15 maj: Nasdaq offentliggør global ESG Rapporteringsguide for selskaber
15 maj: Jeudan A/S - Finanskalender for 2020
15-05-2019 13:26:52

Jeudan A/S - Delårsrapport for 1. kvartal 2019

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019

 • Omsætning på DKK 374 mio. i første kvartal 2019 (Q1 2018: DKK 386 mio.) og uændret bruttoresultat på DKK 227 mio.

   

 • Driftsresultat (EBIT) på DKK 196 mio., svarende til niveauet sidste år

   

 • Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 164 mio. (Q1 2018: DKK 155 mio.)

   

 • Faldende renteniveau medfører negativ kursregulering af finansielle gældsforpligtelser med DKK 447 mio.

   

 • Nettoresultat på DKK -221 mio. som følge af den negative kursregulering af gælden

   

 • Det lave renteniveau er anvendt til omlægning af renteaftaler for DKK 10 mia. til lavere rente og dermed forøget driftsindtjening fremadrettet, ligesom rentedækningen med en fortsat varighed på ca. 10 år er forøget til 85 % af de finansielle gældsforpligtelser

   

 • Ejendomsinvesteringer for DKK 206 mio. Der føres løbende drøftelser om udvidelse af ejendomsporteføljen med en forventning om yderligere investeringer i 2019

   

 • For hele 2019 fastholdes de i april 2019 opjusterede forventninger til et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 680-720 mio. (2018: DKK 655 mio.) på baggrund af en omsætning på niveau med 2018

”Vi aflægger i dag et regnskab for første kvartal med et tilfredsstillende primært resultat. Toplinjen falder marginalt da vi i 2018 og starten af 2019 har solgt ejendomme med en omsætning på ca. DKK 30 mio. Trods dette forlænger vi en støt fremgang i EBVAT, og det underbygger samtidig vores forventninger om en fortsat positiv udvikling med en vækst i EBVAT fra DKK 655 mio. til det i april opjusterede niveau på DKK 680-720 mio. for 2019.” siger adm. direktør Per W. Hallgren.

Per W. Hallgren udtaler videre, ”at trods et rentefald i første kvartal på ca. 0,5 %-point og dermed negative kursreguleringer af gælden på DKK 447 mio. ser vi positivt på nettoresultatet for 2019. Ved en mindre rentestigning i resten af 2019, ved positive værdireguleringer af ejendommene som følge af fortsat lavt renteniveau og høj efterspørgsel samt væksten i EBVAT har vi positive forventninger til nettoresultatet for 2019”.

Per W. Hallgren slutter: ”Vi har i april udnyttet det lave renteniveau til at omlægge renteaftaler for DKK 10 mia. til et lavere renteniveau, ligesom vi har øget rentedækningen til 85 % med mulighed for at gå op til 90 % af den samlede realkreditfinansiering. Denne robusthed i vores finansiering med en lav fast rente i ca. 10 år på 85 % af vores realkreditfinansiering vil medføre en positiv kursregulering før skat på ca. DKK 1,1 mia. ved en eventuel rentestigning på 1 %-point”.

Yderligere oplysninger:

Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K

DKK mio.  1. kvt.

2019

1.  kvt.

2018

2018

 

     

Resultatopgørelse

     
Nettoomsætning  374386

1.583

Bruttoresultat  227228

954

Resultat før finansielle poster (EBIT)  196198

834

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT)

  

164

155

655

Kurs- og værdireguleringer  -44715

111

Resultat før skat  -283170

766

Resultat  -221132

597

     

 

     

 

Balance (ultimo)

    

 

Investeringsejendomme m.m.  23.75123.568

24.027

Samlede aktiver  24.04623.798

24.263

Egenkapital  6.4876.376

6.707

Forpligtelser  17.55917.422

17.556

     

 

     

 

Pengestrømme

    

 

Driftsaktiviteter  112135

590

Investeringsaktiviteter  261-200

-536

Finansieringsaktiviteter  -72-17

-346

Pengestrømme i alt  301-82

-292

     

 

 

      

Regnskabsrelaterede nøgletal

      
EBVAT/gns. egenkapital*%  2,52,5

10,2

Forrentning af egenkapital (ROE)*%  -3,32,1

9,3

Egenkapitalandel, ultimo%  27,026,8

27,6

Rentedækningx  6,14,6

4,6

      

 

Aktierelaterede nøgletal

     

 

Aktiepris, ultimo (P)DKK  960896

946

Indre værdi, ultimo (BV)DKK  585575

605

Kurs/indre værdi (P/BV)X  1,641,56

1,56

EBIT pr. aktie (EBITPS)*DKK  17,617,8

75,2

EBVAT pr. aktie (EBVATPS)*DKK  14,814,0

59,1

Resultat pr. aktie (EPS)*DKK  -19,911,9

53,8

Pengestrømme pr. aktie (CFPS)*DKK  10,112,2

53,2

Antal aktier, ultimo1.000  11.08611.086

11.086

Markedsværdi, ultimoDKK mio.  10.6439.933

10.488

       
* Ikke omregnet til årsbasis      

LEDELSESBERETNING

Jeudan-Koncernens omsætning i første kvartal 2019 udgjorde DKK 374 mio. mod DKK 386 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen dækker over en vækst i ejendomsomsætningen og et fald i omsætningen fra Service.

Resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde i første kvartal 2019 DKK 196 mio. mod DKK 198 mio. for samme periode sidste år. 

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde i første kvartal 2019 DKK 164 mio. mod DKK 155 mio. for samme periode sidste år.

Resultaterne følger forventningerne, og bestyrelsen betragter dem som tilfredsstillende.

Et faldende renteniveau i første kvartal 2019 medfører en negativ kursregulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 447 mio. mod en positiv regulering for samme periode sidste år på DKK 16 mio. Jeudan har i forlængelse heraf udnyttet det lave renteniveau til at omlægge renteaftaler for DKK 10 mia. til lavere rente, ligesom Jeudan har øget rentedækningen til 85 %.

Udviklingen i første kvartal viser også robustheden i Jeudans forretningsmodel. Jeudan forventer således fortsat et pænt resultat i 2019, trods en halvering af den 10-årige rente. Forretningsmodellen er også kendetegnet ved at en kommende rentestigning vil føre til betydelige positive kursreguleringer og kun i beskedent omfang påvirke de løbende rentebetalinger.

Investeringsmarked

Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme med stabilt cash flow i det indre København er fortsat høj, hvor det aktuelle udbud er lavere end efterspørgslen. Dette kombineret med et stort likviditetsoverskud i markedet og et lavt renteniveau fastholder priserne på et relativt højt niveau. Omsætningen af gode kvalitetsejendomme i det centrale København har i andet halvår 2018 og starten af 2019 været beskeden og der spores tegn på en udvidelse af spændet mellem sælgers og købers prisforventninger. Der har i første kvartal 2019 været en nedgang i transaktionsvolumen på 40 % sammenlignet med samme periode sidste år. Denne nedgang er primært drevet af en stor nedgang i transaktionsvolumen for boligejendomme.

Trods en forventning om en mere afdæmpet udvikling i lejeniveauer vurderes kontorejendomme som en mere stabil investering end andre segmenter, da aktuelt høje udlejningsprocenter medfører et stabilt cash-flow. Kommende nybyggerier kombineret med en beskeden udvikling i behovet for nye arbejdspladser kan dog påvirke markedets samlede udlejningsprocenter de kommende år. Jeudan vurderer dog fortsat risikoen forbundet med investering i kontorejendomme som moderat i forhold til de aktuelle afkastkrav.

Detailejendomme påvirkes i nogen grad af udviklingen i nethandel. Konsekvenserne vil influere på efterspørgslen og hvilke butikstyper der i fremtiden efterspørges. Nethandlen forventes at disrupte detailbranchen i stigende grad, hvorfor lønsomheden i detailbutikker generelt forventes at aftage. Risikoen ved investering i detailejendomme anses derfor som stigende, hvilket forventeligt vil afføde højere afkastkrav og dermed afmatning i priserne for detailejendomme.

Investering i boligejendomme påvirkes blandt andet af befolkningstilvækst og flyttemønstre. Nettotilflytningen til København fra andre kommuner har de seneste 3-4 år været lav, hvorfor den positive befolkningstilvækst i København relaterer sig til fødselsoverskud samt nettoindvandring fra udlandet. Mange studerende (også fra udlandet) flytter til København, og der ses en tendens til at en del flytter igen omkring 30 års-alderen. En fortsat høj byggeaktivitet, blandt andet drevet af udsigterne til befolkningstilvæksten, kan skabe en stigende risiko på markedet for boligejendomme, hvis den konstaterede, begyndende tomgang i visse områder vokser. Dette kan forstærkes, hvis befolkningstilvækst i København ikke følger forventningerne. Afkastniveauet for nye boligejendomme i dele af København afspejler ikke den underliggende risikoprofil efter Jeudans vurdering.

Køb/salg

Jeudan har i første kvartal 2019 indgået aftale om køb af parkeringsanlægget Christiansbro Parkering, København K samt ejendommen Rygaards Allé 131 på Østerbro (Den internationale Skole) for samlet DKK 206 mio., svarende til et gennemsnitligt afkast på ca. 5 % p.a. Ejendommene overtages i løbet af andet kvartal 2019.

Jeudan har i første kvartal 2019 indgået aftale om salg af grunden Herstedøstervej 15, Glostrup, ligesom salget af Amager Boulevard 115 er blevet endeligt effektueret ved et salg af datterselskabet Jeudan XI ApS. Samlede salgssummer andrager DKK 338 mio.

Jeudan har en betydelig opkøbskapacitet og fører løbende drøftelser om potentielle ejendomsinvesteringer, ligesom Jeudan løbende vurderer eventuelle frasalg af Jeudans ejendomme udenfor Københavnsområdet.

Udlejning

Starten af 2019 har som i 2018 budt på en pæn interesse for Jeudans ledige lejemål. Jeudans høje udlejningsprocent i København har dog også medført, at det i perioder er vanskeligt at opfylde eksisterende kunders ændrede lokalebehov og potentielle kunders efterspørgsel.En manglende opfyldelse af eksisterende kunders ændrede lokalebehov kombineret med statens udflytningsprojekter vil i 2019 føre til en lavere udlejningsprocent. Dette vil dog medføre, at Jeudan kan få mulighed for at opfylde flere eksisterende og potentielle kunders lokalebehov og ønsker om at blive kunde i Jeudan. Herudover kan det medføre en positiv justering af lejeniveauet.

Udenfor København er der fortsat en positiv udvikling i interessen for ledige lejemål i visse områder. Udviklingen har dog som ventet ikke helt samme styrke som i København.

Efterspørgslen efter boliglejemål i København er fortsat høj, hvilket medfører en fortsat høj aktivitet med opførelse af et betydeligt antal boligejendomme. Lejeniveauet har gennem flere år haft en pæn stigningstakt. Det er Jeudans opfattelse, at markedet for større boliglejemål er ved at være mættet, og Jeudan ser en reel risiko for stigende tomgang og/eller en reduktion i lejeniveauet i markedet. I visse områder i København kan der allerede nu konstateres en svagere udlejning og en begyndende tomgang i nyopførte boligejendomme, hvor der i enkelte områder i 2018 er set tomgang på op imod 14 %. Endvidere kan Jeudan konstatere, at der i visse områder i markedet opereres med lejefrihed i op mod 3 måneder ved leje af en bolig, hvilket ikke er set tidligere.

Jeudan har i første kvartal 2019 indgået og genforhandlet lejekontrakter med en årlig leje på DKK 33 mio. mod DKK 36 mio. for samme periode sidste år.

Opsigelser i første kvartal 2019 svarede til en årsleje på DKK 24 mio. mod DKK 26 mio. for samme periode i 2018.

Jeudans udlejningsprocent i København, hvor mere end 91 % af Jeudans ejendomsportefølje er beliggende, udgjorde 96,5 ultimo marts 2019 mod 97,3 ultimo 2018. Det generelle kontorudlejningsmarked i København havde ultimo december 2018 en udlejningsprocent på 94,4.

Jeudans udlejningsprocent for hele porteføljen udgjorde ultimo marts 2019 95,1 mod 95,8 ultimo 2018. Det generelle kontorudlejningsmarked i Region Hovedstaden havde ultimo december 2018 en udlejningsprocent på 91,4.

Investeringsejendomme

Lejeindtægter m.v. udgjorde i første kvartal 2019 DKK 284 mio. mod DKK 280 mio. i samme periode sidste år. Den moderate stigning kan henføres til Jeudans frasalg af ejendomme i 2018 og starten af 2019 med en samlet omsætning på ca. DKK 30 mio.

Ejendommenes driftsomkostninger udgjorde i første kvartal 2019 DKK 64 mio. mod DKK 61 mio. i samme periode sidste år.

Herefter udgjorde segmentets bruttoresultat DKK 219 mio. i første kvartal 2019, svarende til niveauet for samme periode sidste år.

Service

Aktivitetsniveauet i Projekt & Service har, som følge af færre større renoverings- og indretningsopgaver i første kvartal 2019, været lavere end samme periode sidste år, og omsætningen blev på DKK 127 mio. mod DKK 146 mio.

Drifts- og produktionsomkostningerne faldt tilsvarende som følge af det lavere aktivitetsniveau og udgjorde DKK 117 mio. i første kvartal 2019 mod DKK 135 mio. samme periode sidste år.

Herefter udgjorde bruttoresultatet DKK 9 mio. for første kvartal 2019 mod DKK 11 mio. for samme periode sidste år.

Koncern

Koncernens salgs- og marketingomkostninger udgjorde i første kvartal 2019 DKK 3 mio., svarende til niveauet for samme periode sidste år.

Koncernens administrationsomkostninger udgjorde i første kvartal 2019 DKK 28 mio. tillige svarende til niveauet for samme periode sidste år.

Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter i første kvartal 2019 DKK 196 mio. mod DKK 198 mio. for samme periode sidste år. Der er i 2018/2019 solgt ejendomme udenfor fokus. Dette medfører isoleret set en lavere EBIT på ca. DKK 25 mio., men det medvirker samtidig til en styrket profil, når salgene bliver geninvesteret i ejendomme med en lavere risikoprofil i fokusområdet København.

EBIT pr. aktie blev i første kvartal 2019 på DKK 17,6 mod DKK 17,8 for samme periode sidste år.

De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -32 mio. mod DKK -42 mio. for samme periode sidste år. Faldet kan henføres til omlægning af renteaftaler primo året til en lavere rente.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), udgjorde herefter i første kvartal 2019 DKK 164 mio. mod DKK 155 mio. for samme periode sidste år. Resultatet er i overensstemmelse med den udmeldte forventning 4. april 2019 i selskabsmeddelelse nr. 305, hvor Jeudan estimerede et resultat (EBVAT) på ca. DKK 155-165 mio.

Resultatet (EBVAT) pr. aktie blev hermed DKK 14,8 i første kvartal 2019 mod DKK 14,0 for samme periode året før.

Kurs- og værdireguleringer

Ved udgangen af hvert kvartal vurderes ejendommenes dagsværdi på grundlag af udviklingen i ejendommenes nettoresultat, reservationer til besluttede ombygninger og ejendommenes afkast.

På investeringssiden er der fortsat en stor efterspørgsel efter primære ejendomme – det vil sige velbeliggende og velordnede ejendomme – hvor udbuddet fortsat ikke kan følge med efterspørgslen. Priserne for primære ejendomme er blandt andet grundet den aktuelle udbuds-/efterspørgselssituation stigende ved en fortsat lav inflation og et lavt renteniveau.

De stigende priser på investeringsejendomme kan primært henføres til faldende afkastkrav. Jeudan har senest i december 2018 vurderet det fastsatte afkastkrav for den enkelte ejendom og vurderer ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at revurdere afkastniveauerne.

De finansielle gældsforpligtelser værdireguleres til dagsværdi og påvirkes således af renteudviklingen. Jeudans finansieringsstrategi er – som for ejendomsinvesteringerne – langsigtet, hvorfor finansieringsrenterne er låst med lang løbetid.

På baggrund af det faldende renteniveau i første kvartal 2019 er der pr. 31. marts 2019 opgjort en negativ regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 447 mio. mod en positiv regulering for samme periode året før på DKK 16 mio. Den negative regulering er i overensstemmelse med udmeldingen 4. april 2019, hvor der blev anført ca. DKK -450 mio.

I forlængelse af renteudviklingen i første kvartal 2019 har Jeudan omlagt renteaftaler for ca. DKK 10 mia. og øge rentedækningen til ca. 85 % og fastholdt den gennemsnitlige løbetid på ca. 10 år. Kursfølsomheden udgør herefter ca. DKK 11,9 mio. pr. basispunkt. En rentestigning på 100 basispunkter vil hermed påvirke resultatet efter skat og egenkapitalen positivt med ca. DKK 900 mio.

Resultatet før skat udgjorde herefter DKK -283 mio. i første kvartal 2019 mod DKK 170 mio. for samme periode sidste år.

Efter skat blev periodens resultat for første kvartal 2019 negativt med DKK 221 mio. mod et positivt resultat på DKK 132 mio. for samme periode sidste år. Periodens resultat for første kvartal 2019 er hermed i overensstemmelse med udmeldingen 4. april 2019, hvor

Jeudan forventede et negativt resultat på ca. DKK 220-230 mio.

Balancen

Ejendomme inkl. igangværende projekter udgjorde ultimo marts 2019 DKK 23,7 mia. mod DKK 23,6 mia. på samme tidspunkt sidste år og DKK 24,0 mia. ved årsskiftet.

De materielle aktiver blev netto formindsket med DKK 275 mio. i første kvartal 2019. Faldet kan primært henføres til periodens salg af ejendomme, der delvist modsvares af afholdte omkostninger ved igangværende byggeprojekter og i mindre omfang forbedringer af investeringsejendomme.

Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. marts 2019 DKK 6,5 mia. mod DKK 6,4 mia. pr. 31. marts 2018 og DKK 6,7 mia. ved årsskiftet. Ændringen i egenkapitalen i første kvartal 2019 kan henføres til periodens resultat.

Egenkapitalandelen udgjorde 27,0 % ultimo marts 2019 mod 27,6 % ved årsskiftet.

De langfristede forpligtelser udgjorde DKK 16,6 mia. pr. 31. marts 2019 mod DKK 16,2 mia. pr. 31. marts 2018 og DKK 16,2 mia. ved årsskiftet. Stigningen siden årsskiftet kan henføres til finansieringsinstitutter, der tilsvarende er faldet under kortfristede forpligtelser.

De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 1,0 mia. pr. 31. marts 2019 mod DKK 1,2 mia. pr. 31. marts 2018 og DKK 1,4 mia. ved årsskiftet.

Pengestrømme og likviditet

Likviditetspåvirkningen før ændring i driftskapitalen udgjorde i første kvartal 2019 DKK 142 mio. mod DKK 156 mio. for samme periode sidste år. Faldet kan primært henføres til betaling af selskabsskat.

Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 112 mio. mod DKK 135 mio. for samme periode sidste år, svarende til DKK 10,1 pr. aktie i første kvartal 2019 mod DKK 12,2 pr. aktie i første kvartal 2018.

Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne, der primært kan henføres til periodens salg af ejendomme, udgjorde DKK 261 mio. mod DKK -200 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK -72 mio. i første kvartal 2019 mod DKK -17 mio. for samme periode sidste år. Finansieringsaktiviteten i 2019 kan primært henføres til afvikling af gæld.

Herefter udgjorde de samlede pengestrømme DKK 301 mio. i første kvartal 2019 mod DKK -82 mio. for samme periode sidste år.

Likviditetsberedskabet (inkl. trækningsrettigheder) udgjorde DKK 1.021 mio. pr. 31. marts 2019 mod DKK 930 mio. ultimo marts 2018 og DKK 720 mio. ved årsskiftet.

Begivenheder efter 31. marts 2019

På Jeudans ordinære generalforsamling 9. april 2019 blev bestyrelsens forslag om udbytte på DKK 12 pr. aktie godkendt, svarende til en samlet udbetaling på DKK 133 mio. Udbyttet blev udbetalt 12. april 2019.

Jeudan har efter kvartalets afslutning udnyttet det faldende renteniveau til at foretage en ny omlægning af renteaftaler for DKK 10 mia. til lavere rente.

Herudover er der ikke efter 31. marts 2019 indtruffet væsentlige begivenheder, som ikke er beskrevet i nærværende delårsrapport.

Forventninger 2019

Jeudan opsøger løbende yderligere rentable investeringer i velordnede kontorejendomme i det centrale København, hvor Jeudan fortsat vil have fokus på vækst og stabilitet i den primære indtjening.

Nogle større erhvervskunder i København søger i disse tider større arealer og desværre kan alle henvendelser ikke imødekommes. Jeudan forventer derfor en stigning i opsigelser af erhvervslejemål men har også en forventning om en relativ hurtig genudlejning efter opgradering af arealerne. Samlet set forventer Jeudan en uændret udlejningssituation.

På baggrund af de aktuelle ejendomsinvesteringer forventes fortsat en nettoomsætning på niveau med 2018 (2018: DKK 1.583 mio.).

Jeudans finansiering er langsigtet og har - ved renteaftaler med en rentedækning på 70-90 % - fast rente i gennemsnitligt ca. 10 år. Primo april 2019 er 85 % dækket med renteaftaler med en fortsat gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år.

Efter finansielle omkostninger men før kurs- og værdireguleringer forventes fortsat et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 680-720 mio. (2018: DKK 655 mio.).

Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem kundefokus, bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser – positive som negative – som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder.

De her beskrevne forventninger til den økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i Jeudans seneste årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2018, bortset fra implementeringen af IFRS-vejledningen nr. 16. Implementeringen af denne vejledning har ikke haft nogen beløbsmæssig effekt for 1. kvartal 2019, og der henvises til årsrapportens note 28 på side 117 for en nærmere omtale heraf.

Bilag

Koncernens resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, hovedtal på kvartalsbasis, segmentoplysninger samt dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter.

 

FINANSKALENDER

22. aug. 2019  Rapport for 1.-2. kvartal

13. nov. 2019  Rapport for 1.-3. kvartal

31. dec. 2019 Regnskabsåret slutter

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 2019 for Jeudan A/S.

Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 31. marts 2019.

Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og pengestrømme og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for.

København, 15. maj 2019

Direktionen

Per Wetke Hallgren

Adm. direktør

                                         

Bestyrelsen

Niels Jacobsen                      Claus Esbjerg Gregersen

(formand)                            (næstformand)

Tommy Pedersen                  Søren Bergholt Andersson       Helle Okholm

Resultatopgørelse

     

DKK 1.000

 

1. kvt.

1. kvt.

 

 

 

2019

2018

2018

     
Nettoomsætning 373.981386.1241.583.310
Driftsomkostninger -146.957-158.423-629.455
     
Bruttoresultat 227.024227.701953.855
Salgs- og marketingomkostninger -2.977-3.339-13.955
Administrationsomkostninger -28.442-26.640-105.920
     
Resultat før finansielle poster (EBIT) 195.605197.722833.980
Finansielle indtægter 4864532.531
Finansielle omkostninger -32.225-42.896-181.658
     

Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT)

 

163.866

155.279

654.853

Gevinst/tab ejendomme -482-1.257315.241
Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser -446.62815.740-204.580
     
Resultat før skat -283.244169.762765.514
Skat af periodens resultat 62.597-37.517-168.574
     
Periodens resultat -220.647132.245596.940
     
     
Periodens resultat pr. aktie (DKK) -19,9011,9353,84
Periodens resultat pr. aktie, udvandet (DKK) -19,9011,9353,84
     

Totalindkomstopgørelse

    
DKK 1.000 

1. kvt.

1. kvt.

 

  

2019

2018

2018

     
Periodens resultat -220.647132.245596.940
Anden totalindkomst 000
     
Totalindkomst -220.647132.245596.940
     

Balance

     

DKK 1.000

 

31. mar.

31. mar.

31. dec.

 

 

2019

2018

2018

     

Aktiver

    
     
Materielle aktiver:    
Investeringsejendomme 23.346.16423.304.01523.628.001
Igangværende projekter, investeringsejendomme 405.011264.140398.790
Driftsmateriel og inventar 36.82939.00035.865
Materielle aktiver i alt 23.788.00423.607.15524.062.656
     

Langfristede aktiver i alt

 

23.788.004

23.607.155

24.062.656

     
Tilgodehavender:    
Indestående Grundejernes Investeringsfond 11.79411.42611.452
Igangværende arbejder 129.356101.90997.365
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 17.51014.08313.133
Selskabsskat 24.024023.800
Andre tilgodehavender 32.44422.92641.976
Periodeafgrænsningsposter 41.46937.9249.015
Tilgodehavender i alt 256.597188.268196.741
     
Likvide beholdninger og værdipapirer 1.4552.8183.655
     

Kortfristede aktiver i alt

 

258.052

191.086

200.396

     

AKTIVER I ALT

 

24.046.056

23.798.241

24.263.052

     

     

DKK 1.000

 

31. mar.

31. mar.

31. dec.

 

 

2019

2018

2018

     

Passiver

    
     
Egenkapital:    
Aktiekapital 1.108.6451.108.6451.108.645
Overført resultat 5.378.1355.267.1245.598.782

Egenkapital i alt

 

6.486.780

6.375.769

6.707.427

     
Langfristede forpligtelser:    
Realkreditlån 13.595.18813.532.16013.531.789
Finansieringsinstitutter 1.617.7921.305.5701.174.100
Deposita 165.091170.190164.546
Udskudt skat 1.215.0911.181.4921.305.193
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 15.63915.50216.270
Langfristede forpligtelser i alt 16.608.80116.204.91416.191.898
     
Kortfristede forpligtelser:    
Realkreditlån 76.102119.84781.892
Finansieringsinstitutter 475.356693.593903.149
Deposita 172.027165.837179.736
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 203203198
Modtagne forudbetalinger fra kunder 26.99727.92671.865
Leverandørgæld 94.29196.80559.160
Selskabsskat 02.4960
Anden gæld 55.10251.54047.571
Periodeafgrænsningsposter 50.39759.31120.156
Kortfristede forpligtelser i alt 950.4751.217.5581.363.727
     

Forpligtelser i alt

 

17.559.276

17.422.472

17.555.625

     

PASSIVER I ALT

 

24.046.056

23.798.241

24.263.052

 

 

 

 

 

Egenkapitalopgørelse

     
DKK 1.000 Aktie-Overført

Egenkapital

  kapitalresultat*

i alt

     

Egenkapital 1. januar 2018

 

1.108.645

5.134.879

6.243.524

     
Periodens resultat -132.245132.245
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -132.245132.245
     

Egenkapital 31. marts 2018

 

1.108.645

5.267.124

6.375.769

 

 

 

 

 

Periodens resultat -464.695464.695
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt -464.695464.695
     
Betalt udbytte --133.037-133.037
     

Egenkapital 31. december 2018

 

1.108.645

5.598.782

6.707.427

 

 

 

 

 

Periodens resultat --220.647-220.647
Anden totalindkomst -00
Totalindkomst i alt --220.647-220.647
     

Egenkapital 31. marts 2019

 

1.108.645

5.378.135

6.486.780

 

 

 

 

 

     
* I overført resultat indgår indbetalt overkurs ved emission, der er en fri reserve, pr. 
31. marts 2019 med t.DKK 2.061.874 (1. januar 2019: t.DKK 2.061.874; 1. januar 2018:  
t.DKK 2.061.874).    

Pengestrømsopgørelse

     

DKK 1.000

 

1. kvt.

1. kvt.

 

 

 

2019

20182018
     
Resultat før finansielle poster (EBIT) 195.605197.722833.980
Modtagne finansielle indtægter 4864532.531
Betalte finansielle omkostninger -31.759-45.040-190.681
Regnskabsmæssige afskr./nedskr. 5.7125.57421.765
Modtaget/betalt selskabsskat -27.729-3.121-36.773
Pengestrømme før ændring i driftskapital 142.315155.588630.822
     
Ændring i driftskapital:    
Tilgodehavender -59.895-42.037-26.710
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser -626-363400
Leverandørgæld m.m. 29.94122.194-14.680

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt

 

111.735

135.382589.832
     
Igangværende projekter investeringsejendomme -40.517-106.555-475.827
Forbedringer investeringsejendomme -22.288-15.539-57.893
Køb af investeringsejd. med fradrag af dep. 0-89.003-71.958
Salg af investeringsejd. med fradrag af dep. 328.07113.52583.736
Likvide beholdninger som er deponeret/frigivet 1.684492-192
Driftsmateriel og inventar, netto -6.039-3.127-13.844

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt

 

260.911

-200.207-535.978
     
Optagelse af realkreditlån 058.147492.117
Optagelse af lån hos finansieringsinstitutter 1.843.38200
Indfrielse af realkreditlån 00-430.904
Indfrielse af lån hos finansieringsinstitutter -1.843.38200
Afdrag på realkreditlån -20.882-31.549-109.082
Afdrag på lån hos finansieringsinstitutter -50.434-43.964-176.756
Modtagne deposita, netto -4563111.523
Betalt udbytte 00-133.037

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt

 

-71.361

-16.735-346.139
     

Pengestrømme i alt

 

301.285

-81.560-292.285
Likviditet 1. januar -725.385-433.100-433.100

Likviditet 31. marts

 -424.100-514.660-725.385

 

    
DKK 1.000 

1. kvt.

1. kvt.

 

  

2019

20182018
     

Specifikation:

    
Likvide beholdninger ifølge regnskab 1.4552.8183.655
Likvide beholdninger som er deponeret 0-1.000-1.684
Træk på driftskreditter -425.555-516.478-727.356

Likviditet 31. marts

 -424.100-514.660-725.385
Kreditfaciliteter 1.445.0001.445.0001.445.000

Finansielle reserver 31. marts

 1.020.900930.340719.615
     

Hovedtal på kvartalsbasis

DKK mio.

2. kvt.

2017

3. kvt.

2017

4. kvt.

2017

1. kvt.

2018

2. kvt.

2018

3. kvt.

2018

4. kvt.

2018

1. kvt.

2019

 

Resultatopgørelse

 

        
Nettoomsætning317336368386427398372374
Bruttoresultat220221227228257240229227
Resultat før finansielle poster200196191198228212196196

Resultat før kurs- og værdireg.

161

160

147

155

186

167

147

164

Kurs- og værdireguleringer131-6924014-10260139-447
Resultat før skat2939138617084226286-283
Resultat2287130313365176223-221

 

Balance (ultimo)

 

        
Investeringsejendomme m.m.21.82522.31523.40323.56823.68623.80424.02723.751
Samlede aktiver22.00722.52123.59323.79823.94424.00424.26324.046
Egenkapital5.8705.9406.2446.3766.3086.4846.7076.487

 

Pengestrømme

 

        
Driftsaktiviteter160168145136169172113112
Investeringsaktiviteter-145-534-779-200-162-151-23261
Finansieringsaktiviteter279336634-17-154-60-115-72

Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter

Anvendt regnskabspraksis, værdiansættelsesmetoder og følsomheder vedrørende dagsværdimåling af investeringsejendomme og finansielle gældsforpligtelser, er uændrede i forhold til den seneste årsrapport, hvortil der henvises.

                                                                                                                                 

Nedenstående tabel viser klassifikationen af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet:

 • Niveau 1: Noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver/forpligtelser. Beløbet svarer til Koncernens realkreditlån eksklusive renteaftaler.
 • Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver/forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens anlægslån samt renteaftaler.
 • Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens investeringsejendomme samt igangværende projekter investeringsejendomme.

                                                                                                                                                                

    

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

31. marts 2019

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0023.346.164
Igangværende projekter investeringsejendomme00405.011
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.374.09800
Finansieringsinstitutter01.617.7920
Afledte finansielle instrumenter0221.0900
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån76.10200
Finansieringsinstitutter049.8010

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.450.200

1.888.683

23.751.175

 

 

 

 

    
DKK 1.000Niveau 1Niveau 2Niveau 3

31. marts 2018

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0023.304.015
Igangværende projekter investeringsejendomme00264.140
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.625.68300
Finansieringsinstitutter01.305.5700
Afledte finansielle instrumenter0-93.5230
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån119.84700
Finansieringsinstitutter0177.1150

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.745.530

1.389.162

23.568.155

 

 

 

 

DKK 1.000

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

31. december 2018

   

 

   

Langfristede aktiver

   
Investeringsejendomme0023.628.001
Igangværende projekter investeringsejendomme00398.790
    

Langfristede passiver

   
Realkreditlån13.388.50700
Finansieringsinstitutter01.174.1000
Afledte finansielle instrumenter0143.2820
    

Kortfristede passiver

   
Realkreditlån81.89200
Finansieringsinstitutter0175.7930

Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen

13.470.399

1.493.175

24.026.791

 

 

 

 

Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveauerne i perioderne.

                                                                                                                 

Afstemning af dagsværdihierarki fra primo til ultimo for niveau 3

   

DKK 1.000

Investeringsejendomme

Igangværende projekter investeringsejendomme

 

  

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2019

23.628.001

398.790

Tilgang, køb041.874
Tilgang forbedring21.4790
Overførsel35.653-35.653
Afgang-338.9690

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2019

23.346.164

405.011

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2018

23.194.851

208.272

Tilgang, køb89.533108.782
Tilgang forbedring16.7000
Overførsel52.595-52.595
Afgang-49.664-319

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2018

23.304.015

264.140

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2018

23.194.851

208.272

Tilgang, køb72.521477.565
Tilgang forbedring66.3340
Overførsel287.954-287.954
Afgang-308.368907
Værdiregulering314.7090

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

23.628.001

398.790

 

 

 

 

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
15 maj - 
Jeudan: Går frem på driften - reguleringer trækker bund..
15 maj - 
Aktier/middag: Intet handelsnyt er skidt nyt for Danske..
15 maj - 
Aktier/åbning: Ambu stiger efter direktørskifte i grønt..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Ørsted tiltænkt helterolle i positiv aktieåbning

19-07-2019 08:09:28
Der er positive nyheder fra både den danske energikoncern Ørsted og biotekselskabet Genmab som oplæg til fredagens danske aktiehandel, hvor markedet før åbningen generelt er bagud i forhold til den stigning de amerikanske aktier præsterede i torsdagens handel.Sammen med stigende futures for både det amerikanske S&P 500-indeks og for det tyske DAX-indeks tidlig fredag morgen peger det mod en positi..

Danske Bank Q2: Kundeflugten fortsætter i udfordret bank

18-07-2019 11:06:22
Kunder siger fortsat farvel til Danske Bank - omend i et langsommere tempo end tidligere. I andet kvartal valgte 4300 Nemkonto-kunder at slukke for den forbindelse til banken, hvor de første seks måneder samlet gav en kundeafgang på 13.600 Nemkonto-kunder svarende til 1 pct. af bankens Nemkonto-kundebase.Det er fortsat bankens hvidvasksag i Estland, der danner ringe i vandet - men også sagen om pr..

Aktier/tendens: Storbanker i fokus efter årle morgen-regnskaber

18-07-2019 08:26:01
Det er storbankerne Nordea og Danske Bank, der tager overskrifterne på det danske aktiemarked torsdag morgen og lægger retningen for børsens C25-indeks, der samtidig vil være presset af internationale kursfald.I USA lukkede Wall Street med fald i størrelsesordenen 0,4-0,7 pct., og i futuresmarkedet er faldene blevet uddybet med yderligere 0,3-0,5 pct.I Asien har investorernes mangel på begejstring..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Jeudan A/S 1.015,00 0,0% Aktiekurs uændret

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
21. juli 2019 10:38:43
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB3 - 2019-07-21 10:38:43 - 2019-07-21 10:38:43 - 1 - Website: OKAY