26 apr: DSV, 743 - STORAKTIONÆRMEDDELELSE – DSV A/S
26 apr: Aktietilbagekøbsprogram i SP Group A/S
26-04-2019 15:14:10

Admiral Capital A/S - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i

Admiral Capital A/S

(CVR-nr. 29 24 64 91)

Mandag den 20. maj 2019 kl. 11.00

på adressen

Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø


Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (”Selskabet”).

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i henhold til selskabslovens § 89, stk. 3, idet bestyrelsen har modtaget anmodning fra en aktionær, CL Denmark ApS, CVR-nr. 38 33 07 80, som ejer over 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet, om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet med nedenstående dagsorden.

Dagsorden:

1)    Ændring af selskabets navn.

2)    Valg af nye medlemmer til bestyrelsen.

3)    Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets B-aktiekapital ved udstedelse af nye B-aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

-------ooOoo--------

Emnerne på dagsordenen, herunder de fuldstændige forslag

Pkt. 1: Ændring af selskabets navn

CL Denmark ApS har stillet forslag om, at selskabets navn ændres til Bostad A/S og at anvende selskabets nuværende navn, Admiral Capital A/S, som binavn. Selskabets nuværende binavn, Re-Cap A/S vil blive slettet.

Vedtægternes pkt. 1.1 vil herefter få følgende ordlyd:

“Selskabets navn er Bostad A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Admiral Capital A/S.”

Pkt. 2: Valg af medlemmer til bestyrelsen

CL Denmark ApS har stillet forslag om, at Maqbool Mohamed, William Kanta og Jacob Smergel-Krog vælges som medlem af bestyrelsen i stedet for Henrik Frisch, Knut Pousette, Mikael Ulf Robert Nicander, Søren Eriksen og Michael Brag.

Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de nominerede kandidaters kvalifikationer og titler, herunder oplysninger om kandidaternes øvrige ledelseshverv i danske og udenlandske selskaber. Dette bilag findes ligeledes på selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk.

I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.1, skal bestyrelsen bestå af 3-5 medlemmer. Såfremt forslaget vedtages af generalforsamlingen, vil selskabets nye bestyrelse bestå af følgende medlemmer: Maqbool Mohamed, William Kanta og Jacob Smergel-Krog.

Pkt. 3: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje B-aktiekapitalen ved udstedelse af nye B-aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer

CL Denmark ApS har stillet forslag om, at følgende bemyndigelse indsættes som et nyt pkt. 4.5 i selskabets vedtægter:

“Bestyrelsen er i perioden frem til den 30. juni 2023 bemyndiget til at forhøje selskabets B-aktiekapital, uden fortegningsret for de eksisterende A-aktionærer eller B-aktionærer, ad en eller flere omgange med et samlet nominelt beløb på indtil DKK 100.000.000 ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Tegningskursen for de nye B-aktier skal svare til eller være højere end markedskursen.” 

Forslaget i denne dagsordens pkt. 3 vil være underlagt pkt. 4.6 i selskabets vedtægter, der vil blive ændret til at være pkt. 4.7, som er indsat nedenfor. Pkt. 4.5 ændres tilsvarende til pkt. 4.6.

Punkt 4.7 får herefter følgende ordlyd: Nye B-aktier udstedt i henhold til pkt. 4.1, 4.2 eller 4.5 skal udstedes som navneaktier og indføres i selskabets ejerbog, og de skal endvidere være omsætningspapirer og skal i enhver henseende have de samme rettigheder som de eksisterende B-aktier. De nye B-aktier har ret til udbytte fra det tidspunkt, som bestyrelsen måtte beslutte, dog senest 12 måneder efter registreringen af kapitalforhøjelsen.

***

Aktiekapital og stemmer

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 131.466.144, fordelt på aktier á DKK 1. A-aktiekapitalen udgør DKK 4.000.000, og B-aktiekapitalen udgør DKK 127.466.144. Hver A-aktie à DKK 1 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hver B-aktie à DKK 1 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af de under pkt. 1 og pkt. 3 stillede forslag kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital.

Forslaget under pkt. 2 vedtages på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, jf. pkt. 9.2 i selskabets vedtægter.

Selskabets værdipapircentral er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Lottenborgsvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, Danmark.

Adgangskort

Aktionærer, som er berettiget til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, og som ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal bestille adgangskort senest torsdag den 16. maj 2019, kl. 23.59, jf. pkt. 8.3 i selskabets vedtægter.

Adgangskort kan bestilles på følgende måde:

 • Elektronisk på selskabets aktionærportal på www.admiralcapital.dk under “Investor Relations”. Aktionæren kan logge på aktionærportalen enten med NemID eller med brugernavn og adgangskort fremsendes herefter elektronisk til den e-mailadresse, der angives i portalen ved tilmelding.
 • Ved at kontakte Computershare A/S pr. e-mail til gf@computershare.dk med angivelse af oplysninger om aktionærens navn, adresse og VP-kontonummer.

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Registreringsdato

Aktionærens ret til at møde og stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er mandag den 13. maj 2019, kl. 23.59, jf. pkt. 8.2, jf. pkt. 8.4, i selskabets vedtægter.

Den enkelte aktionærs besiddelse af aktier på registreringsdatoen opgøres på baggrund af stedfundne noteringer af aktier for den pågældende aktionær i selskabets ejerbog samt meddelelser om aktieerhvervelser modtaget af selskabet, der endnu ikke er indført i selskabets ejerbog, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærerne kan deltage i generalforsamlingen:

 • Ved fuldmægtig. Adgangskortet fremsendes til den pågældende fuldmægtig og skal medbringes til generalforsamlingen.
 • Ved fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.
 • Ved afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan aktionæren ønsker at afgive sine stemmer på generalforsamlingen.
 • Ved brevstemme.

Fuldmagts- og stemmeblanketten kan rekvireres elektronisk på www.admiralcapital.dk via selskabets aktionærportal under “Investor Relations” ved at logge på med enten NemID eller brugernavn og adgangskode eller ved at udfylde og indsende fuldmagts-/stemmeblanketten.

Fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 16. maj 2019, kl. 23.59, enten med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgsvej 26, 1, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark eller pr. e-mail til gf@computershare.dk. Er aktionærens fuldmægtig en navngiven tredjemand og har aktionæren ikke selv anmodet om adgangskort, skal fuldmægtigen anmode om adgangskort senest torsdag den 16. maj 2019, kl. 23.59.

Brevstemmer skal være modtaget af Computershare A/S senest søndag den 19. maj 2019 og kan indsendes på følgende måder:

 • Elektronisk på selskabets aktionærportal på www.admiralcapital.dk under “Investor Relations”.
 • Ved fremsendelse af udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket (som kan downloades på selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk) med almindelig post til Computershare A/S, Lottenborgsvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, Denmark.
 • Ved fremsendelse pr. e-mail af scan af blanketten til gf@computershare.dk

Brevstemmer som er modtaget af selskabet kan ikke tilbagekaldes.

Yderligere information på hjemmesiden

Frem til og med generalforsamlingens afholdelse er følgende materiale vedrørende generalforsamlingen tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk:

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med dagsorden og de fuldstændige forslag.
 • Bilag til indkaldelsen, herunder CV for kandidater til bestyrelsen.
 • Det samlede antal aktier og stemmerettigheder for hver aktieklasse på tidspunktet for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.
 • Andre dokumenter til brug på den ekstraordinære generalforsamling, herunder fuldmagts-/brevstemmeblanket, registreringsblanket og de reviderede vedtægter.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne er berettiget til at stille spørgsmål til bestyrelsen og direktionen om dagsordenen og dokumenterne vedrørende generalforsamlingen. Spørgsmål skal fremsendes med almindelig post til Admiral Capital A/S, Havnegade 4, 8000 Aarhus C, eller pr. e-mail til info@admiralcapital.dk senest søndag den 12. maj, kl. 23.59.

Aarhus, den 26. april 2019

På bestyrelsens vegne

Henrik Frisch

Bestyrelsesformand

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til Selskabets administrerende direktør Poul Steffensen på telefon +45 21 21 46 67.

Vedhæftede filer

Primary Logo

Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
17 sep
CHEMM
Mullen jeg tror du hænger meget fast i hvordan markedet så ud for ½ år tilbage. Vi har i mellemtiden..
37
18 sep
DANSKE
Her er lidt om de Berlingske løgnhistorier o Danske Bank - for det tilfælde I har lyst til at anlægg..
28
17 sep
 
Kære EI,   Jeg har stor forståelse for at i skal tjene penge, for at kunne ove ville udbyde de ydels..
23
13 sep
SAS-DKK
Tænk hvis det var en kvinde eller etnisk minoritet der var blevet mobbet og truet så var de skinhell..
18
18 sep
DANSKE
Hvor er dog dejligt at der er en journalist der går lidt dybere og ser hvad journalistik kan bruges ..
16
16 sep
 
Jeg har skrevet til Nordnet at de bør beholde det gamle nordnet da jeg synes at det nye er noget bra..
16
16 sep
 
Det nye system er dybt uheldigt, både ifht. overblik - men også ifht. lay-out.    Nordnet kunne gøre..
13
19 sep
DANSKE
ref 417838   Det er jo bare endnu en ubegavet journalist fra Berlingeren, der ikke ved en dyt om, Ja..
12
16 sep
VELO
Velkommen til ugens faste tråd om Veloxis & Envarsus 😊   Det har været endnu en stille uge for Velo..
12
13 sep
BAVA
Årsagen er følgende: Indenfor 17 dage er Kopper 99% sikker godkendt samt de får et bevis til ca 100 ..
12

OECD sænker global vækstprognose for de kommende år

19-09-2019 11:20:24
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) sænker sin globale vækstprognose for de kommende år, idet organisationen nu ser yderligere risici i verdensøkonomien.OECD venter nu en global vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 2,9 pct. i år og 3,0 pct. næste år.Det er en nedrevidering fra henholdsvis 3,2 pct. og 3,4 pct. i den seneste prognose.For USA er vækstprognosen sænket til 2..

Aktier/tendens: Udsigt til rød start ovenpå FED-møde

19-09-2019 08:25:07
Der er umiddelbart udsigt til små fald fra starten af den danske aktiehandel torsdag, hvor øjne og ører kan rette sig mod Ørsted, Simcorp og Sydbank. Dermed følger markedet onsdagens tendens efter tilbagegang efter rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed).Japanske aktier ligger højere, futures på amerikanske aktier ligger op til 0,4 pct. lavere, mens DAX-futuren ligger 0,1 p..

Lars Christensens Verden - Episode 26: Sidste uges quant quake varsler nye tider på de finansielle markeder

Relaterede nyheder
18-09-2019 19:17:00
Begivenheden er af nogle blevet omtalt som et jordskælv i de globale markeder, og nej det var ikke ECB's seneste rentebeslutning eller den renteforhøjelse eller -nedsættelse, Fed annoncerer onsdag aften, dansk tid. Det er heller ikke oliepriserne, der har bevæget sig voldsomt ovenpå weekendens angreb på de saudiske olieinstallationer og Trumps Iran-tweets i kølvandet herpå, men derimod det såkaldt..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge
1
Aktier/tendens: Novo Nordisk får markedet til at holde vejret
2
Novo står foran stor eksamen - kan åbne dør til 200 milliarder - GENT
3
Novo misser primært endemål i sammenligningsstudie med fransk rival
4
Ørsted vælger kæmpe GE-mølle: "Overraskende det sker så hurtigt"
5
Vestas/JPMorgan: Skærer 40 kr. af kursmålet til 445 kr.

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. september 2019 10:12:24
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190829.2 - EUROWEB7 - 2019-09-20 10:12:24 - 2019-09-20 10:12:24 - 1 - Website: OKAY