Henter kommentarer

Lau Svenssen om Aquaporin: Genial men kompliceret løsning på vandbehandling


 
I videoen ovenfor kan du se mere om det danske aktieindeks, C25-indekset
Vis mere

 

Vandforsyning og vandrensning er en af verden største udfordringer og et punkt i FN’s verdensmål. Befolkningspres med koncentration i og omkring storbyer indgår som et vigtigt element i denne udvikling. Problemerne i Californien og en række tilsvarende steder med vandmangel, tørke og skovbrande er i vid udstrækning en konsekvens af koncentration af store befolkningstal i verdens storbyer. Urbanisering rejser en stribe praktiske udfordringer og forkvakler folks forståelse af virkeligheden

Adgang til rent vand handler samtidig om energi, og dermed prisen for at fremskaffe tilstrækkelige mængder og/eller at rense spildevandet så effektivt, at vandet kan recirkuleres. Hvis man har energi nok, kan man også skaffe rent vand – for det koster penge. Tidens miljøkrav om reduktion af CO2 udledning udgør nærmest en stopbom for afsaltning og andre energikrævende metoder til at skaffe vand. Ikke godt for vandforsyningen.

Læs også: Lau Svenssen om børsuro: Dette er den eneste trussel

I geopolitik indtager adgang til vand en central rolle – selv om der indtil videre er få direkte konflikter om dette spørgsmål. Den mest kendte sag herom drejer sig om Nilen, hvor Egypten og Sudan kan risikere at blive berøvet den naturlige tilstrømning af vand i floden. Så længe der er nedbør nok, er der ingen konflikter. Hvis der opstår tørke i højlandet ved flodernes udspring, kan det derimod hurtigt gå galt. Så vinder førstevælgeren, da han har bygget en stor dæmning. Vand bliver et vigtigt punkt fremover. Derfor vil prisen på især rent drikke- og procesvand stige, men normen herfor er ikke veldefineret. Vand opdelt efter varierende renhed vil også blive en metode til at udnytte de begrænsede ressourcer bedre og billigere.

Markedet for vand: efterspørgsel over for udbud og teknologi

Efterspørgslen på vand består af et rent nødvendighedsbestemt mindsteomfang plus et variabelt volumen afhængig af leveforhold (klimaforhold og indkomst) og erhvervsstruktur. Behovet for rent drikkevand giver sig udsalg i et markant stigende forbrug af vand på plastflasker. Det har en uhørt stor negativ sidevirkning i form af ressourceforbrug til transport og køling (dårligt for miljøet) samt enorme mængder plastaffald.

Vandforsyningen afhænger af de lokale naturforhold plus love og regler om krav til renhed og adgang til brug af overfladevand og filtrering. Reduktion af vandforbruget ved produktion i landbrug og industri er derfor en vigtig langsigtet udvikling, og her er der opnået store resultater.

Læs også: Kommentar: Kan man knuselske blockchain og grine med af kryptofans samtidig?

Teknologi til at fremskaffe rent vand er interessant, da det kan forbedre tilførslen og nedsætte det samlede vandforbrug. Udgangspunktet med udnyttelse af naturens lettest tilgængelige ressourcer har ført til en lav pris per kubikmeter og voksende problemer med at skaffe tilstrækkelige mængder. Derfor er vand ved at skifte status fra let tilgængelighed og lav pris til begrænset tilførsel og højere pris.

Løsningen på vandmangel skal findes i forbedret teknologi. Det gælder både forbruget og tilførslen af vand. Et vigtigt punkt bliver mere effektiv udnyttelse af vandmængderne, og en række steder vil der formentlig komme en opdeling af vand efter renhed og formål ved anvendelsen (graduering ud fra behovet for renhed). Omkring tilførsel af vand kan teknologisk udvikling også hjælpe med at løse de tiltagende problemer, og her kommer selskabet Aquaporin ind i billedet med sit High End kvalitetskoncept.

Aquaporin

Selskabets metode er næsten modsat alle andre, som benytter den praktiske vinkel at gøre mindst muligt til den lavest mulige pris. Kravet til renhed for at forhindre infektionsrisiko kan i princippet klares ved opvarmning til 70 grader, men det sikrer jo ikke mod giftstoffer eller dårlig smag.

Aquaporin søger at efterligne naturens egen håndtering af vand i celler. Det videnskabelige gennembrud for forståelsen af aquaporin proteiner er af ny dato (1992) og blev anført af professor Peter Agre, som modtog en Nobelpris i 2003 for denne indsats.

Læs også: Lau Svenssen: BHP er en spændende men indviklet affære

Selskabet Aquaporin blev etableret i 2005 med henblik på at nyttiggøre viden om aquaporin proteiner til frembringelse af rent vand og kommercielt salg af løsninger baseret herpå. R&Dindsatsen har været langstrakt og bekostelig, da det reelt først vil blive i de nærmest kommende år at et kommercielt gennembrud kan finde sted. Indtil nu har der været tale om specielle projekter. Forenklet udtryk søger selskabet at efterligne naturens metoder til vandindsivning i celler. Vand kan trænge ind, mens alt andet holdes ude (en slags membran). Udfordringen er at få princippet til at fungere effektivt i praksis i stadig større skala.

Indgangsvinklen bliver derfor upside-down (i modsætning til ingeniørtankegangen ved traditionel vandhåndtering). Fra starten satsede man på behov for avancerede topløsninger til fremskaffelse af vand. I takt med erfaringer, referencer og forbedrede løsninger med lavere pris er det hensigten at tage fat på stadig større projektopgaver. Almindeligt drikkevand er hovedsigtet

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Energi-aktierne i fokus

To mere procestekniske projekter ser dog ud til at være langt fremme og kan muligvis i kraft af specialiseringen få mulighed for igangsættelse inden for overskuelig tid. Det første projekt drejer sig om anvendelse af teknologien til koncentration af indholdsstoffer og smag i føde-/drikkevarer, hvorved man kan undgå at skade/svække kvaliteten. Der er altså tale om høj værdi af de vandholdige væsker, som skal behandles. Det giver Aquaporin konkurrenceevne. Det andet projekt er nærliggende, da de drejer sig om rensning af vand fra dialysebehandling. Her er der nærmet tale om efterbehandling af samme art, som finder sted i den naturlige nyrefunktion, men selve udskillelse af urinen foregår her ved dialyse.

Det store perspektiv er anvendelse af aquaporin metoden til fremstilling af drikkevand ved afsaltning. Tilsvarende søger man at udvikle metoder til behandling af store mængder spildevand, hvor man har kastet blikket på tekstilindustri (Indien/Bangladesh mv.) og landbrugsproduktion (USA).

Læs også: Simon Richard Nielsen: Aktiekulturen i Danmark kan ændre vores land

Et løft op i superligaen baseret på ny teknologi vil dog være en enorm opgave, og en form for licensaftaler kan blive løsningen for at få fart i udrulningen. Hvis Aquaporin’s metoder er i top og prisen kan gøres acceptabel, gælder det om at få udrullet anvendelsen i praksis i så stort omfang som muligt. Det vil være et etisk imperativ. Alt andet ville være en ”forbrydelse”.

Kan det fungere effektivt – og er det B&W no. 2

Det er altid vanskeligt at vurdere teknologi, men her er udgangspunktet faktisk naturens egen håndtering af vand i celler. Udfordringen for Aquaporin som virksomhed ligger derfor i at kunne efterligne metoden på en måde, som er operationel i stor skala og med en udgift som kan give grundlag for rentable tilbud set i forhold til de eksisterende metoder. Kendt teknologi har fordel af deres oparbejdede præstationsevne og industrielle omkostningsreduktion ved modning og stordrift.

Aquaporin skal på længere sigt erobre markedsandel fra eksisterende firmaer, men de nye anvendelsesformer giver fordele og bedre salgsmulighed (højere salgspris). Ledelsen er da også forsigtig omkring udsigterne for indtjeningen fremover, hvor man kun tør tale om udsigt til positiv EBITDA-resultat fra ultimo 2024 (på dansk: stop for cash burn). Med andre ord er der udsigt til underskud i årene 2021-24. Men det er formentlig bare en gardering. Det hele drejer sig om at opnå et gennembrud i salg og ibrugtagning.

Læs også: Lau Svenssen: Hvor skal olieprisen hen?

Selskabets omkostningsmæssige format i form af overhead udgifter kræver et dækningsbidrag på ca.100 mio. kroner for at ramme et nulresultat. Opgaven handler derfor om at opnå et gennembrud i salget og tilfredshed hos disse kunder, som så kan sætte skub i efterspørgslen. Den principielle interesse for selskabets produktløsninger er høj, men barrieren i at afgive ordrer er også høj. Vandforsyning udgør en central funktion i ethvert samfund (virksomhed), og derfor skal det fungere 24/7.

Vurderingen af teknologiens kommercielle værdi indgik også i fastsættelsen af aktiens pris (173) ved børsintroduktionen i sommer. Prispunktet er dog samtidig en afvejning af den formodede købelyst hos investorerne umiddelbart før lancering af tilbuddet. I de første tre måneder ude på børsmarkedet er Aquaporin aktien dog gledet nedad mod 150 med fortsat sivende tendens. Fra 140+ niveauet indtrådte der så 15-09 et fem dages dyk ned mod 120 før det blev rettet op igen.

Læs også: Lau Svenssen: Valget i Tyskland svækker de gamle partier yderligere

Aquaporin’s upside potentiale kan være stort, ja, enormt, hvis løsningsmetoden for alvor viser sig at kunne fungere i stort format med en moderat merpris i forhold til de eksisterende metoder med dårligere kvalitet. Tilfredsstillende lang brugstid af udstyret/anlæggene og udgifter til drift/service fremover er også vigtige punkter for kunderne.

Pointen er, at Aquaporin kan stå med et virkeligt guldæg af et format som tilsiger salg til licenshavere af rettighederne mod betaling herfor, idet selskabet ikke selv magter at udrulle udnyttelsen i det ønskede omfang og tempo. B&W opfandt ikke dieselmotoren men formåede at konstruere en robust model, som kunne klare kraftige påvirkninger nede i et skib. ØK’s Selandia blev leveret i 1912 – 20 år efter Rudolf Diesel anmeldte sit patent på teknologien. Ting tager tid. Men det blev B&W (MAN Energy Solutions) som fik og stadig får licensindtægter fra anvendelsen af store dieselmotorkonstruktioner.

Læs også: Morten Springborg: Tid i markedet er vigtigere end markedstiming

Aquaporin er en langsigtet placeringsmulighed med et (foreløbig: teoretisk) fantastisk potentiale, men først skal den risikofulde startfase overstås. Børsværdien (135) ligger på 1,4 mia. kroner. Kort sagt en langsigtet High Risk/High Return aktie.

Den største risiko er formentlig fremkomst af andre udbydere med større kapitalmæssig styrke, som kan gå hurtigt frem. De vil kunne prøve at benytte metoden, da den jo er naturligt forekommende. Sandsynligvis kan denne naturlige form for filtrering udnyttes på en række andre måder end Aquaporin’s setup. Sådan er livet nemlig – der er (heldigvis) konkurrence i en fri markedsøkonomi. Hvornår og hvem der fremkommer med den bedste metode vides ikke - men genialt er det.

Lau Svenssen er kommentator hos EuroInvestor og chefanalytiker i firmaet Svenssen & Tudborg. Lau Svenssen ejer aktier i Aquaporin.

Læs også: C25 i dybt fald

Læs også: Storbank: Ser attraktiv mulighed i dansk transport-aktie