Henter kommentarer

Michelle Nørgaard: 3 aktier, der kan vinde på klimaforandringerne

Her rammer et skybrud Nørrebro i København fredag 19. juni 2020.
Her rammer et skybrud Nørrebro i København fredag 19. juni 2020. Foto: Ida Marie Odgaard
Vis mere

 

Klimaforandringerne har resulteret i en række udfordringer for en lang række brancher, men ikke for forsikringsbranchen.

På trods af at vejret er en af de væsentligste drivere for skadesforsikringsselskabers skadefrekvens, og at klimaforandringerne formentlig vil føre til en stigning i vejrrelaterede tab på globalt plan, har de nordiske skadesforsikringsselskaber mulighed for at lukrere på de milde vintre og varme somre.

Overordnet set så er effekterne af klimaforandringerne blevet mere tydelige over de seneste år, og for de nordiske lande har disse ligeledes kunne noteres. I forhold til de nordiske lande er de mest tydelige klimaforandringer dog de milde vintre og varme somre, som har vundet indpas i løbet af de senere år. Således var vinteren 2019/20 usædvanligt varm, mens vinteren aldrig rigtigt begyndte i den sydlige del af Norden.

Historisk har vinterkvartalerne, 4. og 1. kvartal, ramt de nordiske forsikringsselskabers lønsomhed, idet flere skader (sprængte vandrør, biluheld som følge af glatte veje etc.) historisk er blevet rapporteret i disse måneder. Mere konkret har Tryg således estimeret, at omkring 70 pct. af deres samlede årlige vejrrelaterede skadesudbetalinger relaterer sig til netop de to vinterkvartaler.

Imidlertid har vi en forventning om, at klimaforandringerne gradvist kunne gå hen og ændre billedet. Således har vi allerede set tendenser til, at klimaforandringerne overordnet har gavnet de nordiske forsikringsselskabers lønsomhed, idet de milde vintre har ført til færre vejrrelaterede skadesudbetalinger.

Dette er en tendens, som vi venter vil fortsætte, ligesom lønsomheden ventes at være stigende over de næste 10 år. Således antyder meteorologiske prognoser, at de gennemsnitlige temperaturer i de nordlige dele af Skandinavien vil kunne stige med omkring 4 grader i løbet af de kommende 10-20 år. Det vil i givet fald antyde afslutningen på 'normale' vintre i Norden.

Selvom klimaforandringerne omvendt vil resultere i flere oversvømmelser, ildebrande, storme og skybrud, idet vejret vil blive mere ekstremt, så venter vi, at fordelene ved de milde vintre mere end blot opvejer stigningen i skadeskrav til ovennævnte klimarelaterede begivenheder.

Selv om der vil ske en stigning i de klimarelaterede erstatningskrav fremover, vil skaderne fra de mange ovennævnte begivenheder i størstedelen af tilfældene ikke være dækket af de nuværende forsikringspolicer og genforsikring. Dermed vil forsikringsselskabernes eksponering over for større skader være forholdsvis afdæmpet. Hvis kunderne måtte have ønske om en bedre skadesdækning relativt til ovennævnte klimarelaterede hændelser, vil det være naturligt, at forsikringsselskaberne hæver præmierne på deres forsikringer.

De nordiske forsikringsselskaber, som vi forventer vil have størst potentiale for at lukrere på klimaforandringerne, er norske Gjensidige og finske Sampo If P&C. Det skyldes, at de har den største eksponering i det nordlige Skandinavien.

Vi venter derfor, at disse selskaber vil være de primære vindere på milde vintre i Norden, idet forandringen vil være tydeligst  i det nordlige Skandinavien. Vi venter dermed, at disse selskaber formentlig også vil være dem, som vil mærke faldet i vejrrelaterede skader i vintermånederne tydeligst.

Det danske forsikringsselskab Tryg har i løbet af de senere år oplevet et mærkbart fald over antallet af vejrrelaterede skader. Fra perioden 2010-15 er omfanget af vejrrelaterede skader således faldet fra 620 mio. kr. til omkring 360 mio. kr. i perioden 2016-19. Samme tendens blev bekræftet i forbindelse med selskabets 1. kvartalsregnskab 2020, hvor de vejrrelaterede skader endte under de normale niveauer.

Modsat ovennævnte forsikringsselskaber, ser vi en risiko for, at Topdanmark vil kunne ende som taber i forbindelse med klimaforandringerne grundet selskabets geografiske eksponering, som udelukkende er centreret på det danske marked.

Som følge af en øget forekomst af skybrud i Danmark venter vi, at Topdanmark vil være det forsikringsselskab, som vil være hårdest ramt af tab fra de vejrrelaterede hændelser. Vi har derfor en salgsanbefaling på Topdanmark, mens vi har en købsanbefaling på både Gjensidige, Sampo og Tryg.

Læs også: Lars Tvede: Det tror jeg, at der kommer til at ske nu

Læs også: Kvantstrateg: Her er 3 attraktive og billige aktier