktør Niels Jacobsen, formand, adm. direktør Claus Gregersen, næstformand, direktør Tommy Pedersen, chef for investor relations og strategi Søren B. Andersson og professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsens medlemmer er parat til at modtage genvalg. Om de opstilledes ledelseshverv henvises til årsrapporten.

 1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 1. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 5, II, III og IV skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige vedtagelsespunkter på dagsordenen kræver almindelig stemmeflerhed.

Oplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2018, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil – bortset fra årsrapporten for 2018 - blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 1.108.644.500 og er fordelt på aktier á DKK 100, svarende til 11.086.445 aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 2. april 2019.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Tilmeldingsblanket til rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Tilmeldingsblanket kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf eller ved returnering af tilmeldingsblanketten til VP Investor Services via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fristen for rekvirering af adgangskort er fredag den 5. april 2019, kl. 23.59.

Aktionærerne har mulighed for at modtage adgangskortet til generalforsamlingen via e-mail – forudsat at det er bestilt via InvestorPortalen.

Aktionærer kan således vælge at modtage adgangskort til generalforsamlingen enten:

 1. Pr. e-mail – adgangskortet fremsendes til aktionærens e-mailadresse som vedhæftet PDF-fil. Adgangskortet skal medbringes på generalforsamlingen elektronisk via for eksempel en smartphone eller som print.
 2. Pr. post – adgangskortet fremsendes pr. post. Det anbefales, at adgangskortet bestilles i god tid for at sikre, at det modtages rettidigt.

På generalforsamlingen udleveres stemmesedler ved indgangen.

Fuldmagt

Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest fredag den 5. april 2019, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af brevstemme fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, www.jeudan.dk. Brevstemmen kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf. Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest fredag den 5. april 2019, kl. 23.59. Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og e-mailadresse er anført ovenfor.

Spørgsmål

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, att. Direktionen, eller pr. e-mail til info@jeudan.dk.

Bestyrelsen for Jeudan A/S

Bilag 1

VEDERLAGSPOLITIK FOR JEUDAN A/S

Generelt

Selskabets bestyrelse aflønnes alene med et fast vederlag, hvilket er i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vederlagspolitikken for direktionen skal understøtte Jeudans strategi og skal skabe interessesammenfald mellem Jeudans direktion og aktionærer, ligesom den skal tilgodese såvel kort- som langsigtede mål. Herved kan direktionens aflønning bestå af en fast løn med mulighed for lønregulering, bonus og sædvanlige goder.

For så vidt angår variable lønandele, henvises til de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, som er godkendt på selskabets generalforsamling, og som kan downloades fra www.jeudan.dk.

Bestyrelsens vederlag

Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast vederlag og er ikke omfattet af incitamentsafhængig aflønning.

Bestyrelsens basisvederlag fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats blandt andet i lyset af arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

Udover basisvederlaget kan der ydes et årligt udvalgsvederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er medlem af bestyrelsesudvalg.

Direktionens vederlag

Løn og ansættelsesforhold for direktionen fastsættes minimum én gang årligt af bestyrelsen på baggrund af en indstilling fra formand og næstformand for bestyrelsen. Bestemmende for aflønningen er opnåede resultater samt bestyrelsens ønske om at sikre Koncernens fortsatte mulighed for at tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede direktører.

Direktionens samlede vederlag kan sammensættes af følgende komponenter:

 1.  Fast årsgage, heri inkluderet pension
 2.  Sædvanlige accessoriske goder såsom bil, telefon, avis m.m., og
 3.  Ikke-aktiebaserede instrumenter (bonus).

Den samlede værdi på tildelingstidspunktet af ikke-aktiebaserede instrumenter kan for et direktionsmedlem i det enkelte år maksimalt andrage 1/3 (en tredjedel) af den faste årsgage og de sædvanlige accessoriske goder (punkt a og b).

Jeudan har ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.

Aftale om opsigelsesvarsel/fratrædelsesgodtgørelse udgør 18 måneders vederlag. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Ledelse og organisation” i årsrapporten.

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Jeudan A/S vedtaget af den ordinære generalforsamling den 9. april 2019

 1. Indledning

I henhold til Selskabslovens § 139, stk. 1, skal bestyrelsen – inden der indgås konkrete aftaler om incitamentsaflønning med medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion – have fastsat overordnede retningslinjer herfor. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og oplysning herom skal være optaget i selskabets vedtægter.

 1. Generelle principper

Med henblik på at skabe interessesammenfald mellem Jeudans direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål er der mulighed for at etablere incitamentsprogrammer for Jeudans direktion. Sådanne incitamentsprogrammer kan bestå af ikke-aktiebaserede bonusaftaler, både løbende, enkeltstående og begivenhedsbaserede. I det omfang Jeudan ønsker at indgå en konkret aftale om incitamentsprogrammer med medlemmer af direktionen, vil denne konkrete aftale være underlagt disse retningslinjer.

Hvor vidt et medlem af direktionen omfattes af et incitamentsprogram – og hvilken eller hvilke aftaler der konkret indgås – vil bero på, om bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt for at kunne opfylde hensynet om at skabe interessesammenfald mellem Jeudans direktion og aktionærer og for at tilgodese såvel kort- som langsigtede mål. Herudover vil direktionens hidtidige og forventede præstation, hensynet til motivation og loyalitet samt selskabets situation og udvikling generelt også spille ind.

 1. Omfattede personer

  1.  Bestyrelsen

Bestyrelsen honoreres med et kontant vederlag, der årligt godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen er således ikke incitamentsaflønnet.

  1.  Direktionen

Nærværende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning vedrører kun de til enhver tid til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktører, idet andre personalegrupper uden for rammerne af disse retningslinjer kan have bonus- eller anden incitamentsaflønning inkluderet i deres respektive ansættelsesvilkår.

Direktionens ansættelsesvilkår og aflønning aftales konkret mellem den enkelte direktør og bestyrelsen inden for de rammer, som er beskrevet i Jeudans vederlagspolitik samt i nærværende overordnede retningslinjer.

Jeudan har ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige.

 1. Vederlagselementer

Direktionens samlede vederlag kan sammensættes af følgende komponenter:

  1.  Fast årsgage, heri inkluderet pension
  2.  Sædvanlige accessoriske goder såsom bil, telefon, avis m.m., og
  3.  Ikke aktiebaserede instrumenter (bonus), jf. punkt 5 og 7 nedenfor.

 1. Ikke-aktiebaserede instrumenter

Et ikke-aktiebaseret instrument, typisk en bonusordning eller resultatkontrakt, kan have en løbetid på ét eller flere år og/eller være afhængigt af, at en bestemt begivenhed indtræffer vedrørende Jeudan. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende. Hvorvidt der sker udbetaling af bonus, vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen præstation, Jeudans resultater, resultater i en eller flere af Jeudans forretningsenheder eller en relevant begivenheds indtræden.

For så vidt angår løbende bonusordninger til direktionen vil disse give et direktionsmedlem mulighed for at opnå bonus pr. regnskabsår på op til 1/3 (en tredjedel) af direktionsmedlemmets faste årsgage og de sædvanlige accessoriske goder (punkt 4.a og 4.b).

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder diskretionært tildele et direktionsmedlem en bonus, idet den samlede værdi af ikke-aktiebaserede instrumenter dog er underlagt begrænsningen i punkt 6.

 1. Værdi af incitamentsprogrammer

Den samlede værdi på tildelingstidspunktet af ikke-aktiebaserede instrumenter kan for et direktionsmedlem i det enkelte år maksimalt andrage 1/3 (en tredjedel) af den faste årsgage og de sædvanlige accessoriske goder (punkt 4.a og 4.b).

 1. Ændringer og afvikling af incitamentsprogrammer

Bestyrelsen kan ændre eller afvikle ét eller flere incitamentsprogrammer indført i medfør af disse retningslinjer. Ved vurderingen af om dette skal ske, indgår de kriterier, der blev lagt til grund ved programmets etablering. Sådanne ændringer kan dog kun ske inden for rammerne af disse retningslinjer. Videregående ændringer skal godkendes af generalforsamlingen.

 1. Godkendelse

Nærværende overordnede retningslinjer forelægges for Jeudans ordinære generalforsamling den 9. april 2019 til godkendelse.

 1. Offentliggørelse

De til enhver tid gældende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning vil i henhold til Selskabslovens § 139, stk. 2, være tilgængelige på selskabets hjemmeside med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne.

Vedtaget af den ordinære generalforsamling den 9. april 2019

Som dirigent:

                  

Marianne Philip

 

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
22 aug - 
Jeudan opjusterer efter fremgang i kurs- og værdiregule..
15 maj - 
Jeudan: Går frem på driften - reguleringer trækker bund..
15 maj - 
Aktier/middag: Intet handelsnyt er skidt nyt for Danske..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

OECD sænker global vækstprognose for de kommende år

19-09-2019 11:20:24
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) sænker sin globale vækstprognose for de kommende år, idet organisationen nu ser yderligere risici i verdensøkonomien.OECD venter nu en global vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 2,9 pct. i år og 3,0 pct. næste år.Det er en nedrevidering fra henholdsvis 3,2 pct. og 3,4 pct. i den seneste prognose.For USA er vækstprognosen sænket til 2..

Aktier/tendens: Udsigt til rød start ovenpå FED-møde

19-09-2019 08:25:07
Der er umiddelbart udsigt til små fald fra starten af den danske aktiehandel torsdag, hvor øjne og ører kan rette sig mod Ørsted, Simcorp og Sydbank. Dermed følger markedet onsdagens tendens efter tilbagegang efter rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed).Japanske aktier ligger højere, futures på amerikanske aktier ligger op til 0,4 pct. lavere, mens DAX-futuren ligger 0,1 p..

Lars Christensens Verden - Episode 26: Sidste uges quant quake varsler nye tider på de finansielle markeder

Relaterede nyheder
18-09-2019 19:17:00
Begivenheden er af nogle blevet omtalt som et jordskælv i de globale markeder, og nej det var ikke ECB's seneste rentebeslutning eller den renteforhøjelse eller -nedsættelse, Fed annoncerer onsdag aften, dansk tid. Det er heller ikke oliepriserne, der har bevæget sig voldsomt ovenpå weekendens angreb på de saudiske olieinstallationer og Trumps Iran-tweets i kølvandet herpå, men derimod det såkaldt..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Frygt for recession når højeste niveau siden finanskrisen
2
Novo/Jyske: Godkendelse af ny diabetespille puster til kursmål
3
Aktier/tendens: Udsigt til rød start ovenpå FED-møde
4
Novo misser primært endemål i sammenligningsstudie med fransk rival
5
Onsdagens aktier: Ørsted presset ned trods milliardsalg i rødt marked

Relaterede aktiekurser

Jeudan A/S 1.100,00 0,0% Aktiekurs uændret

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
19. september 2019 16:42:17
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190829.2 - EUROWEB2 - 2019-09-19 16:42:17 - 2019-09-19 16:42:17 - 1 - Website: OKAY