27 mar: Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S
27 mar: Ændringer i direktionen i DLR Kredit
27-03-2019 09:35:07

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2019 –  27. MARTS 2019

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S

CVR-nr. 41 95 67 12

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2019

Torsdag, den 25. april 2019, kl. 17.00

i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Dagsorden:

1.       Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2.       Forelæggelse af revideret årsrapport for 2018 til godkendelse

          Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2018 godkendes.

3.       Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

          Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion i relation til den godkendte årsrapport for 2018.

4.       Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

          Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 10,80 kr. pr. aktie à nominelt 2 kr., svarende til en samlet udbyttebetaling på 550 mio. kr.

5.       Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019

          Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsen for 2019 forhøjes. Grundhonoraret vil således udgøre 380.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem (”Grundhonoraret”). Bestyrelsens formand modtager 3 gange Grundhonoraret og næstformanden modtager fortsat 1¾ gange Grundhonoraret for deres udvidede bestyrelsesopgaver og pligter.

          Bestyrelsen har etableret et Nominerings- og Vederlagsudvalg og et Revisionsudvalg. Bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af disse udvalg, modtager et yderligere årligt fast vederlag svarende til 33 % af Grundhonoraret pr. udvalg, og udvalgsformænd modtager et årligt fast vederlag svarende til 50 % af Grundhonoraret pr. formandspost for deres udvidede udvalgsopgaver og pligter.

          I tillæg til ovennævnte honorarer til bestyrelsens medlemmer betaler selskabet udlæg, herunder rejse- og transportomkostninger, der er forbundet med arbejdet i bestyrelsen, og selskabet kan tillige betale udenlandske sociale afgifter og tilsvarende afgifter indenfor EU, der opkræves af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmedlemmernes honorarer.

6.       Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

6.1     Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt 1.800.000 kr. fra nominelt 102.000.000 kr. til nominelt 100.200.000 kr. ved annullering af 900.000 styk egne aktier à nominelt 2 kr. pr. styk.

Formålet med kapitalnedsættelsen er udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Såfremt forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier nedsat med 900.000 aktier à 2 kr. Aktierne er tilbagekøbt under to af selskabets aktietilbagekøbsprogrammer, som nærmere beskrevet nedenfor:

  1. Nominelt 70.894 kr. aktier, svarende til 35.447 aktier à nominelt 2 kr., er tilbagekøbt i perioden fra 9. marts 2017 – 23. februar 2018 for i alt 11.784.355,15 kr., svarende til en gennemsnitskurs på 332,45 kr. pr. aktie (afrundet), jf. selskabsmeddelelse nr. 18/2017 af 8. marts 2017 samt selskabsmeddelelse nr. 13/2018 af 26. februar 2018, og

     

  2. Nominelt 1.729.106 kr. aktier, svarende til 864.553 aktier à nominelt 2 kr., er tilbagekøbt i perioden fra 7. marts 2018 – 25. januar 2019 for i alt 398.610.806,10 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 461,06 kr. pr. aktie (afrundet), jf. selskabsmeddelelse nr. 15/2018 af 6. marts 2018 samt selskabsmeddelelse nr. 6/2019 af 28. januar 2019.

                 

Dette indebærer, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 408.595.161,25 kr. til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, og kapitalnedsættelsen sker således til overkurs.

Som følge heraf foreslås det, at vedtægternes § 4, får følgende formulering, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

”Selskabets aktiekapital udgør kr.100.200.000, fordelt på aktier à kr. 2,00 eller multipla heraf.”

6.2     Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen forhøjes fra nominelt 10.000.000 kr. til nominelt 20.000.000 kr., hvorved bemyndigelsen svarer til næsten 20 % af selskabets nominelle aktiekapital (efter gennemførelse af den under pkt. 6.1 foreslåede kapitalnedsættelse).

Som følge heraf foreslås det, at vedtægternes § 7 får følgende formulering:

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 20.000.000 kr., jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 24. april 2024.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 20.000.000 kr., jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 24. april 2024.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 20.000.000 kr.

Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

Aktierne udstedes som navneaktier, og aktierne skal være fuldt indbetalt. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.

6.3        Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

6.4     Godkendelse af vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vederlagspolitik, herunder integrere selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i vederlagspolitikken, i overensstemmelse med udkast til den nye vederlagspolitik vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen, der også kan ses på selskabets hjemmeside, www.royalunibrew.com.

6.5     Ændring af vedtægternes § 9, stk. 2

Aktionær Carsten Larsen stiller forslag om at ændre § 9, stk. 2, således at bestemmelsen får følgende formulering (ændringen er markeret med fed):

Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Region Nordjylland (Aalborg), i Region Midtjylland, i Faxe eller i Region Hovedstaden. Bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via hjemmesiden.

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

7.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

          

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Walther Thygesen, Jais Valeur, Karsten Mattias Slotte, Lars Vestergaard, Floris van Woerkom og Christian Sagild samt nyvalg af 1) Catharina Stackelberg-Hammarén og 2) Heidi Kleinbach-Sauter. Det er bestyrelsens hensigt, at denne herefter konstituerer sig med Walther Thygesen som formand og Jais Valeur som næstformand.

Hemming Van stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter bestå af otte generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte bestyrelses­med­lem­mer.

En beskrivelse af bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv kan findes på selskabets hjemmeside www.royalunibrew.com under fanen ”Investor” og i bilag 2 til indkaldelsen.

8.       Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget har overfor bestyrelsen oplyst, at det ikke er blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen kontraktuel forpligtelse, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9.       Eventuelt

********

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Forslagene under dagsordenens pkt. 6.1, 6.2 og 6.5, skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabets aktiekapital på nominelt 102.000.000kr. er fordelt på aktier à 2 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 2 kr. giver én stemme.

Registreringsdatoen er torsdag, den 18. april 2019. Retten til at deltage og stemme, herunder ved brevstemme eller udstedelse af fuldmagt, opgøres på baggrund af notering i ejerbogen pr. denne dato samt på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget pr. denne dato med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på general­for­sam­lin­gen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest tirsdag, den 23. april 2019, kl. 12.00, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, via www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen), eller hos VP Investor Services per telefon 43 58 88 66. Tilmeldingsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor – AGM). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at den modtages af VP Investor Services A/S inden fristens udløb.

Royal Unibrew vil i lighed med sidste år sende adgangskort ud til selskabets aktionærer via e-mail. Dette forudsætter, at aktionærens e-mailadresse er registreret på selskabets InvestorPortal på www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen). Såfremt dette ikke er tilfældet, har aktionærer mulighed for at registrere deres e-mailadresse på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil aktionærer modtage et elektronisk adgangskort, som skal forevises på generalforsamlingen ved brug af eksempelvis smartphone eller tablet. Alternativt kan man medbringe et print af adgangskortet. Hvis adgangskortet ikke medbringes, kan adgang til generalforsamlingen dog opnås mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret ved adgangsregistreringen til generalforsamlingen. Har aktionæren ikke en e-mailadresse, er der også mulighed for at få sendt adgangskortet med almindelig post.

Fuldmagt

Fuldmagt kan senest tirsdag, den 23. april 2019, kl. 12.00, afgives enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode). Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor – AGM). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at den modtages af VP Investor Services A/S inden fristens udløb.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest onsdag, den 24. april 2019, kl. 12.00, enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf eller via www.royalunibrew.com (klik på Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode). Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor – AGM). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at den modtages af VP Investor Services A/S inden fristens udløb.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen mv. ved skriftlig henvendelse til selskabets investor relations kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.

Øvrige oplysninger

Følgende materiale er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.royalunibrew.com (klik på Investor – AGM):

-           Indkaldelsen med dagsordenen og de fuldstændige forslag.

-           Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

-           De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

-           De formularer, der skal anvendes i forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen og ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

-           Udkast til ny vederlagspolitik (bilag 1)

Faxe, den 27. marts 2019

På vegne af bestyrelsen

Walther Thygesen

Bestyrelsesformand

Bilag 1

Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Royal Unibrew A/S

Denne vederlagspolitik for Royal Unibrews A/S’ (”Royal Unibrew”) bestyrelse og direktion er udformet med henblik på at afspejle aktionærernes og selskabets interesser og tage højde for eventuelle specifikke forhold, herunder de opgaver og det ansvar, ledelsen varetager. Samtidig skal vederlagspolitikken medvirke til at fremme langsigtede mål for varetagelse af selskabets interesser.

1.         Generelle principper

Vederlagspolitikken beskriver principperne og rammerne for det samlede vederlag til bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken omfatter således både bestyrelsens og direktionens faste løn, pensions- og fratrædelsesordninger og andre goder samt variabelt vederlag under respekt for selskabets kort- og langsigtede mål, så selskabet sikrer, at aflønningsformen ikke leder til uforsigtighed, urimelig adfærd eller accept af risiko.

Royal Unibrews overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, jf. selskabslovens 139, er en integreret del af vederlagspolitikken.

Direktionen skal forstås som de direktører, der hos Erhvervsstyrelsen er registreret som direktører i Royal Unibrew. Andre personalegrupper falder uden for rammerne af vederlagspolitikken, men kan (og normalt vil) have bonus- eller anden incitamentsaflønning inkluderet i deres respektive ansættelsesvilkår.

2.         Bestyrelsens vederlag

Royal Unibrew tilstræber, at vederlaget til bestyrelsen svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber, ligesom der endvidere tages hensyn til kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, indsats og bestyrelsesarbejdets omfang, herunder antallet af møder.

Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag, der årligt godkendes af generalforsamlingen - senest i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten for det pågældende år. Bestyrelsen modtager således ikke variabelt eller aktiebaseret vederlag.

I forbindelse med særligt omfattende ad hoc arbejde i udvalg eller lignende kan bestyrelsen på basis af arbejdets omfang fastsætte et særligt honorar.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer honoreres på lige fod med de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmernes omkostninger til rejser, møder, ophold mv. refunderes af selskabet.

3.         Direktionens vederlag

Direktionens ansættelsesvilkår og vederlag aftales konkret mellem den enkelte direktør og bestyrelsen inden for de rammer, som er beskrevet i nærværende vederlagspolitik. Vederlaget vil normalt indeholde en kombination af følgende vederlagskomponenter:

•           Fast vederlag inklusive pension (”Bruttoløn”), jf. punkt 3.1(a),

•           Sædvanlige accessoriske goder såsom firmabil, telefon, avis mv., jf. punkt 3.1(b),

•           Ordinær bonus, jf. punkt 3.2(a),

•           Langsigtet bonus, jf. punkt 3.2(b), og

•           Ekstraordinær bonus, jf. punkt 3.2(c).

Det er bestyrelsens opfattelse, at kombinationen af og balancen mellem det faste og resultatafhængige vederlag for direktionen er med til at sikre, at Royal Unibrew kan tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de rette kompetencer, samtidig med at direktionen gennem en delvist incitamentsbaseret aflønning opnår tilskyndelse til at skabe værdiskabelse til fordel for aktionærerne.

Vederlags- og Nomineringsudvalget vurderer og fastsætter årligt direktionens vederlag og sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber.

På bestyrelsens vegne gennemfører og aftaler Vederlags- og Nomineringsudvalget sædvanlige reguleringer af direktionens vederlags- og ansættelsesvilkår, herunder honorarer, sædvanlige bonusaftaler samt personalegoder, bilordninger og fratrædelsesaftaler. Indgåelse af nye aftaler og fastsættelse eller regulering af aktiebaserede incitamentsordninger forhandles af udvalget og indstilles til den samlede bestyrelses godkendelse eller besluttes af udvalget i henhold til konkret bemyndigelse fra den samlede bestyrelse.

3.1        Fast vederlag

a.         Bruttoløn

Hensigten med det årlige faste vederlag inklusive pension, dvs. Bruttolønnen er i det væsentligste at tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de fornødne professionelle og personlige kompetencer.

b.         Sædvanlige accessoriske goder

Direktionen har udover Bruttolønnen en række sædvanlige, arbejdsrelaterede goder til rådighed, herunder firmabil, telefon, avis m.m. ligesom direktionen er omfattet af Royal Unibrews sædvanlige forsikringsordninger, såsom ulykke- og livsforsikring.

3.2        Variabelt vederlag (bonus)

En bonus eller bonusordning kan have en løbetid på ét eller flere år og kan være afhængig af, at en eller flere bestemte begivenheder indtræffer vedrørende Royal Unibrew. Der kan også være tale om fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus eller lignende. Hvorvidt, der sker udbetaling eller tildeling af bonus, vil afhænge af, om de betingelser og mål, der er defineret i aftalen, er opnået helt eller delvist. Dette kan dreje sig om personlige mål knyttet til den pågældende direktørs egen præstation, Royal Unibrews resultater, resultater i en eller flere af Royal Unibrews forretningsenheder eller en relevant begivenheds indtræden.

a.         Ordinær bonus (kortsigtet)

Det enkelte medlem af direktionen kan tillægges en årlig ordinær kontant bonus, der maksimalt kan udgøre 60 % af den pågældendes Bruttoløn. Niveauet for bonus fastsættes af bestyrelsen.

Den ordinære kontante bonus har til hensigt at sikre opfyldelsen af selskabets kortsigtede mål. Til- delingen af bonus og størrelsen heraf vil derfor afhænge af opfyldelsen af de mål, som aftales for ét år ad gangen. Disse mål vil primært relatere sig til opnåelse af selskabets budgetterede mål og resultater eller opnåelse af økonomiske nøgletal eller andre målbare personlige resultater af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter.

b.         Langsigtet bonus (kontant eller betingede aktier)

Det enkelte medlem af direktionen kan tillægges en langsigtet kontant bonus, der optjenes over en flerårig periode, typisk for en 3-årig periode. For en sådan flerårig periode kan den samlede kontante bonus maksimalt andrage 2 gange den pågældendes årlige Bruttoløn.

Det enkelte medlem af direktionen kan i stedet for – eller i supplement til - en langsigtet kontant bo- nus, jf. ovenfor, tillægges en langsigtet bonus i form af betingede aktier, der optjenes over en tilsvarende flerårig periode, typisk for en 3-årig periode. Der kan for en sådan flerårig periode maksimalt tildeles betingede aktier med en værdi, der på tildelingstidspunktet af bonusaftalen svarer til 2/3 af den årlige Bruttoløn per år. Aktiernes værdi opgøres til børskursen på tildelingstidspunktet.

Langsigtet kontant bonus og værdien på tildelingstidspunktet af betingede aktier kan for den på- gældende flerårige års periode tilsammen ikke overstige 2/3 af den pågældendes årlige Bruttoløn per år.

Den langsigtede bonus har til hensigt at sikre opfyldelsen af selskabets langsigtede mål. Tildelingen af denne bonus og størrelsen heraf vil derfor afhænge af opfyldelsen af selskabets målsætninger.

c.         Ekstraordinær bonus

Ud over den ovennævnte ordinære kortsigtede - eller langsigtede bonus kan bestyrelsen - hvis den skønner det hensigtsmæssigt for at opfylde målene om at tiltrække og fastholde nøglepersoner samt for konkret at tilskynde til værdiskabelse for aktionærerne – helt ekstraordinært tildele de enkelte direktionsmedlemmer en supplerende diskretionær bonus, herunder f.eks. i form af fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus, betingede aktier eller bonus for en særlig indsats. En ekstraordinær bonus kan således bestå af kontant- eller aktiebaseret vederlag eller en kombination heraf. En ekstraordinær bonus kan maksimalt udgøre 1 gang den pågældendes Bruttoløn.

3.3        Øvrige vilkår

a.         Claw-back

Såfremt det efter tildelingen af bonus til direktionen, jf. punkt 3.2, konstateres, at den er udbetalt fejlagtigt, kan selskabet i helt særlige tilfælde kræve hel eller delvis tilbagebetaling af denne.

b.         Opsigelsesvarsler/fratrædelsesgodtgørelse

Royal Unibrew A/S kan opsige ansættelsesforholdet med op til 12 måneders varsel. Et direktionsmedlem kan opsige ansættelsesforholdet med Royal Unibrew A/S med 6 måneders varsel. Der kan indgås aftale om fratrædelsesgodtgørelse. I så fald vil den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden, inkl. fratrædelsesgodtgørelse, ikke kunne overstige 2 års vederlag, inkl. alle vederlagskomponenter.

I tilfælde af en hel eller delvis overtagelse af Royal Unibrew A/S modtager direktionen ikke kompensation herfor. Dog kan bestyrelsen give et direktionsmedlem ret til at betragte sig som afskediget i en sådan situation.

c.         Pension

De enkelte medlemmer af direktionen kan omfattes af pensionsordninger. Efter indstilling fra Vederlags- og Nomineringsudvalget tager bestyrelsen stilling til dette ved indgåelse af kontrakt med direktionen i forbindelse med den årlige vurdering af vederlaget til de enkelte medlemmer af direktionen.

d.         Dækning af udgifter

Udgifter i forbindelse med rejser, møder, uddannelse m.v. refunderes efter regning.

4.         Godkendelse og offentliggørelse

Vederlagspolitikken er behandlet og godkendt på Royal Unibrews ordinære generalforsamling den 25. april 2019.

Vederlagspolitikken findes på Royal Unibrews hjemmeside www.royalunibrew.com.

Bilag 2

Bestyrelseskandidater – Profiler og oversigt over deres ledelseshverv i andre danske og udenlandske virksomheder:

Walther Thygesen

Født 1950. Dansk. Bestyrelsesmedlem siden 2010, formand for bestyrelsen siden januar 2018. Siden 2014 professionelt bestyrelsesmedlem i en række virksomheder.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Walther Thygesen på grund af hans særlige ekspertise inden for generel ledelse med erfaringer fra både Danmark og udlandet samt ekspertise inden for salg og markedsføring, især på business to business markedet.

Walther Thygesen er formand af bestyrelsen for Sonion Holding A/S, Sonion InvestCo A/S, DROT ApS, Marsk ApS og Kartago Development ApS og be­sty­rel­ses­medlem for German High Street Properties A/S og K/S Køge. Herudover indgår Walter Thygesen i direktionen i Ejendomsselskabet af 18/5 1985 ApS, Komplementarselskabet Køge ApS og Kartago Property ApS.

Walther Thygesen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for god Sel­skabs­­le­delse.

Walther Thygesen er formand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Jais Valeur

Født 1962. Dansk. Bestyrelsesmedlem siden 2013, næstformand for bestyrelsen siden januar 2018. Siden 2015 Group CEO i Danish Crown.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jais Valeur på grund af hans særlige ekspertise inden for generel ledelse af internationale virksomheder inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Jais Valeur er adm. direktør i Leverandørselskabet Danish Crown amba og har ledelseshverv i fem af Danish Crown A/S helejede datterselskaber. Herudover er Jais Valeur medlem af bestyrelsen for Foss A/S.

Jais Valeur indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for god Selskabs­le­del­se.

Jais Valeur er næstformand for nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Karsten Mattias Slotte

Født 1953. Finsk. Bestyrelsesmedlem siden 2013. Siden 2013 professionelt bestyrelsesmedlem i en række virk­som­heder, primært i Finland og Sverige.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Karsten Mattias Slotte på grund af hans særlige ekspertise inden for generel ledelse, her­under af internationale virksomheder inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Karsten Mattias Slotte er medlem af bestyrelsen for Ratos AB (publ.), Sverige, Scandi Standard AB (publ), Sverige, Conficap Oy, Finland, Antti Alström Perilliset Oy, Finland, og Finsk-Svenska Handelskammaren.

Karsten Mattias Slotte indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Lars Vestergaard

Født 1974. Dansk. Bestyrelsesmedlem siden 2018. Siden 2014 Group EVP og CFO i FLSmidth & Co. A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Vestergaard på grund af hans særlige ekspertise inden for IT, M&A samt finansielle forhold og risikostyring i internationale virksomheder, herunder hans erfaringer inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Lars Vestergaard er medlem af direktionen i FLSMIDTH & Co. A/S og har ledelseshverv i syv af FLSMIDTH & Co. A/S helejede datterselskaber.

Lars Vestergaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for god Sel­skabs­ledelse.

Lars Vestergaard er formand for revisionsudvalget.

Floris van Woerkom

Født 1963. Hollandsk. Bestyrelsesmedlem siden 2018. Selvstændig konsulent siden 2013.    

Bestyrelsen foreslår genvalg af Floris van Woerkom på grund af hans brede internationale erfaringer, herunder erfaringer inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods, samt hans særlige ekspertise inden for finansielle forhold, strategi og drift af internationale virksomheder.

Floris van Woekom indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for god Sel­skabsledelse.

Christian Sagild

Født 1959. Dansk. Bestyrelsesmedlem siden 2018. Christian Sagild er professionelt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Sagild på grund af hans særlige ekspertise inden for generel ledelse af et børsnoteret selskab, herunder en dybtgående indsigt i finansielle forhold og risikostyring.

Christian Sagild er formand for bestyrelsen af Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar Global A/S, medlem af bestyrelsen for Ambu A/S, Danske Bank A/S og Blue Ocean Robotics ApS samt medlem af direktionen i Sagild ApS. Herudover har Christian Sagild ledelseshverv i et helejet datterselskab til hhv. Nordic Solar Energy A/S, Nordic Solar Global A/S og Blue Ocean Robotics Holding ApS.

Christian Sagild indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for god Sel­skabsledelse.

Christian Sagild er næstformand for revisionsudvalget.

Nyvalg af Catharina Stackelberg-Hammarén

Født 1972. Finsk. Catharina Stackelberg-Hammarén er medstifter og CEO af Marketing Clinic siden 2004.

I perioden fra 1996-2004 var Catharina Stacelberg-Hammarén ansat i The Coca-Cola Company i flere ledende stillinger i såvel Norden som Baltikum.

Bestyrelsen foreslår valg af Catharina Stackelberg-Hammarén på grund af hendes særlige ekspertise med generel marketing inden for føde- og drikkevareindustrien for FMCG (Fast Moving Consumer Goods) på de nordiske markeder.

Catharina Stackelberg-Hammarén er næstformand for bestyrelsen af Alma Media, Finland, og medlem af bestyrelsen for Marimekko, Finland og Aktia Bank, Finland og Marketing Clinic Denmark A/S. 

Catharina Stackelberg-Hammarén indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1. i Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Nyvalg af Heidi Kleinbach-Sauter

Født 1957. Tysk. Heidi Kleinbach-Sauter er professionelt bestyrelsesmedlem.

Heidi Kleinbach-Sauter har mere end 25 års international erfaring med R&D, kvalitetsstyring og innovation inden for føde- og drikkevareindustrien og var indtil 2017 SVP R&D hos PepsiCo.

Forud for sin ansættelse hos PepsiCo har Heidi Kleinbach-Sauter haft ledende stillinger hos Frieslandcampina, Unternehmensgruppe Theo Müller, Sara Lee Corporation og Altria Group.

Bestyrelsen foreslår valg af Heidi Kleinbach-Sauter på grund af hendes brede internationale erfaring inden for ledelse og særlige ekspertise inden for føde- og drikkevareindustrien.

Heidi Kleinbach-Sauter er medlem af bestyrelsen for Chr. Hansen Holding A/S og Northern Seed Montana, USA.

Heidi Kleinbach-Sauter indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem i henhold til pkt. 3.2.1 i Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Ovennævnte oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv findes tillige på www.royalunibrew.com under ”Investor”.

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil

Relateret indhold
01 maj - 
Onsdagens aktier: Ørsted bedst ud af regnskabsstorm i g..
01 maj - 
Aktier/middag: Ørsted slipper bedst fra regnskabsstorm ..
26 apr - 
Fredagens aktier: Tunge Novo hjalp C25 højere end reste..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Lars Christensens Verden - Episode 23: Sådan bruger danskerne deres penge

26-06-2019 12:10:56
I denne episode af “Lars Christensens Verden” får du svar på, om der er forskel på kvinders og mænds investeringsadfærd, hvorfor unge mænd bruger så mange penge på gambling, og hvorfor kvinder burde investere mere i aktier.Ugens gæst, privatøkonom og senioranalytiker Louise Aggerstrøm Hansen, Danske Bank, deler sine mange indsigter i de private husholdningers økonomiske adfærd, forbrugsmønstre og ..

Investeringsfirma øger shortpositioner i danske banker

26-06-2019 15:22:53
Investeringsselskabet Merian Global Investors UK har øget sit sats på kursfald i Sydbank og Jyske Bank.Det fremgår af meddelelser fra Finanstilsynet onsdag.Merian Global Investors holder nu 0,60 pct. af aktiekapitalen i Sydbank mod en tidligere shortposition på 0,51 pct. På samme tid har investeringsselskabet øget sin shortposition i Jyske Bank til 0,71 pct. af den samlede aktiekapital fra en posi..

Novo-konkurrent vil have højdosisudgave af Trulicity på markedet

26-06-2019 13:10:48
Det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly, der er en af danske Novo Nordisks store konkurrenter, har haft succes i et nyt studie med sin ugentlige GLP-1-analogen Trulicity i højdosisudgaver på 3 og 4,5 milligram.Midlet er i forvejen på markedet i en dosis på 1,5 milligram og konkurrerer med Novo Nordisks midler Victoza og Ozempic.I et studie når højdosisudgaverne af Trulicity til behandling af pa..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Danske Bank-direktør rykker til Nordea
2
SEB løfter sin anbefaling på Novo Nordisk
3
Aktier/Saxo Bank: Novo Nordisk har været en af eliteindeksets vindere
4
ABG om Ambu: Topchefs køb af aktier sender et godt signal til markedet
5
Aktier/tendens: Bankerne skal forsøge at rette sig i svagt marked

Relaterede aktiekurser

Royal Unibrew A/S 475,40 -0,5% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
27. juni 2019 08:09:08
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB3 - 2019-06-27 08:09:08 - 2019-06-27 08:09:08 - 1 - Website: OKAY