Henter kommentarer

Lau Svenssen: Tysk energigigant er en overset grøn aktie for langsigtede investorer


 

Den store tyske energikoncern har netop udsendt sit årsregnskab. Informationerne er imidlertid en indviklet affære at blive klogt på som følge af størrelsen (78.126 medarbejdere), værdireguleringer
af aktiver/passiver, frasalg/tilkøb, og ændringer i de politisk fastlagte aftaleforhold. Nettoresultatet blev på 1,0 mia. euro (-34 procent), men det justerede resultat på 1,6 mia. euro viste faktisk en pæn
fremgang på 7 pct. trods en negativ corona-påvirkning.

Totalindkomsten er summen af nettoresultat og reguleringer af alle statusposter (pensioner, valutaværdi, aftaler), og dette facit blev ikke desto
mindre til et tab på -579 (+211) mio. euro.

Konklusionen synes trods alt at være positiv. E. ON forventer pæn fremgang i de kommende år fra effektiviseringer og opstramning. Økonomisk skal det udmønte sig i et højere afkast. Målet om
bæredygtighed vil altså også vise sig i selve forretningen – og det er jo godt for aktionærerne. Samtidig satser ledelsen stringent på at placere selskabet med en Grøn Profil i topklasse. I 2040 vil
E. ON være CO 2 neutral. Da E. ON er meget lavt prissat som aktie, må den være værd at se nærmere på som en attraktiv grøn placeringsmulighed. Men det er på langt sigt – få tildeler i dag E. ON
positiv opmærksomhed. Netop denne situation er ideel for folk med lyst til at komme før alle andre, og det er jo nøglen til et godt afkast. Man skal vurdere om ideen holder, og om man tør satse?

Fully commited to sustainability


Selskabets aktie har underperformet i årevis, og en af årsagerne har været »tømmermænd« efter en række fejlslagne strategiske tiltag med opkøb, som ikke bar frugt men derimod gav hovedbrud.
Ledelsen overvurderede sine egne evner og selskabets økonomiske styrke. Den del har man næsten fået styr på selv om der mangler et par frasalg før man fuldt ud har opnået den ønskede struktur.
Den vigtigste omlægning var heldigvis mere konstruktiv. E. ON og den anden store tyske aktør inden for elektricitet og energi, RWE, indgik en omfattende aftale om at bytte aktiver, ligesom
RWE herved fik en aktiepost på 15 procent i E.ON. RWE overtog anlæg til elproduktion, mens E. ON omvendt fik deres aktiviteter med distribution og salg. Tidspunktet var dog ikke godt for
E. ON, da der var overkapacitet af kraftværker i Europa. I forlængelse af denne ændring er der også indgået aftaler omkring E. ON’s udtræden fra deltagelse i atomkraftværker og de tilhørende
afviklingsforpligtelser. Her er der udsigt til nogle år med fordele i indtjeningen.

E. ON slap dermed væk fra at varetage et direkte ansvar for elproduktion. Exit’en forklarer en del af evnen til hurtig grøn omstilling ved simpelthen at have droslet ned for den »onde del« i CO 2 kæden.
Der er dog stadigvæk aktivitet med en række varmeværker mv. og elproduktion i andre lande.

Det er ærlig ment


Orienteringen mod grønne løsninger fremhæves ivrigt af selskabets mediefolk. Profileringen er efter min opfattelse foran virkeligheden, men der er næppe tvivl om, at E. ON’s grønne omstilling er
ærligt ment. Man satser også på at medvirke teknologisk i at løfte opgaven med udbygning af net og »smart grid« med anvendelse af data, så spild i elnettet minimeres. Anvendelse af brint er på vej,
og her skal der først findes frem til velfungerende løsninger, så energitabet ved omdannelsen med brug af elektricitet og ved slutanvendelsen kan minimeres (lav udgift).

E. ON har også stor aktivitet inden for naturgas til varme og elproduktion, hvor rørledninger udgør infrastrukturen ud til slutkunden. Denne del har ikke udsigt til voksende betydning men stagnation i Tyskland. Her optræder man som handelsvirksomhed og transportør. Generelt er energi dyr, og E. ON’s omsætning er derfor meget stor (61 mia. euro = 450 mia. kroner).

Aktien


Forsyningsvirksomheder er per definition kedelige som aktier. De har halvoffentlig karakter og afkastet er i vid udstrækning reguleret med et loft for indtjeningen. Det gælder også for E. ON som
har 35 mia. euro i regulerede aktiver. På den måde beskytter man forbrugerne, men det fjerner samtidig dynamikken i forretningen. Regningen for eventuelle »bøffer« kan som regel sendes videre
til kunderne. Desuden varetager selskaberne en så central rolle i samfundsøkonomien (og nu også i kampen for at reducere udledningen af CO 2), at de må acceptere at skulle udvise omfattende
politiske hensyn – der ofte indebærer merudgifter og en masse besvær.

Men den grønne omstilling har sat en ny dagsorden, hvor forbruget af energi overalt i samfundet har fået større betydning – og dermed påvirkes også indtjeningsevnen og aktieværdien. Ørsted har været
foran i denne udvikling. Selskabet har næsten helt afviklet sin tidligere forsyningsvirksomhed til fordel for mere rentable investeringer i vindmøller. Her er adgangen til at opføre et nyt projekt med
reguleret indtjening i en lang årrække afhængig af politisk/administrative beslutninger om koncessioner/licenser/aftaler/regelsæt. Ørsted har forstået at udnytte disse muligheder dygtigt, og
derved har man opnået et godt afkast i kraft af sin vindmølletekniske og økonomiske styrke.

Investorerne har slugt Ørsteds grønne koncept råt og sendt aktiekursen skyhøjt op. E. ON er placeret i de efterfølgende og mindre synlige led i varekæden for (grøn) energi, nemlig
drift og distribution af elektricitetsforsyning. Den grønne omstilling har 2050 som politisk vedtaget tidsramme i EU, og omstillingen forventes at fordoble elforbruget (KWH) ude i slutleddet. Skift til
elbiler vil udgøre en stor del og er et klart eksempel på de kommende forandringer. For selskaber som E. ON betyder det behov for udvidelse af kapaciteten i elnettet. En anden negativ konsekvens
vil i løbet af de kommende år ramme os alle, nemlig udsigt til betydeligt højere elpriser og til variable priser i løbet af døgnets timer for at udjævne forbruget.

Aktiemæssigt er E. ON en interessant placeringsmulighed med chance for en genopvågning efter mange års dårlig kursudvikling. Årsagen var fejlslagen prestigepræget ekspansion og mangel på
målrettet styring baseret på sund sans for forretning. Selskabet har også døjet med belastning som følge af sin enorme størrelse og dermed store ledelsesmæssige »udfordringer«. En ny topchef
(Leonhard Birnbaum) skal overtage ansvaret for den store butik fra 1. april.

E. ON er på ret kurs og burde komme helt ude af skoven i løbet af et par år. Som anført ser økonomien ud til at udvikle sig godt med udsigt til et rebound i takt med stop for problemer og
voksende synergi fra den store byttehandel med fokus på kundeorienteret forretning. Børsværdien (9,1 euro) er på 23,7 mia. euro. Den samlede gæld inkl. hensættelser er høj med 40,7 mia. euro,
hvoraf egentlig rentebærende gæld udgør 24,0 mia. euro. Gælden vil blive nedbragt væsentligt i løbet af de næste par år, og på sigt vil det give plads til højere udbyttebetaling.

Indtjeningen er der mange usammenhængende tal for. Pointen synes dog at være udsigt til stigende indtjening med et justeret driftsresultat i 2021 på 3,8-4,0 mia. euro. Indtjeningen per aktie opgjort
på denne måde var i 2020 på 0,63 euro og guidance lyder på 0,65-0,73 euro i år. P/E-tallet er derfor lavt (9,10-0,47=8,63 netto; P/E: 8,63/0,69=12,5). Der skal nemlig betales 0,47 euro i udbytte, og
man sigter mod 5 pct. større beløb om året i de næste to år. Så ledelsen ser optimistisk på fremtiden.

Spørgsmålet er så, hvornår investorerne vågner op og vil anerkende værdien af E. ON som en stor grøn operatør og distributør af elektricitet. Jeg mener, at aktien set som forretning er i gang med en
(hårdt tiltrængt) langsigtet genrejsning. Hertil kommer så aktiens chance for at opnå en »Grøn præmie«. Men det er et spørgsmål om holdninger hos den ledende gruppe af »grønskollinger«, som via debat i en form for skyggespil enes om en fælles holdning til de enkelte selskaber. De bestemmer den retning som bondetoget så vil følge.

Hvis man som investor vil/tør prøve at være proaktiv, skal man altså vurdere, om der snart vil fremkomme en holdningsændring til E. ON, eller om aktien vil forblive ignoreret i endnu nogle år. Før eller siden skal der jo nok blive sat et blåt (Nej undskyld: Grønt) stempel på aktien.

Lau Svenssen, Euroinvestor

Lau Svenssen ejer ikke aktier i E. ON men forventer snart at købe den.

Læs også: Lau Svenssen: Gennembrud for Zealand Pharma i USA – her er perspektivet

Læs også: Lau Svenssen: Status i marts og udsigter for aktiemarkederne i 2021