Henter kommentarer

Lau Svenssen: Der er chance for vild-aktieoptur på 'glemt' marked


 

Vestlandene er omtalt i to artikler for henholdvis USA og Europa. Vægtmæssigt har USA oparbejdet en voldsom overvægt i kraft af boom’et for IT-orienterede selskaber. I lighed med Europa er der mere sund fornuft i markedsværdierne ude i resten af verden, der ikke kan betegnes som overkøbt og i vid udstrækning slet ikke er blevet trukket med ind i det amerikanske opkapitaliseringsforløb.

Overordnet set har Emerging Markets været inde i en fase med lav interesse fra investorernes (udlandets) side. I Corona-tiden er risikoaversionen vokset omkring placering i fremmedartede lande.

Ud over Emerging Markets omfatter ”Resten af verden” også modne industrilande som Japan, Canada og Australien. Et særpræget marked som Rusland med sin egen politisk-økonomiske risiko vil jeg slet ikke gøre mig klog på. Det er en petroøkonomi. Carlsberg’s store eksponering i landet er den vigtigste vinkel for danske investorer - ud over at kunne tiltrække sig guldgravere og risk lovers.

Udsigt til ny økonomisk fremgang i Emerging Markets

Verden er ved at komme til hægterne igen, men Corona vil formentlig føre til langvarige påvirkninger af mere isoleret art i form af situationer med lokale afbræk i de mere velstillede lande. Tredje verdenslande med dårlige sundhedssystemer og lav boligstandard kan få et mere langstrakt Corona-forløb. Her håndteres epidemien ud fra de til rådighed værende ressourcers hårde begrænsninger. Livet skal gå videre.

Vækstmæssigt er der udsigt til pæn fremgang i næsten alle lande. Efterspørgslen i eksporten tegner godt, og hvis mit gæt om en svækkelse af dollar mod euro og yen er korrekt, vil der opstå et ekstra skub til konkurrenceevnen og indtjeningen. Disse lande har generelt koblet deres nationale valuta direkte eller tæt sammen med dollar.

Selskabernes indtjening tegner til at udvise en positiv udvikling baseret på fornyet vækst og øget eksport. Det samme gælder for råvareorienterede selskaber, fx Brasilien. Olieeksporterende lande har også udsigt til forbedring af deres indkomstgrundlag, som ofte er en såkaldt mono-økonomi.

Renteniveauet i USA har betydning som følge af valutaopkoblingen. Her er der udsigt til et højere niveau men formentlig ved en langsom proces, da Federal Reserve vil søge at bremse tempoet opad.

Generelt er Emerging Markets eksponeret over for til-/fragang af udenlandsk kapital. Ekstra penge vejer relativt tungt i forhold til det pågældende lands egen indre økonomi. Impulsen, som kan rykke aktiemarkedet og sætte ekstra skub i væksten, kommer ofte fra flow’et af fremmed kapital.

Læs også: Kommentar: Disse aktier er topvalg - her spås størst afkast i 2022

På det punkt vejer risikovurderingen tungt. Det gælder vel endnu mere i disse år med et uhyre lavt renteniveau. Situationen indebærer, at betalingen for risikopræmien har uforholdsmæssig stor vægt i det samlede afkastkrav. I en sådan situation vil risikopræmien i Vestlande tendere til at blive konkurreret ned i størrelse, men det samme mener jeg ikke man kan påstå er sket i Emerging Markets. Der er ikke en overflod af cash, som leder efter afkast. På det punkt burde der være udsigt til mere gunstige markedsvilkår, hvilket peger i retning af grundlag for højere aktiekurser (øget risikovillighed).

Positive feedback loop kan derfor blive en vigtig faktor til at sætte skub i en opadgående trend i aktiemarkederne i Emerging Markets, altså en form for selvforstærkende magnetisme som kan tiltrække flere nye penge, når der først har vist sig et faktisk godt afkast. Der kræves ”proven performance” i markeder med lavt kendskab blandt eksterne investorer. Ellers vil investorerne næppe tage fat på et tidligt tidspunkt men vente på en mere sikker positiv trend.

Skal man satse på lande eller selskaber

Som investor skal man generelt fokusere på de enkelte selskabers forretningsmæssige værdi og udviklingsmulighed. Reglen er dog mindre brugbar, hvis man ønsker at satse på en bred og langsigtet positiv udvikling i Emerging Markets eller udvalgte lande med ekstra stort potentiale. Det samme gælder for satsninger rettet mod udvalgte produkter, fx olie og energi. Så må man satse på de udvalgte lande, geografiske regioner eller brancher.

Hvor vidt man så vil benytte sig af low-cost produkter i form af ETF’er afhænger af ens vurdering af risikoen ved disse avancerede mellemled og (normalt) en ulempe ved skattemæssig opgørelse efter lagerprincippet.

Råvarelande

Hvis man ønsker at satse på udsigt til et nyt/langsigtet løft i priserne på råvarer kan lande med minedrift være interessante, fx Brasilien, Sydafrika og Australien. Rusland er også med i dette felt. Olie og energi er udpræget selskabsorienteret, men nationale statsolieselskaber er sjældent værd at bruge tid på for investorer fra andre lande. Statsmagten i landet kan let snuppe en stor del af gevinsten.

Landbrugs- og fødevarer er interessant som følge af stigende priser. Her er der imidlertid få placeringsmuligheder, og man må lede omhyggeligt efter enkelte selskabers aktier.

Emerging Markets

De nye vækstlande i Asien skal fremhæves som interessante på både kort og langt sigt. Sidstnævnte udgør den egentlige investeringscase, men det nugældende kursniveau forekommer at være attraktivt, så der er også på kort sigt mulighed for et højt afkast til næste år. Kursniveauets absolutte højde er afgørende for afkastpotentialet og tabsrisikoen nedad. Her forekommer markedsvilkårene at være gunstige for nye investorer.

Kina har sit eget forløb pga. den cementerede enevælde under det kommunistiske partis ramme. Den kinesiske model. Her er der indledt en forskydning af balancen i de hensyn og mål som forfølges i retning af udbredelse af eksplicitte doktriner for borgernes gode opførsel og livsførelse samtidig med at nyrige Tycoons er ”blevet anmodet” om at holde en lavere profil. Partiet skal stråle og stå i centrum. Det er udtryk for en ideologisk oprustning og markering, hvor national stolthed og egenart vel er temaet. Økonomisk peger det i retning af en form for pause i den indre vækstdynamik - samtidig med at der fortsat ønskes fremgang for at skaffe højere indkomster til alle.

Læs også: Kommentar: Spår markant kursfald til teknologiaktierne

Et led i denne opstramningslinje ser ud til at blive oprydning/sanering af det gældsfinansierede boom inden for byggeprojekter og pengeanbringelse i fast ejendom. Vinter OL afholdes i Beijing i perioden 04-20 februar. Indtil da ønsker Kina-regeringen vel ro og orden. Når OL er overstået, kan det være tid til at indlede en virkelig økonomisk hovedrengøring. Det vil blive en intern affære i Kina, men konsekvensen kan blive et økonomisk afbræk med nedkøling i landet. Da efterspørgslen i eksporten er høj, vil det næppe ramme Vestlandene negativt. Tværtimod kan vi se frem til øget udbud af varer og komponenter fra Kina.

Aktiemæssigt er Kina svært at bedømme. Overordnet set findes mange gode placeringsmuligheder i Fastlands Kina og Hong Kong ud fra en langsigtet synsvinkel. På kort sigt kan der dog indtræffe afbræk, hvis der lanceres en politisk styret ”moralsk oprustning”. Mit gæt omfatter ikke et sådant barsk forløb men bygger på en fortsættelse af den nuværende lidt tøvende udvikling, der snart burde skifte over i en mere klar vækstfase.

Hong Kong har haft en svagere kursudvikling end Kina. Med forbehold for en ny runde med politisk Crack Down mod lokalbefolkningens mere modne vestlige ideer om frihed og medbestemmelse, så rummer Hong Kong aktier et spændende upside potentiale. Men som sagt skal muligheden for et ryk opad i de to lande afvejes med en høj risiko.

Indien og andre lande med en udvikling i retning af åbne eksport-orienterede vækstøkonomier må formodes at rulle videre i kraft af momentum fra denne langsigtet vækstmotor (global samhandel).

Industrilandene: Japan, Korea, Australien, Canada

Der er også en lille håndfuld interessante lande af samme type og økonomisk norm som Vesteuropa. Som placeringsmulighed rummer de derfor selskaber med individuel styrke. For investorerne drejer det sig om stock picking. Hjemstedet for et selskab har mindre betydning, men man skal naturligvis prøve at undgå et nøje udvalgt aktiekøb i et land, hvor hele aktiemarkedet er ved at blive ramt af en stor nedtur. De fire lande der her omtales har ikke en sådan risikoprofil. De er OK.

Japan er en solo-økonomi med en meget lukket struktur i erhvervslivet. Avancerede industriprodukter (hardware) har været trumfkortet i mange år, mens man har haft svært ved at placere sig tungt i software udnyttelse endsige IT-indholdsbaserede forretningsmodeller. Japans bilindustri har stor betydning, og det er værd at bemærke, at selskaberne nøler med at kaste sig massiv ind i el-biler. Ved at tøve er man fleksibel og kan undgå at betale dyre, grønne lærepenge. Aktiemæssigt har Japan også sit eget liv. Kursniveauet for Value aktier er fornuftigt og giver upside potentiale, så vidt jeg kan bedømme forholdene ud fra en overordnet vurdering.

Læs også: Lau Svenssen: Sådan vil afkastet se ud i første halvdel af 2022

Korea er økonomisk en fantastisk succes men med en særpræget struktur i sit samfund. Skyggen fra Nordkorea hviler hele tiden ind over landet - ikke så meget angående frygten for udbrud af krigshandlinger men omkring udsigten til en genforening, som må komme før eller siden. Det vil blive en enorm opgave at udvide Korea’s størrelse med 50 pct. og modernisere det underudviklede samfund i Nordkorea. Aktiemæssigt er Korea interessant på langt sigt.

Australien har en meget åben økonomi med råvareeksport som en vigtig drivkraft. Udsving i de internationale konjunkturer og priserne på basisvarer (stål, aluminium, kobber, olie, gas, korn mv.) påvirker hurtigt landets firmaer og hele den økonomiske udvikling. Med mulighed for en ny bølge af stigninger i priserne på råvarer og et fornuftigt prissat aktiemarked tegner Australien til at kunne ligge højt i afkast i det kommende halve år.

Canada er også orienteret mod råstoffer og olie/gas. Et specielt segment er cannabis, idet landet har været i fornt omkring legalisering af både brug og fremstilling. Som investor skal man optræde med stock picking.

Konklusion

Japan’s Nikkei indeks, der ligger i 28.721, kan tænkes pr. 30-06-2022 at ramme 30.000, dvs. et afkast på 8pct.. Jeg forventer en mindre stigning i yen mod dollar, positivt 3 pct., end euro mod dollar, positivt 6 pct. Japan kan dermed blive et godt sted, med samlet set positivt 11 pct., for aktieplacering med en formodet lav risiko.

Shanghai indekset, der ligger i 3.673, estimerer jeg til at nå 3.900. Det vil sige en stigning på 9 pct. Da der er tale om dollar følgeskab med en formodet negativ udvikling på -6 pct. mod euro, ender facit med kun +3pct. Svagt udfald.

Hong Kong har et attraktivt udgangspunkt efter lang tid med ”mishandling”. Hang Seng indekset, der ligger i 23.682, kan (lidt optimistisk) kravle helt op i 29.000. Det vil sige en stigning på 22 pct. Korrigeret for svækkelsen som følge af dollar-relationen på -6 pct. ender facit så på +16 pct. Hong Kong har dog høj risiko pga. de uberegnelige topledere i Beijing, men pilen peger overbevisende opad. Hong Kong er banket på plads af Beijing. Der er chance for et stort recovery rally på dette marked efter min mening. Det er et glemt marked.

De øvrige børser i Asien vil jeg ikke gætte på. Her skal man enten placere sig langsigtet ud fra forventning til høj vækst mange år frem, eller benytte metoden med stock picking af aktier som er en særlig attraktiv købsmulighed med stort upside potentiale. Hvis man ikke mener at kunne/turde foretage stock picking, må man vælge lande/regioner med gode vækstudsigter og moderat risiko.

Per definition er risikoen højere i nye markeder end på de modne børser. Som langsigtet investor har man dog fordel af, at tiden vil arbejde til gunst for ens placering. Emerging Markets i Asien må foretrækkes frem for Sydamerika o. Lig.

Jo yngre man er som investor, des større vægtandel kan man placere i sådanne lande, men jeg ville ikke gå højere op i vægtandel end 25 pct. i alt for gruppen ”Resten af verden”

Du kan prøve kræfter på aktiemarkedet uden at investere for rigtige penge ved at bruge Euroinvestors porteføljeværktøj gratis. Du logger ind på Euroinvestor i menuen øverst til højre på sitet. Du kan også klikke videre på de enkelte aktier i artiklen ovenfor og få mere information om virksomhedernes afkast, forretningsmodel samt en række nøgletal.

Vær med i Euroinvestors julekonkurrence. Svar på dagens spørgsmål og dyst med om forskellige præmier. Tilmeld dig her!

Læs også: Pensionsgigant ser trussel: Sidste gang faldt verdens vigtigste aktieindeks

Læs også: Kommentar: Kim Fournais’ opgør med finansielle myter